Bạn cần biết

BÁO CÁO KẾT QUẢ HỌC LỰC HẠNH KIỂM TRƯỜNG THCS ĐỒNG LÝ NĂM HỌC 2016-2017
Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nam
Trường THCS Đồng Lý
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
 Độc lập-Tự do- Hạnh phúc
-----------------
THỐNG KÊ HỌC LỰC, HẠNH KIỂM, DANH HIỆU
 NĂM HỌC 2016-2017
STT Lớp
Số
Học lực Hạnh kiểm Danh hiệu
Giỏi Khá TB Yếu Kém Tốt Khá TB Yếu HSG HSTT
sl % sl % sl % sl % sl % sl % sl % sl % sl % sl % sl %
  Khối 6 82 12 14,63 32 39,02 35 42,68 3 3,66 0 0,00 73 89,02 8 9,76 1 1,22 0 0,00 12 14,63 32 39,02
1 6A 41 4 9,76 14 34,15 21 51,22 2 4,88 0 0,00 36 87,80 5 12,20 0 0,00 0 0,00 4 9,76 14 34,15
2 6B 41 8 19,51 18 43,90 14 34,15 1 2,44 0 0,00 37 90,24 3 7,32 1 2,44 0 0,00 8 19,51 18 43,90
  Khối 7 78 12 15,38 34 43,59 29 37,18 3 3,85 0 0,00 71 91,03 7 8,97 0 0,00 0 0,00 12 15,38 34 43,59
1 7A 39 7 17,95 16 41,03 14 35,90 2 5,13 0 0,00 36 92,31 3 7,69 0 0,00 0 0,00 7 17,95 16 41,03
2 7B 39 5 12,82 18 46,15 15 38,46 1 2,56 0 0,00 35 89,74 4 10,26 0 0,00 0 0,00 5 12,82 18 46,15
  Khối 8 61 10 16,39 20 32,79 28 45,90 3 4,92 0 0,00 54 88,52 5 8,20 2 3,28 0 0,00 10 16,39 20 32,79
1 8A 33 5 15,15 12 36,36 13 39,39 3 9,09 0 0,00 30 90,91 3 9,09 0 0,00 0 0,00 5 15,15 12 36,36
2 8B 28 5 17,86 8 28,57 15 53,57 0 0,00 0 0,00 24 85,71 2 7,14 2 7,14 0 0,00 5 17,86 8 28,57
  Khối 9 53 10 18,87 20 37,74 23 43,4 0 0 0 0 51 96,23 2 3,77 0 0 0 0 10 18,87 20 37,74
1 9A 24 3 12,5 12 50 9 37,5 0 0 0 0 23 95,83 1 4,17 0 0 0 0 3 12,5 12 50
2 9B 29 7 24,14 8 27,59 14 48,28 0 0 0 0 28 96,55 1 3,45 0 0 0 0 7 24,14 8 27,59
Toàn trường 274 44 16,1 106 38,7 115 42 9 3,28 0 0 249 90,88 22 8,03 3 1,09 0 0 44 16,1 106 38,7
Các tin khác

Văn bản mớiLễ Khai Giảng trường THCS Đồng Lý năm học 2018 - 2019
VĂN NGHỆ CHÀO MỪNG 20/11
HỘI THI NGHI THỨC ĐỘI HUYỆN LÝ NHÂN NĂM HỌC 2015-2016
VĂN NGHỆ CỦA HỌC SINH KHUYẾT TẬT
  • Ba công khai
  • Thông báo

CÔNG KHAI THI CHẤT LƯỢNG VÀO THPT NĂM HỌC 2018-2019

CÔNG KHAI THI CHẤT LƯỢNG VÀO THPT NĂM HỌC 2018-2019

CÔNG KHAI TÀI CHÍNH NĂM 2020

CÔNG KHAI TÀI CHÍNH NĂM 2020

CÔNG KHAI CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC HKI NĂM HỌC 2019 - 2020

CÔNG KHAI CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC HKI NĂM HỌC 2019 - 2020

Công khai đội ngũ CB,GV,NV năm học 2019 - 2020

Công khai đội ngũ CB,GV,NV năm học 2019 - 2020

KẾ HOẠCH thực hiện quy chế công khai đối với cơ sở giáo

KẾ HOẠCH thực hiện quy chế công khai đối với cơ sở giáo dục phổ thông Năm học 2019-2020
Xem thêm...