Bạn cần biết

BÁO CÁO KẾT QUẢ HỌC LỰC HẠNH KIỂM TRƯỜNG THCS ĐỒNG LÝ NĂM HỌC 2016-2017
Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nam
Trường THCS Đồng Lý
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
 Độc lập-Tự do- Hạnh phúc
-----------------
THỐNG KÊ HỌC LỰC, HẠNH KIỂM, DANH HIỆU
 NĂM HỌC 2016-2017
STT Lớp
Số
Học lực Hạnh kiểm Danh hiệu
Giỏi Khá TB Yếu Kém Tốt Khá TB Yếu HSG HSTT
sl % sl % sl % sl % sl % sl % sl % sl % sl % sl % sl %
  Khối 6 82 12 14,63 32 39,02 35 42,68 3 3,66 0 0,00 73 89,02 8 9,76 1 1,22 0 0,00 12 14,63 32 39,02
1 6A 41 4 9,76 14 34,15 21 51,22 2 4,88 0 0,00 36 87,80 5 12,20 0 0,00 0 0,00 4 9,76 14 34,15
2 6B 41 8 19,51 18 43,90 14 34,15 1 2,44 0 0,00 37 90,24 3 7,32 1 2,44 0 0,00 8 19,51 18 43,90
  Khối 7 78 12 15,38 34 43,59 29 37,18 3 3,85 0 0,00 71 91,03 7 8,97 0 0,00 0 0,00 12 15,38 34 43,59
1 7A 39 7 17,95 16 41,03 14 35,90 2 5,13 0 0,00 36 92,31 3 7,69 0 0,00 0 0,00 7 17,95 16 41,03
2 7B 39 5 12,82 18 46,15 15 38,46 1 2,56 0 0,00 35 89,74 4 10,26 0 0,00 0 0,00 5 12,82 18 46,15
  Khối 8 61 10 16,39 20 32,79 28 45,90 3 4,92 0 0,00 54 88,52 5 8,20 2 3,28 0 0,00 10 16,39 20 32,79
1 8A 33 5 15,15 12 36,36 13 39,39 3 9,09 0 0,00 30 90,91 3 9,09 0 0,00 0 0,00 5 15,15 12 36,36
2 8B 28 5 17,86 8 28,57 15 53,57 0 0,00 0 0,00 24 85,71 2 7,14 2 7,14 0 0,00 5 17,86 8 28,57
  Khối 9 53 10 18,87 20 37,74 23 43,4 0 0 0 0 51 96,23 2 3,77 0 0 0 0 10 18,87 20 37,74
1 9A 24 3 12,5 12 50 9 37,5 0 0 0 0 23 95,83 1 4,17 0 0 0 0 3 12,5 12 50
2 9B 29 7 24,14 8 27,59 14 48,28 0 0 0 0 28 96,55 1 3,45 0 0 0 0 7 24,14 8 27,59
Toàn trường 274 44 16,1 106 38,7 115 42 9 3,28 0 0 249 90,88 22 8,03 3 1,09 0 0 44 16,1 106 38,7
Các tin khác


Lễ Khai Giảng trường THCS Đồng Lý năm học 2018 - 2019
VĂN NGHỆ CHÀO MỪNG 20/11
HỘI THI NGHI THỨC ĐỘI HUYỆN LÝ NHÂN NĂM HỌC 2015-2016
VĂN NGHỆ CỦA HỌC SINH KHUYẾT TẬT
  • Ba công khai
  • Thông báo