Bạn cần biết

CÔNG KHAI CHẤT LƯỢNG HKI 2017-2018
Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nam
Trường THCS Đồng Lý
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
 Độc lập-Tự do- Hạnh phúc
-----------------
THỐNG KÊ HỌC LỰC, HẠNH KIỂM, DANH HIỆU
HỌC KỲ I NĂM HỌC 2017-2018 
STT Lớp
Số
Học lực Hạnh kiểm Danh hiệu
Giỏi Khá TB Yếu Kém Tốt Khá TB Yếu HSG HSTT
sl % sl % sl % sl % sl % sl % sl % sl % sl % sl % sl %
  Khối 6 85 11 12,94 51 60,00 23 27,05 2 2,35 0 0,00 82 96,47 3 3,53 0 0,00 0 0,00 11 12,94 51 60,00
1 6A 42 5 11,90 22 52,38 17 40,47 0 0,00 0 0,00 42 100,00 0 4,55 0 0,00 0 0,00 5 11,90 22 52,38
2 6B 43 6 13,95 29 67,44 6 13,95 2 4,65 0 0,00 40 93,02 3 6,98 0 0,00 0 0,00 6 13,95 29 67,44
  Khối 7 80 11 13,75 40 50,00 29 36,25 0 0,00 0 0,00 70 87,50 8 10,00 2 2,50 0 0,00 11 13,75 40 50,00
1 7A 40 4 10,00 21 52,50 15 37,50 0 0,00 0 0,00 36 90,00 4 10,00 0 0,00 0 0,00 4 10,00 21 52,50
2 7B 40 7 17,50 19 47,50 14 35,00 0 0,00 0 0,00 34 85,00 4 10,00 2 5,00 0 0,00 7 17,50 19 47,50
  Khối 8 72 13 18,06 28 38,89 28 38,89 3 4,17 0 0,00 62 86,11 11 15,28 0 0,00 0 0,00 13 18,06 28 38,89
1 8A 37 5 13,51 12 32,43 17 45,94 3 8,10 0 0,00 32 86,48 6 16,21 0 0,00 0 0,00 5 13,51 12 32,43
2 8B 35 8 22,86 16 45,71 11 31,43 0 0,00 0 0,00 30 85,71 5 14,29 0 0,00 0 0,00 8 22,86 16 45,71
  Khối 9 60 13 21,67 20 33,33 26 43,33 1 1,67 0 0 55 91,67 5 8,33 0 0 0 0 13 21,67 20 33,33
1 9A 34 8 23,53 10 29,41 15 44,12 1 2,94 0 0 33 97,06 1 2,94 0 0 0 0 8 23,53 10 29,41
2 9B 26 5 19,23 10 38,46 11 42,3 0 0 0 0 22 84,61 4 15,38 0 0 0 0 5 19,23 10 38,46
Toàn trường 297 48 16,2 139 46,8 106 35,7 6 2,02 0 0 270 90,9 27 9,09 2 0,67 0 0 48 16,2 139 46,8
Các tin khác


Lễ Khai Giảng trường THCS Đồng Lý năm học 2018 - 2019
VĂN NGHỆ CHÀO MỪNG 20/11
HỘI THI NGHI THỨC ĐỘI HUYỆN LÝ NHÂN NĂM HỌC 2015-2016
VĂN NGHỆ CỦA HỌC SINH KHUYẾT TẬT
  • Ba công khai
  • Thông báo