Tin từ đơn vị khác

Đề thi thử HSG Văn 6 (V1)

Ngày soạn:  6/10/2019

Ngày dạy: Chiều 10/10/2019 ( 8B)

CHỦ ĐỀ 4:  CÁC LOẠI HỢP CHẤT VÔ CƠ

Tiết 23 . BÀI 6:    OXIT (T1)

I. Mục tiêu

- Nêu được: định nghĩa của oxit, oxit axit, oxit bazơ; cách gọi tên oxit nói chung, oxit của kim loại có nhiều hóa trị, oxit của phi kim có nhiều hóa trị.

- Lập được công thức hóa học của oxit dựa vào hóa trị và dựa vào phần trăm các nguyên tố.

- Nhận ra được oxit axit, oxit bazơ, dựa vào công thức hóa học.

- Nêu được tính chất hoa học của oxit (oxit axit, oxit bazơ).

- Nêu được sự phân loại oxit theo tính chất hóa học (oxit axit, oxit bazơ, oxit lưỡng tính và oxit trung tính).

* Phát triển năng lực: Năng lực giải quyết vấn đề một cách sáng tạo, hợp tác nhóm, tự học , CNTT…

II. Chuẩn bị

GV: - Dụng cụ: ống nghiệm, kẹp gỗ, pipet, muỗng xúc hóa chất, khay nhựa.

  - Hóa chất: bột CuO, CaO, dd HCl, Ca(OH)2 .

- HS: Chuẩn bị bài.

III. Hoạt động dạy học.

1, Mô tả phương pháp thực hiện chuỗi các hoạt động trong bài học và kỹ thuật dạy học thực hiện trong các hoạt động:

Tên hoạt động

Phương pháp dạy học

Kĩ thuật dạy học

A.Hoạt động khởi động

PP nêu và giải quyết vấn đề.

 

-KT đặt câu hỏi.

-KT giao nhiệm vụ

B.Hoạt động hình thành kiến thức

-PP nêu và giải quyết vấn đề

-PP hoạt động nhóm

-KT đặt câu hỏi.

-KT giao nhiệm vụ

C.Hoạt động luyện tập

-PP nêu và giải quyết vấn đề.

-PP hoạt động nhóm

-KT đặt câu hỏi.

-KT trình bày 1’

D.Hoạt động vận dụng

-PP nêu và giải quyết vấn đề

KT giao nhiệm vụ

E.Hoạt động tìm tòi mở rộng

-PP nêu và giải quyết vấn đề

KT giao nhiệm vụ

 2, Tổ chức các hoạt động:

A. HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG

a.Mục tiêu: HS viết được các CTHH của oxit mà em biết. Nêu khái niệm oxit theo ý hiểu của mình.

b.Nhiệm vụ: 1. HS viết được các CTHH của oxit    .

                     2. Nêu khái niệm oxit theo ý hiểu của mình.         

c. Phương thức hoạt động: Làm việc cá nhân.

d.Sản phẩm: Bài làm của HS

e.Phương án kiểm tra: GV đánh giá HS, HS đánh giá HS

f.Tiến trình hoạt động

 

                  Hoạt động của GV

      Hoạt động của HS

- GV tổ chức cho HS chơi trò chơi: “Ai nhanh hơn” yêu cầu hs viết CTHH của oxit mà em biết và nhận xét,  nêu khái niệm oxit theo ý hiểu của mình.

- GV theo dõi, kiểm tra sự hoàn thành của học sinh.

- GV nhận xét và dựa vào sản phẩm của các nhóm để dẫn dắt HS vào hoạt động HTKT.

- HS tiếp nhận và thực hiện nhiệm vụ:

-Dự kiến sp:

-Công thức các oxit mà em biết: CO2,SO2,P2O5,CaO,FeO,...

-Thành phần của oxit: Các oxit gồm có 2 thành phần gồm các kim loại hoặc phi kim và oxi.

-Theo em, oxit là hợp chất của oxi với các kim loại hoặc phi kim với oxi.

- Đại diện HS báo cáo sản phẩm

- HS theo dõi, ghi nhớ

B. HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC

I. Định nghĩa, cách gọi tên:

a. Mục tiêu: HS nêu được khái niệm, phân loại, cách gọi tên oxit.

b.Nhiệm vụ: - HS nêu được khái niệm, phân loại oxit.

                     - HS nêu cách gọi tên oxit.         

c. Phương thức hoạt động: Làm việc nhóm, cá nhân, cặp đôi

d.Sản phẩm: Đại diện nhóm báo cáo.

e. Phương án kiểm tra: GV đánh giá HS, HS đánh giá HS.

f.Tiến trình hoạt động:

 

                  Hoạt động của GV

      Hoạt động của HS

- GV yêu cầu hs làm việc nhóm ( 10’): đọc thông tin SHD và hoàn thành câu hỏi :

+ Hãy dùng các từ/ cụm từ thích hợp đã cho để hoàn thành khái niệm về oxit.

+ Viết công thức hóa học chung của oxit.

+Cho chất: CuO,N2O5,SO3,FeO,K2O. Những chất nào thuộc loại oxit axit? Những chất nào thuộc loại oxit bazo?

- GV theo dõi, kiểm tra sự hoàn thành của học sinh.

- GV yêu cầu đại diện các nhóm báo cáo, các nhóm khác nhận xét, bổ sung và hoàn thiện đúng.

- GV nhận xét và chốt kiến thức về khái niệm, công thức chung và phân loại oxit.

 

- GV yêu cầu hs tiếp tục làm việc nhóm ( 10’) đọc thông tin SHDvà hoàn thành câu hỏi :

+ Nêu cách gọi tên chung của oxit?

+ Nêu cách gọi tên của oxit kim loại và oxit phi kim, cho ví dụ:

- GV theo dõi, kiểm tra sự hoàn thành của học sinh.

- GV yêu cầu đại diện các nhóm báo cáo, các nhóm khác nhận xét, bổ sung

- GV nhận xét và chốt kiến thức về cách gọi tên oxit.

 

 

-Yêu cầu HS hoạt động cặp đôi (5’) hoàn thành câu hỏi:

Hãy phân loại và gọi tên các oxit sau:

K2O,MgO,Cu2O,Al2O3SO2,SO3,P2O5.

- GV theo dõi, kiểm tra sự hoàn thành của học sinh.

- GV yêu cầu đại diện các nhóm báo cáo, các nhóm khác nhận xét, bổ sung – GV nhận xét, chốt kiến thức.

 

 

 

1. Định nghĩa:

- HS tiếp nhận và thực hiện nhiệm vụ:

- Cá nhân thực hiện, sp ghi vở thảo luận thống nhất trong nhóm.

-Dự kiến sp:

+ Oxit là hợp chất của hai nguyên tố, trong đó có một nguyên tố là oxi.

+ Công thức hóa học chung của oxit là: M2On, trong đó n là hóa trị của nguyên tố M.

+Oxit axit: N2O5,SO3.

Oxit bazo: CuO,FeO,K2O.

- Đại diện HS báo cáo sản phẩm

- HS theo dõi, ghi nhớ

2. Gọi tên.

- HS tiếp nhận và thực hiện nhiệm vụ:

- Cá nhân thực hiện, sp ghi vở thảo luận thống nhất trong nhóm.

-Dự kiến sp:

+ Tên chung:

Tên oxit = Tên nguyên tố + oxit

+ Tên oxit kim loại:

Tên kl ( hóa trị nếu kl nhiều hóa trị) + oxit

VD: Na2O: Natri oxit

FeO  : Sắt (II) oxit

Fe2O3  : Sắt (III) oxit

+ Tên oxit phi kim:

( Tiền tố chỉ số nguyên tử pk) +tên pk  + ( tiền tố chỉ số nguyên tử oxi) + oxit

VD: CO: Cacbon monooxit

CO2: Cacbonđioxit

P2O5: Điphotpho pentaoxit

- HS báo cáo kết quả làm việc. Các nhóm khác nhận xét, bổ sung và hoàn thiện

- HS tiếp nhận và thực hiện nhiệm vụ:

-Dự kiến sp:

a)Oxit bazơ

K2O: Kali oxit

MgO: Magie oxit

Cu2O: Đồng (II) oxit

Al2O3: Nhôm oxit

b)Oxit axit

SO2: Lưu huỳnh đioxit

SO3: Lưu huỳnh trioxit

P2O5: Điphotpho pentaoxit

- Đại diện HS báo cáo sản phẩm

- HS theo dõi, ghi nhớ

C.HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP

a) Mục tiêu: Giúp học sinh nắm vững kiến thức bài học

b) Nhiệm vụ: HS vận dụng  kiến thức trả lời câu hỏi, làm bài tập

c) Phương thức thực hiện: Hoạt động cá nhân,

d) Sản phẩm hoạt động: Bài làm của HS

đ) Phương án kiểm tra, đánh giá: GV đánh giá HS; HS đánh giá HS

e) Tiến trình hoạt động: HS thực hiện cá nhân yêu cầu sau:

- GV yêu cầu HS trong 1’ trình bày những kiến thức đã học trong bài.

+  HS trình bày, GV nhận xét và chốt lại kiến thức.

- GV yêu cầu HS làm bài tập 

Bài tập1: Lập nhanh công thức hóa học của các oxit tạo bởi các nguyên tố sau:

a.         P (V) và O                           b.  Na   và O

c.    Al   và O                               d.  S (VI) và O

Bài tập2: Viết công thức hóa học của các oxit có tên gọi sau:

a.      Bari oxit                     b. Đinitơ oxit    

c. Chì (II) oxit                 d.  Cacbon oxit 

-HS trình bày, GV nhận xét.

D,E. HOẠT ĐỘNG VẬN DỤNG VÀ TÌM TÒI MỞ RỘNG

- Yêu cầu HS thự hiện các nội dung:

+ Hãy kể tên và viết CTHH của các oxit mà em gặp trong đời sống hàng ngày, chúng thuộc loại oxit nào?

+ Tìm hiểu về hiện tượng mưa axit.

* Rút kinh nghiệm:

                                                                  Duyệt ngày: 7/10/2019

 

 

 

 

Tác giả: Nguyễn Thị Phương - GV trường THCS Tiên Ngoại

Xem thêm

HƯỚNG DẪN PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID-19 TRONG TRƯỜNG HỌC
HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT PHỀN MỀM ZOOM ĐỂ DẠY HỌC TRỰC TUYẾN
NGÀY HỘI ĐỌC SÁCH LẦN THỨ NHẤT - NĂM 2019
HƯỚNG DẪN SINH HOẠT CHUYÊN MÔN TRÊN TRƯỜNG HỌC KẾT NỐI
Bài dạy Hội thảo PPDH ' Bàn tay nặn bột'