Bạn cần biết

PHÂN CÔNG CHUYÊN MÔN 15 - 16
PHÒNG GD&ĐT DUY TIÊN BẢNG PHÂN CÔNG CHUYÊN MÔN
TRƯỜNG THCS DUY MINH
NĂM HỌC 2015-2016
Số 2 : Thực hiện từ  7/9/2015
I. BAN GIÁM HIỆU
HIỆU TRƯỞNG: ĐINH THỊ XUYẾN PHÓ HT: KIỀU NGỌC KIÊN HỌ VÀ TÊN HỌ VÀ TÊN HỌ VÀ TÊN
ĐHQL  TOÁN - HÓA Chuyên môn đào tạo Chuyên môn đào tạo Chuyên môn đào tạo
Phụ trách chung   Phụ trách chuyên môn            
Hướng nghiệp 9AB 2 Phổ cập            
    Lao động               
    Cơ sở vật chât              
    KĐCL              
    Toán 8B 4            
    Trang Web              
TỔNG 2 TỔNG 4 TỔNG 0 TỔNG 0 TỔNG 0
II. TỔ KHOA HỌC TỰ NHIÊN
TỔ TRƯỞNG : PHẠM THỊ LOAN PHẠM THỊ BÙI NGÔ THỊ LOAN VŨ THỊ KIM QUÝ LƯU THỊ HUYỀN TRANG
TOÁN - LÝ TOÁN - LÝ SINH - HÓA TOÁN - TIN CÔNG NGHỆ
Tổ trưởng 3 Chủ nhiệm 9B 4 Sinh 6BC 4 Chủ nhiệm 8A 4 Chủ nhiệm 6C 4
Chủ nhiệm 7B 4 Lý 8A,B 2 Sinh 9AB 4 Toán 8A 4 Công nghệ 6ABC 6
Toán 7B 4 Lí 6AB 2 Sinh 7ABC 6 TC Toán 8A 1 Công nghệ 7ABC 3
Lý 7ABC 3 Toán 9AB 8 Hóa 8A 2 TC Tin 6B,7B,8B 6 Công nghệ 8AB 4
TC Toán 7 C 1             Công nghệ 9AB 2
Lí 6B 1                
                   
TỔNG 16 TỔNG 16 TỔNG 16 TỔNG 15 TỔNG 19
LÊ BẢO TRUNG LÊ THỊ KIM LIÊN ĐÀM THỊ TOÀN PHẠM THỊ HỒNG CHIÊN ĐỖ THỊ HÀ
TOÁN - TIN TOÁN - LÝ TOÁN - HỌA TOÁN  - HÓA SINH - KỸ
Toán 6 C 4 Chủ nhiệm 6B 4 TPT đội  10 CN 7A 4 Sinh 8AB 4
Toán 7C 4 Toán 6B 4 Toán 6A 4 Toán 7A 4 Phụ trách P.Sinh, Lý, Hóa 9
TC Tin 9A 2 Toán 6A 4 HĐNG 6,8 2.5 Hoá 9AB 4 Sinh 6A 2
    Lý 9AB 4     Hóa 8B 2    
            TC Toán 7A 1    
                   
                   
TỔNG 10 TỔNG 16 TỔNG 16.5 TỔNG 15 TỔNG 15
ĐOÀN THỊ NGỌC HIÊN NGUYỄN VĂN TUẤN HỌ VÀ TÊN HỌ VÀ TÊN HỌ VÀ TÊN
TD Chuyên môn đào tạo Chuyên môn đào tạo Chuyên môn đào tạo Chuyên môn đào tạo
Thể Dục 6,7,8 16 TD 9 4            
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
TỔNG 16 TỔNG 4 TỔNG 0 TỔNG 0 TỔNG 0
III. TỔ KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN
NGHIÊM THỊ MINH THẢO TRỊNH THỊ CHÂU TRẦN THỊ HUYỀN BÙI THỊ KIM PHỤNG NGUYỄN THỊ KIM CÚC
TIẾNG ANH VĂN - SỬ VĂN - ĐỊA VĂN - NHẠC VĂN - SỬ
Tổ trưởng  3 Văn 9AB 10 Thủ Quỹ 4 Chủ nhiệm 6A 4 Văn 7AC 8
Anh 9AB 4 Văn 7B 4 Văn 8AB 8 Văn 6AB 8 Sử 7C 2
HĐNG 7,9 2.5 TC Văn 8A 1 Văn 6C 4 TC Văn 6AC 2 Sử 6ABC 3
TC Anh 9A 1 TC Văn 9B 1         TC văn 7AC 2
CN 9A 4                
               
                   
                   
TỔNG 14.5 TỔNG 16 TỔNG 16 TỔNG 14 TỔNG 15
NGUYỄN THỊ TÁM NGUYỄN THỊ HẢI HÀ PHẠM THỊ NGỌC NGUYỄN THỊ TƯƠI NGUYỄN KHÁNH HÒA
SỬ - ĐỊA SỬ TIẾNG ANH MỸ THUẬT TIẾNG ANH
Địa 6ABC 3 CTCĐ 3 Anh 6C 3 MT 6,7,8 8 CN 8B  4
Địa 7ABC 6 Sử 7AB 4 Văn phòng HC 13 Phụ trách thư viện 5 Anh 8AB 6
Địa 8AB 4 Sử 9AB 2         Anh 7AB 6
Địa 9AB 2 Sử 8AB 4            
                   
                   
                   
                   
TỔNG 15 TỔNG 13 TỔNG 16 TỔNG 13 TỔNG 16
NGUYỄN THANH HƯƠNG NGUYỄN THỊ LOAN LÊ THỊ MAI PHƯƠNG HỌ VÀ TÊN HỌ VÀ TÊN
TIẾNG ANH NHẠC VĂN NHẠC Chuyên môn đào tạo Chuyên môn đào tạo
CN 7C 4 Nhạc 6,7,8,9 10 CD 6,7,8,9 10        
Anh 6AB 6     Phụ trách thư viện 5        
TC Anh 6AC 2                
Anh 7C 3                
                   
                   
                   
TỔNG 15 TỔNG 10 TỔNG 15 TỔNG 0 TỔNG 0
Duy Minh, ngày 01 tháng 8 năm 2015
P. HIỆU TRƯỞNG
(Ký tên, đóng dấu)
KIỀU NGỌC KIÊN

Thăm dò ý kiến

Mục đích học tập của bạn là gi

Để tiếp tục học lên cao
Để thực hiện nguyện vọng của bố mẹ
Để lập nghiệp

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang online: 2

Hôm nay: 3

Tổng lượng truy cập: 353748