Tin từ đơn vị khác

Báo cáo tổng kết năm học 2018 -2019
<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" style="width:671px"> <tbody> <tr> <td style="height:23px; width:293px"> <h3 style="text-align:center"><span style="color:#000000">PH&Ograve;NG GI&Aacute;O DỤC V&Agrave; Đ&Agrave;O TẠO</span></h3> </td> <td style="height:23px; width:378px"> <h2 style="text-align:center"><span style="color:#000000"><span style="font-size:12px">CỘNG HO&Agrave; X&Atilde; HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM</span></span></h2> </td> </tr> <tr> <td style="width:293px"> <h3 style="text-align:center"><span style="color:#000000">TRƯỜNG THCS AN NINH</span></h3> <p style="text-align:center">&nbsp;</p> </td> <td style="width:378px"> <p style="text-align:center"><span style="color:#000000">Độc lập - Tự do - Hạnh ph&uacute;c</span></p> <p style="text-align:center">&nbsp;</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:293px"> <p><span style="color:#000000">Số:&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; /BC-THCSANi</span></p> <p style="text-align:right"><span style="color:#000000">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span></p> </td> <td style="width:378px"> <h5 style="text-align:right"><span style="color:#000000"><em>B&igrave;nh Lục, ng&agrave;y 24 th&aacute;ng 5 năm 2019</em></span></h5> </td> </tr> </tbody> </table> <p>&nbsp;</p> <p style="text-align:center"><span style="color:#000000">B&Aacute;O C&Aacute;O TỔNG KẾT NĂM HỌC 2018-2019</span></p> <p style="text-align:center"><span style="color:#000000">V&Agrave; PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2019-2020</span></p> <p><span style="color:#000000">I. Đ&Aacute;NH GI&Aacute; VIỆC PH&Aacute;T TRIỂN MẠNG LƯỚI TRƯỜNG, LỚP,&nbsp; HỌC SINH, GI&Aacute;O VI&Ecirc;N.</span></p> <p><span style="color:#000000">1. Quy m&ocirc; ph&aacute;t triển trường, lớp, học sinh, gi&aacute;o vi&ecirc;n.</span></p> <p><span style="color:#000000">- Năm học 2018-2019, to&agrave;n trường c&oacute; 8 lớp với 303 học sinh. Trong đ&oacute; khối 6 c&oacute; 2 lớp với 78&nbsp; học sinh, khối 7 c&oacute; 2 lớp với 70&nbsp; học sinh, khối 8 c&oacute; 2 lớp với&nbsp; 79 học sinh, khối 9 c&oacute; 2 lớp với 76 học sinh; B&igrave;nh qu&acirc;n 37,5 học sinh/lớp, kh&ocirc;ng c&oacute; lớp học n&agrave;o vượt qu&aacute; 45 em.</span></p> <p><span style="color:#000000">- Đội ngũ gi&aacute;o vi&ecirc;n:</span></p> <p><span style="color:#000000">+ Trường c&oacute; đủ số lượng gi&aacute;o vi&ecirc;n, tuy nhi&ecirc;n c&ograve;n thiếu về chủng loại. Cụ thể: Tổng số gi&aacute;o vi&ecirc;n của trường l&agrave; 17, trong đ&oacute;: Bi&ecirc;n chế 17. B&igrave;nh qu&acirc;n 1,94 gi&aacute;o vi&ecirc;n/lớp ( do 1,5 gi&aacute;o vi&ecirc;n đi biệt ph&aacute;i).</span></p> <p><span style="color:#000000">+ 100% gi&aacute;o vi&ecirc;n đạt tr&igrave;nh độ chuẩn. Trong đ&oacute; c&oacute; 8/17 gi&aacute;o vi&ecirc;n tr&ecirc;n chuẩn đạt tỷ lệ 47 %; gi&aacute;o vi&ecirc;n dạy giỏi cấp cơ sở trở l&ecirc;n c&oacute; 8/ 17 gi&aacute;o vi&ecirc;n đạt tỷ lệ 47%.</span></p> <p><span style="color:#000000">2. C&aacute;c giải ph&aacute;p đ&atilde; thực hiện trong việc x&acirc;y dựng trường đạt chuẩn quốc gia, thư viện chuẩn.</span></p> <p><span style="color:#000000">* Năm học 2018- 2019, BGH nh&agrave; trường đ&atilde; chỉ đạo sử dụng hiệu quả cơ sở vật chất, thiết bị dạy học, giữ vững trường chuẩn Quốc gia, thư viện chuẩn:</span></p> <p><span style="color:#000000">- 100% gi&aacute;o vi&ecirc;n l&ecirc;n lớp sử dụng tối đa thiết bị dạy học hiện c&oacute;, vận dụng linh hoạt dạy học tr&ecirc;n ph&ograve;ng học bộ m&ocirc;n Tiếng Anh, Sinh- H&oacute;a, L&yacute;- CN.</span></p> <p><span style="color:#000000">- Ho&agrave;n thiện hồ sơ, CSVC, được c&ocirc;ng nhận chuẩn lại sau 5 năm.</span></p> <p><span style="color:#000000">- Duy tr&igrave; thư viện chuẩn Quốc gia: Thư viện nh&agrave; trường được c&ocirc;ng nhận thư viện chuẩn năm học 2010-2011. Đến nay thư viện lu&ocirc;n hoạt động c&oacute; hiệu quả v&agrave; n&acirc;ng cao c&aacute;c ti&ecirc;u ch&iacute;:</span></p> <p><span style="color:#000000">+ Thư viện hiện c&oacute; 2861 bản, trong đ&oacute; s&aacute;ch gi&aacute;o khoa 1213 bản; S&aacute;ch tham khảo d&ugrave;ng chung 1013 bản; S&aacute;ch nghiệp vụ 532 bản; Truyện 103 bản, Bản đồ tranh ảnh 1018 tờ; Băng đĩa 60 c&aacute;i , 1 m&aacute;y t&iacute;nh nối mạng . Thư viện được tổ chức v&agrave; quản l&iacute; bằng phần mềm tr&ecirc;n m&aacute;y t&iacute;nh.</span></p> <p><span style="color:#000000">+ Về cơ sở vật chất: Hệ thống thư viện gồm 2 ph&ograve;ng:</span></p> <p style="margin-left:.5in"><span style="color:#000000">-&nbsp; Ph&ograve;ng kho lưu trữ kết hợp ph&ograve;ng đọc gi&aacute;o vi&ecirc;n với 8 tủ gi&aacute; trong đ&oacute; 4 gi&aacute;&nbsp; s&aacute;ch, 1tủ ph&iacute;ch, 1 gi&aacute;&nbsp; b&aacute;o ch&iacute;&nbsp; v&agrave; 20 chỗ ngồi đọc tổng diện t&iacute;ch 56m<sup>2</sup>.</span></p> <p style="margin-left:.5in"><span style="color:#000000">- Ph&ograve;ng đọc của học sinh diện t&iacute;ch 56m<sup>2</sup> với 30 chỗ ngồi.</span></p> <p><span style="color:#000000">* C&aacute;c giải ph&aacute;p đ&atilde; thực hiện:</span></p> <p><span style="color:#000000">- Tham mưu với Ph&ograve;ng GD&amp;ĐT huyện B&igrave;nh Lục lắp đặt cho nh&agrave; trường 1 ph&ograve;ng m&aacute;y t&iacute;nh với kết nối mạng.</span></p> <p><span style="color:#000000">- Tham mưu với UBND x&atilde; An Ninh x&acirc;y dựng v&agrave; sửa chữa, n&acirc;ng cấp c&aacute;c ph&ograve;ng chức năng; sửa chữa n&acirc;ng cấp s&acirc;n trường , l&agrave;m nh&agrave; vệ sinh của thầy v&agrave; tr&ograve;.</span></p> <p><span style="color:#000000">- Hiệu trưởng th&agrave;nh lập ban ho&agrave;n thiện, đ&aacute;nh gi&aacute; c&aacute;c ti&ecirc;u ch&iacute; trường chuẩn Quốc gia.</span></p> <p><span style="color:#000000">- C&aacute;n bộ phụ tr&aacute;ch thư viện ( đ/c Th&uacute;y) ho&agrave;n thiện hồ sơ, duy tr&igrave; chế độ mượn, trả s&aacute;ch theo đ&uacute;ng quy định.</span></p> <p><span style="color:#000000"><strong>3. C&ocirc;ng t&aacute;c phổ cập gi&aacute;o dục.</strong></span></p> <p><span style="color:#000000">- Ho&agrave;n th&agrave;nh tốt nhiệm vụ được giao trong kế hoạch phổ cập gi&aacute;o dục THCS của địa phương.</span></p> <p><span style="color:#000000">- Năm học 2005 x&atilde; An Ninh&nbsp; được c&ocirc;ng nhận l&agrave; đơn vị đạt ti&ecirc;u chuẩn phổ cập THCS, được duy tr&igrave; giữ vững từ đ&oacute; đến nay. Năm 2018 được c&ocirc;ng nhận đơn vị đạt chuẩn phổ cập gi&aacute;o dục mức độ 3, cụ thể năm học 2018-2019 (t&iacute;nh đến 01/04/2019):</span></p> <p><span style="color:#000000">+ Tỉ lệ HS ho&agrave;n th&agrave;nh CT tiểu học v&agrave;o lớp 6 (2 hệ): 78/78=100%</span></p> <p><span style="color:#000000">+ Tỉ lệ HS tốt nghiệp THCS (2 hệ) năm học vừa qua:&nbsp; 76/76 =100%&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span></p> <p><span style="color:#000000">+ Tỉ lệ TTN (15-18 tuổi) tốt nghiệp THCS (2 hệ): = 95,6 %.</span></p> <p><span style="color:#000000"><strong>II. KẾT QUẢ CHỈ ĐẠO V&Agrave; THỰC HIỆN NHIỆM VỤ GI&Aacute;O DỤC TRUNG HỌC</strong></span></p> <p><span style="color:#000000"><strong>1. T&igrave;nh h&igrave;nh v&agrave; kết quả c&ocirc;ng t&aacute;c chỉ đạo, tổ chức </strong><strong>v&agrave; quản l&yacute; hoạt động chuy&ecirc;n m&ocirc;n trong trường trung học theo định hướng ph&aacute;t triển phẩm chất v&agrave; năng lực học sinh.</strong></span></p> <p><span style="color:#000000"><strong><em>a. </em></strong><strong><em>T&igrave;nh h&igrave;nh v&agrave; kết quả triển khai thực hiện</em></strong><strong><em> c&ocirc;ng văn 1475/ SGD ĐT &ndash;GDTrH ng&agrave;y 06 th&aacute;ng 9&nbsp; năm 2018 của Sở GD v&agrave; Đ&agrave;o tạo H&agrave; Nam về hướng dẫn nhiệm vụ năm học 2018 &ndash; 2019 đối với gi&aacute;o dục trung học. </em></strong></span></p> <p><span style="color:#000000"><em>* X&acirc;y dựng v&agrave; thực hiện k</em><em>ế hoạch gi&aacute;o dục </em><em>nh&agrave;</em><em> trường</em><em> theo </em><em>định hướng ph&aacute;t triển năng lực học sinh</em><em>:</em></span></p> <p><span style="color:#000000">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Chỉ đạo c&aacute;c tổ chuy&ecirc;n m&ocirc;n thực hiện nghi&ecirc;m t&uacute;c, linh hoạt, s&aacute;ng tạo chương tr&igrave;nh, kế hoạch gi&aacute;o dục, n&acirc;ng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động gi&aacute;o dục tr&ecirc;n cơ sở đảm bảo chuẩn kiến thức, kỹ năng v&agrave; th&aacute;i độ của cấp học trong chương tr&igrave;nh gi&aacute;o dục phổ th&ocirc;ng.</span></p> <p><span style="color:#000000">Tổ chuy&ecirc;n m&ocirc;n giao quyền chủ động cho c&aacute;c th&agrave;nh vi&ecirc;n x&acirc;y dựng nội dung v&agrave; thực hiện kế hoạch gi&aacute;o dục định hướng ph&aacute;t triển năng lực học sinh theo khung thời gian 37 tuần thực học. Tr&ecirc;n cơ sở kế hoạch của c&aacute;c tổ nh&oacute;m chuy&ecirc;n m&ocirc;n, nh&agrave; trường đ&atilde; x&acirc;y dựng kế hoạch gi&aacute;o dục b&aacute;o c&aacute;o ph&ograve;ng GDĐT trước khi thực hiện v&agrave; l&agrave; căn cứ để kiểm tra gi&aacute;m s&aacute;t trong qu&aacute; tr&igrave;nh thực hiện.</span></p> <p><span style="color:#000000">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Việc x&acirc;y dựng c&aacute;c chủ đề dạy học li&ecirc;n m&ocirc;n đ&atilde; được ch&uacute; trọng, tuy nhi&ecirc;n vẫn c&ograve;n nhiều hạn chế thể hiện trong c&aacute;c hồ sơ dạy học, c&aacute;c buổi sinh hoạt tổ, nh&oacute;m chuy&ecirc;n m&ocirc;n trường, cụm trường.</span></p> <p><span style="color:#000000">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <em>* C&ocirc;ng t&aacute;c chỉ đạo, tổ chức v&agrave; quản l&yacute; hoạt động chuy&ecirc;n m&ocirc;n:</em></span></p> <p><span style="color:#000000">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; - Chỉ đạo l&agrave;m tốt c&ocirc;ng t&aacute;c ph&acirc;n c&ocirc;ng chuy&ecirc;n m&ocirc;n, thực hiện nghi&ecirc;m t&uacute;c kỉ cương, nề nếp chuy&ecirc;n m&ocirc;n.</span></p> <p><span style="color:#000000">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; - Nh&agrave; trường đ&atilde; l&agrave;m tốt c&ocirc;ng t&aacute;c chỉ đạo, quản l&yacute; hoạt động đổi mới phương ph&aacute;p dạy học: Tiếp tục đổi mới phương ph&aacute;p dạy v&agrave; học nhằm ph&aacute;t huy t&iacute;nh t&iacute;ch cực, chủ động, s&aacute;ng tạo, r&egrave;n luyện phương ph&aacute;p tự học v&agrave; vận dụng kiến thức, kỹ năng của học sinh theo văn bản hướng dẫn của Sở, Ph&ograve;ng GD.</span></p> <p><span style="color:#000000">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; - Thực hiện đ&aacute;nh gi&aacute;, xếp loại giờ dạy của gi&aacute;o vi&ecirc;n theo c&ocirc;ng văn số 945/SGD&amp;ĐT ng&agrave;y 3/8/2015 của Sở GDĐT H&agrave; Nam.</span></p> <p><span style="color:#000000">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; - Chỉ đạo c&aacute;c tổ chuy&ecirc;n m&ocirc;n thực hiện đa dạng h&oacute;a, đổi mới c&aacute;c h&igrave;nh thức dạy học, ch&uacute; &yacute; c&aacute;c hoạt động trải nghiệm s&aacute;ng tạo, nghi&ecirc;n cứu khoa học của học sinh; khuyến kh&iacute;ch c&aacute;c gi&aacute;o vi&ecirc;n tổ chức dạy học gắn với thực tiễn, gắn với sản xuất kinh doanh tr&ecirc;n địa b&agrave;n nhằm thu h&uacute;t học sinh tham gia g&oacute;p phần ph&aacute;t triển năng lực cho c&aacute;c em.</span></p> <p><span style="color:#000000">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; - C&aacute;c hoạt động trải nghiệm s&aacute;ng tạo: Trong năm học, trường đ&atilde; t&iacute;ch cực tham gia cuộc thi KHKT d&agrave;nh cho HS THCS.</span></p> <p><span style="color:#000000">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;-Tăng cường chỉ đạo v&agrave; kiểm tra việc tổ chức dạy học tự chọn:</span></p> <p><span style="color:#000000">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; + Thực hiện nghi&ecirc;m t&uacute;c c&ocirc;ng văn số 4718/BGDĐT-GDTrH ng&agrave;y 16/8/2007 của Bộ v&agrave; c&ocirc;ng văn số 1225/GDĐT-GDTrH ng&agrave;y 31/8/2012 của Sở GDĐT. Chỉ đạo c&aacute;c tổ x&acirc;y dựng kế hoạch dạy học tự chọn ổn định cho từng học kỳ.</span></p> <p><span style="color:#000000">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; + Chỉ đạo c&aacute;c gi&aacute;o vi&ecirc;n thực hiện dạy học gi&aacute;o dục địa phương nghi&ecirc;m t&uacute;c theo quy định. Sử dụng t&agrave;i liệu gi&aacute;o dục địa phương c&aacute;c m&ocirc;n Ngữ văn, Lịch sử, Địa l&yacute;, Gi&aacute;o dục c&ocirc;ng d&acirc;n do Sở GDĐT bi&ecirc;n soạn trong giảng dạy, học tập của học sinh.</span></p> <p><span style="color:#000000">- Sinh hoạt tổ nh&oacute;m chuy&ecirc;n m&ocirc;n:</span></p> <p><span style="color:#000000">+ Sinh hoạt chuy&ecirc;n m&ocirc;n Tiếng Anh cấp cụm trường nghi&ecirc;m t&uacute;c theo đ&uacute;ng lịch; c&aacute;n bộ, gi&aacute;o vi&ecirc;n tham gia tương đối đầy đủ. Chất lượng SHCM đ&atilde; được n&acirc;ng l&ecirc;n r&otilde; rệt, nhiều GV đ&atilde; thể hiện được sự đổi mới phương ph&aacute;p&nbsp; giảng dạy, chia sẻ kinh nghiệm, trao đổi, th&aacute;o gỡ những vướng mắc kh&oacute; khăn...</span></p> <p><span style="color:#000000">+ Năm học 2018-2019, nh&agrave; trường&nbsp; tiếp tục sinh hoạt chuy&ecirc;n m&ocirc;n cấp cụm trường theo theo hướng ph&acirc;n t&iacute;ch hoạt động học của học sinh v&agrave; dạy học theo chuy&ecirc;n đề.</span></p> <p><span style="color:#000000"><em>*Kết quả xếp loại hạnh kiểm, học lực, tốt nghiệp năm học 2018-2019</em></span></p> <p><span style="color:#000000"><em>- Kết quả xếp loại hạnh kiểm&nbsp; cả năm&nbsp;:&nbsp;</em></span></p> <table align="center" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" style="width:549px"> <tbody> <tr> <td rowspan="2" style="height:35px; width:92px"> <p><span style="color:#000000"><em>Khối</em></span></p> </td> <td rowspan="2" style="height:35px; width:43px"> <p><span style="color:#000000"><em>Sĩ<br /> Số</em></span></p> </td> <td colspan="2" style="height:35px; width:99px"> <p><span style="color:#000000"><em>Tốt </em></span></p> </td> <td colspan="2" style="height:35px; width:99px"> <p><span style="color:#000000"><em>Kh&aacute;</em></span></p> </td> <td colspan="2" style="height:35px; width:99px"> <p><span style="color:#000000"><em>TB</em></span></p> </td> <td colspan="2" style="height:35px; width:116px"> <p><span style="color:#000000"><em>Yếu</em></span></p> </td> </tr> <tr> <td style="height:25px; width:42px"> <p><span style="color:#000000"><em>SL</em></span></p> </td> <td style="height:25px; width:56px"> <p><span style="color:#000000"><em>%</em></span></p> </td> <td style="height:25px; width:42px"> <p><span style="color:#000000"><em>SL</em></span></p> </td> <td style="height:25px; width:57px"> <p><span style="color:#000000"><em>%</em></span></p> </td> <td style="height:25px; width:42px"> <p><span style="color:#000000"><em>SL</em></span></p> </td> <td style="height:25px; width:56px"> <p><span style="color:#000000"><em>%</em></span></p> </td> <td style="height:25px; width:44px"> <p><span style="color:#000000"><em>SL</em></span></p> </td> <td style="height:25px; width:72px"> <p><span style="color:#000000"><em>%</em></span></p> </td> </tr> <tr> <td style="height:25px; width:92px"> <p><span style="color:#000000"><em>6</em></span></p> </td> <td style="height:25px; width:43px"> <p><span style="color:#000000">78</span></p> </td> <td style="height:25px; width:42px"> <p><span style="color:#000000">64</span></p> </td> <td style="height:25px; width:56px"> <p><span style="color:#000000">82,05</span></p> </td> <td style="height:25px; width:42px"> <p><span style="color:#000000">14</span></p> </td> <td style="height:25px; width:57px"> <p><span style="color:#000000">17,95</span></p> </td> <td style="height:25px; width:42px"> <p><span style="color:#000000">0</span></p> </td> <td style="height:25px; width:56px"> <p><span style="color:#000000">0</span></p> </td> <td style="height:25px; width:44px"> <p><span style="color:#000000">0</span></p> </td> <td style="height:25px; width:72px"> <p><span style="color:#000000">0</span></p> </td> </tr> <tr> <td style="height:25px; width:92px"> <p><span style="color:#000000"><em>7</em></span></p> </td> <td style="height:25px; width:43px"> <p><span style="color:#000000">70</span></p> </td> <td style="height:25px; width:42px"> <p><span style="color:#000000">56</span></p> </td> <td style="height:25px; width:56px"> <p><span style="color:#000000">80</span></p> </td> <td style="height:25px; width:42px"> <p><span style="color:#000000">13</span></p> </td> <td style="height:25px; width:57px"> <p><span style="color:#000000">18,57</span></p> </td> <td style="height:25px; width:42px"> <p><span style="color:#000000">1</span></p> </td> <td style="height:25px; width:56px"> <p><span style="color:#000000">1,43</span></p> </td> <td style="height:25px; width:44px"> <p><span style="color:#000000">0</span></p> </td> <td style="height:25px; width:72px"> <p><span style="color:#000000">0</span></p> </td> </tr> <tr> <td style="height:31px; width:92px"> <p><span style="color:#000000"><em>8</em></span></p> </td> <td style="height:31px; width:43px"> <p><span style="color:#000000">79</span></p> </td> <td style="height:31px; width:42px"> <p><span style="color:#000000">67</span></p> </td> <td style="height:31px; width:56px"> <p><span style="color:#000000">84.81</span></p> </td> <td style="height:31px; width:42px"> <p><span style="color:#000000">12</span></p> </td> <td style="height:31px; width:57px"> <p><span style="color:#000000">15,19</span></p> </td> <td style="height:31px; width:42px"> <p><span style="color:#000000">0</span></p> </td> <td style="height:31px; width:56px"> <p><span style="color:#000000">0</span></p> </td> <td style="height:31px; width:44px"> <p><span style="color:#000000">0</span></p> </td> <td style="height:31px; width:72px"> <p><span style="color:#000000">0</span></p> </td> </tr> <tr> <td style="height:25px; width:92px"> <p><span style="color:#000000"><em>9</em></span></p> </td> <td style="height:25px; width:43px"> <p><span style="color:#000000">76</span></p> </td> <td style="height:25px; width:42px"> <p><span style="color:#000000">72</span></p> </td> <td style="height:25px; width:56px"> <p><span style="color:#000000">94,74</span></p> </td> <td style="height:25px; width:42px"> <p><span style="color:#000000">4</span></p> </td> <td style="height:25px; width:57px"> <p><span style="color:#000000">5,26</span></p> </td> <td style="height:25px; width:42px"> <p><span style="color:#000000">0</span></p> </td> <td style="height:25px; width:56px"> <p><span style="color:#000000">0</span></p> </td> <td style="height:25px; width:44px"> <p><span style="color:#000000">0</span></p> </td> <td style="height:25px; width:72px"> <p><span style="color:#000000">0</span></p> </td> </tr> <tr> <td style="height:25px; width:92px"> <p><span style="color:#000000"><em>Tổng</em></span></p> </td> <td style="height:25px; width:43px"> <p><span style="color:#000000">303</span></p> </td> <td style="height:25px; width:42px"> <p><span style="color:#000000">259</span></p> </td> <td style="height:25px; width:56px"> <p><span style="color:#000000">85,48</span></p> </td> <td style="height:25px; width:42px"> <p><span style="color:#000000">43</span></p> </td> <td style="height:25px; width:57px"> <p><span style="color:#000000">14,19</span></p> </td> <td style="height:25px; width:42px"> <p><span style="color:#000000">1</span></p> </td> <td style="height:25px; width:56px"> <p><span style="color:#000000">0,33</span></p> </td> <td style="height:25px; width:44px"> <p><span style="color:#000000">0</span></p> </td> <td style="height:25px; width:72px"> <p><span style="color:#000000">0</span></p> </td> </tr> </tbody> </table> <div style="clear:both;">&nbsp;</div> <p><span style="color:#000000"><em>-Kết quả xếp loại học lực cả năm:</em></span></p> <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" style="width:538px"> <tbody> <tr> <td rowspan="2" style="height:25px; width:53px"> <p><span style="color:#000000"><em>Khối</em></span></p> </td> <td rowspan="2" style="height:25px; width:49px"> <p><span style="color:#000000"><em>Sĩ<br /> Số</em></span></p> </td> <td colspan="2" style="height:25px; width:105px"> <p><span style="color:#000000"><em>Giỏi</em></span></p> </td> <td colspan="2" style="height:25px; width:115px"> <p><span style="color:#000000"><em>Kh&aacute;</em></span></p> </td> <td colspan="2" style="height:25px; width:107px"> <p><span style="color:#000000"><em>TB</em></span></p> </td> <td colspan="2" style="height:25px; width:110px"> <p><span style="color:#000000"><em>Yếu</em></span></p> </td> </tr> <tr> <td style="height:25px; width:49px"> <p><span style="color:#000000"><em>SL</em></span></p> </td> <td style="height:25px; width:56px"> <p><span style="color:#000000"><em>%</em></span></p> </td> <td style="height:25px; width:51px"> <p><span style="color:#000000"><em>SL</em></span></p> </td> <td style="height:25px; width:64px"> <p><span style="color:#000000"><em>%</em></span></p> </td> <td style="height:25px; width:48px"> <p><span style="color:#000000"><em>SL</em></span></p> </td> <td style="height:25px; width:59px"> <p><span style="color:#000000"><em>%</em></span></p> </td> <td style="height:25px; width:63px"> <p><span style="color:#000000"><em>SL</em></span></p> </td> <td style="height:25px; width:47px"> <p><span style="color:#000000"><em>%</em></span></p> </td> </tr> <tr> <td style="height:25px; width:53px"> <p><span style="color:#000000"><em>&nbsp;6</em></span></p> </td> <td style="height:25px; width:49px"> <p><span style="color:#000000">78</span></p> </td> <td style="height:25px; width:49px"> <p><span style="color:#000000">9</span></p> </td> <td style="height:25px; width:56px"> <p><span style="color:#000000">11,54</span></p> </td> <td style="height:25px; width:51px"> <p><span style="color:#000000">31</span></p> </td> <td style="height:25px; width:64px"> <p><span style="color:#000000">39,74</span></p> </td> <td style="height:25px; width:48px"> <p><span style="color:#000000">31</span></p> </td> <td style="height:25px; width:59px"> <p><span style="color:#000000">39,74</span></p> </td> <td style="height:25px; width:63px"> <p><span style="color:#000000">7</span></p> </td> <td style="height:25px; width:47px"> <p><span style="color:#000000">8,97</span></p> </td> </tr> <tr> <td style="height:25px; width:53px"> <p><span style="color:#000000"><em>7</em></span></p> </td> <td style="height:25px; width:49px"> <p><span style="color:#000000">70</span></p> </td> <td style="height:25px; width:49px"> <p><span style="color:#000000">7</span></p> </td> <td style="height:25px; width:56px"> <p><span style="color:#000000">10</span></p> </td> <td style="height:25px; width:51px"> <p><span style="color:#000000">33</span></p> </td> <td style="height:25px; width:64px"> <p><span style="color:#000000">47,14</span></p> </td> <td style="height:25px; width:48px"> <p><span style="color:#000000">27</span></p> </td> <td style="height:25px; width:59px"> <p><span style="color:#000000">38,57</span></p> </td> <td style="height:25px; width:63px"> <p><span style="color:#000000">3</span></p> </td> <td style="height:25px; width:47px"> <p><span style="color:#000000">4,92</span></p> </td> </tr> <tr> <td style="height:25px; width:53px"> <p><span style="color:#000000"><em>8</em></span></p> </td> <td style="height:25px; width:49px"> <p><span style="color:#000000">79</span></p> </td> <td style="height:25px; width:49px"> <p><span style="color:#000000">11</span></p> </td> <td style="height:25px; width:56px"> <p><span style="color:#000000">13,92</span></p> </td> <td style="height:25px; width:51px"> <p><span style="color:#000000">30</span></p> </td> <td style="height:25px; width:64px"> <p><span style="color:#000000">37,97</span></p> </td> <td style="height:25px; width:48px"> <p><span style="color:#000000">33</span></p> </td> <td style="height:25px; width:59px"> <p><span style="color:#000000">41,77</span></p> </td> <td style="height:25px; width:63px"> <p><span style="color:#000000">5</span></p> </td> <td style="height:25px; width:47px"> <p><span style="color:#000000">6,33</span></p> </td> </tr> <tr> <td style="height:25px; width:53px"> <p><span style="color:#000000"><em>&nbsp;9</em></span></p> </td> <td style="height:25px; width:49px"> <p><span style="color:#000000">76</span></p> </td> <td style="height:25px; width:49px"> <p><span style="color:#000000">15</span></p> </td> <td style="height:25px; width:56px"> <p><span style="color:#000000">19,74</span></p> </td> <td style="height:25px; width:51px"> <p><span style="color:#000000">34</span></p> </td> <td style="height:25px; width:64px"> <p><span style="color:#000000">44,74</span></p> </td> <td style="height:25px; width:48px"> <p><span style="color:#000000">27</span></p> </td> <td style="height:25px; width:59px"> <p><span style="color:#000000">35,33</span></p> </td> <td style="height:25px; width:63px"> <p><span style="color:#000000">0</span></p> </td> <td style="height:25px; width:47px"> <p><span style="color:#000000">0</span></p> </td> </tr> <tr> <td style="height:36px; width:53px"> <p><span style="color:#000000"><em>Tổng</em></span></p> </td> <td style="height:36px; width:49px"> <p><span style="color:#000000">303</span></p> </td> <td style="height:36px; width:49px"> <p><span style="color:#000000">42</span></p> </td> <td style="height:36px; width:56px"> <p><span style="color:#000000">13,86</span></p> </td> <td style="height:36px; width:51px"> <p><span style="color:#000000">128</span></p> </td> <td style="height:36px; width:64px"> <p><span style="color:#000000">42,24</span></p> </td> <td style="height:36px; width:48px"> <p><span style="color:#000000">118</span></p> </td> <td style="height:36px; width:59px"> <p><span style="color:#000000">38,94</span></p> </td> <td style="height:36px; width:63px"> <p><span style="color:#000000">15</span></p> </td> <td style="height:36px; width:47px"> <p><span style="color:#000000">4,95</span></p> </td> </tr> </tbody> </table> <p>&nbsp;</p> <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" style="width:917px"> <tbody> <tr> <td colspan="22" style="height:25px; width:917px"> <p><span style="color:#000000">-<em>Kết quả x&eacute;t tốt nghiệp:</em></span></p> </td> <td style="height:25px">&nbsp;</td> </tr> <tr> <td style="height:17px; width:29px"> <p>&nbsp;</p> </td> <td colspan="3" style="height:17px; width:122px"> <p>&nbsp;</p> </td> <td style="height:17px; width:29px"> <p>&nbsp;</p> </td> <td colspan="2" style="height:17px; width:83px"> <p>&nbsp;</p> </td> <td colspan="3" style="height:17px; width:55px"> <p>&nbsp;</p> </td> <td style="height:17px; width:55px"> <p>&nbsp;</p> </td> <td colspan="2" style="height:17px; width:55px"> <p>&nbsp;</p> </td> <td colspan="2" style="height:17px; width:55px"> <p>&nbsp;</p> </td> <td colspan="2" style="height:17px; width:55px"> <p>&nbsp;</p> </td> <td colspan="2" style="height:17px; width:60px"> <p>&nbsp;</p> </td> <td colspan="2" style="height:17px; width:16px"> <p>&nbsp;</p> </td> <td> <p>&nbsp;</p> </td> <td style="height:17px">&nbsp;</td> </tr> <tr> <td rowspan="4" style="height:39px; width:29px"> <p><span style="color:#000000">STT</span></p> </td> <td rowspan="4" style="height:39px; width:57px"> <p><span style="color:#000000">Số HS dự x&eacute;t TN</span></p> </td> <td colspan="3" rowspan="3" style="height:39px; width:95px"> <p><span style="color:#000000">Số đỗ TN</span></p> </td> <td colspan="3" rowspan="3" style="height:39px; width:94px"> <p><span style="color:#000000">Số kh&ocirc;ng đỗ TN&nbsp;</span></p> </td> <td colspan="3" rowspan="3" style="height:39px; width:98px"> <p><span style="color:#000000">Đỗ loại giỏi</span></p> </td> <td colspan="3" rowspan="3" style="height:39px; width:91px"> <p><span style="color:#000000">Đỗ loại kh&aacute;</span></p> </td> <td colspan="4" rowspan="3" style="height:39px; width:95px"> <p><span style="color:#000000">Đỗ loại TB</span></p> </td> <td colspan="2" rowspan="4" style="height:39px; width:47px"> <p><span style="color:#000000">Số đỗ ƯT-KK</span></p> </td> <td colspan="2"> <p>&nbsp;</p> </td> <td style="height:39px">&nbsp;</td> </tr> <tr> <td colspan="2"> <p>&nbsp;</p> </td> <td style="height:39px">&nbsp;</td> </tr> <tr> <td colspan="2"> <p>&nbsp;</p> </td> <td style="height:25px">&nbsp;</td> </tr> <tr> <td style="height:46px; width:38px"> <p><span style="color:#000000">SL</span></p> </td> <td colspan="2" style="height:46px; width:57px"> <p><span style="color:#000000">TL %</span></p> </td> <td style="height:46px; width:38px"> <p><span style="color:#000000">SL</span></p> </td> <td colspan="2" style="height:46px; width:57px"> <p><span style="color:#000000">TL %</span></p> </td> <td style="height:46px; width:38px"> <p><span style="color:#000000">SL</span></p> </td> <td colspan="2" style="height:46px; width:60px"> <p><span style="color:#000000">TL %</span></p> </td> <td style="height:46px; width:35px"> <p><span style="color:#000000">SL</span></p> </td> <td colspan="2" style="height:46px; width:57px"> <p><span style="color:#000000">TL %</span></p> </td> <td colspan="2" style="height:46px; width:38px"> <p><span style="color:#000000">SL</span></p> </td> <td colspan="2" style="height:46px; width:57px"> <p><span style="color:#000000">TL %</span></p> </td> <td colspan="2"> <p>&nbsp;</p> </td> <td style="height:46px">&nbsp;</td> </tr> <tr> <td style="height:46px; width:29px"> <p><span style="color:#000000">1</span></p> </td> <td style="height:46px; width:57px"> <p><span style="color:#000000">76</span></p> </td> <td style="height:46px; width:38px"> <p><span style="color:#000000">76</span></p> </td> <td colspan="2" style="height:46px; width:57px"> <p><span style="color:#000000">100</span></p> </td> <td style="height:46px; width:38px"> <p><span style="color:#000000">0</span></p> </td> <td colspan="2" style="height:46px; width:57px"> <p><span style="color:#000000">0</span></p> </td> <td style="height:46px; width:38px"> <p><span style="color:#000000">15</span></p> </td> <td colspan="2" style="height:46px; width:60px"> <p><span style="color:#000000">19,74</span></p> </td> <td style="height:46px; width:35px"> <p><span style="color:#000000">34</span></p> </td> <td colspan="2" style="height:46px; width:57px"> <p><span style="color:#000000">44,73</span></p> </td> <td colspan="2" style="height:46px; width:38px"> <p><span style="color:#000000">27</span></p> </td> <td colspan="2" style="height:46px; width:57px"> <p><span style="color:#000000">35,52</span></p> </td> <td colspan="2" style="height:46px; width:47px"> <p><span style="color:#000000">0</span></p> </td> <td colspan="2"> <p>&nbsp;</p> </td> <td style="height:46px">&nbsp;</td> </tr> <tr> <td>&nbsp;</td> <td>&nbsp;</td> <td>&nbsp;</td> <td>&nbsp;</td> <td>&nbsp;</td> <td>&nbsp;</td> <td>&nbsp;</td> <td>&nbsp;</td> <td>&nbsp;</td> <td>&nbsp;</td> <td>&nbsp;</td> <td>&nbsp;</td> <td>&nbsp;</td> <td>&nbsp;</td> <td>&nbsp;</td> <td>&nbsp;</td> <td>&nbsp;</td> <td>&nbsp;</td> <td>&nbsp;</td> <td>&nbsp;</td> <td>&nbsp;</td> <td>&nbsp;</td> <td> <p>&nbsp;</p> </td> </tr> </tbody> </table> <p>&nbsp;</p> <p><span style="color:#000000">- Chất lượng kiểm tra cuối năm của to&agrave;n trường xếp thứ 11/ 20</span></p> <p><span style="color:#000000"><em>-</em><em>Mũi nhọn học sinh giỏi văn h&oacute;a:</em></span></p> <p><span style="color:#000000">+ Thi HSG cấp huyện: 12 HS đạt giải, trong đ&oacute;: 3 giải nhất,&nbsp; 2 giải Nh&igrave;, 3 giải Ba v&agrave; 4 giải Khuyến Kh&iacute;ch. Thi TDTT cấp huyện c&oacute; 1 học sinh giải 3</span></p> <p><span style="color:#000000"><em>&shy;</em>+ Thi HSG cấp tỉnh: C&oacute; 2 giải nh&igrave; , 1 giải 3.</span></p> <p><span style="color:#000000"><img alt="Trao phần thưởng cho học sinh đạt giải học sinh giỏi tỉnh" src="http://hanam.edu.vn/data/15325654392584160785/tintuc/IMG_20190528_081613.jpg" style="height:450px; width:600px" /></span></p> <p><img alt="" src="http://hanam.edu.vn/data/15325654392584160785/tintuc/IMG_20190528_081835.jpg" style="height:450px; width:600px" /></p> <p><img alt="" src="http://hanam.edu.vn/data/15325654392584160785/tintuc/IMG_20190528_082735.jpg" style="height:450px; width:600px" /></p> <p><span style="color:#000000"><em>b. T&igrave;nh h&igrave;nh v&agrave; kết quả đổi mới phương ph&aacute;p, h&igrave;nh thức dạy học v&agrave; kiểm tra, đ&aacute;nh gi&aacute; theo định hướng ph&aacute;t triển phẩm chất v&agrave; năng lực học sinh; c&aacute;c m&ocirc; h&igrave;nh tổ chức c&aacute;c hoạt động gi&aacute;o dục s&aacute;ng tạo của địa phương, đơn vị</em>:</span></p> <p><span style="color:#000000"><em>* </em><em>Đổi mới phương ph&aacute;p dạy học</em><em>:</em>&nbsp;</span></p> <p><span style="color:#000000">- Triển khai đổi mới phương ph&aacute;p dạy học c&aacute;c m&ocirc;n học v&agrave; hướng dẫn HS tự học nhằm ph&aacute;t huy t&iacute;nh t&iacute;ch cực, chủ động, s&aacute;ng tạo v&agrave; vận dụng kiến thức, kỹ năng của học sinh; khắc phục lối truyền thụ &aacute;p đặt một chiều, ghi nhớ m&aacute;y m&oacute;c; tăng cường kỹ năng thực h&agrave;nh, vận dụng kiến thức.</span></p> <p><span style="color:#000000">- Đẩy mạnh việc vận dụng dạy học giải quyết vấn đề, c&aacute;c phương ph&aacute;p thực h&agrave;nh, dạy học theo dự &aacute;n trong c&aacute;c m&ocirc;n học; t&iacute;ch cực ứng dụng c&ocirc;ng nghệ th&ocirc;ng tin ph&ugrave; hợp với nội dung b&agrave;i học.</span></p> <p><span style="color:#000000"><em>* </em><em>Đổi mới h&igrave;nh thức tổ chức dạy học</em><em>:</em></span></p> <p><span style="color:#000000">- Đa dạng h&oacute;a c&aacute;c h&igrave;nh thức học tập, ch&uacute; &yacute; c&aacute;c hoạt động trải nghiệm s&aacute;ng tạo, nghi&ecirc;n cứu khoa học của học sinh, tổ chức tốt v&agrave; động vi&ecirc;n học sinh t&iacute;ch cực tham gia Cuộc thi khoa học - kỹ thuật. Sử dụng c&aacute;c h&igrave;nh thức dạy học tr&ecirc;n cơ sở ứng dụng c&ocirc;ng nghệ th&ocirc;ng tin v&agrave; truyền th&ocirc;ng như: dạy học trực tuyến, trường học kết nối...&nbsp; Ngo&agrave;i việc tổ chức cho học sinh thực hiện c&aacute;c nhiệm vụ học tập ở tr&ecirc;n lớp, cần coi trọng giao nhiệm vụ v&agrave; hướng dẫn học sinh học tập ở nh&agrave;, ở ngo&agrave;i nh&agrave; trường.</span></p> <p><span style="color:#000000">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; - Khuyến kh&iacute;ch tổ chức, thu h&uacute;t học sinh tham gia c&aacute;c hoạt động g&oacute;p phần ph&aacute;t triển năng lực như: văn h&oacute;a, văn nghệ, thể dục, thể thao, c&aacute;c hội thi năng khiếu, c&aacute;c hoạt động giao lưu&hellip;, nhằm th&uacute;c đẩy học sinh hứng th&uacute; học tập, r&egrave;n luyện kỹ năng sống, bổ sung hiểu biết về c&aacute;c gi&aacute; trị văn h&oacute;a truyền thống d&acirc;n tộc v&agrave; tinh hoa văn h&oacute;a thế giới.</span></p> <p><span style="color:#000000"><em>*</em><em> Đ</em><em>ổi mới kiểm tra v&agrave; đ&aacute;nh gi&aacute;:</em></span></p> <p><span style="color:#000000">- Nh&agrave; trường tiến h&agrave;nh kiểm tra, đ&aacute;nh gi&aacute; thường xuy&ecirc;n v&agrave; định kỳ theo Th&ocirc;ng tư số 58/2011/TT-BGDĐT của Bộ GDĐT về đ&aacute;nh gi&aacute;, xếp loại học sinh; chỉ đạo v&agrave; tổ chức chặt chẽ, nghi&ecirc;m t&uacute;c, đ&uacute;ng quy chế ở tất cả c&aacute;c kh&acirc;u ra đề, coi, chấm v&agrave; nhận x&eacute;t, đ&aacute;nh gi&aacute; học sinh trong việc kiểm tra; đảm bảo thực chất, kh&aacute;ch quan, trung thực, c&ocirc;ng bằng, đ&aacute;nh gi&aacute; đ&uacute;ng năng lực v&agrave; sự tiến bộ của học sinh.</span></p> <p><span style="color:#000000">-&nbsp; Ch&uacute; trọng đ&aacute;nh gi&aacute; thường xuy&ecirc;n đối với tất cả học sinh, kết hợp đ&aacute;nh gi&aacute; trong qu&aacute; tr&igrave;nh gi&aacute;o dục v&agrave; đ&aacute;nh gi&aacute; tổng kết cuối kỳ, cuối năm học; đ&aacute;nh gi&aacute; của gi&aacute;o vi&ecirc;n với tự đ&aacute;nh gi&aacute; v&agrave; nhận x&eacute;t, g&oacute;p &yacute; lẫn nhau của học sinh...</span></p> <p><span style="color:#000000">- &nbsp;Tiếp tục n&acirc;ng cao y&ecirc;u cầu vận dụng kiến thức li&ecirc;n m&ocirc;n v&agrave;o thực tiễn, đối với c&aacute;c m&ocirc;n khoa học x&atilde; hội v&agrave; nh&acirc;n văn cần tăng cường ra c&aacute;c c&acirc;u hỏi mở; gắn với thời sự qu&ecirc; hương, đất nước để học sinh được b&agrave;y tỏ ch&iacute;nh kiến của m&igrave;nh về c&aacute;c vấn đề kinh tế, ch&iacute;nh trị, x&atilde; hội.</span></p> <p><span style="color:#000000">- Thực hiện việc ra đề thi đề xuất theo đ&uacute;ng quy định của Ph&ograve;ng. Số đề thi v&agrave; đề kiểm tra đề xuất đ&atilde; nộp về Ph&ograve;ng: 28 đề thi HSG, 6 đề thi v&agrave;o lớp 10, 8 đề kiểm tra cuối năm.</span></p> <p><span style="color:#000000"><em>* C&aacute;c giải ph&aacute;p đ&atilde; thực hiện: </em>&nbsp;</span></p> <p><span style="color:#000000">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; - GVCN thường xuy&ecirc;n kiểm tra việc thực hiện nội quy học sinh trong học tập: tinh thần, th&aacute;i độ, &yacute; thức, x&acirc;y dựng nền nếp học tập cho lớp v&agrave;o 15 ph&uacute;t đầu giờ.</span></p> <p><span style="color:#000000">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; - Gi&aacute;o vi&ecirc;n chủ động thiết kế b&agrave;i giảng linh hoạt, khoa học, sắp xếp hợp l&yacute; c&aacute;c hoạt động của gi&aacute;o vi&ecirc;n v&agrave; học sinh; phối hợp tốt giữa l&agrave;m việc c&aacute; nh&acirc;n v&agrave; theo nh&oacute;m; ch&uacute; trọng c&ocirc;ng t&aacute;c phụ đạo học sinh yếu.</span></p> <p><span style="color:#000000">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; - Tăng cường sử dụng hợp l&yacute; CNTT, khai th&aacute;c tối đa hiệu năng c&aacute;c thiết bị dạy học, phương tiện nghe nh&igrave;n, ph&ograve;ng học bộ m&ocirc;n, coi trọng thực h&agrave;nh th&iacute; nghiệm. Tuyệt đối kh&ocirc;ng dạy &ldquo;chay&rdquo; nếu trong trường c&oacute; thiết bị; dạy đầy đủ c&aacute;c tiết thực h&agrave;nh c&aacute;c m&ocirc;n Vật l&yacute;, H&oacute;a học, Sinh học, Ngoại ngữ&hellip;Tổ chức thanh, kiểm tra định kỳ v&agrave; đột xuất việc sử dụng TBDH của c&aacute;c tổ CM, hồ sơ sổ s&aacute;ch của c&aacute;c ph&ograve;ng học bộ m&ocirc;n.</span></p> <p><span style="color:#000000">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; - Tăng cường đổi mới PPDH th&ocirc;ng qua c&ocirc;ng t&aacute;c bồi dưỡng, dự giờ thăm lớp của GV, tăng cường theo hướng trao đổi, thảo luận về c&aacute;c chủ đề, nội dung giảng dạy, r&uacute;t kinh nghiệm th&aacute;o gỡ những kh&oacute; khăn gặp phải khi giảng dạy. &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;</span></p> <p><span style="color:#000000">- Tổ chức Hội thi GVDG cấp trường, thao giảng to&agrave;n trường, qua đ&oacute; để đ&aacute;nh gi&aacute; năng lực đội ngũ, c&oacute; cơ sở để x&acirc;y dựng đội ngũ GV cốt c&aacute;n về chuy&ecirc;n m&ocirc;n.</span></p> <p><span style="color:#000000">- Đẩy mạnh c&ocirc;ng t&aacute;c kiểm tra nội bộ trường học để th&uacute;c đẩy tinh thần nỗ lực ho&agrave;n th&agrave;nh nhiệm vụ dạy v&agrave; học của c&aacute;n bộ gi&aacute;o vi&ecirc;n.</span></p> <p><span style="color:#000000">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; - Quan t&acirc;m đầu tư việc tuyển chọn đội tuyển HSG, tiếp tục duy tr&igrave; bồi dưỡng v&agrave; tham dự kỳ thi HSG cấp huyện, cấp tỉnh. Tổ chức tốt việc khen thưởng GV v&agrave; HS đạt giải trong kỳ thi HSG cấp huyện, cấp tỉnh.</span></p> <p><span style="color:#000000">- Tạo điều kiện cho GV cốt c&aacute;n tham gia đầy đủ c&aacute;c đợt tập huấn chuy&ecirc;n m&ocirc;n do Ph&ograve;ng tổ chức; chỉ đạo tốt kh&acirc;u tập huấn lại tại trường cho to&agrave;n thể GV c&ugrave;ng thực hiện.</span></p> <p><span style="color:#000000"><strong><em>c.&nbsp; Hoạt động gi&aacute;o dục hướng nghiệp, gi&aacute;o dục nghề phổ th&ocirc;ng v&agrave; c&ocirc;ng t&aacute;c ph&acirc;n luồng học sinh sau trung học cơ sở (THCS):</em></strong></span></p> <p><span style="color:#000000">- Nh&agrave; trường c&oacute; kế hoạch dạy nghề cho học sinh lớp 8 ngay từ đầu năm học, quản l&yacute; v&agrave; tổ chức việc học nghề, thi nghề theo đ&uacute;ng chương tr&igrave;nh v&agrave; quy chế của Bộ v&agrave; Sở.</span></p> <p><span style="color:#000000">- BGH v&agrave; GVCN x&acirc;y dựng c&aacute;c chuy&ecirc;n đề tư vấn nghề nghiệp cho HS khối 8,9. GV bộ m&ocirc;n định hướng ph&acirc;n luồng học sinh sau THCS bằng c&aacute;ch cập nhật thống k&ecirc; tổng điểm 3 m&ocirc;n Văn, To&aacute;n, Anh sau c&aacute;c đợt kiểm tra để th&ocirc;ng b&aacute;o cho CMHS biết v&agrave; t&igrave;m biện ph&aacute;p định hướng kịp thời.</span></p> <p><span style="color:#000000">- Nh&agrave; trường li&ecirc;n hệ với l&atilde;nh đạo trường trung cấp nghề v&agrave; cao đẳng nghề H&agrave; Nam, Nam Định về tư vấn, hỗ trợ học sinh tham gia học nghề.</span></p> <p><span style="color:#000000">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Tuy nhi&ecirc;n khi triển khai c&ocirc;ng t&aacute;c ph&acirc;n luồng học sinh sau THCS c&ograve;n gặp một số kh&oacute; khăn như:</span></p> <p><span style="color:#000000">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; + C&ocirc;ng t&aacute;c huy động học sinh sau THCS gặp rất nhiều kh&oacute; khăn do nhận thức của người d&acirc;n đối với việc học tập của con em c&ograve;n nhiều hạn chế.</span></p> <p><span style="color:#000000">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; + Nhận thức về việc chọn lựa học tập hệ GDTX hoặc học nghề sau khi tốt nghiệp THCS chưa cao.</span></p> <p><span style="color:#000000">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; + C&ocirc;ng t&aacute;c tuy&ecirc;n truyền vận động của c&aacute;c ng&agrave;nh chức năng tại địa phương c&ograve;n nhiều hạn chế.</span></p> <p><span style="color:#000000">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; + C&ocirc;ng t&aacute;c gi&aacute;o dục hướng nghiệp trong nh&agrave; trường c&ograve;n hạn chế: do thiếu đội ngũ c&aacute;n bộ gi&aacute;o vi&ecirc;n am hiểu t&acirc;m l&yacute; học nghề nghiệp chủ yếu l&agrave; gi&aacute;o vi&ecirc;n chủ nhiệm khối 9 đảm nhận c&ocirc;ng việc n&agrave;y v&agrave; thiếu sự phối hợp với c&aacute;c trung t&acirc;m dạy nghề tr&ecirc;n địa b&agrave;n tỉnh do đ&oacute; cũng g&acirc;y trở ngại cho việc ph&acirc;n luồng học sinh .</span></p> <p><span style="color:#000000"><em>d. </em><em>Kết quả hoạt động dạy học ngoại ngữ</em><em>:</em></span></p> <p><span style="color:#000000">Triển khai thực hiện hiệu quả nhiệm vụ Đề &aacute;n NNQG 2020 năm học 2018-2019 theo chỉ đạo, hướng dẫn của Bộ GDĐT v&agrave; ph&ugrave; hợp với điều kiện thực tế của đơn vị; với chỉ ti&ecirc;u cụ thể như sau:</span></p> <p><span style="color:#000000">- Chất lượng khối 6; 7:&nbsp;&nbsp; chưa đạt &nbsp;b&igrave;nh qu&acirc;n của huyện</span></p> <p><span style="color:#000000">- Chất lượng khối lớp 8,9: vượt b&igrave;nh qu&acirc;n huyện.</span></p> <p><span style="color:#000000">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <em>C&aacute;c giải&nbsp; ph&aacute;p đ&atilde; thực hiện: </em></span></p> <p><span style="color:#000000">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; - Đối với c&aacute;n bộ quản l&yacute;: Duy tr&igrave; tốt ph&ograve;ng dạy học Tiếng anh,&nbsp; xếp lịch&nbsp; cho gi&aacute;o vi&ecirc;n dạy Tiếng Anh tr&ecirc;n ph&ograve;ng học bộ m&ocirc;n, giao cho đ/c Đ&agrave;o Thị Ngọc Anh- Ph&oacute; hiệu trưởng nh&agrave; trường k&yacute; duyệt gi&aacute;o &aacute;n, thường xuy&ecirc;n kiểm tra dự giờ đ&aacute;nh gi&aacute; sử dụng thiết bị dạy học v&agrave; ứng dụng CNTT của gi&aacute;o vi&ecirc;n Tiếng Anh.</span></p> <p><span style="color:#000000">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; - Đối với gi&aacute;o vi&ecirc;n:&nbsp; X&acirc;y dựng khung ph&acirc;n phối chương tr&igrave;nh, gi&aacute;o &aacute;n theo c&ocirc;ng văn 192/ PGDĐT-THCS&nbsp; ng&agrave;y 12/9/2018 về việc hướng dẫn chuy&ecirc;n m&ocirc;n Tiếng Anh năm học 2018-2019 .&nbsp; T&iacute;ch cực tham gia Hội nghị, hội thảo m&ocirc;n Tiếng Anh c&aacute;c cấp, x&acirc;y dựng nguồn đề kiểm tra đ&aacute;nh gia theo đ&uacute;ng c&ocirc;ng văn của Sở GD.</span></p> <p><span style="color:#000000">- Đối với học sinh. C&oacute; đầy đủ s&aacute;ch gi&aacute;o khoa, s&aacute;ch b&agrave;i tập, T&iacute;ch cực tham gia v&agrave;o c&aacute;c hoạt động học, tự gi&aacute;c, th&iacute;ch ứng với phương ph&aacute;p học, kiểm tra mới.</span></p> <p><span style="color:#000000"><em>e. C&ocirc;ng t&aacute;c gi&aacute;o dục đạo đức, lối sống của gi&aacute;o vi&ecirc;n, học sinh;</em><em> khắc phục t&igrave;nh trạng bạo lực học đường v&agrave; c&aacute;c hiện tượng ti&ecirc;u cực kh&aacute;c:</em></span></p> <p><span style="color:#000000">- Chỉ đạo việc thực hiện tốt dạy t&iacute;ch hợp gi&aacute;o dục đạo đức, học tập v&agrave; l&agrave;m theo tấm gương đạo đức phong c&aacute;ch Hồ Ch&iacute; Minh; gi&aacute;o dục ph&aacute;p luật; gi&aacute;o dục ph&ograve;ng chống tham nhũng; ch&uacute; trọng tuy&ecirc;n truyền, gi&aacute;o dục chủ quyền quốc gia về bi&ecirc;n giới, biển, đảo; sử dụng năng lượng tiết kiệm v&agrave; hiệu quả; bảo vệ m&ocirc;i trường; ứng ph&oacute; với biến đổi kh&iacute; hậu, ph&ograve;ng tr&aacute;nh v&agrave; giảm nhẹ thi&ecirc;n tai; gi&aacute;o dục an to&agrave;n giao th&ocirc;ng...</span></p> <p><span style="color:#000000">- Tổ chức chăm s&oacute;c Nghĩa Trang liệt sỹ x&atilde; An Ninh, giao lưu văn nghệ với c&aacute;c trung t&acirc;m trẻ em khuyết tật, tổ chức c&aacute;c hoạt động hưởng ứng v&agrave; ch&agrave;o mừng c&aacute;c ng&agrave;y lễ lớn như: 5-9, 15-10, 20-11, 22-12, 26-3, 19- 5, ng&agrave;y tết trung thu&nbsp; vv...</span></p> <p><span style="color:#000000">- Trong năm học 2018- 2019, Nh&agrave; trường kh&ocirc;ng c&oacute; học sinh mắc c&aacute;c tệ nạn x&atilde; hội v&agrave; bạo lực học đường.</span></p> <p><span style="color:#000000"><strong><em>g. </em></strong><strong><em>C&ocirc;ng t&aacute;c gi&aacute;o dục thể chất</em></strong><strong><em>.</em></strong></span></p> <p><span style="color:#000000">- Nh&agrave; trường đ&atilde; thực hiện đ&uacute;ng quy định của Bộ GD&amp;ĐT về thời gian, tổ chức, nội dung, chất lượng c&aacute;c hoạt động gi&aacute;o dục thể chất, y tế học đường.</span></p> <p><span style="color:#000000">- Mỗi năm học tổ chức&nbsp; hoạt động vui chơi&nbsp; quy m&ocirc; cấp trường như : Thi văn nghệ c&aacute;c dịp 20/11, thi thể thao 22/12</span></p> <p><span style="color:#000000">- Duy tr&igrave; hoạt động lao động trong nh&agrave; trường: Tổ chức cho học sinh lao động l&agrave;m sạch cảnh quan m&ocirc;i trường trong khu&ocirc;n vi&ecirc;n trường học v&agrave; ở địa phương theo hướng &quot;xanh, sạch, đẹp, an to&agrave;n&rdquo;, thực hiện nghi&ecirc;m t&uacute;c Quy định về lớp trực tuần.</span></p> <p><span style="color:#000000"><strong>2. C&ocirc;ng t&aacute;c &ocirc;n tập v&agrave; chuẩn bị cho kỳ thi tuyển sinh v&agrave;o lớp 10 THPT năm học 2019 - 2020.</strong></span></p> <p><span style="color:#000000">- Nh&agrave; trường c&oacute; kế hoạch &ocirc;n tập, dạy phụ đạo ngay từ đầu năm học; thường xuy&ecirc;n kiểm tra, theo d&otilde;i việc giảng dạy, &ocirc;n tập v&agrave; bồi dưỡng của gi&aacute;o vi&ecirc;n.</span></p> <p><span style="color:#000000">- Cố gắng ho&agrave;n thiện cơ sở vật chất, phương tiện dạy học để phục vụ tốt nhất cho việc dạy v&agrave; học.</span></p> <p><span style="color:#000000">- C&ugrave;ng với c&aacute;c tổ chuy&ecirc;n m&ocirc;n kiểm tra, r&agrave; so&aacute;t chất lượng học sinh thường xuy&ecirc;n, từ đ&oacute; tổ chức ph&acirc;n luồng học sinh v&agrave; cử gi&aacute;o vi&ecirc;n dạy bồi dưỡng, &ocirc;n tập cho ph&ugrave; hợp. Cụ thể, năm nay trường THCS An Ninh l&agrave;m th&iacute; điểm ở&nbsp; khối lớp 9: thời gian &ocirc;n tập buổi chiều v&agrave; &ocirc;n thi v&agrave;o THPT được chia th&agrave;nh 2 lớp:</span></p> <p><span style="color:#000000">+ Lớp A1: gồm 30 học sinh c&oacute; học lực ở mức kh&aacute;, giỏi để gi&aacute;o vi&ecirc;n c&oacute; điều kiện bồi dưỡng, n&acirc;ng cao kiến thức cho c&aacute;c em, gi&uacute;p c&aacute;c em c&oacute; cơ hội d&agrave;nh được điểm cao hơn trong k&igrave; thi tuyển sinh v&agrave;o lớp 10.</span></p> <p><span style="color:#000000">+ Lớp A2: gồm 27 học sinh c&oacute; lực học yếu v&agrave; trung b&igrave;nh, gi&aacute;o vi&ecirc;n sẽ hướng dẫn &ocirc;n luyện ph&ugrave; hợp với khả năng nhận thức của c&aacute;c em, gi&uacute;p c&aacute;c em từng bước n&acirc;ng dần lực học của m&igrave;nh để c&oacute; thể thi đỗ được v&agrave;o lớp 10.</span></p> <p><span style="color:#000000">- Kết quả thi thử lần 1 theo đề của Ph&ograve;ng xếp thứ 7/20</span></p> <p><span style="color:#000000"><strong>3. </strong><strong>C&ocirc;ng t&aacute;c đổi mới quản l&yacute; chuy&ecirc;n m&ocirc;n v&agrave; c&aacute;c hoạt động gi&aacute;o dục.</strong></span></p> <p><span style="color:#000000"><em>a. Đổi mới quản l&yacute; việc thực hiện chương tr&igrave;nh v&agrave; kế hoạch gi&aacute;o dục theo hướng ph&acirc;n cấp, giao quyền tự chủ của c&aacute;c cơ sở gi&aacute;o dục.</em></span></p> <p><span style="color:#000000">Năm học 2018 - 2019, BGH đ&atilde; phổ biến nội dung triển khai thực hiện ph&aacute;t triển chương tr&igrave;nh gi&aacute;o dục nh&agrave; trường phổ th&ocirc;ng theo c&ocirc;ng văn số 791/HD-BGDĐT ng&agrave;y 25/6/2013 của Bộ GDĐT đối với tất cả gi&aacute;o vi&ecirc;n trong to&agrave;n trường. Tuy nhi&ecirc;n việc thực hiện c&ograve;n gặp rất nhiều kh&oacute; khăn, hạn chế.</span></p> <p><span style="color:#000000"><em>b. </em><em>X&acirc;y dựng m&ocirc;i trường gi&aacute;o dục an to&agrave;n, vệ sinh, c&oacute; t&iacute;nh tham gia v&agrave; d&acirc;n chủ: đổi mới cơ chế quản l&yacute; chuy&ecirc;n m&ocirc;n; </em><em>sinh hoạt tổ/nh&oacute;m chuy&ecirc;n m&ocirc;n dựa tr&ecirc;n nghi&ecirc;n cứu b&agrave;i học; c&ocirc;ng t&aacute;c bồi dưỡng c&aacute;c nội dung chuy&ecirc;n m&ocirc;n, n&acirc;ng cao tay nghề cho gi&aacute;o vi&ecirc;n. Tăng cường điều kiện đảm bảo v&agrave; sử dụng hiệu quả c&ocirc;ng nghệ th&ocirc;ng tin trong quản l&yacute;; t&igrave;nh h&igrave;nh tổ chức v&agrave; quản l&yacute; c&aacute;c hoạt động chuy&ecirc;n m&ocirc;n tr&ecirc;n trang mạng &quot;trường học kết nối&quot;;</em></span></p> <p><span style="color:#000000">* <em>C&ocirc;ng t&aacute;c b&ocirc;̀i dưỡng chuy&ecirc;n m&ocirc;n cho cán b&ocirc;̣, giáo vi&ecirc;n</em></span></p> <p><span style="color:#000000">- Nh&agrave; trường đ&atilde; chọn cử gi&aacute;o vi&ecirc;n tham gia đầy đủ c&aacute;c lớp bồi dưỡng chuy&ecirc;n m&ocirc;n nghiệp vụ do Sở, Ph&ograve;ng tổ chức.</span></p> <p><span style="color:#000000">- C&aacute;n bộ quản l&yacute;, gi&aacute;o vi&ecirc;n thực hiện nghi&ecirc;m t&uacute;c c&aacute;c đợt tập huấn do Sở GDĐT, Ph&ograve;ng GDĐT tổ chức.</span></p> <p><span style="color:#000000">- Nh&agrave; trường đ&atilde; tạo điều kiện để 2 gi&aacute;o vi&ecirc;n ho&agrave;n th&agrave;nh chương tr&igrave;nh học Đại học, 5 gi&aacute;o vi&ecirc;n thi chứng chỉ ngoại ngữ tin học, 4 c&aacute;n bộ gi&aacute;o vi&ecirc;n thi chứng chỉ CDNN hạng 2</span></p> <p><span style="color:#000000"><em>* Tổ chức v&agrave; quản l&yacute; c&aacute;c hoạt động chuy&ecirc;n m&ocirc;n tr&ecirc;n trang mạng &ldquo;Trường học kết nối&rdquo;.</em></span></p> <p><span style="color:#000000"><em>- </em>Hiệu trưởng đ&atilde; triển khai tới 100% c&aacute;n bộ, gi&aacute;o vi&ecirc;n, học sinh c&aacute;c y&ecirc;u cầu sinh hoạt chuy&ecirc;n m&ocirc;n tr&ecirc;n trang &ldquo;trường học kết nối&rdquo; theo c&aacute;c văn bản chỉ đạo.</span></p> <p><span style="color:#000000">&nbsp;- Chỉ đạo nghi&ecirc;m t&uacute;c tổ, nh&oacute;m chuy&ecirc;n m&ocirc;n, gi&aacute;o vi&ecirc;n t&iacute;ch cực tham gia diễn đ&agrave;n, đăng tải l&ecirc;n website c&aacute;c nội dung hoạt động v&agrave; c&aacute;c sản phẩm của tổ, nh&oacute;m chuy&ecirc;n m&ocirc;n .</span></p> <p><span style="color:#000000">- Kiểm tra, đ&ocirc;n đốc c&aacute;c gi&aacute;o vi&ecirc;n thực hiện sinh hoạt chuy&ecirc;n m&ocirc;n tr&ecirc;n trang &ldquo;trường học kết nối&rdquo;, thống k&ecirc; sản phẩm của từng tổ/th&aacute;ng từ đ&oacute; c&oacute; định hướng chỉ đạo nhiệm vụ sinh hoạt chuy&ecirc;n m&ocirc;n của gi&aacute;o vi&ecirc;n tr&ecirc;n mạng.&nbsp;</span></p> <p><span style="color:#000000">- Trong năm học to&agrave;n trường đ&atilde; nộp 56 chuy&ecirc;n đề tr&ecirc;n trường học kết nối&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span></p> <p><span style="color:#000000">- Tồn tại: Một số sản phẩm đăng tải l&ecirc;n nội dung c&ograve;n sơ s&agrave;i, h&igrave;nh thức;</span></p> <p><span style="color:#000000"><em>* </em><em>Bảo đảm c&aacute;c điều kiện hỗ trợ gi&aacute;o vi&ecirc;n v&agrave; học sinh ứng dụng c&ocirc;ng nghệ th&ocirc;ng tin trong quản l&iacute; v&agrave; dạy học, c&ocirc;ng t&aacute;c kiểm tra đ&aacute;nh gi&aacute;:</em></span></p> <p><span style="color:#000000">- Trang thiết bị phục vụ cho việc ứng dụng CNTT: C&oacute; 1 ph&ograve;ng tin học cho học sinh trang bị 20 m&aacute;y t&iacute;nh được nối mạng Internet ; c&oacute; 2 m&aacute;y in, 1 m&aacute;y t&iacute;nh x&aacute;ch tay, 5 m&aacute;y t&iacute;nh để b&agrave;n, 2 m&aacute;y chiếu projector, 1 m&aacute;y chiếu vật thể phục vụ c&ocirc;ng t&aacute;c quản l&iacute; v&agrave; giảng dạy, c&oacute; 1 ph&ograve;ng học Tiếng Anh với thiết bị hiện đại</span></p> <p><span style="color:#000000">- Ứng dụng trong c&ocirc;ng t&aacute;c quản l&iacute;: &nbsp;Sử dụng c&aacute;c phần mềm:</span></p> <p><span style="color:#000000">+ Quản l&iacute; v&agrave; đ&aacute;nh gi&aacute; học sinh qua phần mềm Viettec.</span></p> <p><span style="color:#000000">+ Đ&aacute;nh gi&aacute; chất lượng của lớp chủ nhiệm.</span></p> <p><span style="color:#000000">+ Tổng hợp v&agrave; l&agrave;m c&aacute;c b&aacute;o c&aacute;o thống k&ecirc; cho (EPMIS).</span></p> <p><span style="color:#000000">+ Thực hiện chương tr&igrave;nh Quản l&yacute; c&aacute;n bộ gi&aacute;o vi&ecirc;n (Phầm mềm PMIS )</span></p> <p><span style="color:#000000">+ Phần mềm kế to&aacute;n trong c&ocirc;ng t&aacute;c quản l&iacute; t&agrave;i ch&iacute;nh</span></p> <p><span style="color:#000000">+ Phần mềm thư viện trong c&ocirc;ng t&aacute;c quản l&iacute; thống k&ecirc;, theo d&otilde;i, s&aacute;ch thư viện</span></p> <p><span style="color:#000000">- &nbsp;C&ocirc;ng t&aacute;c giảng dạy:</span></p> <p><span style="color:#000000">+ 100% c&aacute;n bộ quản l&iacute;, tổ văn ph&ograve;ng biết sử dụng m&aacute;y t&iacute;nh v&agrave; sử dụng một số phần mềm ứng dụng trong c&ocirc;ng t&aacute;c quản l&iacute;.</span></p> <p><span style="color:#000000">+ 100% gi&aacute;o vi&ecirc;n nh&agrave; trường biết sử dụng m&aacute;y t&iacute;nh, trong đ&oacute; tr&ecirc;n 50% gi&aacute;o vi&ecirc;n sử dụng th&agrave;nh thạo phần mềm thiết kế bản chiếu điện tử như Microsoft Office PowerPoint, VIOLET,&hellip;</span></p> <p><span style="color:#000000">+To&agrave;n trường đ&atilde; c&oacute; 23/23= 100%gi&aacute;o vi&ecirc;n biết sử dụng m&aacute;y t&iacute;nh để&nbsp; soạn giảng&hellip;</span></p> <p><span style="color:#000000"><em>c</em><em>. Đổi mới c&aacute;ch đ&aacute;nh gi&aacute; gi&aacute;o vi&ecirc;n, thi gi&aacute;o vi&ecirc;n dạy giỏi:</em></span></p> <p><span style="color:#000000">Trong năm học 2018-2019, Trường đ&atilde; tổ chức Hội thi gi&aacute;o vi&ecirc;n dạy giỏi cấp trường, kết quả : c&oacute; 3 gi&aacute;o vi&ecirc;n được c&ocirc;ng nhận gi&aacute;o vi&ecirc;n dạy giỏi cấp trường.</span></p> <p><span style="color:#000000">C&aacute;c tổ, nh&oacute;m chuy&ecirc;n m&ocirc;n đ&atilde; quan t&acirc;m tới việc đổi mới PP, h&igrave;nh thức DH. C&oacute; nhiều giờ dạy GV đ&atilde; mạnh dạn đổi mới phương ph&aacute;p dạy học, đổi mới h&igrave;nh thức dạy học v&agrave; đ&atilde; &aacute;p dụng một số th&agrave;nh tố t&iacute;ch cực của m&ocirc; h&igrave;nh trường học mới v&agrave;o soạn gi&aacute;o &aacute;n, b&agrave;i dạy. Tuy nhi&ecirc;n vẫn c&ograve;n một gi&aacute;o vi&ecirc;n sử dụng phương ph&aacute;p cũ để l&ecirc;n lớp, cần r&uacute;t kinh nghiệm trong thời gian tới.</span></p> <p><span style="color:#000000"><em>d. Quản l&yacute; dạy th&ecirc;m học th&ecirc;m; chấn chỉnh việc lạm dụng hồ sơ, sổ s&aacute;ch trong nh&agrave; trường; khắc phục t&igrave;nh trạng lạm thu:</em></span></p> <p><span style="color:#000000">- C&oacute; tr&ecirc;n 90% học sinh tham gia tự nguyện học th&ecirc;m củng cố kiến thức căn bản v&agrave; n&acirc;ng cao.</span></p> <p><span style="color:#000000">- Kh&ocirc;ng c&oacute; c&aacute;n bộ, gi&aacute;o vi&ecirc;n vi phạm về quy định dạy th&ecirc;m, học th&ecirc;m trong v&agrave; ngo&agrave;i nh&agrave; trường</span></p> <p><span style="color:#000000"><em>*C&aacute;c giải ph&aacute;p đ&atilde; thực hiện: </em></span></p> <p><span style="color:#000000">- 100% học sinh tham gia học th&ecirc;m c&oacute; đơn xin học th&ecirc;m, c&oacute; &yacute; kiến của cha mẹ học sinh.</span></p> <p><span style="color:#000000">- 100% gi&aacute;o vi&ecirc;n tham gia dạy th&ecirc;m c&oacute; đơn xin dạy th&ecirc;m được Hiệu trưởng nh&agrave; trường ph&ecirc; duyệt.</span></p> <p><span style="color:#000000">- Nh&agrave; trường c&oacute; kế hoạch dạy th&ecirc;m cụ thể, ph&acirc;n c&ocirc;ng gi&aacute;o vi&ecirc;n dạy, c&oacute; TKB v&agrave; lịch trực của L&atilde;nh đạo.</span></p> <p><span style="color:#000000">- Nh&agrave; trường c&oacute; đầy đủ về hồ sơ dạy th&ecirc;m, học th&ecirc;m được Trưởng ph&ograve;ng GD cấp ph&eacute;p.</span></p> <p><span style="color:#000000">4.C&ocirc;ng t&aacute;c kiểm tra nội bộ</span></p> <p><span style="color:#000000">- Thực hiện tốt kế hoạch kiểm tra nội bộ đ&atilde; đề ra</span></p> <p><span style="color:#000000">5. C&ocirc;ng t&aacute;c thi đua khen thưởng</span></p> <p><span style="color:#000000">- C&ocirc;ng t&aacute;c thi đua khen thưởng của nh&agrave; trường thực hiện tốt. Trong năm học c&oacute; 1 đ/c đề nghị Gi&aacute;m đốc Sở Gi&aacute;o dục tặng giấy khen, 02 đ/c được đề nghị tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở, c&aacute;c th&agrave;nh vi&ecirc;n c&ograve;n lại đều đạt Lao động ti&ecirc;n tiến;...</span></p> <p><span style="color:#000000">6. Đ&aacute;nh gi&aacute; chung:</span></p> <p><span style="color:#000000">* Năm học 2018-2019, Nh&agrave; trường đ&atilde; ho&agrave;n th&agrave;nh cơ bản c&aacute;c nhiệm vụ trọng t&acirc;m:</span></p> <p><span style="color:#000000">- Đ&atilde; tăng cường chỉ đạo thực hiện nghi&ecirc;m t&uacute;c, linh hoạt, s&aacute;ng tạo chương tr&igrave;nh, kế hoạch gi&aacute;o dục, n&acirc;ng cao dần chất lượng, hiệu quả hoạt động gi&aacute;o dục.</span></p> <p><span style="color:#000000">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; - Chất lượng đại tr&agrave; của c&aacute;c khối lớp được n&acirc;ng l&ecirc;n nhờ c&oacute; sự tăng cường, đổi mới quản l&yacute;, chỉ đạo, kiểm tra từ việc x&acirc;y dựng kế hoạch, duyệt kế hoạch, kiểm tra việc thực hiện kế hoạch; Đổi mới h&igrave;nh thức coi, chấm đề khảo s&aacute;t chất lượng của Sở v&agrave; Ph&ograve;ng.&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span></p> <p><span style="color:#000000">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; - Chỉ đạo thực hiện c&ocirc;ng t&aacute;c chuy&ecirc;n m&ocirc;n theo quy định.</span></p> <p><span style="color:#000000">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; - Chất lượng học sinh giỏi văn h&oacute;a, TDTT&nbsp; được n&acirc;ng l&ecirc;n đ&aacute;ng kể: c&oacute; 13 giải cấp huyện (trong đ&oacute; c&oacute; 03 giải Nhất, 2 giải nh&igrave;, 4 giải ba, 4 giải Khuyến kh&iacute;ch) v&agrave; 03 giải cấp tỉnh (02 giải nh&igrave;, 01 giải ba)</span></p> <p><span style="color:#000000">* Tồn tại:</span></p> <p><span style="color:#000000">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; - Một bộ phận gi&aacute;o vi&ecirc;n c&oacute; tư tưởng ngại kh&oacute;, ngại đổi mới, thiếu quyết t&acirc;m, quyết liệt trong triển khai c&aacute;c chủ trương đổi mới của ng&agrave;nh.</span></p> <p><span style="color:#000000">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; - Chất lượng đại tr&agrave; v&agrave; học sinh giỏi văn h&oacute;a đ&atilde; c&oacute; sự tiến bộ tuy nhi&ecirc;n vẫn c&ograve;n một số bộ m&ocirc;n chất lượng chưa đồng đều.</span></p> <p><span style="color:#000000">III. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ TRỌNG T&Acirc;M ĐỐI VỚI GI&Aacute;O DỤC TRUNG HỌC NĂM HỌC 2019-2020.</span></p> <p><span style="color:#000000">Ph&aacute;t huy kết quả đạt được, khắc phục những hạn chế, thiếu s&oacute;t ở năm học 2018-2019, trường THCS An Ninh tập trung&nbsp; đề ra phương hướng năm học 2019-2020 như sau:</span></p> <p><span style="color:#000000">1. Định hướng chung:</span></p> <p><span style="color:#000000">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Trường THCS An Ninh lu&ocirc;n củng cố, n&acirc;ng cao nhận thức, tr&aacute;ch nhiệm, chất lượng của đội ngũ, chất lượng gi&aacute;o dục to&agrave;n diện, từng bước ho&agrave;n thiện cơ sở vật chất nh&agrave; trường, duy tr&igrave; c&ocirc;ng nhận lại Trường đạt chuẩn quốc gia sau 5 năm.</span></p> <p><span style="color:#000000">2. Quy m&ocirc; ph&aacute;t triển:</span></p> <p><span style="color:#000000">Quy m&ocirc; số lượng: Năm học 2019 &ndash; 2020:</span></p> <p><span style="color:#000000">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; + Tổng số nh&acirc;n sự: 23</span></p> <p><span style="color:#000000">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; + Tổng số lớp: 8</span></p> <p><span style="color:#000000">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; + Tổng số học sinh: 311</span></p> <p><span style="color:#000000">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Chia ra: Tuyển mới khối 6: 84 &nbsp;học sinh/ 2lớp); khối 7: 78 học sinh/2 lớp; khối 8: 70 học sinh/ 2 lớp; khối 9: 79: học sinh/2 lớp .</span></p> <p><span style="color:#000000">3. Nhiệm vụ trọng t&acirc;m:</span></p> <p><span style="color:#000000">- T&acirc;̣p trung chỉ đạo tiếp tục đ&ocirc;̉i mới ki&ecirc;̉m tra đánh giá, đ&ocirc;̉i mới phương pháp dạy học, tạo sự chuy&ecirc;̉n bi&ecirc;́n cơ bản v&ecirc;̀ t&ocirc;̉ chức hoạt đ&ocirc;̣ng dạy học, góp ph&acirc;̀n n&acirc;ng cao ch&acirc;́t lượng giáo dục của nhà trường.</span></p> <p><span style="color:#000000">- Tích cực tri&ecirc;̉n khai c&ocirc;ng tác b&ocirc;̀i dưỡng thường xuy&ecirc;n cho giáo vi&ecirc;n; quan t&acirc;m phát tri&ecirc;̉n đ&ocirc;̣i ngũ giáo vi&ecirc;n; n&acirc;ng cao vai trò của giáo vi&ecirc;n chủ nhi&ecirc;̣m lớp trong vi&ecirc;̣c t&ocirc;̉ chức, ph&ocirc;́i hợp giáo dục học sinh.</span></p> <p><span style="color:#000000">- Ti&ecirc;́p tục đ&ocirc;̉i mới c&ocirc;ng tác quản lý giáo dục theo hướng tăng cường thực hi&ecirc;̣n k&ecirc;́ hoạch giáo dục; n&acirc;ng cao hi&ecirc;̣u lực và hi&ecirc;̣u quả c&ocirc;ng tác quản lý của đơn vị.</span></p> <p><span style="color:#000000">- Ti&ecirc;́p tục thực hi&ecirc;̣n có hi&ecirc;̣u quả các cu&ocirc;̣c v&acirc;̣n đ&ocirc;̣ng, các phong trào thi đua của ngành gắn với vi&ecirc;̣c đ&ocirc;̉i mới giáo dục, rèn luy&ecirc;̣n ph&acirc;̉m ch&acirc;́t chính trị, đạo đức l&ocirc;́i s&ocirc;́ng của cán b&ocirc;̣ quản lý, giáo vi&ecirc;n, nh&acirc;n vi&ecirc;n và học sinh trong trường.</span></p> <p><span style="color:#000000">- Duy tr&igrave; trường chuẩn quốc gia sau 5 năm.</span></p> <p><span style="color:#000000">- Bổ sung hồ sơ kiểm định chất lượng. ( đ&atilde; được c&ocirc;ng nhận đạt mức độ 3)</span></p> <p><span style="color:#000000">4. Nhiệm vụ cụ thể:</span></p> <p><span style="color:#000000"><em>a</em><em>. Kiểm tra, thi v&agrave; kiểm định chất lượng gi&aacute;o dục</em></span></p> <p><span style="color:#000000">- T&acirc;̣p trung chỉ đạo n&acirc;ng cao ch&acirc;́t lượng, hi&ecirc;̣u quả giáo dục.Ch&uacute; trọng bồi dưỡng học sinh giỏi c&aacute;c cấp ở c&aacute;c bộ m&ocirc;n.</span></p> <p><span style="color:#000000">- Tổ chức c&aacute;c hoạt động trải nghiệm s&aacute;ng tạo để n&acirc;ng cao kỹ năng sống cho học sinh.</span></p> <p><span style="color:#000000">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; - Tổ chức thi l&agrave;m đồ d&ugrave;ng dạy học, sản phẩm ứng dụng CNTT, sản phẩm nghi&ecirc;n cứu KHKT trong giảng dạy.</span></p> <p><span style="color:#000000">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; - Tổ chức thực hiện tốt c&aacute;c chuy&ecirc;n đề .</span></p> <p><span style="color:#000000">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; - Tổ chức kiểm tra học k&igrave; đ&uacute;ng qui chế.</span></p> <p><span style="color:#000000">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; - Tổ chức x&eacute;t tốt nghiệp .</span></p> <p><span style="color:#000000"><em>b</em><em>. Tổ chức c&aacute;n bộ:</em></span></p> <p><span style="color:#000000">Thực hi&ecirc;̣n đánh giá cán b&ocirc;̣ quản lý theo chu&acirc;̉n Hi&ecirc;̣u trưởng và Ph&oacute; hiệu trưởng, đánh giá giáo vi&ecirc;n theo chu&acirc;̉n ngh&ecirc;̀ nghi&ecirc;̣p giáo vi&ecirc;n.</span></p> <p><span style="color:#000000"><em>c</em><em>. C&ocirc;ng t&aacute;c thanh tra:</em></span></p> <p style="margin-left:.5in"><span style="color:#000000">-&nbsp; Thực hiện kiểm tra nội bộ.</span></p> <p style="margin-left:.5in"><span style="color:#000000">- Tập trung tổ chức kiểm tra&nbsp; đ&uacute;ng qui chế .</span></p> <p><span style="color:#000000"><em>d</em><em>. Kế hoạch t&agrave;i ch&iacute;nh:</em></span></p> <p><span style="color:#000000">&nbsp;Nhà trường chủ đ&ocirc;̣ng thực hi&ecirc;̣n k&ecirc;́ hoạch tài chính được ph&acirc;n b&ocirc;̉ theo đúng quy định.Sử dụng quỹ ngo&agrave;i ng&acirc;n s&aacute;ch đ&uacute;ng mục đ&iacute;ch, phòng ch&ocirc;́ng tham nhũng, thực hành ti&ecirc;́t ki&ecirc;̣m, ch&ocirc;́ng lãng phí.</span></p> <p><span style="color:#000000"><em>e.</em><em> C&aacute;c nhiệm vụ kh&aacute;c:</em></span></p> <p><span style="color:#000000">- C&ocirc;ng nghệ th&ocirc;ng tin: Tiếp tục thực hiện ứng dụng CNTT trong quản l&yacute; v&agrave; trong giảng dạy.</span></p> <p><span style="color:#000000">- C&ocirc;ng t&aacute;c đo&agrave;n thể, x&atilde; hội h&oacute;a: Tiếp tục tranh thủ sự hỗ trợ của PHHS để khen thưởng học sinh cuối năm.</span></p> <p><span style="color:#000000">- C&ocirc;ng t&aacute;c x&acirc;y dựng cơ bản: Sửa chữa, n&acirc;ng cấp cơ sở vật chất, tăng cường trang thiết bị phục vụ giảng dạy.</span></p> <p><span style="color:#000000">- Cải c&aacute;ch h&agrave;nh ch&iacute;nh, đẩy mạnh phong tr&agrave;o thi đua hai tốt: Đẩy mạnh cải c&aacute;ch h&agrave;nh ch&iacute;nh Chi bộ, ban giám hi&ecirc;̣u k&ecirc;́t hợp với c&ocirc;ng đoàn ti&ecirc;́p tục thực hi&ecirc;̣n phong tr&agrave;o thi đua &ldquo; Dạy tốt, học tốt &rdquo; tạo m&ocirc;i trường học t&acirc;̣p th&acirc;n thiện, cởi mở giữa c&aacute;c th&agrave;nh vi&ecirc;n; x&acirc;y dựng văn h&oacute;a cộng đồng trong Nh&agrave; trường, tạo động lực n&acirc;ng cao chất lượng, hiệu quả gi&aacute;o dục v&agrave; đ&agrave;o tạo của Nh&agrave; trường.</span></p> <p><span style="color:#000000">5. Tổ chức thực hiện:</span></p> <p><span style="color:#000000">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; - Qu&aacute;n triệt mục đ&iacute;ch, y&ecirc;u cầu&nbsp; năm học 2019 &ndash; 2020 theo tinh thần văn bản chỉ đạo của Ph&ograve;ng Gi&aacute;o dục v&agrave; Đ&agrave;o tạo huyện B&igrave;nh Lục tới to&agrave;n thể c&aacute;n bộ, vi&ecirc;n chức v&agrave; c&aacute;c bộ phận trong đơn vị;&nbsp; gửi c&aacute;c cơ quan quản l&yacute; chủ quản, ch&iacute;nh quyền địa phương v&agrave; được c&ocirc;ng khai trong to&agrave;n thể c&aacute;n bộ, vi&ecirc;n chức, học sinh v&agrave; phụ huynh học sinh trong nh&agrave; trường nhằm :</span></p> <p><span style="color:#000000">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; +Tăng cường phối hợp sự hỗ trợ giữa gia đ&igrave;nh- nh&agrave; trường- x&atilde; hội để duy tr&igrave; sĩ số học sinh&nbsp; .</span></p> <p><span style="color:#000000">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; +Tiếp tục thực hiện đổi mới c&ocirc;ng t&aacute;c quản l&yacute;, c&ocirc;ng t&aacute;c kiểm tra đ&aacute;nh gi&aacute; học sinh.</span></p> <p><span style="color:#000000">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span></p> <p><span style="color:#000000">IV. &nbsp;ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ</span></p> <p><span style="color:#000000">1.Với UBND huyện B&igrave;nh Lục:</span></p> <p><span style="color:#000000">- Tăng cường đầu tư ng&acirc;n s&aacute;ch cho x&acirc;y dựng CSVC đảm bảo phục vụ c&ocirc;ng t&aacute;c.</span></p> <p><span style="color:#000000">- Bi&ecirc;n chế đội ngũ ph&ugrave; hợp, đủ chủng loại.</span></p> <p><span style="color:#000000">2. Với ph&ograve;ng GD v&agrave; đ&agrave;o tạo huyện B&igrave;nh Lục:</span></p> <p><span style="color:#000000">- Tham &nbsp;mưu với sở GD, UBND huyện về tinh giản c&aacute;c loại văn bản, hồ sơ.</span></p> <p><span style="color:#000000">- Tham mưu với huyện về c&ocirc;ng t&aacute;c bi&ecirc;n chế, tổ chức theo quy định.</span></p> <p><span style="color:#000000">3. Với địa phương:</span></p> <p><span style="color:#000000">- Thường xuy&ecirc;n quan t&acirc;m, tạo điều kiện đến CSVC nh&agrave; trường đảm bảo giữ vững trường chuẩn quốc gia.</span></p> <p><span style="color:#000000">- Ủng hộ về mọi mặt c&aacute;c hoạt động của nh&agrave; trường; chỉ đạo c&ocirc;ng t&aacute;c an ninh, trật tự ; c&ocirc;ng t&aacute;c về an to&agrave;n vệ sinh trước cổng trường.</span></p> <p><span style="color:#000000">- Động vi&ecirc;n kịp thời c&aacute;c phong tr&agrave;o gi&aacute;o dục của nh&agrave; trường.</span></p> <p><span style="color:#000000">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Tr&ecirc;n đ&acirc;y l&agrave; b&aacute;o c&aacute;o tổng kết năm học 2018-2019 v&agrave; Phương hướng nhiệm vụ trọng t&acirc;m&nbsp; năm học 2019-2020 của trường THCS An Ninh./.</span></p> <p>&nbsp;</p> <p><span style="color:#000000">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span></p> <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"> <tbody> <tr> <td style="width:301px"> <p><span style="color:#000000"><em>Nơi nhận:</em></span></p> <p><span style="color:#000000">- Tổ THCS Ph&ograve;ng GD&amp;ĐT;</span></p> <p><span style="color:#000000">- Lưu VT.</span></p> </td> <td style="width:302px"> <p><span style="color:#000000">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; HIỆU TRƯỞNG</span></p> <p><span style="color:#000000">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span></p> </td> </tr> </tbody> </table> <p><span style="color:#000000">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span></p> <p><span style="color:#000000">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span></p> <p style="text-align:center"><span style="color:#000000">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Trần Đức Thuần</span></p>
Tác giả: thcsanninh

Xem thêm

múa lời thầy năm xưa đẹp nhất
Mua phu hoa
Hội thảo VNEN trường THCS Đồn Xá
Truong THCS Đồn Xá văn nghệ chào mừng 20/11
Lễ hôi văn hóa Đình Làng Thanh Nghĩa