Bạn cần biết

Công khai

PHÒNG GD&ĐT THÀNH PHỐ PHỦ LÝ

      TRƯỜNG THCS XÃ ĐINH XÁ

 


THÔNG BÁO

Cam kết chất lượng giáo dục của trường trung học cơ sở và trường trung học phổ thông, năm học 2018 - 2019.

STT

Ni dung

Chia theo khối lớp

Lớp 6

Lớp 7

Lớp 8

Lớp 9

I

Điều kiện tuyn sinh

- Học sinh hoàn thành chương trình tiểu học.

- Về độ tuổi theo Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trung học phổ thông có nhiều cấp học.

- Có đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định

- Học lực và hạnh kiểm từ trung bình trở lên.

- Có đủ hồ sơ theo quy định

- Học lực và hạnh kiểm từ trung bình trở lên.

- Có đủ hồ sơ theo quy định

- Học lực và hạnh kiểm từ trung bình trở lên.

II

Chương trình giáo dục mà cơ sở giáo dục thực hiện

Chương trình nhà trường được xây dựng dựa trên chương trình của Bộ Giáo dục đào tạo theo định hướng đổi mới, phù hợp với học sinh nhà trường

Chương trình nhà trường được xây dựng dựa trên chương trình của Bộ Giáo dục đào tạo theo định hướng đổi mới, phù hợp với học sinh nhà trường

Chương trình nhà trường được xây dựng dựa trên chương trình của Bộ Giáo dục đào tạo theo định hướng đổi mới, phù hợp với học sinh nhà trường

Chương trình nhà trường được xây dựng dựa trên chương trình của Bộ Giáo dục đào tạo theo định hướng đổi mới, phù hợp với học sinh nhà trường

III

Yêu cầu về phối hợp giữa cơ sở giáo dục và gia đình; Yêu cầu về thái độ học tập của học sinh

- Cha mẹ học sinh họp một năm hai lần chính thức;

- Thông báo qua Sổ liên lạc, Sổ theo dõi tuần;

- Học sinh đảm bảo chuyên cần.Học và làm bài đầy đủ theo yêu cầu của giáo viên.

- Cha mẹ học sinh họp một năm hai lần chính thức;

- Thông báo qua Sổ liên lạc, Sổ theo dõi tuần;

- Học sinh đảm bảo chuyên cần.Học và làm bài đầy đủ theo yêu cầu của giáo viên.

- Cha mẹ học sinh họp một năm hai lần chính thức;

- Thông báo qua Sổ liên lạc, Sổ theo dõi tuần;

- Học sinh đảm bảo chuyên cần.Học và làm bài đầy đủ theo yêu cầu của giáo viên.

- Cha mẹ học sinh họp một năm hai lần chính thức;

- Thông báo qua Sổ liên lạc, Sổ theo dõi tuần;

- Học sinh đảm bảo chuyên cần.Học và làm bài đầy đủ theo yêu cầu của giáo viên.

IV

Các hoạt động hỗ trợ học tập, sinh hoạt của học sinh ở cơ sở giáo dục

Sinh hoạt Đoàn - đội; hoạt động Văn- thể mỹ, ngoại khóa môn học; tham quan, giáo dục kỹ năng sống.

Sinh hoạt Đoàn - đội; hoạt động Văn- thể mỹ, ngoại khóa môn học; tham quan, giáo dục kỹ năng sống.

Sinh hoạt Đoàn - đội; hoạt động Văn- thể mỹ, ngoại khóa môn học; tham quan, giáo dục kỹ năng sống; định hướng nghề nghiệp.

Sinh hoạt Đoàn - đội; hoạt động Văn- thể mỹ, ngoại khóa môn học; tham quan, giáo dục kỹ năng sống; định hướng nghề nghiệp.

V

Kết quả năng lực, phẩm chất, học tập và sức khỏe của học sinh dự kiến đt được

Hạnh kiểm: phấn đấu 100% học sinh được xếp loại Khá  và Tốt(loại Tốt đạt trên 90%)

Học lực: phấn đấu Loại giỏi đạt 12%. ; loại khá đạt 35%; loại TB đạt 53%; loại yếu, kém 0%

Hạnh kiểm: phấn đấu 100% học sinh được xếp loại Khá  và Tốt(loại Tốt đạt trên 90%)

Học lực: phấn đấu Loại giỏi đạt 12%. ; loại khá đạt 35%; loại TB đạt 53%; loại yếu, kém 0%

Hạnh kiểm: phấn đấu 100% học sinh được xếp loại Khá  và Tốt (loại Tốt đạt trên 90%)

Học lực: phấn đấu Loại giỏi đạt 12%. ; loại khá đạt 35%; loại TB đạt 53%; loại yếu, kém 0%

Hạnh kiểm: phấn đấu 100% học sinh được xếp loại Khá  và Tốt(loại Tốt đạt trên 90%)

Học lực: phấn đấu Loại giỏi đạt 12%. ; loại khá đạt 35%; loại TB đạt 53%; loại yếu, kém 0%.

TN THCS đạt 100%.

VI

Khả năng học tập tiếp tục của học sinh

Có khả năng tiếp tục học đến lớp 9

Có khả năng tiếp tục học đến lớp 9

Có khả năng tiếp tục học đến lớp 9

Hoàn thành chương trình THCS. Định hướng phân luồng theo năng lực của học sinh.

Thi THPT đạt điểm TB các môn là 5,00 điểm

 

 

Đinh Xá, ngày 16 tháng 8 năm 2018

Thủ trưởng đơn vị

(Đã ký)

 

Đào Anh Tuấn

 


Văn bản mới

https://www.youtube.com/watch?v=9Pw4wT00MnU
Múa mừng Đại hội
Chi hội phụ nữ thôn 2-Đinh Xá-Phủ Lí- Hà Nam
Tình thương
Hà Nam Quê Mẹ - Hát chèo - NSUT Lương Duyên
  • Ba công khai
  • Thông báo

Lịch dạy thêm

Dạy thêm

Công khai

Dự toán Thu, chi NSNN năm 2018 -2019

Công khai

Biểu mẫu cong khai đối với cơ sở giáo dục theo Thông tư sô 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 12 năm 2017
Xem thêm...
Website Đơn vị