Bạn cần biết

Công khai

PHÒNG GD&ĐT PHỦ LÝ

TRƯỜNG THCS ĐINH XÁ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

    Số: 148/ QĐ-THCS ĐX                  Đinh Xá, ngày 31 tháng 01 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2018 của trường THCS Xã Đinh Xá

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 6 năm 2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ;

Trường THCS xã Đinh Xá,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố công khai số liệu dự toán ngân sách năm 2018 của trường THCS xã Đinh Xá (theo biểu đính kèm)

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

 

 

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

(Đã ký)

 

 

Đào Anh Tuấn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đơn vị:

Chương:

 Trường THCS Xã Đinh Xá

 

622

DỰ TOÁN THU - CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

(Kèm theo Quyết định số       /QĐ- THCSĐX ngày  31/ 01 / 2018 của Hiệu trưởng trường THCS xã Đinh Xá

Đvt: Triệu đồng

Số TT

Nội dung

Dự toán được giao

I

Tổng số thu, chi, nộp ngân sách phí, lệ phí

100,500 

1

Số thu phí, lệ phí

100,500

1.1

Lệ phí

 

1.2

Thu học phí

100,500 

2

Chi từ nguồn thu phí được để lại

100,500 

2.1

Chi sự nghiệp

100,500 

a

Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên

100,500 

b

Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên

 

2.2

Chi quản lý hành chính

 

a

Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ

 

b

Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ

 

3

Số phí, lệ phí nộp NSNN

 

3.1

Lệ phí

 

3.2

Phí

 

II

Dự toán chi ngân sách nhà nước

2.498,043 

3

Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo, dạy nghề

2.498,043 

1.1

Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên

2.498,043 

1.2

Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên

 

                                      

Văn bản mới

https://www.youtube.com/watch?v=9Pw4wT00MnU
Múa mừng Đại hội
Chi hội phụ nữ thôn 2-Đinh Xá-Phủ Lí- Hà Nam
Tình thương
Hà Nam Quê Mẹ - Hát chèo - NSUT Lương Duyên
  • Ba công khai
  • Thông báo

Lịch dạy thêm

Dạy thêm

Công khai

Dự toán Thu, chi NSNN năm 2018 -2019

Công khai

Biểu mẫu cong khai đối với cơ sở giáo dục theo Thông tư sô 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 12 năm 2017
Xem thêm...
Website Đơn vị