Bạn cần biết

Tổng hợp biểu mẫu 9,10,11,12

Biểu mẫu 09

PHÒNG GD&ĐT PHỦ LÝ

TRƯỜNG THCS ĐINH XÁ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

THÔNG BÁO

Cam kết chất lượng giáo dục của trường trung học cơ sở Đinh Xá, năm học 2019-2020

STT

Ni dung

Chia theo khối lớp

Lớp 6

Lớp 7

Lớp 8

Lớp 9

I

Điều kiện tuyn sinh

- Hoàn thành

CT Tiểu học. Độ tuổi theo Điều lệ nhà trường.

 

 

 

II

Chương trình giáo dục mà cơ sở giáo dục thực hiện

- Chương

 trình lớp 6 THCS.

- Chương

trình lớp 7 THCS.

- Chương trình lớp 8 THCS.

- Chương trình lớp 9 THCS.

III

Yêu cầu về phối hợp giữa cơ sở giáo dục và gia đình; Yêu cầu về thái độ học tập của học sinh

- Phối hợp tốt giữa gia đình và nhà trường.

- Thái độ học tập và rèn luyện HK tốt.

- Phối hợp tốt giữa gia đình và nhà trường.

- Thái độ học tập và rèn luyện HK tốt.

- Phối hợp tốt giữa gia đình và nhà trường.

- Thái độ học tập và rèn luyện HK tốt.

- Phối hợp tốt giữa gia đình và nhà trường.

- Thái độ học tập và rèn luyện HK tốt.

IV

Các hoạt động hỗ trợ học tập, sinh hoạt của học sinh ở cơ sở giáo dục

-Triển khai đầy đủ các hoạt động hỗ trợ học tập và sinh hoạt của HS.

-Triển khai đầy đủ các hoạt động hỗ trợ học tập và sinh hoạt của HS.

-Triển khai đầy đủ các hoạt động hỗ trợ học tập và sinh hoạt của HS.

-Triển khai đầy đủ các hoạt động hỗ trợ học tập và sinh hoạt của HS.

V

Kết quả năng lực, phẩm chất, học tập và sức khỏe của học sinh dự kiến đt được

- Hạnh kiểm:

+ Tốt khá 95%.

+ TB: 5%.

- Học lực:

+ Giỏi , khá: 45%.

+ Yếu , kém: 5%.

-Sức khỏe:

+Tốt: 95%, Khá: 5%

- Hạnh kiểm:

+ Tốt khá 95%.

+ TB: 5%.

- Học lực:

+ Giỏi , khá: 45%.

+ Yếu , kém: 5%.

-Sức khỏe:

+Tốt: 95 %, Khá: 5%

- Hạnh kiểm:

+ Tốt khá 95%.

+ TB: 5%.

- Học lực:

+ Giỏi , khá: 45%.

+ Yếu , kém: 5%.

-Sức khỏe:

+Tốt:  95%

+ Khá: 5%

- Hạnh kiểm:

+ Tốt khá 95%.

+ TB: 5%.

- Học lực:

+ Giỏi , khá: 45%.

+ Yếu , kém: 5%.

-TNTHCS:

98%.

-Sức khỏe:

+Tốt: 95%

+ Khá: 5%

VI

Khả năng học tập tiếp tục của học sinh

Đảm bảo HS có khả năng tiếp tục học tập tốt ở lớp trên.

Đảm bảo HS có khả năng tiếp tục học tập tốt ở lớp trên.

Đảm bảo HS có khả năng tiếp tục học tập tốt ở lớp trên.

Đảm bảo HS có khả năng tiếp tục học tập tốt ở lớp trên.

 

 

Đinh Xá, ngày ... tháng  ... năm 2019
Thủ trưởng đơn vị
(Đã)

 

Đào Anh Tuấn

 

 

 

Biểu mẫu 10

PHÒNG GD&ĐT PHỦ LÝ

TRƯỜNG THCS ĐINH XÁ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

THÔNG BÁO

Công khai thông tin chất lượng giáo dục thực tế của trường trung học cơ sở Đinh Xá, năm học 2018-2019

 

STT

Nội dung

Tổng số

Chia ra theo khối lớp

Lớp 6

Lớp 7

Lớp 8

Lớp 9

I

Số hc sinh chia theo hạnh kiểm

 

 88

108 

 83

75 

1

Tốt

(tỷ lệ so với tổng số)

 

84,09 

70,37 

67,46 

92,0 

2

Khá

(tỷ lệ so với tổng số)

 

14,77 

 26,85

 24,1

8,0 

3

Trung bình

(tỷ lệ so với tổng số)

 

1,14 

2,78 

8,43 

 

4

Yếu

(tỷ lệ so với tổng số)

 

 

 

 

 

II

Số hc sinh chia theo học lực

 

88 

108 

 83

75 

1

Giỏi

(tỷ lệ so với tổng số)

 

13,64 

12,96 

 9,64

 12,0

2

Khá

(tỷ lệ so với tổng số)

 

 34,09

 36,11

26,51 

22,67 

3

Trung bình

(tỷ lệ so với tổng số)

 

 51,14

50,93 

61,45 

65,33 

4

Yếu

(tỷ lệ so với tổng số)

 

 1,14

 

2,41 

 

5

Kém

(tỷ lệ so với tổng số)

 

 

 

 

 

III

Tổng hợp kết quả cuối năm

 

 

 

 

 

1

Lên lớp

(tỷ lệ so với tổng số)

 

100 

100 

100 

100 

a

Học sinh giỏi

(tỷ lệ so với tổng số)

 

 13,64

12,96 

9,64 

12,0 

b

Học sinh tiên tiến

(tỷ lệ so với tổng số)

 

34,09 

36,11 

26,51 

22,67 

2

Thi lại

(tỷ lệ so với tổng số)

 

5,68 

8,33 

13,25 

 

3

Lưu ban

(tỷ lệ so với tổng số)

 

 

 

 

 

4

Chuyn trường đến/đi

(tỷ lệ so với tổng số)

 

 

 

 

 

5

Bị đui học

(tỷ lệ so với tổng số)

 

 

 

 

 

6

Bỏ học (qua kỳ nghỉ hè năm trước và trong năm học)

(tỷ lệ so với tổng số)

 

 

 

2,4 

 

IV

Số học sinh đạt giải các kỳ thi hc sinh giỏi

 

 

 

 

 

1

Cấp huyện

 

 

 

 

 

2

Cấp tỉnh/thành phố

 

 

 

 

 

3

Quốc gia, khu vực một số nước, quốc tế

 

 

 

 

 

V

Số hc sinh dự xét hoặc dự thi tốt nghiệp

 

 

 

 

75 

VI

Số hc sinh được công nhận tốt nghiệp

 

 

 

 

 75

1

Giỏi

(tỷ lệ so với tổng số)

 

 

 

 

12 

2

Khá

(tỷ lệ so với tổng số)

 

 

 

 

 22,66

3

Trung bình

(Tỷ lệ so với tổng số)

 

 

 

 

 65,33

VII

Số học sinh thi đỗ đại học, cao đng

(tỷ lệ so với tổng số)

 

 

 

 

 

VIII

Số hc sinh nam/số học sinh nữ

 

 

 

 

 

IX

Số hc sinh dân tộc thiểu số

 

 

 

 

 

 

 

Đinh Xá, ngày 10 tháng 6 năm 2019
Thủ trưởng đơn vị
(Đã)

 

 

 

Đào Anh TuấnBiểu mẫu 11


 

PHÒNG GD&ĐT PHỦ LÝ

TRƯỜNG THCS ĐINH XÁ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

THÔNG BÁO

Công khai thông tin cơ sở vật chất của trường trung học cơ sở Đinh Xá, năm học 2018-2019

 

STT

Nội dung

Số lượng

Bình quân

I

Số phòng học

10

Số m2/học sinh

II

Loại phòng học

 

-

1

Phòng học kiên c

 10

1,2m2

2

Phòng học bán kiên c

 

-

3

Phòng học tạm

 

-

4

Phòng học nhờ

 

-

5

Số phòng học bộ môn

-

6

Số phòng học đa chức năng (có phương tiện nghe nhìn)

 

-

7

Bình quân lớp/phòng học

 10

0,9

8

Bình quân học sinh/lớp

360 

40hs/lớp

III

Số điểm trường

 1

-

IV

Tổng số diện tích đất (m2)

 

 

V

Tổng diện tích sân chơi, bãi tập (m2)

 

 

VI

Tổng diện tích các phòng

 

 

1

Diện tích phòng học (m2)

 

 

2

Diện tích phòng học bộ môn (m2)

 

 

3

Diện tích thư viện (m2)

 

 

4

Diện tích nhà tập đa năng (Phòng giáo dục rèn luyện thể chất) (m2)

 

 

5

Diện tích phòng hoạt động Đoàn Đội, phòng truyền thống (m2)

 

 

VII

Tổng số thiết bị dạy học tối thiểu

(Đơn vị tính: bộ)

 

Số bộ/lớp

1

Tng sthiết bị dạy học ti thiu hiện có theo quy đnh

 

 

1.1

Khối lớp 6

1 bộ/lớp 

1.2

Khối lớp 7

 2

1 bộ/lớp 

1.3

Khối lớp 8

2

0,66 bộ lớp

1.4

Khối lớp 9

1 bộ/ lớp 

2

Tng sthiết bị dạy học ti thiu còn thiếu so với quy định

 

 

2.1

Khối lớp...

 

 

2.2

Khối lớp...

 

 

2.3

Khối lớp...

 

 

3

Khu vườn sinh vật, vườn địa lý (diện tích/thiết b)

 

 

4

 

 

VIII

Tổng số máy vi tính đang sử dụng phục vụ học tập

(Đơn vị tính: bộ)

 

Số học sinh/bộ

IX

Tổng số thiết bị dùng chung khác

 

Số thiết bị/lớp

1

Ti vi

 

 

2

Cát xét

3 

0,33 

3

Đầu Video/đầu đĩa

 

 

4

y chiếu OverHead/projector/vật th

 3

0,33 

5

Thiết bị khác...

 

 

6

…..

 

 

 

IX

Tổng số thiết bị đang sử dụng

 

Số thiết bị/lớp

1

Ti vi

 

 

2

Cát xét

3 

0,33 

3

Đầu Video/đầu đĩa

 

 

4

y chiếu OverHead/projector/vật th

 3

0,33 

5

Thiết bị khác...

 

 

..

……………

 

 

 

 

Ni dung

Số lượng (m2)

X

Nhà bếp

 

XI

Nhà ăn

 

 

 

Nội dung

Số lượng phòng, tổng diện tích (m2)

Số chỗ

Diện tích bình quân/chỗ

XII

Phòng nghỉ cho học sinh bán trú

 

 

 

XIII

Khu ni trú

 

 

 

 

XIV

Nhà vệ sinh

Dùng cho giáo viên

Dùng cho học sinh

Số m2/học sinh

 

Chung

Nam/Nữ

Chung

Nam/Nữ

1

Đt chuẩn v sinh*

 x

 

 

 

 

2

Chưa đạt chuẩn vệ sinh*

 

 

 

 

 

(*Theo Thông tư số 12/2011/TT-BGDĐT ngày 28/2/2011 của Bộ GDĐT ban hành Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trung học ph thông có nhiu cấp học và Thông tư số 27/2011/TT-BYT ngày 24/6/2011 của Bộ Y tế ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nhà tiêu - điều kiện bảo đảm hợp vệ sinh).

 

Nội dung

Không

XV

Nguồn nước sinh hoạt hp vệ sinh

 x

 

XVI

Nguồn đin (lưới, phát đin riêng)

 x

 

XVII

Kết nối internet

 x

 

XVIII

Trang thông tin điện tử (website) của trường

x

 

XIX

Tường rào xây

 

 

 

 

Đinh Xá, ngày 01 tháng 8 năm 2019
Thủ trưởng đơn vị
(Đã)

 

 

Đào Anh Tuấn

 

Biểu mẫu 12

 

PHÒNG GD&ĐT PHỦ LÝ

TRƯỜNG THCS ĐINH XÁ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

THÔNG BÁO

Công khai thông tin về đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên của trường trung học cơ sở Đinh Xá, năm học 2018-2019

 

STT

Nội dung

Tổng số

Trình độ đào tạo

Hạng chức danh nghề nghiệp

Chuẩn nghề nghiệp

TS

ThS

ĐH

TC

Dưới TC

Hạng III

Hạng II

Hạng I

Xuất sắc

Khá

Trung bình

Kém

Tổng số giáo viên, cán bộ quản lý và nhân viên

22 

 

 

12 

10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I

Giáo viên

Trong đó số giáo viên dạy môn:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Toán

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 1

 

 

 

 

 

3

Hóa

 

 

 

 

 1

 

 

 1

 

 

 

 x

 

 

4

Sinh

 

 

 

 

1

 

 

1

 

 

 

x

 

 

5

TD

 

 

 

 

1

 

 

1

 

 

 

x

 

 

6

Tiếng Anh

 

 

 

2

 

 

 

 

2

 

 

x

 

 

7

CN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

Văn

 

 

 

3

2

 

 

4

1

 

 

x

 

 

9

Sử

 

 

 

 

1

 

 

1

 

 

 

x

 

 

10

Địa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

GDCD

 

 

 

 

1

 

 

1

 

 

 

x

 

 

12

Âm nhạc

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13

Mỹ thuật

 

 

 

 1

 

 

 

 

 

 

 x

 

 

II

Cán bộ quản lý

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Hiệu trưởng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Phó hiệu trưởng

 

 

 

 1

 

 

 

 

 

 

 

 

III

Nhân viên

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Nhân viên văn thư+thủ quỹ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Nhân viên kế toán+y tế

 

 

 

 1

 

 

 

 

 

 

 

 x

 

 

3

Nhân viên thư viện, TB

 

 

 

 1

 

 

 

 

 

 

 

 x

 

 

 

 

Đinh Xá, ngày 10 tháng 6 năm 2019
Thủ trưởng đơn vị
(Đã)

 

 

Đào Anh Tuấn

 

 


Văn bản mới

https://www.youtube.com/watch?v=9Pw4wT00MnU
Múa mừng Đại hội
Chi hội phụ nữ thôn 2-Đinh Xá-Phủ Lí- Hà Nam
Tình thương
Hà Nam Quê Mẹ - Hát chèo - NSUT Lương Duyên
  • Ba công khai
  • Thông báo
Website Đơn vị