Bạn cần biết

Sổ cấp phát bằng

1 NGÔ QUỐC AN 26/09/1999   Hà Nam Kinh Đinh Xá TN THCS 6/2014 Đinh Xá 2014 TB Chính quy A04654754 110001    
2 TRƯƠNG HUYỀN ANH 18/10/1999 x Hà Nam Kinh Đinh Xá TN THCS 6/2014 Đinh Xá 2014 TB Chính quy A04654755 110002    
3 ĐOÀN TUẤN ANH 06/05/1999   TP HCM Kinh Đinh Xá TN THCS 6/2014 Đinh Xá 2014 TB Chính quy A04654756 110003    
4 TRẦN THỊ NGỌC ÁNH 06/12/1999 x Hà Nội Kinh Đinh Xá TN THCS 6/2014 Đinh Xá 2014 Giỏi Chính quy A04654757 110004    
5 PHẠM THỊ PHƯƠNG CHÂM 03/08/1999 x Hà Nam Kinh Đinh Xá TN THCS 6/2014 Đinh Xá 2014 TB Chính quy A04654758 110005    
6 LƯU TIẾN CHIẾN 29/10/1999   Hà Nam Kinh Đinh Xá TN THCS 6/2014 Đinh Xá 2014 TB Chính quy A04654759 110006    
7 NGUYỄN THỊ HUYỀN CHINH 22/02/1999 x Hà Nam Kinh Đinh Xá TN THCS 6/2014 Đinh Xá 2014 Khá Chính quy A04654760 110007    
8 ĐỖ THỊ BẠCH CÚC 22/02/1999 x Hà Nam Kinh Đinh Xá TN THCS 6/2014 Đinh Xá 2014 Khá Chính quy A04654761 110008    
9 TRẦN THỊ CÚC 20/09/1999 x Hà Nam Kinh Đinh Xá TN THCS 6/2014 Đinh Xá 2014 TB Chính quy A04654762 110009    
10 NGUYỄN BÁ CƯƠNG 11/04/1999   Hà Nam Kinh Đinh Xá TN THCS 6/2014 Đinh Xá 2014 TB Chính quy A04654763 110010    
11 ĐÔ VĂN DIỄN 02/01/1999   Hà Nam Kinh Đinh Xá TN THCS 6/2014 Đinh Xá 2014 TB Chính quy A04654764 110011    
12 ĐINH THỊ MỸ DUYÊN 13/04/1999 x Hà Nam Kinh Đinh Xá TN THCS 6/2014 Đinh Xá 2014 Khá Chính quy A04654765 110012    
13 NGUYỄN TIẾN ĐẠT 20/11/1999   Hà Nam Kinh Đinh Xá TN THCS 6/2014 Đinh Xá 2014 TB Chính quy A04654766 110013    
14 NGUYỄN TIẾN ĐẠT 18/08/1999   Hà Nam Kinh Đinh Xá TN THCS 6/2014 Đinh Xá 2014 TB Chính quy A04654767 110014    
15 CAO VIỆT ĐOÀN 09/03/1999   Hà Nam Kinh Đinh Xá TN THCS 6/2014 Đinh Xá 2014 TB Chính quy A04654768 110015    
16 NGUYỄN THỊ HỒNG HÀ 10/09/1999 x Hà Nam Kinh Đinh Xá TN THCS 6/2014 Đinh Xá 2014 TB Chính quy A04654769 110016    
17 ĐÔ THỊ HƯƠNG HÀ 06/09/1999 x Hà Nam Kinh Đinh Xá TN THCS 6/2014 Đinh Xá 2014 Khá Chính quy A04654770 110017    
18 ĐINH PHÚ HẢI 12/09/1999   Hà Nam Kinh Đinh Xá TN THCS 6/2014 Đinh Xá 2014 TB Chính quy A04654771 110018    
19 NGÔ VĂN HẢI 25/12/1999   Hà Nam Kinh Đinh Xá TN THCS 6/2014 Đinh Xá 2014 TB Chính quy A04654772 110019    
20 PHẠM VĂN HẢI 02/01/1999   Hà Nam Kinh Đinh Xá TN THCS 6/2014 Đinh Xá 2014 TB Chính quy A04654773 110020    
21 ĐINH THỊ HỒNG HẠNH 31/12/1999 x Hà Nam Kinh Đinh Xá TN THCS 6/2014 Đinh Xá 2014 Khá Chính quy A04654774 110021    
22 VŨ THỊ HẠNH 26/06/1999 x Hà Nam Kinh Đinh Xá TN THCS 6/2014 Đinh Xá 2014 TB Chính quy A04654775 110022    
23 NGÔ VĂN HẢO 29/12/1999   Hà Nam Kinh Đinh Xá TN THCS 6/2014 Đinh Xá 2014 TB Chính quy A04654776 110023    
24 ĐỖ THỊ DIỄM HẰNG 10/11/1999 x Hà Nam Kinh Đinh Xá TN THCS 6/2014 Đinh Xá 2014 Giỏi Chính quy A04654777 110024    
25 NGUYỄN THỊ HẰNG 28/05/1999 x Hà Nam Kinh Đinh Xá TN THCS 6/2014 Đinh Xá 2014 Giỏi Chính quy A04654778 110025    
26 ĐINH PHÚ HẬU 16/01/1999   Hà Nam Kinh Đinh Xá TN THCS 6/2014 Đinh Xá 2014 TB Chính quy A04654779 110026    
27 NGUYỄN THỊ HIÊN 09/01/1999 x Hà Nam Kinh Đinh Xá TN THCS 6/2014 Đinh Xá 2014 Khá Chính quy A04654780 110027    
28 NGUYỄN THỊ THU HIỀN 03/07/1999 x Hà Nam Kinh Đinh Xá TN THCS 6/2014 Đinh Xá 2014 Giỏi Chính quy A04654781 110028    
29 QUYỀN ĐÌNH HIỂN 17/07/1999   Hà Nam Kinh Đinh Xá TN THCS 6/2014 Đinh Xá 2014 TB Chính quy A04654782 110029    
30 NGÔ TUẤN HIẾN 14/05/1998   Hà Nam Kinh Đinh Xá TN THCS 6/2014 Đinh Xá 2014 TB Chính quy A04654783 110030    
31 NGUYỄN MINH HIẾU 22/09/1999   Hà Nam Kinh Đinh Xá TN THCS 6/2014 Đinh Xá 2014 TB Chính quy A04654784 110031    
32 NGUYỄN QUANG HIẾU 27/10/1999   Hà Nam Kinh Đinh Xá TN THCS 6/2014 Đinh Xá 2014 TB Chính quy A04654785 110032    
33 CAO THỊ HOA 26/04/1999 x Hà Nam Kinh Đinh Xá TN THCS 6/2014 Đinh Xá 2014 TB Chính quy A04654786 110033    
34 ĐỖ THỊ HOẠT 25/10/1999 x Hà Nam Kinh Đinh Xá TN THCS 6/2014 Đinh Xá 2014 Khá Chính quy A04654787 110034    
35 ĐINH PHÚ HÙNG 07/12/1999   Hà Nam Kinh Đinh Xá TN THCS 6/2014 Đinh Xá 2014 TB Chính quy A04654788 110035    
36 TRỊNH QUỐC HÙNG 16/08/1999   Hà Nam Kinh Đinh Xá TN THCS 6/2014 Đinh Xá 2014 TB Chính quy A04654789 110036    
37 TRỊNH THỊ KHÁNH HUYỀN 05/11/1999 x Hà Nam Kinh Đinh Xá TN THCS 6/2014 Đinh Xá 2014 TB Chính quy A04654790 110037    
38 NGUYỄN THỊ HUYỀN 09/09/1999 x Hà Nam Kinh Đinh Xá TN THCS 6/2014 Đinh Xá 2014 Khá Chính quy A04654791 110038    
39 QUYỀN THỊ HUYỀN 22/05/1999 x Hà Nam Kinh Đinh Xá TN THCS 6/2014 Đinh Xá 2014 Khá Chính quy A04654792 110039    
40 ĐOÀN THỊ THU HUYỀN 01/10/1999 x Hà Nam Kinh Đinh Xá TN THCS 6/2014 Đinh Xá 2014 Khá Chính quy A04654793 110040    
41 QUYỀN THỊ HƯƠNG 01/08/1999 x Hà Nam Kinh Đinh Xá TN THCS 6/2014 Đinh Xá 2014 Giỏi Chính quy A04654794 110041    
42 NGÔ QUANG KHẢI 17/07/1999   Hà Nam Kinh Đinh Xá TN THCS 6/2014 Đinh Xá 2014 Khá Chính quy A04654795 110042    
43 NGÔ VĂN KHÔI 23/02/1999   Hà Nam Kinh Đinh Xá TN THCS 6/2014 Đinh Xá 2014 TB Chính quy A04654796 110043    
44 TRỊNH THỊ LAN 14/08/1999 x Hà Nam Kinh Đinh Xá TN THCS 6/2014 Đinh Xá 2014 Khá Chính quy A04654797 110044    
45 LÃ THỊ NHẬT LỆ 13/09/1999 x Hà Nam Kinh Đinh Xá TN THCS 6/2014 Đinh Xá 2014 TB Chính quy A04654798 110045    
46 NGUYỄN THỊ THU LIỄU 13/07/1999 x Hà Nam Kinh Đinh Xá TN THCS 6/2014 Đinh Xá 2014 Giỏi Chính quy A04654799 110046    
47 NGUYỄN THỊ LOAN 12/08/1999 x Hà Nam Kinh Đinh Xá TN THCS 6/2014 Đinh Xá 2014 TB Chính quy A04654800 110047    
48 QUYỀN ĐÌNH LONG 29/08/1999   Hà Nam Kinh Đinh Xá TN THCS 6/2014 Đinh Xá 2014 TB Chính quy A04654801 110048    
49 ĐỖ NHẬT LONG 02/01/1999   Hà Nam Kinh Đinh Xá TN THCS 6/2014 Đinh Xá 2014 TB Chính quy A04654802 110049    
50 QUYỀN VĂN LONG 03/08/1999   Hà Nam Kinh Đinh Xá TN THCS 6/2014 Đinh Xá 2014 TB Chính quy A04654803 110050    
51 NGUYỄN VĂN LỘC 20/01/1999   Hà Nam Kinh Đinh Xá TN THCS 6/2014 Đinh Xá 2014 TB Chính quy A04654804 110051    
52 QUYỀN HOÀNG NAM 25/09/1999   Hà Nam Kinh Đinh Xá TN THCS 6/2014 Đinh Xá 2014 TB Chính quy A04654805 110052    
53 PHẠM THỊ BÍCH NGỌC 22/11/1999 x Hà Nam Kinh Đinh Xá TN THCS 6/2014 Đinh Xá 2014 TB Chính quy A04654806 110053    
54 TRẦN THỊ BÍCH NGỌC 19/03/1999 x Hà Nam Kinh Đinh Xá TN THCS 6/2014 Đinh Xá 2014 Khá Chính quy A04654807 110054    
55 QUYỀN THỊ NGỌC 29/04/1999 x Hà Nam Kinh Đinh Xá TN THCS 6/2014 Đinh Xá 2014 TB Chính quy A04654808 110055    
56 QUYỀN THỊ THANH NHÀN 12/05/1999 x Hà Nam Kinh Đinh Xá TN THCS 6/2014 Đinh Xá 2014 Giỏi Chính quy A04654809 110056    
57 NGUYỄN HỒNG NHUNG 28/07/1999 x Hà Nam Kinh Đinh Xá TN THCS 6/2014 Đinh Xá 2014 Giỏi Chính quy A04654810 110057    
58 ĐỖ THỊ NHUNG 25/07/1999 x Hà Nam Kinh Đinh Xá TN THCS 6/2014 Đinh Xá 2014 Khá Chính quy A04654811 110058    
59 TRỊNH THỊ NHUNG 21/11/1999 x Hà Nam Kinh Đinh Xá TN THCS 6/2014 Đinh Xá 2014 Khá Chính quy A04654812 110059    
60 PHẠM THỊ OANH 14/10/1999 x Hà Nam Kinh Đinh Xá TN THCS 6/2014 Đinh Xá 2014 Khá Chính quy A04654813 110060    
61 NGUYỄN THỊ HỒNG PHÚC 26/04/1999 x Bình Bương Kinh Đinh Xá TN THCS 6/2014 Đinh Xá 2014 Khá Chính quy A04654814 110061    
62 LÊ VĂN QUANG 03/10/1999   Hà Nam Kinh Đinh Xá TN THCS 6/2014 Đinh Xá 2014 TB Chính quy A04654815 110062    
63 NGUYỄN VĂN QUANG 25/01/1999   Hà Nam Kinh Đinh Xá TN THCS 6/2014 Đinh Xá 2014 Khá Chính quy A04654816 110063    
64 HOÀNG HỒNG QUÂN 09/07/1999   Hà Nam Kinh Đinh Xá TN THCS 6/2014 Đinh Xá 2014 TB Chính quy A04654817 110064    
65 QUYỀN THỊ QUỲNH 10/12/1999 x Hà Nam Kinh Đinh Xá TN THCS 6/2014 Đinh Xá 2014 TB Chính quy A04654818 110065    
66 VŨ TRUNG SỸ 11/09/1999   Hà Nam Kinh Đinh Xá TN THCS 6/2014 Đinh Xá 2014 TB Chính quy A04654819 110066    
67 TRỊNH ĐỨC TÂM 16/01/1999   Hà Nam Kinh Đinh Xá TN THCS 6/2014 Đinh Xá 2014 TB Chính quy A04654820 110067    
68 NGÔ THỊ PHƯƠNG THẢO 07/11/1999 x Hà Nam Kinh Đinh Xá TN THCS 6/2014 Đinh Xá 2014 Khá Chính quy A04654821 110068    
69 NGÔ THỊ THANH THẢO 24/04/1999 x Đồng Nai Kinh Đinh Xá TN THCS 6/2014 Đinh Xá 2014 Khá Chính quy A04654822 110069    
70 ĐỖ THỊ HỒNG THẮM 22/05/1999 x Hà Nam Kinh Đinh Xá TN THCS 6/2014 Đinh Xá 2014 Khá Chính quy A04654823 110070    
71 NGÔ QUỐC THẮNG 07/02/1999   Hà Nam Kinh Đinh Xá TN THCS 6/2014 Đinh Xá 2014 TB Chính quy A04654824 110071    
72 QUYỀN ĐÌNH THIỆN 07/04/1999   Hà Nam Kinh Đinh Xá TN THCS 6/2014 Đinh Xá 2014 TB Chính quy A04654825 110072    
73 ĐINH ĐỨC THỊNH 22/06/1999   Hà Nam Kinh Đinh Xá TN THCS 6/2014 Đinh Xá 2014 TB Chính quy A04654826 110073    
74 NGUYỄN THỊ THỦY 05/07/1999 x Hà Nam Kinh Đinh Xá TN THCS 6/2014 Đinh Xá 2014 Khá Chính quy A04654827 110074    
75 TRỊNH THỊ THỦY 01/10/1999 x Hà Nam Kinh Đinh Xá TN THCS 6/2014 Đinh Xá 2014 Khá Chính quy A04654828 110075    
76 PHẠM VĂN TÌNH 25/03/1999   Hà Nam Kinh Đinh Xá TN THCS 6/2014 Đinh Xá 2014 TB Chính quy A04654829 110076    
77 NGÔ THỊ HUYỀN TRANG 28/07/1999 x Hà Nam Kinh Đinh Xá TN THCS 6/2014 Đinh Xá 2014 Khá Chính quy A04654830 110077    
78 LÊ QUỐC TRUNG 04/11/1999   Hà Nam Kinh Đinh Xá TN THCS 6/2014 Đinh Xá 2014 TB Chính quy A04654831 110078    
79 NGUYỄN VĂN TRƯỜNG 25/09/1999   Hà Nam Kinh Đinh Xá TN THCS 6/2014 Đinh Xá 2014 TB Chính quy A04654832 110079    
80 TRẦN VĂN TRƯỜNG 23/02/1999   Hà Nam Kinh Đinh Xá TN THCS 6/2014 Đinh Xá 2014 TB Chính quy A04654833 110080    
81 NGUYỄN NGỌC TÚ 29/04/1999   Hà Nam Kinh Đinh Xá TN THCS 6/2014 Đinh Xá 2014 Khá Chính quy A04654834 110081    
82 NGUYỄN MẠNH TUÂN 05/05/1999   Hà Nam Kinh Đinh Xá TN THCS 6/2014 Đinh Xá 2014 TB Chính quy A04654835 110082    
83 QUYỀN ĐÌNH TUẤN 08/05/1999   Hà Nam Kinh Đinh Xá TN THCS 6/2014 Đinh Xá 2014 TB Chính quy A04654836 110083    
84 TRỊNH QUỐC TUẤN 04/06/1999   Hà Nam Kinh Đinh Xá TN THCS 6/2014 Đinh Xá 2014 Khá Chính quy A04654837 110084    
85 NGUYỄN TIẾN TUẤN 20/01/1999   Hà Nam Kinh Đinh Xá TN THCS 6/2014 Đinh Xá 2014 TB Chính quy A04654838 110085    
86 NGUYỄN VĂN TƯỜNG 23/10/1999   Hà Nam Kinh Đinh Xá TN THCS 6/2014 Đinh Xá 2014 TB Chính quy A04654839 110086    
87 VŨ DIỆU UYÊN 03/02/1999 x Hà Nam Kinh Đinh Xá TN THCS 6/2014 Đinh Xá 2014 Khá Chính quy A04654840 110087    
88 NGUYỄN THỊ THU UYÊN 22/02/1999 x Hà Nam Kinh Đinh Xá TN THCS 6/2014 Đinh Xá 2014 Khá Chính quy A04654841 110088    
89 ĐỖ VĂN VĨ 26/01/1999   Hà Nam Kinh Đinh Xá TN THCS 6/2014 Đinh Xá 2014 Khá Chính quy A04654842 110089    
90 ĐOÀN TỊNH VINH 20/11/1999   Hà Nam Kinh Đinh Xá TN THCS 6/2014 Đinh Xá 2014 TB Chính quy A04654843 110090    
91 CAO BÁ XUÂN 19/03/1999   Hà Nam Kinh Đinh Xá TN THCS 6/2014 Đinh Xá 2014 TB Chính quy A04654844 110091    
HIỆU TRƯỞNG
Trong năm học 2013 - 2014  (đã ký)
Đã có…………... học sinh nhận bằng
Còn……………. học sinh chưa nhận bằng Đào Anh Tuấn


1 NGÔ QUỐC AN 26/09/1999   Hà Nam Kinh Đinh Xá TN THCS 6/2014 Đinh Xá 2014 TB Chính quy A04654754 110001    
2 TRƯƠNG HUYỀN ANH 18/10/1999 x Hà Nam Kinh Đinh Xá TN THCS 6/2014 Đinh Xá 2014 TB Chính quy A04654755 110002    
3 ĐOÀN TUẤN ANH 06/05/1999   TP HCM Kinh Đinh Xá TN THCS 6/2014 Đinh Xá 2014 TB Chính quy A04654756 110003    
4 TRẦN THỊ NGỌC ÁNH 06/12/1999 x Hà Nội Kinh Đinh Xá TN THCS 6/2014 Đinh Xá 2014 Giỏi Chính quy A04654757 110004    
5 PHẠM THỊ PHƯƠNG CHÂM 03/08/1999 x Hà Nam Kinh Đinh Xá TN THCS 6/2014 Đinh Xá 2014 TB Chính quy A04654758 110005    
6 LƯU TIẾN CHIẾN 29/10/1999   Hà Nam Kinh Đinh Xá TN THCS 6/2014 Đinh Xá 2014 TB Chính quy A04654759 110006    
7 NGUYỄN THỊ HUYỀN CHINH 22/02/1999 x Hà Nam Kinh Đinh Xá TN THCS 6/2014 Đinh Xá 2014 Khá Chính quy A04654760 110007    
8 ĐỖ THỊ BẠCH CÚC 22/02/1999 x Hà Nam Kinh Đinh Xá TN THCS 6/2014 Đinh Xá 2014 Khá Chính quy A04654761 110008    
9 TRẦN THỊ CÚC 20/09/1999 x Hà Nam Kinh Đinh Xá TN THCS 6/2014 Đinh Xá 2014 TB Chính quy A04654762 110009    
10 NGUYỄN BÁ CƯƠNG 11/04/1999   Hà Nam Kinh Đinh Xá TN THCS 6/2014 Đinh Xá 2014 TB Chính quy A04654763 110010    
11 ĐÔ VĂN DIỄN 02/01/1999   Hà Nam Kinh Đinh Xá TN THCS 6/2014 Đinh Xá 2014 TB Chính quy A04654764 110011    
12 ĐINH THỊ MỸ DUYÊN 13/04/1999 x Hà Nam Kinh Đinh Xá TN THCS 6/2014 Đinh Xá 2014 Khá Chính quy A04654765 110012    
13 NGUYỄN TIẾN ĐẠT 20/11/1999   Hà Nam Kinh Đinh Xá TN THCS 6/2014 Đinh Xá 2014 TB Chính quy A04654766 110013    
14 NGUYỄN TIẾN ĐẠT 18/08/1999   Hà Nam Kinh Đinh Xá TN THCS 6/2014 Đinh Xá 2014 TB Chính quy A04654767 110014    
15 CAO VIỆT ĐOÀN 09/03/1999   Hà Nam Kinh Đinh Xá TN THCS 6/2014 Đinh Xá 2014 TB Chính quy A04654768 110015    
16 NGUYỄN THỊ HỒNG HÀ 10/09/1999 x Hà Nam Kinh Đinh Xá TN THCS 6/2014 Đinh Xá 2014 TB Chính quy A04654769 110016    
17 ĐÔ THỊ HƯƠNG HÀ 06/09/1999 x Hà Nam Kinh Đinh Xá TN THCS 6/2014 Đinh Xá 2014 Khá Chính quy A04654770 110017    
18 ĐINH PHÚ HẢI 12/09/1999   Hà Nam Kinh Đinh Xá TN THCS 6/2014 Đinh Xá 2014 TB Chính quy A04654771 110018    
19 NGÔ VĂN HẢI 25/12/1999   Hà Nam Kinh Đinh Xá TN THCS 6/2014 Đinh Xá 2014 TB Chính quy A04654772 110019    
20 PHẠM VĂN HẢI 02/01/1999   Hà Nam Kinh Đinh Xá TN THCS 6/2014 Đinh Xá 2014 TB Chính quy A04654773 110020    
21 ĐINH THỊ HỒNG HẠNH 31/12/1999 x Hà Nam Kinh Đinh Xá TN THCS 6/2014 Đinh Xá 2014 Khá Chính quy A04654774 110021    
22 VŨ THỊ HẠNH 26/06/1999 x Hà Nam Kinh Đinh Xá TN THCS 6/2014 Đinh Xá 2014 TB Chính quy A04654775 110022    
23 NGÔ VĂN HẢO 29/12/1999   Hà Nam Kinh Đinh Xá TN THCS 6/2014 Đinh Xá 2014 TB Chính quy A04654776 110023    
24 ĐỖ THỊ DIỄM HẰNG 10/11/1999 x Hà Nam Kinh Đinh Xá TN THCS 6/2014 Đinh Xá 2014 Giỏi Chính quy A04654777 110024    
25 NGUYỄN THỊ HẰNG 28/05/1999 x Hà Nam Kinh Đinh Xá TN THCS 6/2014 Đinh Xá 2014 Giỏi Chính quy A04654778 110025    
26 ĐINH PHÚ HẬU 16/01/1999   Hà Nam Kinh Đinh Xá TN THCS 6/2014 Đinh Xá 2014 TB Chính quy A04654779 110026    
27 NGUYỄN THỊ HIÊN 09/01/1999 x Hà Nam Kinh Đinh Xá TN THCS 6/2014 Đinh Xá 2014 Khá Chính quy A04654780 110027    
28 NGUYỄN THỊ THU HIỀN 03/07/1999 x Hà Nam Kinh Đinh Xá TN THCS 6/2014 Đinh Xá 2014 Giỏi Chính quy A04654781 110028    
29 QUYỀN ĐÌNH HIỂN 17/07/1999   Hà Nam Kinh Đinh Xá TN THCS 6/2014 Đinh Xá 2014 TB Chính quy A04654782 110029    
30 NGÔ TUẤN HIẾN 14/05/1998   Hà Nam Kinh Đinh Xá TN THCS 6/2014 Đinh Xá 2014 TB Chính quy A04654783 110030    
31 NGUYỄN MINH HIẾU 22/09/1999   Hà Nam Kinh Đinh Xá TN THCS 6/2014 Đinh Xá 2014 TB Chính quy A04654784 110031    
32 NGUYỄN QUANG HIẾU 27/10/1999   Hà Nam Kinh Đinh Xá TN THCS 6/2014 Đinh Xá 2014 TB Chính quy A04654785 110032    
33 CAO THỊ HOA 26/04/1999 x Hà Nam Kinh Đinh Xá TN THCS 6/2014 Đinh Xá 2014 TB Chính quy A04654786 110033    
34 ĐỖ THỊ HOẠT 25/10/1999 x Hà Nam Kinh Đinh Xá TN THCS 6/2014 Đinh Xá 2014 Khá Chính quy A04654787 110034    
35 ĐINH PHÚ HÙNG 07/12/1999   Hà Nam Kinh Đinh Xá TN THCS 6/2014 Đinh Xá 2014 TB Chính quy A04654788 110035    
36 TRỊNH QUỐC HÙNG 16/08/1999   Hà Nam Kinh Đinh Xá TN THCS 6/2014 Đinh Xá 2014 TB Chính quy A04654789 110036    
37 TRỊNH THỊ KHÁNH HUYỀN 05/11/1999 x Hà Nam Kinh Đinh Xá TN THCS 6/2014 Đinh Xá 2014 TB Chính quy A04654790 110037    
38 NGUYỄN THỊ HUYỀN 09/09/1999 x Hà Nam Kinh Đinh Xá TN THCS 6/2014 Đinh Xá 2014 Khá Chính quy A04654791 110038    
39 QUYỀN THỊ HUYỀN 22/05/1999 x Hà Nam Kinh Đinh Xá TN THCS 6/2014 Đinh Xá 2014 Khá Chính quy A04654792 110039    
40 ĐOÀN THỊ THU HUYỀN 01/10/1999 x Hà Nam Kinh Đinh Xá TN THCS 6/2014 Đinh Xá 2014 Khá Chính quy A04654793 110040    
41 QUYỀN THỊ HƯƠNG 01/08/1999 x Hà Nam Kinh Đinh Xá TN THCS 6/2014 Đinh Xá 2014 Giỏi Chính quy A04654794 110041    
42 NGÔ QUANG KHẢI 17/07/1999   Hà Nam Kinh Đinh Xá TN THCS 6/2014 Đinh Xá 2014 Khá Chính quy A04654795 110042    
43 NGÔ VĂN KHÔI 23/02/1999   Hà Nam Kinh Đinh Xá TN THCS 6/2014 Đinh Xá 2014 TB Chính quy A04654796 110043    
44 TRỊNH THỊ LAN 14/08/1999 x Hà Nam Kinh Đinh Xá TN THCS 6/2014 Đinh Xá 2014 Khá Chính quy A04654797 110044    
45 LÃ THỊ NHẬT LỆ 13/09/1999 x Hà Nam Kinh Đinh Xá TN THCS 6/2014 Đinh Xá 2014 TB Chính quy A04654798 110045    
46 NGUYỄN THỊ THU LIỄU 13/07/1999 x Hà Nam Kinh Đinh Xá TN THCS 6/2014 Đinh Xá 2014 Giỏi Chính quy A04654799 110046    
47 NGUYỄN THỊ LOAN 12/08/1999 x Hà Nam Kinh Đinh Xá TN THCS 6/2014 Đinh Xá 2014 TB Chính quy A04654800 110047    
48 QUYỀN ĐÌNH LONG 29/08/1999   Hà Nam Kinh Đinh Xá TN THCS 6/2014 Đinh Xá 2014 TB Chính quy A04654801 110048    
49 ĐỖ NHẬT LONG 02/01/1999   Hà Nam Kinh Đinh Xá TN THCS 6/2014 Đinh Xá 2014 TB Chính quy A04654802 110049    
50 QUYỀN VĂN LONG 03/08/1999   Hà Nam Kinh Đinh Xá TN THCS 6/2014 Đinh Xá 2014 TB Chính quy A04654803 110050    
51 NGUYỄN VĂN LỘC 20/01/1999   Hà Nam Kinh Đinh Xá TN THCS 6/2014 Đinh Xá 2014 TB Chính quy A04654804 110051    
52 QUYỀN HOÀNG NAM 25/09/1999   Hà Nam Kinh Đinh Xá TN THCS 6/2014 Đinh Xá 2014 TB Chính quy A04654805 110052    
53 PHẠM THỊ BÍCH NGỌC 22/11/1999 x Hà Nam Kinh Đinh Xá TN THCS 6/2014 Đinh Xá 2014 TB Chính quy A04654806 110053    
54 TRẦN THỊ BÍCH NGỌC 19/03/1999 x Hà Nam Kinh Đinh Xá TN THCS 6/2014 Đinh Xá 2014 Khá Chính quy A04654807 110054    
55 QUYỀN THỊ NGỌC 29/04/1999 x Hà Nam Kinh Đinh Xá TN THCS 6/2014 Đinh Xá 2014 TB Chính quy A04654808 110055    
56 QUYỀN THỊ THANH NHÀN 12/05/1999 x Hà Nam Kinh Đinh Xá TN THCS 6/2014 Đinh Xá 2014 Giỏi Chính quy A04654809 110056    
57 NGUYỄN HỒNG NHUNG 28/07/1999 x Hà Nam Kinh Đinh Xá TN THCS 6/2014 Đinh Xá 2014 Giỏi Chính quy A04654810 110057    
58 ĐỖ THỊ NHUNG 25/07/1999 x Hà Nam Kinh Đinh Xá TN THCS 6/2014 Đinh Xá 2014 Khá Chính quy A04654811 110058    
59 TRỊNH THỊ NHUNG 21/11/1999 x Hà Nam Kinh Đinh Xá TN THCS 6/2014 Đinh Xá 2014 Khá Chính quy A04654812 110059    
60 PHẠM THỊ OANH 14/10/1999 x Hà Nam Kinh Đinh Xá TN THCS 6/2014 Đinh Xá 2014 Khá Chính quy A04654813 110060    
61 NGUYỄN THỊ HỒNG PHÚC 26/04/1999 x Bình Bương Kinh Đinh Xá TN THCS 6/2014 Đinh Xá 2014 Khá Chính quy A04654814 110061    
62 LÊ VĂN QUANG 03/10/1999   Hà Nam Kinh Đinh Xá TN THCS 6/2014 Đinh Xá 2014 TB Chính quy A04654815 110062    
63 NGUYỄN VĂN QUANG 25/01/1999   Hà Nam Kinh Đinh Xá TN THCS 6/2014 Đinh Xá 2014 Khá Chính quy A04654816 110063    
64 HOÀNG HỒNG QUÂN 09/07/1999   Hà Nam Kinh Đinh Xá TN THCS 6/2014 Đinh Xá 2014 TB Chính quy A04654817 110064    
65 QUYỀN THỊ QUỲNH 10/12/1999 x Hà Nam Kinh Đinh Xá TN THCS 6/2014 Đinh Xá 2014 TB Chính quy A04654818 110065    
66 VŨ TRUNG SỸ 11/09/1999   Hà Nam Kinh Đinh Xá TN THCS 6/2014 Đinh Xá 2014 TB Chính quy A04654819 110066    
67 TRỊNH ĐỨC TÂM 16/01/1999   Hà Nam Kinh Đinh Xá TN THCS 6/2014 Đinh Xá 2014 TB Chính quy A04654820 110067    
68 NGÔ THỊ PHƯƠNG THẢO 07/11/1999 x Hà Nam Kinh Đinh Xá TN THCS 6/2014 Đinh Xá 2014 Khá Chính quy A04654821 110068    
69 NGÔ THỊ THANH THẢO 24/04/1999 x Đồng Nai Kinh Đinh Xá TN THCS 6/2014 Đinh Xá 2014 Khá Chính quy A04654822 110069    
70 ĐỖ THỊ HỒNG THẮM 22/05/1999 x Hà Nam Kinh Đinh Xá TN THCS 6/2014 Đinh Xá 2014 Khá Chính quy A04654823 110070    
71 NGÔ QUỐC THẮNG 07/02/1999   Hà Nam Kinh Đinh Xá TN THCS 6/2014 Đinh Xá 2014 TB Chính quy A04654824 110071    
72 QUYỀN ĐÌNH THIỆN 07/04/1999   Hà Nam Kinh Đinh Xá TN THCS 6/2014 Đinh Xá 2014 TB Chính quy A04654825 110072    
73 ĐINH ĐỨC THỊNH 22/06/1999   Hà Nam Kinh Đinh Xá TN THCS 6/2014 Đinh Xá 2014 TB Chính quy A04654826 110073    
74 NGUYỄN THỊ THỦY 05/07/1999 x Hà Nam Kinh Đinh Xá TN THCS 6/2014 Đinh Xá 2014 Khá Chính quy A04654827 110074    
75 TRỊNH THỊ THỦY 01/10/1999 x Hà Nam Kinh Đinh Xá TN THCS 6/2014 Đinh Xá 2014 Khá Chính quy A04654828 110075    
76 PHẠM VĂN TÌNH 25/03/1999   Hà Nam Kinh Đinh Xá TN THCS 6/2014 Đinh Xá 2014 TB Chính quy A04654829 110076    
77 NGÔ THỊ HUYỀN TRANG 28/07/1999 x Hà Nam Kinh Đinh Xá TN THCS 6/2014 Đinh Xá 2014 Khá Chính quy A04654830 110077    
78 LÊ QUỐC TRUNG 04/11/1999   Hà Nam Kinh Đinh Xá TN THCS 6/2014 Đinh Xá 2014 TB Chính quy A04654831 110078    
79 NGUYỄN VĂN TRƯỜNG 25/09/1999   Hà Nam Kinh Đinh Xá TN THCS 6/2014 Đinh Xá 2014 TB Chính quy A04654832 110079    
80 TRẦN VĂN TRƯỜNG 23/02/1999   Hà Nam Kinh Đinh Xá TN THCS 6/2014 Đinh Xá 2014 TB Chính quy A04654833 110080    
81 NGUYỄN NGỌC TÚ 29/04/1999   Hà Nam Kinh Đinh Xá TN THCS 6/2014 Đinh Xá 2014 Khá Chính quy A04654834 110081    
82 NGUYỄN MẠNH TUÂN 05/05/1999   Hà Nam Kinh Đinh Xá TN THCS 6/2014 Đinh Xá 2014 TB Chính quy A04654835 110082    
83 QUYỀN ĐÌNH TUẤN 08/05/1999   Hà Nam Kinh Đinh Xá TN THCS 6/2014 Đinh Xá 2014 TB Chính quy A04654836 110083    
84 TRỊNH QUỐC TUẤN 04/06/1999   Hà Nam Kinh Đinh Xá TN THCS 6/2014 Đinh Xá 2014 Khá Chính quy A04654837 110084    
85 NGUYỄN TIẾN TUẤN 20/01/1999   Hà Nam Kinh Đinh Xá TN THCS 6/2014 Đinh Xá 2014 TB Chính quy A04654838 110085    
86 NGUYỄN VĂN TƯỜNG 23/10/1999   Hà Nam Kinh Đinh Xá TN THCS 6/2014 Đinh Xá 2014 TB Chính quy A04654839 110086    
87 VŨ DIỆU UYÊN 03/02/1999 x Hà Nam Kinh Đinh Xá TN THCS 6/2014 Đinh Xá 2014 Khá Chính quy A04654840 110087    
88 NGUYỄN THỊ THU UYÊN 22/02/1999 x Hà Nam Kinh Đinh Xá TN THCS 6/2014 Đinh Xá 2014 Khá Chính quy A04654841 110088    
89 ĐỖ VĂN VĨ 26/01/1999   Hà Nam Kinh Đinh Xá TN THCS 6/2014 Đinh Xá 2014 Khá Chính quy A04654842 110089    
90 ĐOÀN TỊNH VINH 20/11/1999   Hà Nam Kinh Đinh Xá TN THCS 6/2014 Đinh Xá 2014 TB Chính quy A04654843 110090    
91 CAO BÁ XUÂN 19/03/1999   Hà Nam Kinh Đinh Xá TN THCS 6/2014 Đinh Xá 2014 TB Chính quy A04654844 110091    
HIỆU TRƯỞNG
Trong năm học 2013 - 2014  (đã ký)
Đã có…………... học sinh nhận bằng
Còn……………. học sinh chưa nhận bằng Đào Anh Tuấn

Văn bản mới

https://www.youtube.com/watch?v=9Pw4wT00MnU
Múa mừng Đại hội
Chi hội phụ nữ thôn 2-Đinh Xá-Phủ Lí- Hà Nam
Tình thương
Hà Nam Quê Mẹ - Hát chèo - NSUT Lương Duyên
  • Ba công khai
  • Thông báo
Website Đơn vị