Bạn cần biết

DANH SÁCH CẬP NHẬT VIÊN CHỨC

DANH SÁCH CẬP NHẬT VIÊN CHỨC HIỆN CÓ (Tính đến 30/6/2018)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Họ tên             Đơn vị

Năm sinh

Chức vụ

Vị trí việc làm

Mã ngạch

Bậc

Hệ số lương

 

Nam

Nữ

 

B

1

2

3

 

4

5

 

 

Trường THCS Đinh Xá

 

 

 

 

 

 

 

 

§µo Anh TuÊn

07/10/1969

 

 Hiệu trưởng

 Hiệu trưởng

V.07.04.11

8/9

4.65

 

NguyÔn §oµn Hïng

31/10/1982

 

P. Hiệu trưởng

P. Hiệu trưởng

V.07.04.12

5/10

3.34

 

§an ThÞ Ph­¬ng

 

16/11/1965

Giáo viên

Giáo viên

V.07.04.11

8/9

4.65

 

NguyÔn Xu©n NghÜa

08/12/1970

 

Giáo viên

Giáo viên

V.07.04.12

8/10

4.27

 

TrÇn Minh Hång

 

25/10/1971

Giáo viên

Giáo viên

15114

12/12

4.06

 

QuyÒn §×nh Tr­êng

08/08/1970

 

Giáo viên

Giáo viên

V.07.04.12

7/10

3.96

 

Qu¸ch Th Hoa B¾c

 

02/11/1975

Giáo viên

Giáo viên

V.07.04.12

7/10

3.96

 

§ç ThÞ Th­

 

19/10/1979

Giáo viên

Giáo viên

V.07.04.12

5/10

3.34

 

NguyÔn H¶i Thanh

26/11/1976

 

Giáo viên

Giáo viên

V.07.04.11

7/9

4.32

 

Ng« ThÞ Nhµi

 

29/03/1978

Giáo viên

Giáo viên

V.07.04.12

7/10

3.96

 

§ç §øc M¹nh

25/07/1981

 

Giáo viên

Giáo viên

V.07.04.11

5/9

3.66

 

§ç ThÞ Hoa

 

20/02/1977

Giáo viên

Giáo viên

V.07.04.12

6/10

3.65

 

NguyÔn ThÞ BÝch

 

02/10/1980

Giáo viên

Giáo viên

V.07.04.12

5/10

3.34

 

TrÇn Th Hång H¹nh

 

15/08/1980

Giáo viên

Giáo viên

V.07.04.12

5/10

3.34

 

NguyÔn ViÕt Dòng

05/08/1980

 

Giáo viên

Giáo viên

V.07.04.12

5/10

3.34

 

NguyÔn Hïng Minh

11/10/1980

 

Giáo viên

Giáo viên

V.07.04.12

5/10

3.34

 

TrÇn Th Ngäc Ánh

 

20/11/1981

Giáo viên

Giáo viên

V.07.04.11

6/9

3.99

 

Hoµng ThÞ LÖ Thu

 

04/08/1982

Giáo viên

Giáo viên

V.07.04.12

5/10

3.34

 

NguyÔn ThÞ Thu Th¶o

 

11/09/1984

Giáo viên

Giáo viên

V.07.04.12

4/10

3.03

 

Nguyn Th Nhung

 

14/01/1986

Giáo viên

Giáo viên

V.07.04.12

1/10

2.10

 

Văn bản mới

https://www.youtube.com/watch?v=9Pw4wT00MnU
Múa mừng Đại hội
Chi hội phụ nữ thôn 2-Đinh Xá-Phủ Lí- Hà Nam
Tình thương
Hà Nam Quê Mẹ - Hát chèo - NSUT Lương Duyên
  • Ba công khai
  • Thông báo
Website Đơn vị