Tin từ đơn vị khác

VĂN NGHỆ CHÀO MỪNG 20-11-2018
<p style="text-align: center;"><span style="color:#FF0000"><strong>CHƯƠNG TR&Igrave;NH VĂN NGHỆ CH&Agrave;O MỪNG NG&Agrave;Y NH&Agrave; GI&Aacute;O VIỆT NAM</strong></span></p> <p style="text-align: justify;">S&aacute;ng nay, ng&agrave;y 12 th&aacute;ng 11 năm 2018, Li&ecirc;n đội trường THCS Nguyễn Khuyến long trọng tổ chức Lễ tổng kết - trao giải thưởng thi đua của to&agrave;n Li&ecirc;n đội hưởng ứng th&aacute;ng hội giảng - hội học v&agrave; kế hoạch l&agrave;m nội san của 16 chi đội; đồng thời tổ chức chương tr&igrave;nh văn nghệ ch&agrave;o mừng kỉ niệm 25 năm th&agrave;nh lập trường (1993 -2018) v&agrave; 36 năm&nbsp; Ng&agrave;y nh&agrave; gi&aacute;o Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2018).</p> <p style="text-align: justify;">Tham dự chương tr&igrave;nh, c&oacute;:</p> <p style="text-align: justify;">+ Thầy Đ&agrave;o Duy Cung - B&iacute; thư chi bộ - Hiệu trưởng nh&agrave; trường.</p> <p style="text-align: justify;">+ C&ocirc; Trần Thị Lan - Ph&oacute; b&iacute; thư chi bộ - Ph&oacute; hiệu trưởng nh&agrave; trường.</p> <p style="text-align: justify;">+ Thầy Nguyễn Xu&acirc;n B&igrave;nh - Ph&oacute; hiệu trưởng</p> <p style="text-align: justify;">C&ugrave;ng to&agrave;n thể c&aacute;c thầy c&ocirc; gi&aacute;o trong hội đồng sư phạm nh&agrave; trường v&agrave; 565 em học sinh to&agrave;n trường c&oacute; mặt đ&ocirc;ng đủ.</p> <p style="text-align: justify;">Ngo&agrave;i ra c&ograve;n c&oacute; c&aacute;c nh&agrave; b&aacute;o về đưa tin.</p> <p style="text-align: justify;">Buổi lễ diễn ra trong kh&ocirc;ng kh&iacute; vui tươi phấn khởi của thầy v&agrave; tr&ograve; trường THCS Nguyễn Khuyến hướng về chương tr&igrave;nh gặp mặt kỉ niệm 25 năm th&agrave;nh lập trường v&agrave; 36 năm Ng&agrave;y nh&agrave; gi&aacute;o Việt Nam 20/11.<a name="_GoBack"></a></p> <p style="text-align: justify;">H&igrave;nh ảnh</p>
Tác giả: thcsnguyenkhuyen

Xem thêm

múa lời thầy năm xưa đẹp nhất
Mua phu hoa
Hội thảo VNEN trường THCS Đồn Xá
Truong THCS Đồn Xá văn nghệ chào mừng 20/11
Lễ hôi văn hóa Đình Làng Thanh Nghĩa