Tin từ đơn vị khác

Các hoạt động hướng tới kỷ niệm 36 năm ngày nhà giáo Việt Nam
<p>&nbsp;</p> <p><strong>C&aacute;c hoạt động hướng tới kỷ niệm 36 năm ng&agrave;y nh&agrave; gi&aacute;o Việt Nam.</strong></p> <p>Để ch&agrave;o mừng 36 năm ng&agrave;y nh&agrave; gi&aacute;o Việt Nam, thầy tr&ograve; trường THCS An Ninh c&oacute; rất nhiều hoạt động s&ocirc;i nổi, thi đua dạy tốt học tốt.</p> <p>To&agrave;n trường đ&atilde; c&oacute; 14/16 thầy c&ocirc; tham gia thao giảng. C&aacute;c tiết dạy đều được c&aacute;c thầy c&ocirc; chuẩn bị chu đ&aacute;o, ch&uacute; trọng đổi mới phương ph&aacute;p dạy học, đổi mới kiểm tra đ&aacute;nh gi&aacute; theo hướng ph&aacute;t triển năng lực của học sinh. C&aacute;c em học sinh trong đ&agrave; phấn đấu đạt gần 400 giờ dạy tốt&nbsp; v&agrave; rất nhiều&nbsp; điểm 9, 10. Mỗi lớp cũng s&aacute;ng t&aacute;c một số b&agrave;i b&aacute;o đặc biệt để ch&agrave;o mừng&nbsp; ng&agrave;y 20/11. Qua c&aacute;c b&agrave;i b&aacute;o, c&aacute;c em đ&atilde; thể hiện l&ograve;ng biết ơn, k&iacute;nh trọng thầy c&ocirc;, sự gắn kết với m&aacute;i trường b&egrave; bạn (ảnh b&aacute;o tường). Đặc biệt hơn cả l&agrave; tiết mục văn nghệ c&aacute;c em d&agrave;nh tặng thầy c&ocirc; nh&acirc;n buổi lễ kỷ niệm&nbsp; 36 năm ng&agrave;y nh&agrave; gi&aacute;o Việt Nam.</p> <p><img alt="" src="http://hanam.edu.vn/data/15325654392584160785/tintuc/IMG_20181119_151306.jpg" style="height:420px; width:560px" /></p>
Tác giả: admin

Xem thêm

múa lời thầy năm xưa đẹp nhất
Mua phu hoa
Hội thảo VNEN trường THCS Đồn Xá
Truong THCS Đồn Xá văn nghệ chào mừng 20/11
Lễ hôi văn hóa Đình Làng Thanh Nghĩa