Các thủ tục hành chính

Kế hoạch thi KHKT cấp THCS năm học 2015-2016

UBND HUYỆN DUY TIÊN

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

 


Số:  110/GD&ĐT-THCS

V/v hướng dẫn triển khai hoạt động NCKH và tổ chức cuộc thi KHKT cấp huyện dành cho học sinh trung học năm học 2015-2016

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 


Duy Tiên, ngày 17 tháng 9 năm 2015

 

          Kính gửi: Hiệu trưởng các trường THCS trong huyện.

 

           Thực hiện Công văn số 904/SGDĐT-GDTrH ngày 28 tháng 7 năm 2015 của Sở GD&ĐT Hà Nam về việc hướng dẫn triển khai hoạt động nghiên cứu khoa học (NCKH) và tổ chức Cuộc thi khoa học, kĩ thuật (KHKT) cấp tỉnh dành cho học sinh trung học năm học 2015-2016, Phòng GD&ĐT Duy Tiên hướng dẫn triển khai hoạt động NCKH và tổ chức Cuộc thi KHKT cấp huyện dành cho học sinh khối 8,9 (sau đây gọi tắt là Cuộc thi) năm học 2015-2016 như sau:

I. Mục đích

1.   Khuyến khích học sinh trung học NCKH; sáng tạo kỹ thuật, công nghệ và vận dụng kiến thức đã học vào giải quyết những vấn đề thực tiễn;

2.   Góp phần đổi mới hình thức tổ chức hoạt động dạy học; đổi mới hình thức và phương pháp đánh giá kết quả học tập; phát triển năng lực và phẩm chất của học sinh; thúc đảy giáo viên tự bồi dưỡng nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ; nâng cao chât lượng dạy học trong các cơ sở giáo dục trung học;

3.   Khuyến khích các cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng, cơ sở nghiên cứu các tổ chức và cá nhân hỗ trợ hoạt động nghiên cứu KHKT của học sinh trung học;

4.   Tạo cơ hội để học sinh trung học giới thiệu kết quả nghiên cứu KHKT của mình; tăng cường trao đổi, giao lưu văn hóa, giáo dục giữa các địa phương và hội nhập quốc tế.

II. Tổ chức triển khai

Để tổ chức hoạt động NCKH của học sinh trung học và chuẩn bị tham gia Cuộc thi cấp huyện năm học 2015-2016, Phòng GDĐT yêu cầu các trường THCS trong huyện thực hiện tốt các nội dung sau:

1.   Tổ chức tuyên truyền rộng rãi mục đích, ý nghĩa của công tác NCKH của học sinh trung học và các quy định, hướng dẫn của Bộ GDĐT, Sở GDĐT Hà Nam và Phòng GDĐT Duy Tiên về Cuộc thi đến cán bộ quản lý, giáo viên, học sinh, cha mẹ học sinh và cộng đồng xã hội.

2.   Trên cơ sở quy chế và các quy định, hướng dẫn về Cuộc thi năm học 2015-2016, các trường THCS lập kế hoạch, tổ chức triển khai công tác NCKH của học sinh phù hợp với điều kiện thực tế của đơn vị, đặc điểm của địa phương, đối tượng học sinh, chương trình, nội dung dạy học tại cơ sở.

3.  Phối hợp với các cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng; các viện và trung tâm khoa học công nghệ; sở khoa học và công nghệ; Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật; Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh các xã, thị trấn; các nhà khoa học; cha mẹ học sinh trong việc hướng dẫn và đánh giá các dự án khoa học của học sinh; tạo điều kiện về cơ sở vật chất, thiết bị cho học sinh NCKH và tham gia Cuộc thi. Phòng GD&ĐT sẽ tổ chức cuộc thi cấp huyện chọn cử các dự án có chất lượng tham dự Cuộc thi cấp tỉnh.

              4. Tổ chức Cuộc thi "Ý tưởng sáng tạo" trong các nhà trường để thu hút đông đảo học sinh tham gia, đóng góp ý tưởng. Trên cơ sở ý tưởng của học sinh, nhà trường cử giáo viên hướng dẫn để hoàn thành các dự án KHKT dự thi.

              5. Giáo viên hướng dẫn học sinh NCKH được tính giảm số tiết dạy trong thời gian hướng dẫn vận dụng theo quy định tại Điểm c, Điểm d, Khoản 2, Điều 11 thông tư sô 28/2009/TT- BGDĐT ngay 21/10/2009 về quy định chế độ làm việc với giáo viên phổ thông để có thời gian cho việc nghiên cứu, hướng dẫn học sinh, đi thực tế, thực hành, xây dựng báo cáo chuẩn bị và tham dự Cuộc thi; Đối với giáo viên có đóng góp tích cực và có học sinh đạt giải trong cuộc thi KHKT thì có thể được xem xét nâng lương trước thời hạn, được ưu tiên xét đi học tập nâng cao trình độ, được xét tặng giấy khen, bằng khen và ưu tiên khi xét tặng các danh hiệu khác.

II.   Tổ chức Cuộc thi khoa học kỹ thuật cấp huyện năm 2015 - 2016

1. Thời gian và địa điểm tổ chức:

-            Thời gian khoảng từ 07/12 đến 09/12/2015 (lịch cụ thể sẽ thông báo sau);

-            Địa điểm: Trường THCS Hòa Mạc.

2.  Đối tượng dự thi: Học sinh đang học lớp 8,9 tại các trường THCS trong huyện.

3.  Lĩnh vực dự thi: Các dự án dự thi ở 20 lĩnh vực (trong phụ lục gửi kèm)

4.  Nội dung thi: Nội dung thi là kết quả nghiên cứu của các dự án khoa học hoặc dự án kỹ thuật (sau đây gọi chung là dự án) thuộc các lĩnh vực của Cuộc thi.

Dự án có thể của 01 học sinh (gọi là dự án cá nhân) hoặc của 02 học sinh (gọi là dự án tập thể). Dự án tập thể phải có sự phân biệt mức độ đóng góp khác nhau vào kết quả nghiên cứu của người thứ nhất (nhóm trưởng) và người thứ hai.

Học sinh tham dự cuộc thi trực tiếp lắp ráp dự án của mình tại gian trưng bày đã được Ban tổ chức giao trong khoảng thời gian 120 đến 180 phút (không có sự trợ giúp của giáo viên hướng dẫn khoa học).

5.  Tiêu chí đánh giá và quy trình chấm thi

5.1.Tiêu chí đánh giá dự án dự thi

Căn cứ quy định tại Thông tư 38 và để đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế, Cuộc thi năm học 2015-2016 đánh giá dự án dự thi căn cứ theo các tiêu chí dưới đây:

a) Dự án khoa học

-         Câu hỏi nghiên cứu: 10 điểm;

-         Kế hoạch nghiên cứu và phương pháp nghiên cứu: 15 điểm;

-         Tiến hành nghiên cứu (thu thập, phân tích và sử dụng dữ liệu): 20 điểm;

-         Tính sáng tạo: 20 điểm;

-         Trình bày: 35 điểm (gian trưng bày: 10 điểm và trả lời phỏng vấn: 25 điểm).

b) Dự án kĩ thuật

-         Vấn đề nghiên cứu: 10 điểm;

-         Kế hoạch nghiên cứu và phương pháp nghiên cứu: 15 điểm;

-         Tiến hành nghiên cứu (xây dựng và thử nghiệm): 20 điểm;

-        Tính sáng tạo: 20 điểm;

-         Trình bày: 35 điểm (gian trưng bày: 10 điểm và trả lời phỏng vấn: 25 điểm).

Trong quá trình chấm thi, các tiêu chí nói trên được xem xét, đánh giá trên kết quả nghiên cứu và chỉ cho điểm sau khi đã xem xét, đối chiếu với các minh chứng khoa học về quá trình nghiên cứu được thể hiện trong các phiếu ghi tại mục 7 khoản b) nói trên và sổ tay nghiên cứu khoa học của học sinh.

            5.2. Về quy trình chấm thi

Quy trình chấm thi thực hiện theo quy định tại Thông tư 38.

              6. Người hướng dẫn: Mỗi dự án dự thi có 01 giáo viên trung học  bảo trợ, có thể đồng thời là người hướng dẫn, do hiệu trưởng nhà trường ra quyết định cử. Một người hướng dẫn được hướng dẫn tối đa 02 dự án KHKT của học sinh trong cùng thời gian. Người bảo trợ phải kí phê duyệt Kế hoạch nghiên cứu trước khi học sinh tiến hành nghiên cứu (Phiếu phê duyệt dự án 1B).

              Ngoài người bảo trợ do Hiệu trưởng cử, dự án dự thi có thể có thêm người hướng dẫn khoa học là các nhà khoa học chuyên ngành thuộc các trường đại học, viện nghiên cứu, cơ sở khoa học công nghệ (có thể là cha, mẹ, người thân của học sinh). Trường hợp dự án có nhà khoa học chuyên ngành tham gia hướng dẫn thì phải có nhận xét của nhà khoa học chuyên ngành đó (Phiếu xác nhận của nhà khoa học chuyên ngành).

              Trường hợp dự án có nội dung nghiên cứu được thực hiện tại cơ quan nghiên cứu như trường đại học, viện nghiên cứu, cơ sở khoa học công nghệ phải có xác nhận của cơ quan nghiên cứu đó (Phiếu xác nhận của cơ quan nghiên cứu 1C).

              7. Đơn vị dự thi: Mỗi trường THCS có dự án dự thi là một đơn vị dự thi.

              8. Đăng ký dự thi:

a)  Số lượng dự án đăng ký dự thi: Mỗi trường THCS cử tối thiểu 01 dự án dự thi; riêng trường THCS Nguyễn Hữu Tiến cử tối thiểu 02 dự án dự thi.

b) Các đơn vị dự thi gửi bản đăng ký dự thi và hồ sơ dự án đăng kí dự thi (theo mẫu gửi kèm) về tổ THCS - Phòng GDĐT. Hồ sơ dự án đăng kí dự thi bao gồm:

- Phiếu học sinh (Phiếu 1A);

- Phiếu phê duyệt dự án (Phiếu 1B);

- Phiếu người hướng dẫn/bảo trợ (Phiếu 1);

- Kế hoạch nghiên cứu (theo mẫu hướng dẫn kèm theo Phiếu 1A);

- Báo cáo kết quả nghiên cứu;

- Phiếu xác nhận của cơ quan nghiên cứu (nếu có);

- Phiếu xác nhận của nhà khoa học chuyên ngành (nếu có);

- Phiếu đánh giá rủi ro (nếu có);

- Phiếu dự án tiếp tục (nếu có);

- Phiếu tham gia của con người (nếu có);

- Phiếu cho phép thông tin (nếu có);

- Phiếu nghiên cứu động vật có xương sống (nếu có);

- Phiếu đảnh giá rủi ro chất nguy hiểm (nếu có);

- Phiếu sử dụng mô người và động vật (nếu có).

Đối với mỗi dự án, học sinh cần phải điền đủ thông tin trong các phiếu tương ứng và phải được phê duyệt trước khi tiến hành thí nghiệm nghiên cứu.

c) Khi đăng kí dự thi, mỗi học sinh phải nộp 01 ảnh thẻ cỡ (4x6) cm, được chụp trong thời gian không quá 06 tháng.

Hồ sơ nộp bằng văn bản in, số lượng mỗi loại 1 bản, đồng thời gửi qua email tổ THCS. Hạn cuối cùng nộp Hồ sơ dự thi là ngày 23/11/2015.

Xem thêm...
LỄ KHAI GIẢNG NGĂM HỌC MỚI 2017-2018
LỄ KHAI GIẢNG NĂM HỌC 2015-2016
Hội thi Rung chuông vàng kỷ niệm ngày thành lập đoàn 26-3
Lễ khai giang năm học 2014-2015
  • Ba công khai
  • Thông báo

Công khai ngân sách nhà nước

Các biểu công khai ngân sách

Công khai ngân sách

Biểu công khai ngân sách

Công khai thông tin chất lượng giáo dục phổ thông, năm học 2016

Trường THCS Hoàng Đông công khai thông tin chất lượng giáo dục phổ thông, năm học 2016 - 2017

Công khai thông tin chất lượng giáo dục phổ thông, năm học

Trường THCS Hoàng Đông công khai thông tin chất lượng giáo dục phổ thông, năm học 2017 - 2018.

Công khai Cơ Sở Vật Chất năm học 2016 - 2017

Công Khai Cơ Sở Vật Chất Trường THCS Hoàng Đông Năm Học 2016 - 2017
Xem thêm...