Tin tức/(Trường THCS Đồng Lý)/Hoạt động chuyên môn/
KẾT QUẢ THI NGHỀ TẠI HỘI ĐỒNG THI THCS ĐỒNG LÝ

Kết quả thi nghề điện dân dụng tại hội đồng thi THCS Đồng Lý

Kì thi nghề phổ thông DANH SÁCH HỌC SINH THI NGHỀ  
Hội đồng thi: THCS Đồng Lý  Năm học 2016-2017  
Số phòng thi: 03                 
Từ SBD 01 đến SBD 74                
                     
STT SBD Họ và tên Ngày sinh Nơi sinh Trường  Nghề  Số tiết học Tại đâu Hội đồng thi  Xếp Loại
1 1 DƯƠNG THỊ PHƯƠNG ANH 02-05-2001  Hà Nam THCS Đồng Lý Điện dân dụng 70 THCS Đồng Lý THCS Đồng Lý Giỏi
2 2 NGUYỄN TUẤN ANH 28-10-2001  Hà Nam THCS Đồng Lý Điện dân dụng 70 THCS Đồng Lý THCS Đồng Lý Khá
3 3 TRẦN THỊ MAI ANH 09-10-2001  Hà Nam THCS Đồng Lý Điện dân dụng 70 THCS Đồng Lý THCS Đồng Lý Giỏi
4 4 TRẦN THỊ NGỌC ÁNH 31-01-2001  Hà Nam THCS Đồng Lý Điện dân dụng 70 THCS Đồng Lý THCS Đồng Lý Giỏi
5 5 NGUYỄN XUÂN BÁCH 20-02-2001  Hà Nam THCS Đồng Lý Điện dân dụng 70 THCS Đồng Lý THCS Đồng Lý Giỏi
6 6 TRẦN XUÂN BẮC 21-07-2001  BVHùng Vương - TPHCM THCS Đồng Lý Điện dân dụng 70 THCS Đồng Lý THCS Đồng Lý Giỏi
7 7 NGUYỄN TUẤN CẢNH 13-03-2000  Hà Nam THCS Đồng Lý Điện dân dụng 70 THCS Đồng Lý THCS Đồng Lý Giỏi
8 8 TRẦN THỊ KIM CHI 21-05-2001  Hà Nam THCS Đồng Lý Điện dân dụng 70 THCS Đồng Lý THCS Đồng Lý Giỏi
9 9 TRẦN THỊ TUYẾT CHINH 22-04-2001  Hà Nam THCS Đồng Lý Điện dân dụng 70 THCS Đồng Lý THCS Đồng Lý Giỏi
10 10 TRẦN XUÂN CHÍNH 06-03-2001  Hà Nam THCS Đồng Lý Điện dân dụng 70 THCS Đồng Lý THCS Đồng Lý Giỏi
11 11 TRẦN TIẾN DŨNG 26-03-2001  Hà Nam THCS Đồng Lý Điện dân dụng 70 THCS Đồng Lý THCS Đồng Lý Giỏi
12 12 NGUYỄN THỊ THÙY DUYÊN 02-12-2001  Hà Nam THCS Đồng Lý Điện dân dụng 70 THCS Đồng Lý THCS Đồng Lý Khá
13 13 LÊ THỊ THANH ĐĂNG 29-11-2001  Hà Nam THCS Đồng Lý Điện dân dụng 70 THCS Đồng Lý THCS Đồng Lý Giỏi
14 14 ĐINH MẠNH ĐỨC 08-04-2001  Hà Nam THCS Đồng Lý Điện dân dụng 70 THCS Đồng Lý THCS Đồng Lý Giỏi
15 15 NGUYỄN TIẾN ĐỨC 29-04-2001  Hà Nam THCS Đồng Lý Điện dân dụng 70 THCS Đồng Lý THCS Đồng Lý Giỏi
16 16 TRẦN THỊ HỒNG ĐỨC 29-09-2001  Hà Nam THCS Đồng Lý Điện dân dụng 70 THCS Đồng Lý THCS Đồng Lý Giỏi
17 17 TRẦN VĂN ĐỨC 20-03-2001  Hà Nam THCS Đồng Lý Điện dân dụng 70 THCS Đồng Lý THCS Đồng Lý Giỏi
18 18 TRẦN THỊ LỆ GIANG 02-10-2001  Hà Nam THCS Đồng Lý Điện dân dụng 70 THCS Đồng Lý THCS Đồng Lý Khá
19 19 TRẦN MẠNH HÀ 12-04-2001  Hà Nam THCS Đồng Lý Điện dân dụng 70 THCS Đồng Lý THCS Đồng Lý Giỏi
20 20 TRẦN THỊ HIỀN 27-03-2001  Hà Nam THCS Đồng Lý Điện dân dụng 70 THCS Đồng Lý THCS Đồng Lý Giỏi
21 21 DƯƠNG TRUNG HIẾU 25-08-2001  Hà Nam THCS Đồng Lý Điện dân dụng 70 THCS Đồng Lý THCS Đồng Lý Giỏi
22 22 NGUYỄN TRUNG HIẾU 20-03-2001  Hà Nam THCS Đồng Lý Điện dân dụng 70 THCS Đồng Lý THCS Đồng Lý Giỏi
23 23 DƯƠNG THỊ HOA 01-08-2001  Hà Nam THCS Đồng Lý Điện dân dụng 70 THCS Đồng Lý THCS Đồng Lý Giỏi
24 24 LÊ THỊ THANH HOA 15-01-2001  Hà Nam THCS Đồng Lý Điện dân dụng 70 THCS Đồng Lý THCS Đồng Lý Giỏi
25 25 TRẦN THỊ HÒA 20-10-2001  Hà Nam THCS Đồng Lý Điện dân dụng 70 THCS Đồng Lý THCS Đồng Lý Giỏi
26 26 DƯƠNG ĐỨC HOÀNG 27-06-2001  Hà Nam THCS Đồng Lý Điện dân dụng 70 THCS Đồng Lý THCS Đồng Lý Giỏi
27 27 TRẦN NGỌC HOÀNG 02-02-2001  Hà Nam THCS Đồng Lý Điện dân dụng 70 THCS Đồng Lý THCS Đồng Lý Giỏi
28 28 NGUYỄN MẠNH HỒNG 21-11-2001  Hà Nam THCS Đồng Lý Điện dân dụng 70 THCS Đồng Lý THCS Đồng Lý Giỏi
29 29 NGUYỄN THỊ HỒNG 06-02-2001  Hà Nam THCS Đồng Lý Điện dân dụng 70 THCS Đồng Lý THCS Đồng Lý Giỏi
30 30 NGUYỄN THỊ BÍCH HỒNG 20-05-2001  Hà Nam THCS Đồng Lý Điện dân dụng 70 THCS Đồng Lý THCS Đồng Lý Giỏi
31 31 NGUYỄN THỊ HỒNG HUẤN 05-10-2001  Hà Nam THCS Đồng Lý Điện dân dụng 70 THCS Đồng Lý THCS Đồng Lý Khá
32 32 HÀ THỊ HUẾ 04-02-2001  Hà Nam THCS Đồng Lý Điện dân dụng 70 THCS Đồng Lý THCS Đồng Lý Giỏi
33 33 DƯƠNG VĂN HÙNG 03-04-2001  Hà Nam THCS Đồng Lý Điện dân dụng 70 THCS Đồng Lý THCS Đồng Lý Giỏi
34 34 DƯƠNG VĂN HUY 21-09-2001  Hà Nam THCS Đồng Lý Điện dân dụng 70 THCS Đồng Lý THCS Đồng Lý Giỏi
35 35 NGUYỄN HUY HƯNG 11-10-2001  Hà Nam THCS Đồng Lý Điện dân dụng 70 THCS Đồng Lý THCS Đồng Lý Giỏi
36 36 BÙI ĐỨC KHẢI 04-10-2001  Hà Nam THCS Đồng Lý Điện dân dụng 70 THCS Đồng Lý THCS Đồng Lý Giỏi
37 37 NGUYỄN THỊ AN KHANG 08-02-2001  Hà Nam THCS Đồng Lý Điện dân dụng 70 THCS Đồng Lý THCS Đồng Lý Giỏi
38 38 TRẦN THỊ THU LÀ 24-10-2001  Hà Nam THCS Đồng Lý Điện dân dụng 70 THCS Đồng Lý THCS Đồng Lý Giỏi
39 39 TRẦN PHƯƠNG LINH 17-12-2001  Hà Nam THCS Đồng Lý Điện dân dụng 70 THCS Đồng Lý THCS Đồng Lý Giỏi
40 40 DƯƠNG HẢI LONG 16-01-2001  Hà Nam THCS Đồng Lý Điện dân dụng 70 THCS Đồng Lý THCS Đồng Lý Giỏi
41 41 TRẦN THỊ KHÁNH LY 02-11-2001  Hà Nam THCS Đồng Lý Điện dân dụng 70 THCS Đồng Lý THCS Đồng Lý Giỏi
42 42 DƯƠNG HUY MẠNH 17-03-2001  Hà Nam THCS Đồng Lý Điện dân dụng 70 THCS Đồng Lý THCS Đồng Lý Giỏi
43 43 DƯƠNG HOÀNG NAM 11-09-2001  Hà Nam THCS Đồng Lý Điện dân dụng 70 THCS Đồng Lý THCS Đồng Lý Giỏi
44 44 TRẦN PHƯƠNG NAM 01-08-2001  Hà Nam THCS Đồng Lý Điện dân dụng 70 THCS Đồng Lý THCS Đồng Lý Giỏi
45 45 TRẦN TRUNG NAM 18-02-2001  Hà Nam THCS Đồng Lý Điện dân dụng 70 THCS Đồng Lý THCS Đồng Lý Giỏi
46 46 TRẦN THANH NGA 07-07-2001  Hà Nam THCS Đồng Lý Điện dân dụng 70 THCS Đồng Lý THCS Đồng Lý Giỏi
47 47 TRẦN ĐỨC NGHĨA 11-12-2001  Hà Nam THCS Đồng Lý Điện dân dụng 70 THCS Đồng Lý THCS Đồng Lý Giỏi
48 48 TRẦN VĂN NGHĨA 31-10-2001  Hà Nam THCS Đồng Lý Điện dân dụng 70 THCS Đồng Lý THCS Đồng Lý Giỏi
49 49 DƯƠNG HOÀNG NGUYÊN 24-01-2001 Hà Nam THCS Đồng Lý Điện dân dụng 70 THCS Đồng Lý THCS Đồng Lý Giỏi
50 50 TRẦN THỊ NGUYÊN 12-12-2001 Hà Nam THCS Đồng Lý Điện dân dụng 70 THCS Đồng Lý THCS Đồng Lý Giỏi
51 51 TRẦN THỊ HỒNG NHUNG 03-06-2001 Hà Nam THCS Đồng Lý Điện dân dụng 70 THCS Đồng Lý THCS Đồng Lý Giỏi
52 52 NGUYỄN TÂN PHONG 21-12-2001 Hà Nam THCS Đồng Lý Điện dân dụng 70 THCS Đồng Lý THCS Đồng Lý Giỏi
53 53 TRẦN MINH PHÚ 01-10-2001 Hà Nam THCS Đồng Lý Điện dân dụng 70 THCS Đồng Lý THCS Đồng Lý Giỏi
54 54 TRẦN QUANG PHÚ 29-11-2001 Hà Nam THCS Đồng Lý Điện dân dụng 70 THCS Đồng Lý THCS Đồng Lý Giỏi
55 55 NGUYỄN VINH QUANG 19-03-2001 Hà Nam THCS Đồng Lý Điện dân dụng 70 THCS Đồng Lý THCS Đồng Lý Giỏi
56 56 DƯƠNG MẠNH QUỲNH 29-09-2001 Hà Nam THCS Đồng Lý Điện dân dụng 70 THCS Đồng Lý THCS Đồng Lý Giỏi
57 57 TRẦN MẠNH SƠN 02-01-2001 Hà Nam THCS Đồng Lý Điện dân dụng 70 THCS Đồng Lý THCS Đồng Lý Giỏi
58 58 TRẦN TRỌNG TÂN 13-05-2001 Hà Nam THCS Đồng Lý Điện dân dụng 70 THCS Đồng Lý THCS Đồng Lý Giỏi
59 59 NGUYỄN THỊ PHƯƠNG THẢO 10-08-2001 Hà Nam THCS Đồng Lý Điện dân dụng 70 THCS Đồng Lý THCS Đồng Lý Giỏi
60 60 TRẦN THỊ THẢO 29-05-2001 Hà Nam THCS Đồng Lý Điện dân dụng 70 THCS Đồng Lý THCS Đồng Lý Giỏi
61 61 TRẦN THỊ PHƯƠNG THẢO 20-10-2001 Hà Nam THCS Đồng Lý Điện dân dụng 70 THCS Đồng Lý THCS Đồng Lý Giỏi
62 62 NGUYỄN XUÂN THỦY 01-01-2001 Hà Nam THCS Đồng Lý Điện dân dụng 70 THCS Đồng Lý THCS Đồng Lý Giỏi
63 63 TRẦN THỊ THỦY 12-02-2001 Hà Nam THCS Đồng Lý Điện dân dụng 70 THCS Đồng Lý THCS Đồng Lý Giỏi
64 64 TRẦN THỊ HỒNG THỦY 18-03-2001 Hà Nam THCS Đồng Lý Điện dân dụng 70 THCS Đồng Lý THCS Đồng Lý Giỏi
65 65 NGUYỄN ĐỨC THÚY 27-12-2001 Hà Nam THCS Đồng Lý Điện dân dụng 70 THCS Đồng Lý THCS Đồng Lý Giỏi
66 66 NGUYỄN MINH THƯ 14-11-2001 Hà Nam THCS Đồng Lý Điện dân dụng 70 THCS Đồng Lý THCS Đồng Lý Giỏi
67 67 TRẦN THỊ MINH THƯ 08-04-2001 Hà Nam THCS Đồng Lý Điện dân dụng 70 THCS Đồng Lý THCS Đồng Lý Giỏi
68 68 DƯƠNGTHỊ HUYỀN TRANG 16-01-2001 Hà Nam THCS Đồng Lý Điện dân dụng 70 THCS Đồng Lý THCS Đồng Lý Giỏi
69 69 TRẦN THỊ HUYỀN TRANG 27-09-2001 Hà Nam THCS Đồng Lý Điện dân dụng 70 THCS Đồng Lý THCS Đồng Lý Giỏi
70 70 TRẦN THỊ ÁNH TUYẾT 13-07-2001 Hà Nam THCS Đồng Lý Điện dân dụng 70 THCS Đồng Lý THCS Đồng Lý Giỏi
71 71 TRẦN THỊ ÁNH TUYẾT 28-11-2001 Hà Nam THCS Đồng Lý Điện dân dụng 70 THCS Đồng Lý THCS Đồng Lý Giỏi
72 72 LÊ ĐỨC VIỆT 14-12-2001 Hà Nam THCS Đồng Lý Điện dân dụng 70 THCS Đồng Lý THCS Đồng Lý Giỏi
73 73 VŨ THỊ YẾN 30-10-2001 Hà Nam THCS Đồng Lý Điện dân dụng 70 THCS Đồng Lý THCS Đồng Lý Giỏi
74 74 DƯƠNG TUẤN ANH 30-10-2000 Hà Nam THCS Đồng Lý Điện dân dụng 70 THCS Đồng Lý THCS Đồng Lý Giỏi
                     
                     
                Đồng Lý, Ngày   11   tháng 11 năm 2015
Tổng số: 74 học sinh           HIỆU TRƯỞNG
Số học sinh đủ điều kiện dự thi: 74             (Đã kí)  
                     
                     
                     
                  Nguyễn Thị Tươi  
Tác giả: Admin


Lễ Khai Giảng trường THCS Đồng Lý năm học 2018 - 2019
VĂN NGHỆ CHÀO MỪNG 20/11
HỘI THI NGHI THỨC ĐỘI HUYỆN LÝ NHÂN NĂM HỌC 2015-2016
VĂN NGHỆ CỦA HỌC SINH KHUYẾT TẬT
  • Ba công khai
  • Thông báo