Số/ký hiệu Trích yếu/về việc Ban hành
Luật số: 36/2018/QH14
LUẬT PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG Chi tiết
2019-07-01
Quyết định số: 132 /QĐ –THCS ĐX
QUI TẮC ỨNG XỬ Của cán bộ, giáo viên, nhân viên... Chi tiết
2018-10-18
Phụ lục III của Kế hoạch năm học 2018-2019
QUY CHẾ ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI THI ĐUA CÁN BỘ, GIÁO VIÊN,... Chi tiết
2018-09-10
Số:47/KH-THCS ĐX
KẾ HOẠCH Xây dựng môi trường văn hóa trong trường... Chi tiết
2018-08-22
Số: 15/2017/TT-BGDĐT
THÔNG TƯ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA QUY... Chi tiết
2017-06-09
Số: 945/SGDĐT-GDTrH V/v hướng dẫn đánh giá xếp loại giờ dạy của giáo viên trung học
hướng dẫn đánh giá xếp loại giờ dạy của giáo viên... Chi tiết
2015-08-03
1269/KH-SGD
Kế hoạch công tác CNTT năm học 2014-2015 của Sở GD&ĐT... Chi tiết
2014-09-17
1268/CNTT-CTHSSV
V/v hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ CNTT năm học... Chi tiết
2014-09-17
1254/SGDĐT-CNTT&CTHSSV
Vê việc hướng dẫn công tác học sinh, sinh viên, hoạt... Chi tiết
2014-09-15
4709 /BGDĐT-CTHSSV
V/v hướng dẫn công tác học sinh, sinh viên hoạt động... Chi tiết
2014-08-29
1166/SGDĐT-CNTT&CTHSSV
V/v Đôn đốc nhập dữ liệu cho năm học mới 2014-2015 Chi tiết
2014-08-27
1151/SGDĐT-VP
Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ trọng tâm năm học... Chi tiết
2014-08-25
1135/SGDĐT-GDTrH
Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ Giáo dục trung học... Chi tiết
2014-08-22
1142/QĐ-GD&ĐT
QĐ về việc thành lập Ban biên tập cổng thông tin của... Chi tiết
2014-08-20
1117 /SGDĐT-CNTT&CTHSSV
V/v: Chuẩn bị các điều kiện và dữ liệu cho năm học... Chi tiết
2014-08-19
25/2014/TT-BGDĐT
Thông tư Ban hành quy định về tiêu chuẩn đánh giá... Chi tiết
2014-08-07
Luật số: 42/2013/QH13
Luật tiếp công dân Chi tiết
2014-07-01
Thông tư 58/2011/TT-BGDĐT ban hành quy chế xếp loại học sinh THCS và THPT
THÔNG TƯ Ban hành Quy chế đánh giá, xếp loại học sinh... Chi tiết
2011-12-12
Số: 58/2011/TT-BGDĐT
THÔNG TƯ Ban hành Quy chế đánh giá, xếp loại học sinh... Chi tiết
2011-12-12
Luật số: 02/2011/QH13
Luật khiếu lại Chi tiết
2011-11-11
Số: 12/2011/TT-BGDĐT
THÔNG TƯ BAN HÀNH ĐIỀU LỆ TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ,... Chi tiết
2011-03-28
Số 28 - TT - BGD&ĐT
Về định mức giờ dạy Chi tiết
2009-10-21
30/QD-BGD
v/v Danh gia hoc sinh tieu hoc Chi tiết
2004-08-28
https://www.youtube.com/watch?v=9Pw4wT00MnU
Múa mừng Đại hội
Chi hội phụ nữ thôn 2-Đinh Xá-Phủ Lí- Hà Nam
Tình thương
Hà Nam Quê Mẹ - Hát chèo - NSUT Lương Duyên
  • Ba công khai
  • Thông báo

Lịch dạy thêm

Dạy thêm

Công khai

Dự toán Thu, chi NSNN năm 2018 -2019

Công khai

Biểu mẫu cong khai đối với cơ sở giáo dục theo Thông tư sô 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 12 năm 2017
Xem thêm...
Website Đơn vị