Tổ chức

  • Ban Giám Hiệu trường THCS Đồng Hóa

  • Địa chỉ: THCS Đồng Hóa
  • Email: donghoac2kb@hanam.edu.vn
  • Điện thoại: 03513820404
TT Thông tin
1
Họ tên: Trương Văn Tĩnh Không có ảnh
Vị trí: Hiệu trưởng
Email: donghoac2@hanam.edu.vn
Điện thoại: 03513820404
2
Họ tên: Nguyễn Thị Doanh Không có ảnh
Vị trí: Phó hiệu trưởng
Email: donghoac2@hanam.edu.vn
Điện thoại: 03513820404
3
Họ tên: Lê Anh Tuấn Không có ảnh
Vị trí: Phó hiệu trưởng
Email: donghoac2@hanam.edu.vn
Điện thoại: 03513820404