Tin tức/(Trường THCS Đinh Xá)/Tin tức - Sự kiện/
BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG THI ĐUA KHEN THƯỞNG về việc xét chọn gương điển hình tiên tiến quý IV năm 2018

            PHÒNG GD & ĐT PHỦ LÝ        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

            TRƯỜNG THCS ĐINH XÁ                     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 
   

                                                                      Đinh Xá, ngày 18 tháng 2 năm 2019

           BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG THI ĐUA KHEN THƯỞNG

về việc xét chọn gương điển hình tiên tiến quý IV năm 2018

A. THỜI GIAN – ĐỊA ĐIỂM :  

 Hôm nay, vào hồi 14h00 ngày 18 tháng 2 năm 2019, tại văn phòng trường THCS Đinh Xá, Hội đồng thi đua khen thưởng nhà trường đã tiến hành họp xét chọn gương điển hình tiên tiến của đơn vị quý IV năm 2018.

B. THÀNH PHẦN THAM DỰ :

Chủ trì cuộc họp: Ông Đào Anh Tuấn, Hiệu trưởng-Chủ tịch Hội đồng TĐKT.

Thư ký cuộc họp: Bà Trần Thị Hồng Hạnh, Giáo viên - TPT Đội.

Các thành viên dự họp: đủ 100% thành viên Hội đồng TĐKT, gồm các ông(bà):

1. Ông: Đào Anh Tuấn, Hiệu trưởng – Chủ tịch hội đồng;

2. Bà: Đỗ Thị Hoa, Chủ tịch Công đoàn – P.Chủ tịch hội đồng;

3. Bà: Trần Thị Hồng Hạnh, TPT Đội – Thư kí hội đồng;

4. Ông: Nguyễn Đoàn Hùng, P.Hiệu trưởng – Ủy viên;

5. Ông: Quyền Đình Trường, tổ trưởng tổ KHTN– Ủy viên;

6. Ông: Nguyễn Xuân Nghĩa, tổ trưởng tổ KHXH – Ủy viên;

7. Bà: Đinh Thị Lan, tổ văn phòng – Ủy viên.

C. NỘI DUNG :

Thực hiện Kế hoạch số 1476/KH-SGDĐT ngày 07/9/2018 của Sở GDĐT Hà Nam về công tác Thi đua, khen thưởng ngành Giáo dục năm học 2018-2019; Kế hoạch số 767/KH-PGDĐT ngày 13/9/2018 của Phòng GD&ĐT Kế hoạch công tác thi đua, khen thưởng năm học 2018-2019. Chủ tịch Hội đồng TĐKT nhà trường quán triệt về tiêu chuẩn, điều kiện và báo cáo tóm tắt thành tích của các cá nhân để Hội đồng TĐKT nhà trường xét chọn là gương điển hình tiên tiến quý IV năm 2018;

Hội đồng đã thảo luận, phân tích, đánh giá thành tích của các cá nhân;

Hội đồng TĐKT nhà trường nhất trí giới thiệu 01 người(cô giáo Ngô Thị Nhài) để Hội đồng Thi đua - Khen thưởng biểu quyết bằng hình thức bỏ phiếu kín. Kết quả, cô giáo Ngô Thị Nhài đạt số phiếu 7/7= 100%

Như vậy cô giáo Ngô Thị Nhài là gương điển hình tiên tiến quý IV năm 2018 của nhà trường.

           Biên bản đã được thông qua với 100% các thành viên dự họp nhất trí. Cuộc họp kết thúc vào hồi 16 giờ 30 phút, cùng ngày./.

               HIỆU TRƯỞNG

        CHỦ TỊCH HI ĐỒNG                                        THƯ KÝ                                                                  

 

 

 

 

              Đào Anh Tuấn                                         Trần Thị Hồng Hạnh

 

 

Tác giả: thcsdinhxa

Văn bản mới

https://www.youtube.com/watch?v=9Pw4wT00MnU
Múa mừng Đại hội
Chi hội phụ nữ thôn 2-Đinh Xá-Phủ Lí- Hà Nam
Tình thương
Hà Nam Quê Mẹ - Hát chèo - NSUT Lương Duyên
  • Ba công khai
  • Thông báo

Lịch dạy thêm

Dạy thêm

Công khai

Dự toán Thu, chi NSNN năm 2018 -2019

Công khai

Biểu mẫu cong khai đối với cơ sở giáo dục theo Thông tư sô 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 12 năm 2017
Xem thêm...
Website Đơn vị