Tin tức/(Trường THCS Đồng Lý)/Hoạt động chuyên môn/
KẾ HOẠCH SINH HOẠT CHUYÊN ĐỀ CỤM 1

KẾ HOẠCH SINH HOẠT CHUYÊN ĐỀ CỤM TẠI THCS NAM CAO

PHÒNG GD&ĐT LÝ NHÂN      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  CỤM SINH HOẠT CM I                         Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

 

Lý nhân ngày 03 tháng 11 năm 2016

 

KẾ HOẠCH

SINH HOẠT CHUYÊN MÔN THEO CỤM TRƯỜNG (CỤM I)

(Sinh hoạt chuyên môn lần I, năm học 2016 – 2017)

 

Thực hiện Công văn 1451/SGD-ĐT-GDTrH ngày 04/10/2016 của Sở GD&ĐT Hà Nam hướng dẫn việc tổ chức thực hiện sinh hoạt chuyên môn theo cụm trường, nghiên cứu bài học, chuyên đề và tham gia diễn đàn amangj ở các trường trung học; Công văn số 739/GD ĐT-THCS ngày 13/10/2016 của Phòng GD&ĐT Lý Nhân về việc tiếp tục đổi mới sinh hoạt chuyên môn ở các trường THCS; cụm sinh hoạt chuyên môn I cấp THCS xây dựng kế hoạch sinh hoạt chuyên môn theo cụm trường như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích:

- Nâng cao chất lượng sinh hoạt chuyên môn trong các trường THCS ở cụm I, tập trung vào thực hiện đổi mới PPDH và KTĐG theo định hướng phát triển năng lực và phẩm chất của người học.

- Cán bộ quản lý, giáo viên trong cụm trường cùng nhau chia sẻ kinh nghiệm, tháo gỡ khó khăn về nội dung, phương pháp, hình thức dạy học, đánh giá học sinh và công tác quản lý các hoạt động giáo dục.

2. Yêu cầu:  Việc sinh hoạt chuyên môn cụm trường được thực hiện nghiêm túc, mang lại hiệu quả thiết thực. Tổ chức dạy thử nghiệm một số môn để dự giờ, phân tích, rút kinh nghiệm và thực hiện phù hợp với thực tiễn mỗi nhà trường.

II.NỘI DUNG

1.Thời gian: 1/2 ngày, từ 13h30 ngày 10/11/2016 (thứ Năm).

2.Địa điểm: Trường THCS Nam Cao.

3.Thành phần: Cán bộ quản lý, TTCM, TPCM và giáo viên các trường thuộc cụm I (gồm 9 trường THCS: Văn Lý, Hợp Lý, Chính Lý, Nguyên Lý, Công Lý, Vĩnh Trụ, Đồng Lý, Nam Cao, Nhân Khang).

4.Nội dung sinh hoạt chuyên môn:

– Từ 13h30 đến 14h00: Công tác chuẩn bị

– Từ 14h00 đến 14h45: Dự giờ các môn: Toán, Ngữ văn, KHTN, KHXH, Thể dục theo chương trình của Mô hình trường học mới. (Tên bài học, khối lớp sẽ thông báo cụ thể sau).

-Từ 15h00 đến 16h15: Trao đổi, rút kinh nghiệm giờ dạy theo môn (hoặc nhóm môn) dự giờ; địa điểm tại phòng dự giờ. (Lưu ý: CB,GV được phân công chủ trì việc trao đổi, rút kinh nghiệm giờ dạy cử thư kí ghi Biên bản).

-Từ 16h15 đến 17h00: Họp, tập hợp ý kiến và thống nhất những vấn đề cơ bản trong sinh hoạt chuyên môn theo cụm trường.

+ Thành phần: Lãnh đạo trường, TTCM, TPCM các trường trong cụm I, các bộ, giáo viên chủ trì sinh hoạt các môn (hoặc nhóm môn).

+ Địa điểm: Hội trường tầng II trường THCS Nam Cao.

+ Nội dung:

./ Các cán bộ, giáo viên chủ trì việc trao đổi, rút kinh nghiệm giờ dạy phát biểu ý kiến trên cơ sở tập hợp ý kiến ở phần rút kinh nghiệm giờ dạy minh họa.

./ Lãnh đạo các trường, TTCM, TPCM các trường trong cụm phát biểu ý kiến, tập trung vào 2 vấn đề:

Thứ nhất: Những nội dung đang trao đổi trong sinh hoạt chuyên môn lần 1.

Thứ hai: Góp ý cho việc xây dựng kế hoạch sinh hoạt chuyên môn lần 2.

./ Phụ trách cụm I phát biểu ý kiến thống nhất những vấn đề cơ bản.

III. CÔNG TÁC CHUẨN BỊ

1.Phân công các trường dạy minh hoạ:

–Môn Toán: Bà Trần Thị Thu Thủy – TTCM THCS Nam Cao

–Môn Ngữ văn: Bà Đỗ Thị Khánh Huệ – TTCM THCS Nam Cao

–Môn KHTN: Bà Trần Thị Thanh Huyền – THCS Nam Cao

–Môn KHXH: Bà Nguyễn Thị Thanh Ngân – THCS Nam Cao

-HĐGD (Thể dục): Ông Trần Anh Đức – GV THCS Công Lý.

* Lưu ý: Việc lựa chọn tiết dạy minh họa theo hướng phù hợp nội dung sinh hoạt chuyên môn dựa trên phân tích hoạt động học của học sinh, không nhất thiết phải đúng PPCT ở thời điểm tổ chức sinh hoạt chuyên môn cụm.

2.Phân công cán bộ, giáo viên chủ trì điều hành việc trao đổi, rút kinh nghiệm các môn (nhóm môn)

–Môn Toán: Ông Vũ Hùng Tiến – HT THCS Chính Lý

–Môn KHTN: Ông Phạm Đức Toanh – HT THCS Nguyên Lý

–Môn Ngữ văn: Ông Phạm Tiến Dũng – PHT THCS Nam Cao

–Môn KHXH: Bà Nguyễn Thị Tươi – HT THCS Đồng Lý

–Môn môn HĐGD (Thể dục): Ông Nguyễn Hoài Phương – PHT THCS Nam Cao.

3.Đối với các trường thuộc cụm I

3.1Lập danh sách giáo viên dự các môn (nhóm môn) theo hướng sau:

-Dự giờ môn Toán: Các giáo viên dạy Toán.

-Dự giờ môn Ngữ văn: Các giáo viên dạy Ngữ văn.

-Dự giờ môn KHXH: Các giáo viên dạy Lịch sử, Địa lý, GDCD.

-Dự giờ môn KHTN: Các giáo viên dạy Vật lý, Hóa học, Sinh học, CN.

-Dự giờ môn HĐGD (Thể dục): Các giáo viên dạy Thể dục, Âm nhạc, Mỹ thuật.

3.2. Thông báo tên bài dạy cho giáo viên dự các môn (hoặc nhóm môn) để giáo viên nghiên cứu trước.

(Cụ thể tên bài dạy sẽ gửi cho các trường trong cụm sau)

3.3. Quán triệt công văn số 730/GD ĐT-THCS ngày 13/10/2016 của Phòng GD&ĐT Lý Nhân về việc tiếp tục đổi mới sinh hoạt chuyên môn ở các trường THCS tới toàn thể cán bộ quản lý và giáo viên.

3.4. Chuẩn bị ý kiến đóng góp cho việc xây dựng Kế hoạch sinh hoạt chuyên môn cụm I lần II.

4. Đối với các trường THCS Nam Cao, Công Lý, Nguyên Lý, Chính Lý

3.1. Triển khai cho các tổ, nhóm chuyên môn, giáo viên đăng kí và chuẩn bị các tiết dạy minh họa theo phân công (mục 1 phần III).

3.2. Thông báo cho cán bộ, giáo viên được phân công chủ trì trao đổi, rút kinh nghiệm các môn (nhóm môn) theo phân công (mục 2 phần III).

3.3. Chủ động chuẩn bị các điều kiện trang thiết bị, đồ dùng dạy học, đèn chiếu, phông chiếu phục vụ các tiết dạy minh họa.

* Thống nhất thời gian gửi thông tin về người phụ trách cụm I (qua email c2namcao@hanam.edu.vn): Tên bài dạy, danh sách cán bộ, giáo viên dự giờ các môn (nhóm môn) vào ngày 05/11/2016.

Trong quá trình triển khai nếu có vấn đề cần trao đổi, đề nghị các đồng chí Hiệu trưởng các trường trong cụm I phản ánh kịp thời với đồng chí Đỗ Thị Thu Hà – Hiệu trưởng THCS Nam Cao để phối hợp thực hiện.

 

Nơi nhận                                               THAY MẶT CỤM SHCM I 

- Phòng GD&ĐT (để báo cáo);                                              CỤM TRƯỞNG

- Các trường THCS cụm I ( để phối hợp t/hiện);

- Lưu.

 

 

                                                                           Đỗ Thị Thu Hà

Tác giả: thcsdongly


Lễ Khai Giảng trường THCS Đồng Lý năm học 2018 - 2019
VĂN NGHỆ CHÀO MỪNG 20/11
HỘI THI NGHI THỨC ĐỘI HUYỆN LÝ NHÂN NĂM HỌC 2015-2016
VĂN NGHỆ CỦA HỌC SINH KHUYẾT TẬT
  • Ba công khai
  • Thông báo