Niềm vui ngày khai trường
Ngày hội đến trường
Ngày hội khai trường
  

Tổ chức

  • Phòng hành chính

  • Địa chỉ: Thái Hòa - Hòa Mạc
  • Email: thcshoamacdt@hanam.edu.vn
  • Điện thoại: 03513830683
TT Thông tin
1
Họ tên: Trần Thị Huyền
Vị trí: 1
Email: tthuyen80c2hm@hanam.edu.vn
Điện thoại: 01693982989
2
Họ tên: Vũ Đình Hùng
Vị trí: 2
Email: thcshoamacdt@hanam.edu.vn
Điện thoại: 0978012123
3
Họ tên: Chu Thị Thu Mai
Vị trí:
Email: chuthithumai84@gmail.com
Điện thoại: 097984562