Bạn cần biết

Công khai ngân sách
 Biểu số 4 - Ban hành kèm theo Thông tư số  61/2017/TT-BTC  ngày 15 tháng 6 năm 2017 của Bộ Tài chính
  Đơn vị: Trường THCS Hoàng Đông
 Chương: 622
CÔNG KHAI  QUYẾT TOÁN  CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2018
(Kèm theo QĐ số 02 /QĐ-GD&ĐT ngày 10 tháng 02 năm 2019 của hiệu trưởng trường THCS Hoàng Đông  )
(Dùng cho đơn vị dự toán cấp trên và đơn vị
 dự toán sử dụng ngân sách nhà nước)
            ĐV tính: Triệu đồng
Số
TT 
Nội dung Số liệu báo cáo
 quyết toán
Số liệu quyết toán
 được duyệt
Trong đó
Quỹ lương Mua sắm, sửa chữa
A Quyết toán Thu 0 0 0 0
I  Số thu phí, lệ phí             225,455,500          225,455,500                                   -     0
1 Học phí                225,455,500              225,455,500   0 0
II Chi từ nguồn thu phí được để lại             225,455,500          225,455,500            83,275,000   0
1 Chi sự nghiệp Giáo dục & đào tạo                                      -                                     -     0 0
a  Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên                225,455,500              225,455,500                83,275,000   0
b Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên 0 0 0 0
2 Chi quản lý hành chính 0 0 0 0
a  Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ  0 0 0 0
b Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ  0 0 0 0
III  Số phí, lệ phí nộp ngân sách nhà nước 0 0 0 0
1 Học phí 0 0 0 0
B Quyết toán chi ngân sách nhà nước 3,127,313,500 3,127,313,500 2,437,892,000 229,993,000
I Nguồn ngân sách trong nước 3,127,313,500 3,127,313,500 2,437,892,000 229,993,000
1 Chi quản lý hành chính 0 0 0 0
1.1 Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ         
1.2 Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ         
2 Chi sự nghiệp giáo dục Mầm non 0 0 0 0
2.1  Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên        
2.2 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên         
3 Chi sự nghiệp giáo dục Tiểu học 0 0 0 0
3.1  Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên        
3.2 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên         
4 Chi sự nghiệp giáo dục THCS + GDTX 3,127,313,500 3,127,313,500 2,437,892,000 229,993,000
4.1  Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên 3,088,686,000 3,088,686,000 2,437,892,000 229,993,000
4.2 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên  38,627,500 38,627,500    
                  Ngày 10 tháng 02 năm 2019
            Thủ trưởng đơn vị
Các tin khác
LỄ KHAI GIẢNG NGĂM HỌC MỚI 2017-2018
LỄ KHAI GIẢNG NĂM HỌC 2015-2016
Hội thi Rung chuông vàng kỷ niệm ngày thành lập đoàn 26-3
Lễ khai giang năm học 2014-2015
  • Ba công khai
  • Thông báo

Công khai ngân sách nhà nước

Các biểu công khai ngân sách

Công khai ngân sách

Biểu công khai ngân sách

Công khai thông tin chất lượng giáo dục phổ thông, năm học 2016

Trường THCS Hoàng Đông công khai thông tin chất lượng giáo dục phổ thông, năm học 2016 - 2017

Công khai thông tin chất lượng giáo dục phổ thông, năm học

Trường THCS Hoàng Đông công khai thông tin chất lượng giáo dục phổ thông, năm học 2017 - 2018.

Công khai Cơ Sở Vật Chất năm học 2016 - 2017

Công Khai Cơ Sở Vật Chất Trường THCS Hoàng Đông Năm Học 2016 - 2017
Xem thêm...