Bạn cần biết

Lịch dạy thêm

Dạy thêm

Công khai

Dự toán Thu, chi NSNN năm 2018 -2019

Công khai

Biểu mẫu cong khai đối với cơ sở giáo dục theo Thông tư sô 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 12 năm 2017

Phân công chuyên môn lần 1

Phân công chuyên môn lần 1

Công khai thông tin chất lượng giáo dục thực tế của trường trung học cơ sở và trường trung học phổ thông, năm học 2017 - 2018.

Công khai thông tin chất lượng giáo dục thực tế của trường trung học cơ sở và trường trung học phổ thông, năm học 2017 - 2018.

DANH SÁCH CẬP NHẬT VIÊN CHỨC

DANH SÁCH CẬP NHẬT VIÊN CHỨC

Tập huấn

Tập huấn

Danh sách học sinh 6A và 6B

Học sinh từng lớp

THÔNG BÁO TUYỂN SINH LỚP 6, NĂM HỌC 2016 – 2017

Đinh Xá, ngày 25 tháng 6 năm 2016

SỔ CẤP PHÁT BẰNG NĂM HỌC 2015 - 2016

SỔ CẤP PHÁT BẰNG NĂM HỌC 2015 - 2016

Sổ cấp phát bằng

Năm 2011-2012

Sổ cấp phát bằng

Năm 2013-2014

Văn bản mới

https://www.youtube.com/watch?v=9Pw4wT00MnU
Múa mừng Đại hội
Chi hội phụ nữ thôn 2-Đinh Xá-Phủ Lí- Hà Nam
Tình thương
Hà Nam Quê Mẹ - Hát chèo - NSUT Lương Duyên
  • Ba công khai
  • Thông báo

Lịch dạy thêm

Dạy thêm

Công khai

Dự toán Thu, chi NSNN năm 2018 -2019

Công khai

Biểu mẫu cong khai đối với cơ sở giáo dục theo Thông tư sô 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 12 năm 2017
Xem thêm...
Website Đơn vị