Niềm vui ngày khai trường
Ngày hội đến trường
Ngày hội khai trường
  

Văn bản

 
Số/ký hiệu Trích yếu/về việc Ban hành
Số: 1090/QĐ-UDND
Ban hành khung kế hoạch thời gian năm học 2017-201... Chi tiết
2017-09-19
Số: 1291/SGDĐT-GDTrH
V/v Hội thảo và tổ chức dạy học theo phương p... Chi tiết
2017-09-11
Số: 1451
V/v chỉ đạo tiếp tục đổi mới sinh hoạt chuy... Chi tiết
2016-10-04
Số 1198/SGDĐT - GDTrH
v/v Hướng dẫn tổ chức triển khai mô hình trư... Chi tiết
2016-05-15
số 4669/BGDĐT - GDTrH
V/v Hướng dẫn đánh giá học sinhTHCS theo mô hình... Chi tiết
2015-09-10
Số 945/SGD ĐT - GDTrH
V/v hướng dẫn đánh giá xếp loại giờ dạy củ... Chi tiết
2015-08-03
1254/SGDĐT-CNTT&CTHSSV
Vê việc hướng dẫn công tác học sinh, sinh viên,... Chi tiết
2014-09-15
4709 /BGDĐT-CTHSSV
V/v hướng dẫn công tác học sinh, sinh viên hoạt ... Chi tiết
2014-08-29
1135/SGDĐT-GDTrH
Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ Giáo dục trung ... Chi tiết
2014-08-22
1142/QĐ-GD&ĐT
QĐ về việc thành lập Ban biên tập cổng thông t... Chi tiết
2014-08-20
1117 /SGDĐT-CNTT&CTHSSV
V/v: Chuẩn bị các điều kiện và dữ liệu cho n... Chi tiết
2014-08-19
25/2014/TT-BGDĐT
Thông tư Ban hành quy định về tiêu chuẩn đánh g... Chi tiết
2014-08-07
Số 28/2009/TT - BGDĐT
Thông tư ban hành quy đinh về chế độ làm việc... Chi tiết
2009-10-21