Bạn cần biết

Biên bản


    PHÒNG GD&ĐT PHỦ LÝ

   TRƯỜNG THCS ĐINH XÁ

          CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

    Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BIÊN BẢN KIỂM TRA THỰC HIỆN BA CÔNG KHAI

NĂM HỌC 2019 - 2020

 

                                        Thời gian: 14h ngày ..... tháng ..... năm 2019

 Ban thanh tra nhân dân kiểm tra công tác tuyển sinh năm học 2019 - 2020

A- THÀNH PHẦN :

1. Đại diện ban thanh tra

- Bà: Quách Thị Hoa Bắc - Trưởng ban thanh tra nhân dân

- Ông: Quyền Đình Trường - TT tổ KHTN - Ủy viên

- Ông: Nguyễn Xuân Nghĩa - TT tổ KHXH - Ủy viên

2. Đại diện nhà trường

- Ông: Đào Anh Tuấn - Hiệu trưởng - Chủ tịch hội đồng tuyển sinh

- Bà: Phạm Thị Hải Yến - Kế toán - Ủy viên

         B- NỘI DUNG :

Ban thanh tra nhân dân kiểm tra

1.     Công khai cam kết chất lượng giáo dục và chất lượng giáo dục thực tế:

-  Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2019 – 2020 khoa học, khả thi

-  Hoàn thành việc xây dựng trương chình nhà trường ngày ...........

-  Kiểm định chất lượng :Tự đánh giá đạt cấp độ 2

2.     Công khai điều kiện đảm bảo chất lượng cơ sở giáo dục:

-  Cơ sở vật chất nhà trường: Đảm bảo cho dạy và học nhưng chưa đạt chuẩn

-  Đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý và nhân viên:

+ Số lượng CB, GV, NV: 22 người

+ Trình độ: Đại học 10, Cao đẳng: 12

3.     Công khai tài chính:

-  Ngân sách nhà nước giao

-  Các khoản thu theo quy định: Học phí, BHYT, Lệ phí thi nghề

-  Các khoản thu tự nguyện: Quỹ hội cha mẹ học sinh

-  Khoản thu thỏa thuận: Học thêm

C- KẾT LUẬN:

     Nhà trường thực hiện đúng theo quy định về hình thức và thời điểm công khai

Biên bản được thông qua mọi thành viên đều nhất trí

             Biên bản kết thúc vào hồi 16h cùng ngày./

 

                 HIỆU TRƯỞNG                      BAN THANH TRA NHÂN DÂN                                                                                                         Trưởng Ban

 

 

 

                Đào Anh Tuấn                                           Quách Thị Hoa Bắc

 

    PHÒNG GD&ĐT PHỦ LÝ

   TRƯỜNG THCS ĐINH XÁ

          CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

    Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BIÊN BẢN KIỂM TRA CÔNG TÁC TUYỂN SINH

NĂM HỌC 2019 - 2020

 

                                        Thời gian: 14h ngày ..... tháng ..... năm 2019

 Ban thanh tra nhân dân kiểm tra công tác tuyển sinh năm học 2019 - 2020

A- THÀNH PHẦN :

1. Đại diện ban thanh tra

- Bà: Quách Thị Hoa Bắc - Trưởng ban thanh tra nhân dân

- Ông: Quyền Đình Trường - TT tổ KHTN - Ủy viên

- Ông: Nguyễn Xuân Nghĩa - TT tổ KHXH - Ủy viên

2. Đại diện Hội đồng tuyển sinh

- Ông: Đào Anh Tuấn - Hiệu trưởng - Chủ tịch hội đồng tuyển sinh

- Ông: Nguyễn Đoàn Hùng - Phó hiệu trưởng - Phó chủ tịch hội đồng tuyển sinh

- Bà: Phạm Thị Hải Yến - Kế toán - Ủy viên

         B- NỘI DUNG :

Ban thanh tra nhân dân kiểm tra công tác tuyển sinh

1.Tổng số học sinh đăng ký dự xét tuyển: 87

2.Tổng số học sinh xét tuyển vào học lớp 6: 87

3.Mức thu: 15.000đ/Hs

- Đã thu được: 1.305.000 đ

- Chi: 1.305.000 đ

- Số dư: 0

C- KẾT LUẬN:

- Danh sách, các loại hồ sơ đầy đủ theo quy định.

- Phần thu: Có đủ hồ sơ, sổ sách. Các lớp nộp tiền có chữ ký của giáo viên chủ nhiệm lớp. Thu đúng theo quy định của UBND tỉnh 15.000đ/Hs

-Phần chi: Đủ đúng từng hồ sơ, sổ sách. Chi đúng theo quy định

 Biên bản được thông qua mọi thành viên đều nhất trí

 Hội nghị kết thúc vào hồi 16h cùng ngày./

 

                 HIỆU TRƯỞNG                        BAN THANH TRA NHÂN DÂN                                                                                                         Trưởng Ban

 

 

 

                Đào Anh Tuấn                                           Quách Thị Hoa Bắc

PHÒNG GD&ĐT PHỦ LÝ

TRƯỜNG THCS ĐINH XÁ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                                                  Đinh Xá, ngày 14 tháng 9 năm 2019

BIÊN BẢN KIỂM TRA

                                            Công tác Tuyển sinh lớp 6

 

        Thực hiện Quyết định kiểm tra số …/QĐ-THCS ĐX ngày….tháng 9 năm  2019 về việc Kiểm tra công tác Tuyển sinh lớp 6 năm học 2019 - 2020

        Vào hồi  14 giờ 00 ngày ……. tháng 9 năm 2019, tại  văn phòng  Đoàn kiểm tra đã tiến hành kiểm tra, xác minh việc công tác Tuyển sinh lớp 6

1.     Đại diện Đoàn kiểm tra

- Bà Ngô Thị Nhài                 - Trưởng ban

- Bà Trần Minh Hồng            - Thư ký

- Bà Quách Thị Hoa Bắc       - Thành viên

2. Đại diện Ông Đào Anh Tuấn  đối tượng kiểm tra - Chủ tịch HĐ tuyển sinh

- Ông Nguyễn Đoàn Hùng  - Phó CT HĐ tuyển sinh

- Bà Đỗ Thị Hoa                 - Thư ký

          3. Nội dung kiểm tra, xác minh

          Ban thanh tra nhân dân Kiểm tra công tác tuyển sinh gồm: Danh sách, hồ sơ, thu, chi như sau:

          - Tổng số hồ sơ 87, mức thu 15.000đ/1hs

          - Đã thu được: 1.305.000

          - Số đã chi: 1.305.000

          - Số dư: 0

          Biên bản kết thúc vào hồi 17 giờ 00 ngày …… tháng  9 năm 2019

          Biên bản đã được đọc lại cho những người có tên nêu trên nghe và ký xác nhận; biên bản được lập thành 02 bản có giá trị như nhau, mỗi bên giữ 01 bản./.

CB, GV (TỔ, NHÓM CM) ĐƯỢC KIỂM TRA                   ĐOÀN (CÁN BỘ) KIỂM TRA       

                   ( Ký, ghi họ tên)                                                          (Ký, ghi họ tên)

 

           

 

PHÒNG GD&ĐT PHỦ LÝ

TRƯỜNG THCS ĐINH XÁ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                                                  Đinh Xá, ngày 14 tháng 9 năm 2019

BIÊN BẢN KIỂM TRA

                                            Công tác Tuyển sinh lớp 6

 

        Thực hiện Quyết định kiểm tra số …/QĐ-THCS ĐX ngày….tháng 9 năm  2019 về việc Kiểm tra công tác Tuyển sinh lớp 6 năm học 2019 - 2020

        Vào hồi  14 giờ 00 ngày ……. tháng 9 năm 2019, tại  văn phòng  Đoàn kiểm tra đã tiến hành kiểm tra, xác minh việc công tác Tuyển sinh lớp 6

1.     Đại diện Đoàn kiểm tra

- Bà Ngô Thị Nhài                 - Trưởng ban

- Bà Trần Minh Hồng            - Thư ký

- Bà Quách Thị Hoa Bắc       - Thành viên

2. Đại diện Ông Đào Anh Tuấn  đối tượng kiểm tra - Chủ tịch HĐ tuyển sinh

- Ông Nguyễn Đoàn Hùng  - Phó CT HĐ tuyển sinh

- Bà Đỗ Thị Hoa                 - Thư ký

          3. Nội dung kiểm tra, xác minh

          Ban thanh tra nhân dân Kiểm tra công tác tuyển sinh gồm: Danh sách, hồ sơ, thu, chi như sau:

          - Tổng số hồ sơ 87, mức thu 15.000đ/1hs

          - Đã thu được: 1.305.000

          - Số đã chi: 1.305.000

          - Số dư: 0

          Biên bản kết thúc vào hồi 17 giờ 00 ngày …… tháng  9 năm 2019

          Biên bản đã được đọc lại cho những người có tên nêu trên nghe và ký xác nhận; biên bản được lập thành 02 bản có giá trị như nhau, mỗi bên giữ 01 bản./.

CB, GV (TỔ, NHÓM CM) ĐƯỢC KIỂM TRA                   ĐOÀN (CÁN BỘ) KIỂM TRA       

                   ( Ký, ghi họ tên)                                                          (Ký, ghi họ tên)

 

           

 

PHÒNG GD&ĐT PHỦ LÝ

TRƯỜNG THCS ĐINH XÁ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                                                  Đinh Xá, ngày 14 tháng 9 năm 2019

BIÊN BẢN KIỂM TRA

                                            Công tác Tuyển sinh lớp 6

 

        Thực hiện Quyết định kiểm tra số …/QĐ-THCS ĐX ngày….tháng 9 năm  2019 về việc Kiểm tra công tác Tuyển sinh lớp 6 năm học 2019 - 2020

        Vào hồi  14 giờ 00 ngày ……. tháng 9 năm 2019, tại  văn phòng  Đoàn kiểm tra đã tiến hành kiểm tra, xác minh việc công tác Tuyển sinh lớp 6

1.     Đại diện Đoàn kiểm tra

- Bà Ngô Thị Nhài                 - Trưởng ban

- Bà Trần Minh Hồng            - Thư ký

- Bà Quách Thị Hoa Bắc       - Thành viên

2. Đại diện Ông Đào Anh Tuấn  đối tượng kiểm tra - Chủ tịch HĐ tuyển sinh

- Ông Nguyễn Đoàn Hùng  - Phó CT HĐ tuyển sinh

- Bà Đỗ Thị Hoa                 - Thư ký

          3. Nội dung kiểm tra, xác minh

          Ban thanh tra nhân dân Kiểm tra công tác tuyển sinh gồm: Danh sách, hồ sơ, thu, chi như sau:

          - Tổng số hồ sơ 87, mức thu 15.000đ/1hs

          - Đã thu được: 1.305.000

          - Số đã chi: 1.305.000

          - Số dư: 0

          Biên bản kết thúc vào hồi 17 giờ 00 ngày …… tháng  9 năm 2019

          Biên bản đã được đọc lại cho những người có tên nêu trên nghe và ký xác nhận; biên bản được lập thành 02 bản có giá trị như nhau, mỗi bên giữ 01 bản./.

CB, GV (TỔ, NHÓM CM) ĐƯỢC KIỂM TRA                   ĐOÀN (CÁN BỘ) KIỂM TRA       

                   ( Ký, ghi họ tên)                                                          (Ký, ghi họ tên)

 

           

 
Văn bản mới

https://www.youtube.com/watch?v=9Pw4wT00MnU
Múa mừng Đại hội
Chi hội phụ nữ thôn 2-Đinh Xá-Phủ Lí- Hà Nam
Tình thương
Hà Nam Quê Mẹ - Hát chèo - NSUT Lương Duyên
  • Ba công khai
  • Thông báo
Website Đơn vị