Bạn cần biết

Công khai ngân sách nhà nước
 Biểu số 2 - Ban hành kèm theo Thông tư số  61/2017/TT-BTC  ngày 15 tháng 6 năm 2017 của Bộ Tài chính
  Đơn vị: Trường THCS Hoàng Đông
 Chương: 622
CÔNG KHAI DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2018
(Kèm theo QĐ số 282 /QĐ-UBND ngày 28/12/2017 của UBND huyện Duy Tiên  )
(Dùng cho đơn vị sử dụng ngân sách)
 Đơn vị : đồng 
Số
TT 
Nội dung  Dự toán được giao 
1 2                              3  
A Tổng số thu, chi, nộp ngân sách phí, lệ phí 0
I  Số thu phí, lệ phí 0
1 Học phí 0
II Chi từ nguồn thu phí được để lại 0
1 Chi sự nghiệp Giáo dục & đào tạo 0
a  Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên 0
b Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên 0
2 Chi quản lý hành chính 0
a  Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ  0
b Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ  0
III  Số phí, lệ phí nộp ngân sách nhà nước 0
1 Học phí 0
B Dự toán chi ngân sách nhà nước 3,057,060,000
I Nguồn ngân sách trong nước 3,057,060,000
1 Chi quản lý hành chính 0
1.1 Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ   
1.2 Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ   
2 Chi sự nghiệp giáo dục Mầm non 0
2.1  Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên  
2.2 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên   
3 Chi sự nghiệp giáo dục Tiểu học 0
3.1  Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên  
3.2 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên   
4 Chi sự nghiệp giáo dục THCS + GDTX 3,057,060,000
4.1  Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên 3,057,060,000
4.2 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên   
                                                            Ngày 10 tháng 01 năm 2018
                                                          Thủ trưởng đơn vị
 Biểu số 2 - Ban hành kèm theo Thông tư số  61/2017/TT-BTC  ngày 15 tháng 6 năm 2017 của Bộ Tài chính
  Đơn vị: Trường THCS Hoàng Đông
 Chương: 622
CÔNG KHAI DỰ TOÁN BỔ SUNG CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2018
(Kèm theo QĐ số 759 /QĐ-UBND ngày 17/5/2018 của UBND huyện Duy Tiên  )
(Dùng cho đơn vị sử dụng ngân sách)
 Đơn vị : đồng 
Số
TT 
Nội dung  Dự toán được giao 
1 2                              3  
A Tổng số thu, chi, nộp ngân sách phí, lệ phí 0
I  Số thu phí, lệ phí 0
1 Học phí 0
II Chi từ nguồn thu phí được để lại 0
1 Chi sự nghiệp Giáo dục & đào tạo 0
a  Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên 0
b Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên 0
2 Chi quản lý hành chính 0
a  Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ  0
b Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ  0
III  Số phí, lệ phí nộp ngân sách nhà nước 0
1 Học phí 0
B Dự toán chi ngân sách nhà nước 12,000,000
I Nguồn ngân sách trong nước 12,000,000
1 Chi sự nghiệp giáo dục THCS + GDTX 12,000,000
1.1  Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên  
1.2 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên  12,000,000
                                                            Ngày 21 tháng 5 năm 2018
                                                          Thủ trưởng đơn vị
 Biểu số 2 - Ban hành kèm theo Thông tư số  61/2017/TT-BTC  ngày 15 tháng 6 năm 2017 của Bộ Tài chính
  Đơn vị: Trường THCS Hoàng Đông
 Chương: 622
CÔNG KHAI DỰ TOÁN BỔ SUNG CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2018
(Kèm theo QĐ số 1126 /QĐ-UBND ngày 18/6/2018 của UBND huyện Duy Tiên  )
(Dùng cho đơn vị sử dụng ngân sách)
 Đơn vị : đồng 
Số
TT 
Nội dung  Dự toán được giao 
1 2                              3  
A Tổng số thu, chi, nộp ngân sách phí, lệ phí 0
I  Số thu phí, lệ phí 0
1 Học phí 0
II Chi từ nguồn thu phí được để lại 0
1 Chi sự nghiệp Giáo dục & đào tạo 0
a  Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên 0
b Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên 0
2 Chi quản lý hành chính 0
a  Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ  0
b Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ  0
III  Số phí, lệ phí nộp ngân sách nhà nước 0
1 Học phí 0
B Dự toán chi ngân sách nhà nước 12,187,500
I Nguồn ngân sách trong nước 12,187,500
1 Chi sự nghiệp giáo dục THCS + GDTX 12,187,500
1.1  Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên  
1.2 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên  12,187,500
                                                            Ngày 22 tháng 6 năm 2018
                                                          Thủ trưởng đơn vị
 Biểu số 2 - Ban hành kèm theo Thông tư số  61/2017/TT-BTC  ngày 15 tháng 6 năm 2017 của Bộ Tài chính
  Đơn vị: Trường THCS Hoàng Đông
 Chương: 622
CÔNG KHAI DỰ TOÁN BỔ SUNG CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2018
(Kèm theo QĐ số 1124 /QĐ-UBND ngày 18/6/2018 của UBND huyện Duy Tiên  )
(Dùng cho đơn vị sử dụng ngân sách)
 Đơn vị : đồng 
Số
TT 
Nội dung  Dự toán được giao 
1 2                              3  
A Tổng số thu, chi, nộp ngân sách phí, lệ phí 0
I  Số thu phí, lệ phí 0
1 Học phí 0
II Chi từ nguồn thu phí được để lại 0
1 Chi sự nghiệp Giáo dục & đào tạo 0
a  Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên 0
b Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên 0
2 Chi quản lý hành chính 0
a  Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ  0
b Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ  0
III  Số phí, lệ phí nộp ngân sách nhà nước 0
1 Học phí 0
B Dự toán chi ngân sách nhà nước 4,000,000
I Nguồn ngân sách trong nước 4,000,000
1 Chi sự nghiệp giáo dục THCS + GDTX 4,000,000
1.1  Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên  
1.2 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên  4,000,000
                                                            Ngày 22 tháng 6 năm 2018
                                                          Thủ trưởng đơn vị
 Biểu số 2 - Ban hành kèm theo Thông tư số  61/2017/TT-BTC  ngày 15 tháng 6 năm 2017 của Bộ Tài chính
  Đơn vị: Trường THCS Hoàng Đông
 Chương: 622
CÔNG KHAI DỰ TOÁN BỔ SUNG CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2018
(Kèm theo QĐ số  1544/QĐ-UBND ngày 20/8/2018 của UBND huyện Duy Tiên  )
(Dùng cho đơn vị sử dụng ngân sách)
 Đơn vị : đồng 
Số
TT 
Nội dung  Dự toán được giao 
1 2                              3  
A Tổng số thu, chi, nộp ngân sách phí, lệ phí 0
I  Số thu phí, lệ phí 0
1 Học phí 0
II Chi từ nguồn thu phí được để lại 0
1 Chi sự nghiệp Giáo dục & đào tạo 0
a  Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên 0
b Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên 0
2 Chi quản lý hành chính 0
a  Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ  0
b Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ  0
III  Số phí, lệ phí nộp ngân sách nhà nước 0
1 Học phí 0
B Dự toán chi ngân sách nhà nước 31,626,000
I Nguồn ngân sách trong nước 31,626,000
1 Chi quản lý hành chính 0
1.1 Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ   
1.2 Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ  0
2 Chi sự nghiệp giáo dục THCS + GDTX 31,626,000
2.1  Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên 31,626,000
2.2 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên   
                                                            Ngày 22 tháng 8  năm 2018
                                                          Thủ trưởng đơn vị
 Biểu số 2 - Ban hành kèm theo Thông tư số  61/2017/TT-BTC  ngày 15 tháng 6 năm 2017 của Bộ Tài chính
  Đơn vị: Trường THCS Hoàng Đông
 Chương: 622
CÔNG KHAI DỰ TOÁN BỔ SUNG CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2018
(Kèm theo QĐ số  1831/QĐ-UBND ngày 12/12/2018 của UBND huyện Duy Tiên  )
(Dùng cho đơn vị sử dụng ngân sách)
 Đơn vị : đồng 
Số
TT 
Nội dung  Dự toán được giao 
1 2                              3  
A Tổng số thu, chi, nộp ngân sách phí, lệ phí 0
I  Số thu phí, lệ phí 0
1 Học phí 0
II Chi từ nguồn thu phí được để lại 0
1 Chi sự nghiệp Giáo dục & đào tạo 0
a  Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên 0
b Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên 0
2 Chi quản lý hành chính 0
a  Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ  0
b Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ  0
III  Số phí, lệ phí nộp ngân sách nhà nước 0
1 Học phí 0
B Dự toán chi ngân sách nhà nước 10,440,000
I Nguồn ngân sách trong nước 10,440,000
1 Chi quản lý hành chính 0
1.1 Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ   
1.2 Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ   
2 Chi sự nghiệp giáo dục THCS + GDTX 10,440,000
2.1  Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên  
2.2 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên  10,440,000
                                                            Ngày 18 tháng 12 năm 2018
                                                          Thủ trưởng đơn vị
Các tin khác
LỄ KHAI GIẢNG NGĂM HỌC MỚI 2017-2018
LỄ KHAI GIẢNG NĂM HỌC 2015-2016
Hội thi Rung chuông vàng kỷ niệm ngày thành lập đoàn 26-3
Lễ khai giang năm học 2014-2015
  • Ba công khai
  • Thông báo

Công khai ngân sách nhà nước

Các biểu công khai ngân sách

Công khai ngân sách

Biểu công khai ngân sách

Công khai thông tin chất lượng giáo dục phổ thông, năm học 2016

Trường THCS Hoàng Đông công khai thông tin chất lượng giáo dục phổ thông, năm học 2016 - 2017

Công khai thông tin chất lượng giáo dục phổ thông, năm học

Trường THCS Hoàng Đông công khai thông tin chất lượng giáo dục phổ thông, năm học 2017 - 2018.

Công khai Cơ Sở Vật Chất năm học 2016 - 2017

Công Khai Cơ Sở Vật Chất Trường THCS Hoàng Đông Năm Học 2016 - 2017
Xem thêm...