Các thủ tục hành chính

Kế hoạch thi VDKTLM cấp THCS năm học 2015-2016

UBND HUYỆN DUY TIÊN

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

 


Số: 111/GDĐT-THCS

V/v tổ chức cuộc thi Vận dụng kiến thức

liên môn để giải quyết các tình huống

thực tiễn năm học 2015-2016

  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

            

Duy Tiên, ngày 21 tháng 9 năm 2015

           

Kính gửi: Hiệu trưởng các trường THCS trong huyện.

 

          Thực hiện chủ trương đổi mới đồng bộ mục tiêu, nội dung, phương pháp, hình thức tổ chức dạy học và kiểm tra, đánh giá chất lượng giáo dục; gắn liền giáo dục trong nhà trường với thực tiễn cuộc sống; góp phần hình thành năng lực giải quyết vấn đề của học sinh trung học; thực hiện Công văn số 3790/BGDĐT-GDTrH ngày 29 tháng 7 năm 2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo; công văn số 1044/SGDĐT-GDTrH ngày 20 tháng 8 năm 2015 của Sở GD&ĐT Hà Nam về việc Tổ chức cuộc thi Vận dụng kiến thức liên môn để giải quyết các tình huống thực tiễn dành cho học sinh trung học năm học 2015-2016; Phòng GD&ĐT Duy Tiên triển khai một số nội dung sau:

 

I/ Thông báo kết quả cuộc thi Vận dụng kiến thức liên môn để giải quyết các tình huống thực tiễn dành cho học sinh trung học năm học 2014-2015.

Cuộc thi vận dụng kiến thức liên môn để giải quyết các tình huống thực tiễn dành cho học sinh trung học năm học 2014-2015 đã ghi nhận sự hưởng ứng tích cực của 18 trường THCS trong huyện tham gia với những hình thức và nội dung phong phú trên nhiều lĩnh vực. Các đơn vị đã tích cực triển khai kế hoạch tổ chức cuộc thi, tạo điều kiện thuận lợi để hướng dẫn học sinh tham khảo tư liệu, tìm hiểu thực tế, hợp tác nghiên cứu và báo cáo sản phẩm; từ đó góp phần nâng cao nhận thức về mục đích, vai trò của cuộc thi đối với chủ trương đổi mới giáo dục trung học, thúc đẩy học sinh vận dụng sáng tạo kiến thức trong nhà trường vào giải quyết các đề nảy sinh trong thực tiễn; tăng cường khả năng tự học, tự nghiên cứu của học sinh.

Sau khi tổ chức chấm sơ khảo, mỗi trường THCS đã lựa chọn 2 bài dự thi cấp huyện (riêng trường THCS Nguyễn Hữu Tiến 5 bài). Toàn huyện có 39 sản phẩm dự thi, trong đó nhiều sản phẩm dự thi có chất lượng cao. Ban tổ chức cuộc thi cấp huyện đã lựa chọn được 10 hồ sơ gửi về dự thi cấp tỉnh. Toàn tỉnh lựa chọn được 28 sản phẩm dự thi cấp Quốc gia (cả THCS và THPT).  Cấp THCS huyện Duy Tiên có 06/ 28 sản phẩm được lựa chọn.

Kết quả cuộc thi cấp Quốc gia:

- Số giải quốc gia toàn tỉnh: đạt 01 giải Ba toàn quốc; 13 giải lĩnh vực (01 giải Nhất, 04 giải Ba, 08 giải Khuyến khích); trong đó huyện Duy Tiên đạt 02 giải (01 giải Ba, 01 giải Khuyến khích.

      - Phòng GD&ĐT sẽ chuyển giấy chứng nhận tới các đơn vị ngay khi Sở GDĐT gửi về.

  II/ Triển khai cuộc thi Vận dụng kiến thức liên môn để giải quyết các tình huống thực tiễn dành cho học sinh trung học năm học 2015-2016.

Phát huy những kết quả đạt được trong năm học 2014-2015, Phòng GD&ĐT phát động cuộc thi Vận dụng kiến thức liên môn để giải quyết các tình huống thực tiễn dành cho học sinh trung học năm học 2015-2016.

1. Mục đích của cuộc thi

- Khuyến khích học sinh vận dụng kiến thức của các môn học khác nhau để giải quyết các tình huống thực tiễn; tăng cường khả năng vận dụng tổng hợp,  khả năng tự học, tự nghiên cứu của học sinh;

- Thúc đẩy việc gắn kiến thức lý thuyết và thực hành trong nhà trường với thực tiễn đời sống; đẩy mạnh thực hiện dạy học theo phương châm "học đi đôi với hành";

- Góp phần đổi mới hình thức, phương pháp dạy học và đổi mới kiểm tra, đánh giá chất lượng giáo dục; thúc đẩy sự tham gia của gia đình, cộng đồng vào công tác giáo dục.

2. Nội dung của cuộc thi: Học sinh phát hiện vấn đề và đưa ra giải pháp để giải quyết vấn đề nảy sinh trong thực tiễn về một trong các chủ đề sau: hiểu biết về pháp luật, an toàn giao thông; phòng chống tham nhũng; bảo vệ chủ quyền quốc gia về biên giới, biển, đảo; bảo vệ môi trường; bảo tồn thiên nhiên, tài nguyên và môi trường biển, đảo; ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng tránh và giảm nhẹ thiên tai; sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.

3. Đối tượng dự thi: Thí sinh là học sinh các trường THCS trong toàn huyện.

4. Sản phẩm dự thi: Sản phẩm dự thi là một bài viết của 01 thí sinh hoặc nhóm 02 thí sinh, chưa được công bố, dài không quá 3000 từ, dung lượng không quá 10MB. Cấu trúc của bài viết dự thi được mô tả ở Phụ lục kèm theo.

5. Tổ chức cuộc thi 

- Các trường THCS phát động cuộc thi trong toàn thể đơn vị .

- Thí sinh (hoặc nhóm thí sinh) dự thi trên tinh thần tự nguyện; mỗi thí sinh được tham gia 01 bài dự thi. Các trường THCS tổ chức chấm sơ khảo và lựa chọn không quá 02 bài dự thi của đơn vị mình (riêng THCS Nguyễn Hữu Tiến 05 bài) gửi về Phòng GD&ĐT kèm theo Danh sách thí sinh dự thi và Báo cáo về công tác tổ chức cuộc thi tại đơn vị (bằng văn bản và qua Email tổ THCS) vào ngày 15/12/2015.

- Phòng GD&ĐT sẽ tổ chức chấm để lựa chọn các bài dự thi tiêu biểu gửi về Ban tổ chức cuộc thi cấp tỉnh. Các bài qua vòng sơ khảo cấp tỉnh sẽ được lựa chọn tham gia dự thi cấp Quốc gia và công bố kết quả vào tháng 5/2016.

6. Tiêu chí chấm thi

- Tình huống đặt ra phải là tình huống thực tiễn; gần gũi, thiết thực; có thể giải quyết được bằng kiến thức, kỹ năng, kinh nghiệm của thí sinh dự thi.

- Bài viết xác định rõ vấn đề, mục tiêu cần giải quyết; nêu bật được ý nghĩa và tác dụng của việc giải quyết tình huống;

- Nêu được các phương án với cách thức khác nhau trong việc giải quyết tình huống, ưu tiên những giải pháp và cách thức độc đáo, giàu tính sáng tạo và khả thi.

- Bài viết thể hiện được tư duy chặt chẽ, giàu sức thuyết phục, sự khéo léo trong việc nêu lên phương hướng vận dụng, kết hợp những kiến thức, kĩ năng của các môn học khác nhau để giải quyết tình huống.

7. Xếp giải cuộc thi:

Phòng GD&ĐT tổ chức chấm, lựa chọn bài dự thi tỉnh. Kết quả chấm thi cấp huyện và các vòng thi cấp tỉnh, Quốc gia sẽ là căn cứ để xếp loại thi đua các đơn vị trường.

Sở GD&ĐT tổ chức chấm, lựa chọn bài dự thi Quốc gia. Các giải dành cho thí sinh tham dự cuộc thi Quốc gia gồm có: Nhất, Nhì, Ba và Khuyến khích, thí sinh đoạt giải trong cuộc thi được nhận Giấy chứng nhận của Bộ GD&ĐT.

Nhận được công văn này Phòng GD&ĐT đề nghị các trường THCS triển khai thực hiện. Mọi thông tin chi tiết về cuộc thi sẽ được Bộ GD&ĐT liên tục cập nhật trên website http:/truonghocketnoi.edu.vn. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc cần thông tin kịp thời về Phòng GD&ĐT (qua Tổ THCS) để được hướng dẫn giải quyết./.

 

* Nơi nhận:

- Trưởng phòng (Báo cáo)

- Như kính gửi (Thực hiện);

- Lưu VT, THCS.

KT. TRƯỞNG PHÒNG

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

                              (Đã ký)

 

 

 

Đào Thị Ngọc Lý

 

 

Phụ lục

Cấu trúc bài viết dự thi Cuộc thi Vn dụng kiến thức liên môn

 để giải quyết các tình huống thực tiễn dành cho học sinh trung học

(Kèm theo công văn số 111/GDĐT-THCS  ngày 21 tháng 9 năm 2015

 của Phòng Giáo dục và Đào tạo Duy Tiên)

          A/ Trang bìa

          - Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh/thành phố:.......................................

          - Phòng Giáo dục và Đào tạo:.........................................................

          - Trường .........................................................................................

          - Địa chỉ:.........................................................................................

          - Điện thoại:.....................................................................................

          - Email:............................................................................................

          - Thông tin về thí sinh (hoặc nhóm không quá 02 thí sinh):

          1. Họ và tên.....................................................................................

                   Ngày sinh...................................       Lớp:.........................

          2. Họ và tên.....................................................................................

                   Ngày sinh...................................       Lớp:.........................

          B/ Các trang tiếp theo

1. Tên tình huống

2. Mục tiêu giải quyết tình huống

3. Tổng quan về các nghiên cứu liên quan đến việc giải quyết tình huống

4. Giải pháp giải quyết tình huống

5. Thuyết minh tiến trình giải quyết tình huống

Mô tả quá trình thực hiện, các tư liệu được sử dụng, các thiết bị sử dụng trong việc giải quyết tình huống

6. Ý nghĩa của việc giải quyết tình huống

  Mô tả ý nghĩa, vai trò của việc giải quyết tình huống được lựa chọn đối với thực tiễn học tập và thực tiễn đời sống kinh tế - xã hội./.

 

 

 

 

 

 

 

 

        PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG THCS .....

DANH SÁCH THÍ SINH DỰ THI

VẬN DỤNG KIẾN THỨC LIÊN MÔN

ĐỂ GIẢI QUYẾT TÌNH HUỐNG THỰC TIỄN

NĂM HỌC 2015-2016

 

STT

HỌ VÀ TÊN

NGÀY SINH

LỚP

TÀI KHOẢN

 TRƯỜNG HỌCKẾT NỐI

TÊN BÀI DỰ THI

GHI CHÚ

.....

      .....

     ......

   .....

             ......

          ......

    .......

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                  ................, ngày ...tháng.....năm 2015

 

                                                  &

Tải về

Xem thêm...
LỄ KHAI GIẢNG NGĂM HỌC MỚI 2017-2018
LỄ KHAI GIẢNG NĂM HỌC 2015-2016
Hội thi Rung chuông vàng kỷ niệm ngày thành lập đoàn 26-3
Lễ khai giang năm học 2014-2015
  • Ba công khai
  • Thông báo

Công khai ngân sách nhà nước

Các biểu công khai ngân sách

Công khai ngân sách

Biểu công khai ngân sách

Công khai thông tin chất lượng giáo dục phổ thông, năm học 2016

Trường THCS Hoàng Đông công khai thông tin chất lượng giáo dục phổ thông, năm học 2016 - 2017

Công khai thông tin chất lượng giáo dục phổ thông, năm học

Trường THCS Hoàng Đông công khai thông tin chất lượng giáo dục phổ thông, năm học 2017 - 2018.

Công khai Cơ Sở Vật Chất năm học 2016 - 2017

Công Khai Cơ Sở Vật Chất Trường THCS Hoàng Đông Năm Học 2016 - 2017
Xem thêm...