Bạn cần biết

Kế hoạch tuyển sinh của trường THCS Đồng Lý năm học 2016-2017

PHÒNG GD-ĐT LÝ NHÂN

TRƯỜNG THCS ĐỒNG LÝ 

         Số: 10/KH-THCS

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT  NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

           Đồng Lý, ngày 25  tháng 6 năm 2016

 

KẾ HOẠCH

Tuyển sinh vào lớp 6 THCS năm học 2016 – 2017 

Căn cứ Thông tư số 12/2011/TT-BGD&ĐT ngày 28/3/2011 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT V/v Ban hành Điều lệ trường THCS, trường THPT và trường phổ thông có  nhiều cấp học;

Căn cứ Thông tư số 11/2014/TT-BGD&ĐT ngày 18/4/2014 V/v Ban hành Quy chế tuyển sinh THCS và tuyển sinh THPT của Bộ GD&ĐT ;

          Căn cứ Kế hoạch số 63/KH-UBND ngày 01 tháng 6 năm 2016 của UBND huyện Lý Nhân về việc tổ chức hoạt động hè 2016 và xây dựng CSVC trường học năm học 2106-2017; Kế hoạch số 453/KHTS-THCS ngày 20 tháng 6 năm 2016 của Phòng GD-ĐT Lý Nhân về Kế hoạch tuyển sinh lớp 6 THCS năm học 2016-2017;

          Thực hiện Hướng dẫn số 454/PGD-THCS ngày 21 tháng 6 năm 2016 của Phòng GD-ĐT huyện Lý Nhân về việc Hướng dẫn tuyển sinh lớp 6 năm học 2016-2017 và tổ chức ôn tập hè 2016 cho HS,

Trường THCS Đồng Lý xây dựng Kế hoạch tuyển sinh lớp 6 THCS trên địa bàn xã Đồng Lý năm học 2016-2017 như sau:

1. Mục đích, yêu cầu

- Huy động triệt để số HS đã hoàn thành chương trình Tiểu học vào học lớp 6, duy trì và giữ vững chất lượng phổ cập GDTHCS, đảm bảo ổn định về sĩ số năm học 2015-2016.

- Việc xét tuyển HS vào học lớp 6 của Hội đồng tuyển sinh trường đảm bảo công khai, nghiêm túc, công bằng theo các văn bản hướng dẫn hiện hành góp phần duy trì, giữ vững kỷ cương, nề nếp trường học.

2. Đặc điểm tình hình:

- Trường THCS Đồng Lý có 27 cán bộ, giáo viên, nhân viên; trong đó 01 hiệu trường, 01 phó hiệu trưởng, 22 giáo viên và 03 nhân viên. Trường có 09 phòng học xây dựng kiên cố, 01 phòng chứa thiết bị, 03 phòng cấp 4 dành cho công tác hành chính.

- Số học sinh lớp 5 của trường Tiểu học Đồng Lý năm học 2015 - 2016  như sau: Trường có 03 lớp 5 với 85 học sinh. Số học sinh hoàn thành Chương trình Tiểu học là 85 em trong đó có 09 học sinh đã rút hồ sơ xét tuyển tại THCS Nam Cao. Số học sinh còn lại tuyển ở trường THCS Đồng Lý là 76 em.

- Hàng năm nhà trường thường tiếp nhận thêm 1 số học sinh từ địa bàn bàn nơi khác đến xin nhập học lớp 6.

3. Chỉ tiêu

Huy động 100% học sinh đã được công nhận hoàn thành Chương trình Tiểu học trong độ tuổi thuộc địa bàn của xã vào học lớp 6, phân bổ thành 02 lớp.

Nếu có HS từ địa bàn nơi khác đến xin học sẽ xếp ghép vào 2 lớp trên.

4. Nguyên tắc tuyển sinh, tuổi tuyển sinh

- Nguyên tắc: Mỗi năm tổ chức một lần tuyển sinh lớp 6

- Tuổi của HS vào học lớp 6 là 11 tuổi  (sinh năm 2005)

+ Đối với những HS học vượt lớp ở cấp Tiểu học hoặc HS vào lớp 6 ở độ tuổi cao hơn tuổi quy định thì tuổi vào lớp 6 được giảm hoặc tăng căn cứ vào tuổi của năm được công nhận hoàn thành chương trình Tiểu học .

+ Học sinh là người dân tộc thiểu số, HS khuyết, HS có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, HS ở nước ngoài về nước có thể vào cấp học ở tuổi cao hơn 03 tuổi so với quy định.

5. Đối tượng tuyển sinh

- Là HS trong độ tuổi tuyển sinh đã được công nhận hoàn thành chương trình Tiểu học và có đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định.

6. Hồ sơ tuyển sinh

- Đơn xin tuyển sinh vào lớp 6 (theo mẫu).

- Bản sao Giấy khai sinh hợp lệ.

- Học bạ Tiểu học (bản chính).

- Giấy xác nhận hoàn thành chương trình Tiểu học.

7. Hội đồng tuyển sinh

- Thành lập Hội đồng tuyển sinh của trường, do Trưởng phòng GD&ĐT ra quyết định.

- Thành phần

+ Chủ tịch Hội đồng là Hiệu trưởng

+ Phó chủ tịch Hội đồng là Phó hiệu trưởng

+ Thư ký là giáo viên có năng lực.

+ Ủy viên là giáo viên chủ nhiệm lớp 6 năm học 2016-2017

8. Phương thức tuyển sinh

- Xét tuyển

- Lệ phí tuyển sinh: Thực hiện theo Nghị quyết số 10/2014/NQ-HĐND ngày 17/6/2014 của HĐND tỉnh, thu 15.000đ/HS.

9. Tổ chức thực hiện

- Tích cực tham mưu với UBND xã trong việc tuyên truyền các quy định về tuyển sinh, thông báo các văn bản hướng dẫn hiện hành liên quan đến tuyển sinh.

- Xây dựng kế hoạch tuyển sinh lớp 6 năm học 2016-2017 của trường.

- Phối hợp và tạo điều kiện cho trường THCS Nam Cao thực hiện việc thông báo cho những HS thuộc đối tượng được xét tuyển vào trường THCS Nam Cao.

- Nắm vững số lượng, danh sách HS đã được công nhận HTCTTH và số HS biến động để thực hiện công tác tuyển sinh đảm bảo kế hoạch.

- Thực hiện xét tuyển công khai, nghiêm túc, công bằng theo Quy chế tuyển sinh THCS của Bộ GD&ĐT và các văn bản hướng dẫn của Phòng GD&ĐT.

- Báo cáo kịp thời, chính xác số liệu, kết quả tuyển sinh.

10. Lịch thực hiện

- Từ 27/6/2016 đến 29/6/2016, nhà trường lập danh sách HĐ tuyển sinh,  báo cáo về Phòng GD-ĐT để Phòng GD-ĐT ra Quyết định tuyển sinh.

- Từ ngày 05/7/2016 lãnh đạo nhà trường tham mưu với UBND xã thông báo kế hoạch tuyển sinh lớp 6 năm học 2016-2017 trên đài truyền thanh xã.

- Từ ngày 06/7 đến 09/7/2016 nhận hồ sơ tuyển sinh.

- Ngày 11/7/2016 Hội đồng tuyển sinh trường THCS Đồng Lý tiến hành tổ chức xét tuyển HS vào lớp 6.

- Ngày 12/7/2016 nộp báo cáo tổng hợp kết quả tuyển sinh về Phòng GD-ĐT.

Nhận được kế hoạch này đề nghị cán bộ, giáo viên, nhân viên của trường tuyên truyền phổ biến và tạo mọi điều kiện cho tất cả học sinh đã hoàn thành chương trình tiểu học được xét tuyển vào lớp 6 năm học 2016 – 2017.

 

Nơi nhận:

- Phòng GD&ĐT;

- UBND xã;

- Hội đồng tuyển sinh;

- Lưu: VT                

                             HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

 

                            Nguyễn Thị Tươi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Kế hoạch tuyển sinh:

Trường xét tuyển vào lớp 6 THCS đúng theo Quy chế tuyển sinh đối với học sinh hai  trường Tiểu học Đông Hưng A và một số em ở địa bàn khác nếu có nhu cầu.

Trường phấn đấu tuyển sinh 100 % học sinh hoàn thành chương trình tiểu học trên địa bàn vào lớp 6 năm học 2014 - 2015.

Dự kiến năm học 2014 – 2015 trường mở 3 lớp 6.

Hiệu trưởng ra Quyết định thành lập Hội đồng tuyển sinh vào lớp 6 THCS năm học 2014 – 2015.

Trường gửi THÔNG BÁO TUYỂN SINH của trường cho giáo viên dạy lớp 5 năm học 2013 – 2014 và cho Ban lãnh đạo hai trường Tiểu học Đông Hưng A để học sinh lớp 5 nắm rõ các yêu cầu của việc tuyển sinh vào lớp 6 THCS năm học 2014 – 2015.

3. Hình thức, đối tượng xét tuyển:

Xét tuyển học sinh đã hoàn thành chương trình tiểu học có độ tuổi theo quy định của Điều lệ trường THCS (Từ 11 đến 13 tuổi)

4. Hồ sơ dự tuyển vào lớp 6:

- Đơn xin dự tuyển vào THCS (theo mẫu của trường)

- Học bạ chính của bậc tiểu học có xác nhận đã hoàn thành chương trình tiểu học.

- Bản sao Giấy khai sinh hợp lệ (có điền đầy đủ nội dung trên Giấy khai sinh, có đầy đủ ngày tháng năm sinh).

5. Thời gian tuyển sinh:

Thực hiện kế hoạch 13/KH-PGDĐT ngày 08 tháng 5 năm 2014 về Hướng dẫn tuyển sinh vào lớp 6 THCS  năm học 2014 – 2015, cụ thể như sau:

Hiệu trưởng ra Quyết định thành lập Hội đồng tuyển sinh vào lớp 6 THCS năm học 2014 – 2015 trước ngày 20/5/2014.

Nhận hồ sơ tuyển sinh từ ngày 15/6/2014 đến hết ngày 30/7/2014.

Nộp hồ sơ tuyển sinh về Phòng Giáo dục Đào tạo ngày 11/8/2014.

Hồ sơ tuyển sinh gồm có: Quyết định thành lập Hội đồng xét tuyển vào lớp 6, Biên bản xét tuyển, Danh sách học sinh trúng tuyển.

Hồ sơ tuyển sinh đóng thành 3 cuốn, nộp về Phòng Giáo dục Đào tạo 1 cuốn, 1 cuốn cho Phó hiệu trưởng, 1 cuốn lưu hồ sơ trường.

Nhận được kế hoạch này đề nghị cán bộ, giáo viên, nhân viên của trường tuyên truyền phổ biến và tạo mọi điều kiện cho tất cả học sinh đã hoàn thành chương trình tiểu học được xét tuyển vào lớp 6 năm học 2014 – 2015.

 

Nơi nhận:

- Phòng GD&ĐT;

- UBND xã;

- Hội đồng tuyển sinh;

- Các bộ phận trong trường;

- Lưu: VT,thongnv,5b.         

   HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

Nguyễn Văn Thông

 

 

 

 

 

 

Các tin khác


Lễ Khai Giảng trường THCS Đồng Lý năm học 2018 - 2019
VĂN NGHỆ CHÀO MỪNG 20/11
HỘI THI NGHI THỨC ĐỘI HUYỆN LÝ NHÂN NĂM HỌC 2015-2016
VĂN NGHỆ CỦA HỌC SINH KHUYẾT TẬT
  • Ba công khai
  • Thông báo