Các thủ tục hành chính

Kế hoạch thi dạy học tích hợp cấp THCS năm học 2015-2016

UBND HUYỆN DUY TIÊN

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

 


Số:  116 /GDĐT-THCS

V/v tổ chức cuộc thi Dạy học theo

chủ đề tích hợp

  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

            

Duy Tiên, ngày 23 tháng 9 năm 2015

 

           

Kính gửi: Hiệu trưởng các trường THCS trong huyện.

 

          Thực hiện công văn số 1052/SGDĐT-GDTrH ngày 21/8/2015 của Sở GD&ĐT Hà Nam về việc tổ chức cuộc thi Dạy học theo chủ đề tích hợp, Phòng GD&ĐT Duy Tiên hướng dẫn các đơn vị tổ chức cuộc thi Dạy học theo chủ đề tích hợp dành cho giáo viên THCS năm học 2015-2016 như sau:

I.                  Đánh giá kết quả cuộc thi Dạy học theo chủ đề tích hợp năm 2014-2015.

Năm học 2014-2015, Phòng GD&ĐT Duy Tiên đã có công văn chỉ đạo, hướng dẫn các trường THCS tổ chức cuộc thi Dạy học theo chủ đề tích hợp với 39 sản phẩm của các thầy giáo, cô giáo được các đơn vị tuyển chọn và gửi về Phòng GD&ĐT. Phòng GD&ĐT đã thành lập hội đồng đánh giá và tuyển chọn được 15 sản phẩm gửi về dự thi cấp tỉnh. Sở GD&ĐT đã tuyển chọn 7 sản phẩm gửi dự thi cấp quốc gia, và có 6/7 sản phẩm đạt giải cấp quốc gia( 01 giải nhì, 02 giải Ba, 03 giải Khuyến khích. Khi có giấy chứng nhận của Bộ GD&ĐT cho các bài dự thi, Phòng GD&ĐT sẽ chuyển về trường để trao thưởng.

II.               Triển khai cuộc thi Dạy học theo chủ đề tích hợp năm học 2015-2016.

1.     Mục đích của cuộc thi:

Khuyến khích giáo viên sáng tạo, thực hiện dạy học theo chủ đề, chủ điểm có nội dung liên quan đến nhiều môn học và gắn liền với thực tiễn;

Góp phần đổi mới hình thức tổ chức dạy học, đổi mới phương pháp dạy học, đổi mới phương pháp kiểm tra đánh giá kết quả học tập; tăng cường ứng dụng hiệu quả công nghệ thông tin trong dạy học;

Tạo cơ hội giao lưu, trao đổi kinh nghiệm giữa các giáo viên trung học trong tỉnh, trên toàn quốc và thế giới.

2.     Nội dung của cuộc thi:

Xây dựng chủ đề dạy học có nội dung kiến thức liên quan trực tiếp đến hai hay nhiều môn học; thiết kế tiến trình dạy học chủ đề đã xây dựng theo phương pháp và kĩ thuật dạy học tích cực; chuẩn bị thiết bị dạy học và học liệu để hỗ trợ hoạt động học của người học; thử nghiệm tiến trình dạy học đã thiết kế.

3.     Đối tượng dự thi:

Giáo viên các trường THCS trong huyện (có thể tham gia với tư cách cá nhân hoặc nhóm giáo viên).

4.     Sản phẩm dự thi:

Sản phẩm dự thi là hồ sơ dạy học (dung lượng không quá 30MB), bao gồm:

- Tiến trình dạy học chủ đề đã xây dựng được tổ chức thành các hoạt động học của học sinh theo phương pháp, kĩ thuật dạy học tích cực;

- Thiết bị dạy học và học liệu hỗ trợ hoạt động học của học sinh theo tiến trình dạy học đã thiết kế: mô tả dụng cụ thí nghiệm, mô hình, vật thật; video clip, âm thanh, tranh, ảnh, bản đồ, sơ đồ, sách, báo, tài liệu khoa học,…;

- Báo cáo về việc thử nghiệm tiến trình dạy học đã thiết kế, kèm theo minh chứng về hoạt động dạy học đã tiến hành: các đoạn video clip minh họa hoạt động dạy học điển hình; sản phẩm của các hoạt động và kết quả thực hiện các nhiệm vụ học tập của học sinh.

5. Hồ sơ dự thi:

Hồ sơ dự thi bao gồm:

- Phiếu thông tin về giáo viên hoặc nhóm 02 giáo viên dự thi (Phụ lục I);

- Phiếu mô tả hồ sơ dạy học (Phụ lục II);

- Hồ sơ dạy học (trong một tệp nén có dung lượng không quá 30MB).

      6. Tiêu chí chấm sản phẩm dự thi:

a. Mục tiêu dạy học: Mục tiêu của bài học được xác định rõ ràng, gắn liền với yêu cầu về chuẩn kiến thức, kĩ năng, thái độ của chương trình giáo dục phổ thông theo định hướng phát triển năng lực và phẩm chất học sinh.  

   b.  Nội dung dạy học : Thể hiện rõ tính liên môn thông qua mục tiêu và nội dung dạy  học về kiến thức, kĩ năng của các môn học khác nhau mà học sinh đạt được qua dự án dạy bài học. Nội dung, hình thức, bối cảnh xây dựng bài học gắn liền với thực tiễn cuộc sống, thực tiễn dạy học, phù hợp với điều kiện của nhà trường Việt Nam.

  c. Thang điểm

 

Nội dung

Tiêu chí

Điểm

1. Kế hoạch và tài liệu dạy học

Mức độ phù hợp của chuỗi hoạt động học với mục tiêu, nội dung và phương pháp dạy học được sử dụng

10

Mức độ rõ ràng của mục tiêu, nội dung, kĩ thuật tổ chức và sản phẩm cần đạt được của mỗi nhiệm vụ học tập.

10

Mức độ phù hợp của thiết bị dạy học và học liệu được sử dụng để tổ chức các hoạt động học của học sinh.

10

Mức độ hợp lý của phương án kiểm tra, đánh giá trong quá trình tổ chức hoạt động của học sinh.

10

2. Tổ chức hoạt động học của học sinh

Mức độ sinh động, hấp dẫn học sinh của phương pháp và hình thức chuyển giao nhiệm vụ học tập.

5

Khả năng theo dõi, quan sát, phát hiện kịp thời những khó khăn của học sinh.

5

Mức độ phù hợp, hiệu quả của các biện pháp hỗ trợ và khuyến khích học sinh hợp tác, giúp đỡ nhau khi thực hiện nhiệm vụ học tập.

5

Mức độ hiệu quả hoạt động của giáo viên trong tổng hợp, phân tích, đánh giá kết quả hoạt động và quá trình thảo luận của học sinh

5

3. Hoạt đọng của học sinh

Khả năng tiếp nhận và sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ học tập của tất cả học sinh trong lớp.

10

Mức độ tích cực, chủ động, sáng tạo, hợp tác của học sinh trong việc thực hiện các nhiệm vụ học tập.

10

Mức độ tham gia tích cực của học sinh trong trinhg bày, trao đổi, thảo luận về kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập.

10

Mức độ đúng đắn, chính xác, phù hợp của các kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập của học sinh.

10

TỔNG CỘNG

100

 

 

       7. Giải thưởng của cuộc thi:

          Các giải dành cho giáo viên tham dự cuộc thi của Bộ GD&ĐT gồm có: Nhất, Nhì, Ba, Khuyến khích; giáo viên đoạt giải trong cuộc thi nhận được giấy chứng nhận của Bộ GD&ĐT.

8. Tổ chức cuộc thi:

a. Cấp cơ sở

Các trường THCS thành lập Ban tổ chức, phát động cuộc thi đến toàn thể giáo viên trong trường.

Giáo viên hoặc nhóm giáo viên dự thi (gọi là thí sinh) trên tinh thần tự nguyện . Mỗi thí sinh (hoặc nhóm thí sinh) được tham gia 01 bài dự thi. Thí sinh tham gia dự thi phải có tài khoản do trường cấp trên mạng http://truonghocketnoi.edu.vn đã được điền đầy đủ thông tin chính xác và có ảnh chân dung được chụp trong thời gian không quá 6 tháng, các thông tin này sẽ được dùng để in giấy chứng nhận cho thí sinh đạt giải.

Các trường THCS trong huyện tổ chức chấm sơ khảo để lựa chọn hồ sơ dự thi và gửi về Phòng GD&ĐT. Mỗi trường THCS lựa chọn 02 hồ sơ dự thi (riêng THCS Nguyễn Hữu Tiến nộp ít nhất 3 hồ sơ). Các trường nộp hồ sơ dự thi, danh sách bài tham dự cuộc thi (Phụ lục III), báo cáo công tác tổ chức cuộc thi tại đơn vị về Phòng GD&ĐT bằng văn bản và qua e-mail của tổ THCS chậm nhất vào ngày 10/12/2015.

Ban giám khảo cuộc thi cấp huyện tổ chức chấm bài dự thi, công bố kết quả dự thi của các trường THCS trong huyện và lựa chọn bài dự tham dự cuộc thi cấp tỉnh.

b. Cấp tỉnh

Sở GD&ĐT thành lập Ban tổ chức, Ban giám khảo cuộc thi cấp tỉnh để chấm bài dự thi, công bố kết quả dự thi của các đơn vị về Phòng GD&ĐT và lựa chọnbài tham dự cuộc thi cấp toàn quốc. Thời gian chấm thi cấp tỉnh: trong khoảng từ ngày 11 đến ngày 16 tháng 01 năm 2016.

Trên đây là kế hoạch tổ chức cuộc thi dạy học theo chủ đề tích hợp dành cho giáo viên THCS năm học 2015-2016. Phòng GD&ĐT yêu cầu các trường THCS trong huyện triển khai thực hiện nghiêm túc, đúng quy định. Mọi thông tin của cuộc thi sẽ liên tục được cập nhật trên website http://truonghocketnoi.edu.vn. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, các đơn vị báo cáo về tổ THCS Phòng GD&ĐT để được hướng dẫn giải quyết./.

 

* Nơi nhận:

- Trưởng Phòng (Báo cáo)

- Như kính gửi (Thực hiện);

- Lưu VT, THCS.

KT. TRƯỞNG PHÒNG

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

 

                             

 

 

 

 

Đào Thị Ngọc Lý

 

 

 

 

 

 

Tải về

Xem thêm...
LỄ KHAI GIẢNG NGĂM HỌC MỚI 2017-2018
LỄ KHAI GIẢNG NĂM HỌC 2015-2016
Hội thi Rung chuông vàng kỷ niệm ngày thành lập đoàn 26-3
Lễ khai giang năm học 2014-2015
  • Ba công khai
  • Thông báo

Công khai ngân sách nhà nước

Các biểu công khai ngân sách

Công khai ngân sách

Biểu công khai ngân sách

Công khai thông tin chất lượng giáo dục phổ thông, năm học 2016

Trường THCS Hoàng Đông công khai thông tin chất lượng giáo dục phổ thông, năm học 2016 - 2017

Công khai thông tin chất lượng giáo dục phổ thông, năm học

Trường THCS Hoàng Đông công khai thông tin chất lượng giáo dục phổ thông, năm học 2017 - 2018.

Công khai Cơ Sở Vật Chất năm học 2016 - 2017

Công Khai Cơ Sở Vật Chất Trường THCS Hoàng Đông Năm Học 2016 - 2017
Xem thêm...