Tin tức/(Trường THCS Đồng Lý)/Hoạt động chuyên môn/
MẪU PHIẾU ĐÁNH GIÁ GIỜ DẠY NĂM HỌC 2016-2017
 

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

HUYỆN LÝ NHÂN

PHIẾU ĐÁNH GIÁ GIỜ DẠY

Năm học 2016-2017

 

Họ và tên người dạy:.........................................................................Môn:.......................................

Tên bài học:........................................ ...............................................................................................

Tiết thứ (PPCT):.......................Thời gian dạy: Ngày.........................tháng ........... năm ............

Trường:..................................................................................Lớp:.....................................................

Họ và tên người dự giờ:...................................................................Môn:........................................

Đơn vị công tác:.....................................................................Chức danh:.........................................

 

A. TIẾN TRÌNH GIỜ DẠY

 

Thời gian

Tiến trình giờ dạy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B. ĐÁNH GIÁ GIỜ DẠY

 

Nội dung

Tiêu chí

Điểm tối đa

Điểm đánh giá

1. Kế hoạch và tài liệu dạy học (6,0 điểm)

Mức độ phù hợp của chuỗi hoạt động với mục tiêu, nội dung và phương pháp dạy học được sử dụng

1,5

 

Mức độ rõ ràng của mục tiêu, nội dung, các tổ chức và sản phẩm cần đạt được của mỗi nhiệm vụ học tập

1,5

 

Mức độ phù hợp của thiết bị dạy học và học liệu được sử dụng để tổ chức các hoạt động của học sinh

1,5

 

Mức độ hợp lí của phương án kiểm tra, đánh giá trong quá trình tổ chức hoạt động của học sinh

1,5

 

2. Tổ chức

hoạt động học cho học sinh

(7,0 điểm)

Mức độ sinh động, hấp dẫn học sinh của phương pháp và hình thức chuyển giao nhiệm vụ học tập

1,5

 

Khả năng theo dõi, quan sát, phát hiện kịp thời những khó khăn của hoc sinh.

1,5

 

Mức độ phù hợp, hiệu quả của các biện pháp hỗ trợ và khuyến khích học sinh hợp tác, giúp đỡ nhau khi thực hiện nhiệm vụ học tập

2,0

 

Khả năng tổng hợp, phân tích, đánh giá kết quả hoạt động và quá trình thảo luận của học sinh

2,0

 

3. Hoạt động học của học sinh (7,0 điểm)

Khả năng tiếp nhận và sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ học tập của tất cả học sinh trong lớp

1,5

 

Tính tích cực, chủ động, sáng tạo, hợp tác của học sinh trong việc thực hiện các nhiệm vụ học tập

2,0

 

Khả năng tham gia tích cực của học sinh trong trình bày, trao đổi, thảo luận về kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập

2,0

 

Tính đúng đắn, chính xác, phù hợp của các kêt quả thực hiện nhiệm vụ học tập của học sinh

1,5

 

Tổng điểm

 

20,0

 

 

Bằng chữ:......................................................................................điểm

 

C. XẾP LOẠI GIỜ DẠY:................................................................

 

 

Ghi chú:  Xếp loại giờ dạy

1. Loại Giỏi:

     Điểm tổng cộng đạt từ 17,0 điểm đến 20,0 điểm; Không có tiêu chí nào đạt điểm dưới 1,0 điểm.

2. Loại Khá:

     Điểm tổng cộng đạt từ 13,0 điểm đến dưới 17,0 điểm; Không có tiêu chí nào đạt dưới 0,5 điểm.

3. Loại Trung bình:

     Điểm tổng cộng đạt từ 10,0 điểm đến dưới 13,0 điểm;

4. Loại Yếu kém:

     Điểm tổng cộng đạt từ 0 điểm đến dưới 10,0 điểm.

     Chú ý: Trường hợp có đủ tổng điểm, nhưng không đủ các điều kiện xếp loại thì được xếp ở loại dưới liền kề.

 

 

GIÁM KHẢO

(Ký, ghi rõ họ tên)

 

 

 

 

 

 

 

 

Tác giả: thcsdongly


Lễ Khai Giảng trường THCS Đồng Lý năm học 2018 - 2019
VĂN NGHỆ CHÀO MỪNG 20/11
HỘI THI NGHI THỨC ĐỘI HUYỆN LÝ NHÂN NĂM HỌC 2015-2016
VĂN NGHỆ CỦA HỌC SINH KHUYẾT TẬT
  • Ba công khai
  • Thông báo