Bạn cần biết

công tài chính
TRƯỜNG THCS XÃ ĐINH XÁ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: /QĐ- THCSĐX Đinh Xá, ngày 21 tháng 01 năm 2019 QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2019 của trường THCS Xã Đinh Xá Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước; Căn cứ Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 6 năm 2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ; Trường THCS Xã Đinh Xá. QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Công bố công khai số liệu dự toán ngân sách năm 2019 của trường THCS Xã Đinh Xá (theo các biểu đính kèm) Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ Đơn vị: Trường THCS Xã Đinh Xá Chương: 622 DỰ TOÁN THU - CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC (Kèm theo Quyết định số /QĐ- THCSĐX ngày 21/ 01 / 2019 của hiệu trưởng trường THCS Xã Đinh Xá Đvt: Triệu đồng Số TT Nội dung Dự toán được giao I Tổng số thu, chi, nộp ngân sách phí, lệ phí 106.190 1 Số thu phí, lệ phí 106.190 1.1 Lệ phí 1.2 Thu học phí 106.190 2 Chi từ nguồn thu phí được để lại 106.190 2.1 Chi sự nghiệp 106.190 a Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên 106.190 b Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên 2.2 Chi quản lý hành chính a Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ b Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ 3 Số phí, lệ phí nộp NSNN 3.1 Lệ phí 3.2 Phí II Dự toán chi ngân sách nhà nước 3.026.002 3 Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo, dạy nghề 3.026.002 1.1 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên 2.642.002 1.2 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên 384.000 Ngày 21 tháng 01 năm 2019 THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

Văn bản mới

https://www.youtube.com/watch?v=9Pw4wT00MnU
Múa mừng Đại hội
Chi hội phụ nữ thôn 2-Đinh Xá-Phủ Lí- Hà Nam
Tình thương
Hà Nam Quê Mẹ - Hát chèo - NSUT Lương Duyên
  • Ba công khai
  • Thông báo
Website Đơn vị