Bạn cần biết

Kế hoạch phòng chống lụt bão 2018

 

PHÒNG GD&ĐT LÝ NHÂN

TRƯỜNG THCS ĐỒNG LÝ                                                                                                                                                                                          

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  Số: 59/KH-THCS                                               Đồng Lý, ngày 02  tháng 6  năm 2018                                             

                                                 

KẾ HOẠCH

BẢO VỆ CSVC, PHÒNG CHỐNG LỤT BÃO

          Căn cứ Kế hoạch số 67/KH-UBND ngày 31/5/2018 của Ủy ban nhân dân huyện Lý Nhân về viêc tổ chức hoạt động hè 2018 và xây dựng cơ sở vật chất trường học năm học 2018-2019;

          Căn cứ điều kiện thực tế của nhà trường;

          Trường THCS Đồng Lý xây dựng kế hoạch bảo vệ cơ sở vật chất, phòng chống lụt bão và phân công trực hè 2018 như sau:

          I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU

          Tuyên truyền giáo dục CB-GV-NV-HS toàn trường nâng cao nhận thức về cách phòng chống lụt bão; có ý thức tự giác trong việc bảo vệ tài sản của nhà trường trước thiên tai xảy ra.

        Ứng phó kịp thời với các đợt bão lũ, mưa to, gió lớn trong năm. Thực hiện tốt công tác bảo vệ CSVC và phòng chống lụt bão nhằm bảo vệ an toàn tính mạng của CB-GV-NV-HS trong nhà trường, bảo đảm an toàn tài sản của nhà trường.

          Có phương án phòng chống bão lụt chủ động, hiệu quả, phù hợp thực tế địa bàn. Sẵn sàng huy động lực lượng và phương tiện tham gia phòng chống lụt bão. Phối hợp tốt với ban phòng chống lụt bão của địa phương, hội cha mẹ học sinh, đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản trong mùa mưa bão.

           II. NHIỆM VỤ

         Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức, kỹ năng về phòng chống thiên tai cho cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh; nhằm nâng cao cảnh giác, thường xuyên theo dõi và thông tin kịp thời diễn biến tình hình khí tượng, thuỷ văn để ứng phó với mọi tình huống.

          Kiện toàn tổ chức nhân sự Ban phòng chống lụt, bão; xây dựng các phương án, kế hoạch, chuẩn bị lực lượng, phương tiện, kinh phí và các điều kiện cần thiết khác để chủ động tránh, đối phó kịp thời, khắc phục khẩn trương và có hiệu quả khi có bão lũ xảy ra.

          Cán bộ, giáo viên, nhân viên phải phát huy cao tinh thần trách nhiệm; quán triệt ý thức phòng tránh là chính; chủ động, linh hoạt sáng tạo; phối hợp chặt chẽ với cha mẹ học sinh, chính quyền địa phương để xử lý tốt các tình huống trước, trong và sau bão lụt.

          Thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo về tình hình phòng chống và khắc phục thiệt hại do bão lụt gây ra đối với nhà trường.

          III.  BIỆN PHÁP

           Hiệu trưởng phụ trách ra quyết định thành lập Ban phòng chống lụt bão; xây dựng kế hoạch; phân công các thành viên phụ trách; xây dựng các tình huống giả định và biện pháp phòng chống tương ứng. Phổ biến, tập huấn để nâng cao kiến thức, kỹ năng phòng chống lụt bão cho CB-GV-NV-HS của trường.

         Phối hợp với Ban công an xã, nhân viên bảo vệ trường để bảo vệ CSVC của nhà trường trong trong thời gian nghỉ hè. Tổ chức kiểm tra cơ sở vật chất, mua sắm các vật dụng phòng chống lụt bão; có kế hoạch gia cố, tu sửa cơ sở vật chất trước khi mùa mưa bão đến.  

        Chỉ đạo giáo viên, nhân viên có kế hoạch bảo vệ tài sản, thiết bị, phương tiện dạy học thật cụ thể, không để xảy ra tình trạng hư hỏng, thất thoát. Các phòng học, các phòng chức năng được đóng cửa, tắt điện và chốt cửa cẩn thận; cây cối được tỉa, chống cẩn thận.

          Thường xuyên theo dõi dự báo tình hình lụt bão trên các phương tiện thông tin đại chúng; nắm chắc diễn biến lụt bão trên địa bàn trường đóng; đề ra biện pháp xử lý phù hợp; chủ động cho học sinh nghỉ học nhằm bảo đảm an toàn tính mạng của cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh.

           Bảo đảm thông tin liên lạc, phối hợp chặt chẽ với CMHS, BQL các thôn và Ban chỉ huy phòng chống lụt bão xã để có sự hỗ trợ kịp thời trong việc đưa đón hoặc giữ học sinh ở lại trường khi tình hình mưa bão xảy ra phức tạp, bất ngờ; dự kiến những khu vực trú ẩn, tránh nạn cho cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh khi tình huống cấp bách xảy ra.

           Phân công cụ thể cán bộ, giáo viên, nhân viên trực hè cùng nhân viên bảo vệ và chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng và Pháp luật về vấn đề xảy ra trong thời gian mình được phân công trực. Khi có bão lụt đảm bảo trực 24/24 giờ trong ngày.

      Đảm bảo thông tin liên lạc: Báo cáo Phòng GD-ĐT, lãnh đạo địa phương về tình hình đơn vị khi có sự cố xảy ra; tuân thủ sự phối hợp với Ban phòng chống lụt bão

của địa phương để giữ gìn an toàn; sẵn sàng nhận thông tin chỉ đạo của cấp trên và vận dụng hợp lý, phù hợp với điều kiện thực tế của đơn vị. Sau từng đợt bão lụt phải đánh giá, rút kinh nghiệm.

          IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

           Triển khai và tổ chức tốt các văn bản chỉ đạo của các cấp có thẩm quyền đối với công tác phòng chống bão lụt, khắc phục hậu quả thiên tai có thể xảy ra;
           Luôn luôn cảnh giác, không chủ quan, theo dõi chặt chẽ tình hình diễn biến thời tiết, thiên tai để chủ động tổ chức phòng tránh, đối phó và khắc phục thiên tai có hiệu quả;

            Kiện toàn ban phòng chống bão, lụt của nhà trường; Xây dựng kế hoạch và phương án chi tiết ứng phó khi các hiện tượng bất thường về thời tiết và thiên tai có thể xảy ra; cho học sinh nghỉ trước 12 tiếng đồng hồ khi dự báo thiên tai xảy ra;

          Phối hợp chặt chẽ với địa phương về công tác đối phó khi thiên tai xảy ra, củng cố khắc phục tất cả những vị trí xung yếu có thể bị tác động nhiều nhất tới trường, phòng học, kho, trang thiết bị...; lập phương án bảo vệ tính mạng của CB-GV-NV-HS; chuẩn bị dụng cụ, phương tiện ứng cứu kịp thời; tổ chức trực 24/24 theo dõi tình hình diễn biến của bão.

         Kiểm tra, theo dõi, nhắc nhở, thông tin báo cáo kịp thời về UBND địa phương và Phòng GDĐT để có hướng khắc phục.

          Tuyên dương, khen thưởng kịp thời cá nhân làm tốt, những trường hợp vi phạm bị xử phạt theo quy định.

           Trên đây là Kế hoạch bảo vệ cơ sở vật chất, phòng chống lụt bão, phân công trực hè 2018 của trường THCS Đồng Lý. Đề nghị toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh của trường nghiêm túc thực hiện kế hoạch này.    

Nơi nhận:     

- Phòng GD&ĐT;         (để b/c);

- UBND xã Đồng Lý;

- TCM (để thực hiện);

- Các đoàn thể (để phối hợp);

- Đăng tải trên Website của trường;

- Lưu: VT.

                                                            

 

 

                      HIỆU TRƯỞNG

 

                          (đã ký)

 

 

                       Nguyễn Thị Tươi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Các tin khác


Lễ Khai Giảng trường THCS Đồng Lý năm học 2018 - 2019
VĂN NGHỆ CHÀO MỪNG 20/11
HỘI THI NGHI THỨC ĐỘI HUYỆN LÝ NHÂN NĂM HỌC 2015-2016
VĂN NGHỆ CỦA HỌC SINH KHUYẾT TẬT
  • Ba công khai
  • Thông báo