tin tức-sự kiện

Chiến lược phát triển nhà trường.

Trường THCS Đồng Hóa được thành lập năm 1961, đầu tiên là trường PTCS xã Đồng Hóa, nay là trường THCS Đồng Hóa. Từ khi thành lập đến nay, nhà trường đã có nhiều đóng góp cho sự phát triển kinh tế, xã hội của địa phương. Trong xu thế hội nhập nền kinh tế quốc tế và sự phát triển như vũ bão của CNTT, của nền kinh tế xã hội nước nhà…đòi hỏi cần có con người Việt Nam sáng tạo năng động, có kỹ năng sống, yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội. Với tinh thần đó, trường THCS Đồng Hóa xây dựng “Chiến lược phát triển giáo dục trường THCS Đồng Hóa giai đoạn 2011 đến 2016 và tầm nhìn đến năm 2020”.

Tác giả: Trường THCS Đồng Hóa

Xem thêm