Tin tức/(Trường THCS Hoàng Đông)/TIN TỨC- SỰ KIỆN/
HỘI THI GVDG CẤP TRƯỜNG

 PHÒNG GD&ĐT DUY TIÊN

TRƯỜNG THCS HOÀNG ĐÔNG

 

Số:    /KH-THCSHĐ

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Hoàng Đông, ngày 12 tháng 11  năm 2017

KẾ HOẠCH

TỔ CHỨC HỘI THI GIÁO VIÊN DẠY GIỎI CẤP TRƯỜNG

NĂM HỌC 2017-2018

 

            - Căn cứ Thông tư số 21/2010/TT-BGDĐT ngày 20 tháng 7 năm 2010 của Bộ Giáo dục và Đào tạo Ban hành Điều lệ Hội thi giáo viên dạy giỏi các cấp học phổ thông và giáo dục thường xuyên;

          - Căn cứ  công văn  số Số: 98 /GD&ĐT-THCS ngày 11/9/2017  của phòng GD&ĐT Duy Tiên về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục THCS  năm học 2017-2018.

         - Căn cứ  kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2017– 2018 của trường THCS Hoàng Đông.

        Nhà trường xây dựng kế hoạch tổ chức Hội thi “Giáo viên dạy giỏi” cấp trường năm học 2017-2018 như sau:

A. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU

I. Mục đích

             - Hội thi là một đợt sinh hoạt chuyên môn nhằm tuyển chọn, công nhận và suy tôn giáo viên danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp trường, tạo điều kiện để giáo viên thể hiện năng lực, học tập, trao đổi kinh nghiệm về giảng dạy; tổ chức lớp học; khai thác sử dụng sáng tạo, hiệu quả phương tiện, đồ dùng dạy học; thực hiện tốt Chương trình giáo dục THCS;

             - Góp phần triển khai các phong trào thi đua trong trường học; khuyến khích, động viên, tạo cơ hội và rèn luyện giáo viên, CBQLGD tự học và sáng tạo. Qua Hội thi nhà trường phát hiện, tuyên dương và nhân rộng những điển hình tiên tiến, góp phần tạo động lực phát triển sự nghiệp giáo dục của mỗi địa phương và của toàn ngành;

          - Hội thi là một trong những căn cứ để đánh giá thực trạng đội ngũ, từ đó xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho giáo viên, đáp ứng yêu cầu đổi mới của giáo dục.

- Thông qua Hội thi cấp trường, nhà trường lựa chọn giáo viên xuất sắc tham gia Hội thi cấp huyện.

- Tham gia Hội thi là một chỉ số để đánh giá, xếp loại cá nhân trong việc thực hiện nhệm vụ năm học và là căn cứ để xét  thi đua cuối năm học.

II. Yêu cầu

- Hội thi được tổ chức theo các môn học được quy định trong chương trình giáo dục của cấp học.

- Việc tổ chức Hội thi phải đảm bảo tính khách quan, trung thực, công bằng có tính giáo dục, khuyến khích động viên học hỏi, trao đổi, truyền đạt, phổ biến kinh nghiệm giảng dạy, nghiên cứu giáo dục.

B. TỔ CHỨC HỘI THI

          - Căn cứ Thông tin số 21/2010/TT- BGDĐT ngày 20/7/2010 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Điều lệ Hội thi giáo viên dạy giỏi các cấp học phổ thông và giáo dục thường xuyên, nhà trường tổ chức Hội thi giáo viên dạy giỏi theo quy định. Cử chọn giáo viên có đủ điều kiện, tổ chức bồi dưỡng, tập huấn để tham gia Hội thi giáo viên giỏi cấp huyện.

1. Nội dung, hình thức thi:

          1.1- Nội dung thi

          a, Báo cáo sáng kiến kinh nghiệm: được đánh giá trong thời gian 2 năm học gần nhất năm tổ chức Hội thi (không tính năm 2017-2018);

          - Nội dung SKKN viết về kinh nghiệm giảng dạy các môn học ở THCS, học góp phần nâng cao chất lượng dạy học, giáo dục học sinh.

          - Sáng kiến kinh nghiệm đánh máy phông chữ Time New Roman cỡ 14 in trên khổ giấy A4. Độ dài tối thiểu là 8 trang, không kể trang bìa và phụ lục. Không ghi tên người viết và tên trường, ký tên hay có dấu hiệu lộ danh tính ở trang bìa và các trang trong. Chỉ ghi tên trường và tên người viết ở trang sơ mi (ghim phía sau trang bìa 1) dùng để đánh phách và dọc phách.

         - Bố cục của SKKN như những năm học trước.

         b, Bài kiểm tra năng lực: hiểu biết về kiến thức chuyên môn hoặc nghiệp vụ, kỹ năng sư phạm liên quan đến phạm vi chương trình giáo dục cấp THCS hoặc những hiểu biết về chủ trương, đường lối, định hướng đổi mới giáo dục và các nội dung chỉ đạo của ngành (gọi tắt là bài kiểm tra năng lực); bài kiểm tra năng lực tập trung và một số nội dung như:

          - Định hướng đổi mới căn bản, toàn diện Giáo dục và Đào tạo theo Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 4/11/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI;

          - Điều lệ trường THCS;

          - Các quy định về đánh giá xếp loại học sinh THCS, đạo đức nhà giáo, chuẩn nghề nghiệp giáo viên THCS;

          -  Cách xử lý các tình huống sư phạm.

c, Thực hành giảng dạy:

          - Mỗi giáo viên  thực hành thi giảng dạy 2 tiết trong chương trình giảng dạy tại thời điểm diễn ra Hội thi, trong đó có 1 tiết do Ban tổ chức xác định bằng hình thức bốc thăm và 1 tiết do giáo viên tự  chọn.

1.2. Hình thức thi

        a, Giáo viên nộp cho Ban tổ chức Hội thi một sáng kiến kinh nghiệm theo quy định

       b, Bài kiểm tra năng lực của giáo viên dự thi là bài thi viết, được thực hiện trong thời gian 90 phút.

       c, Thực hành giảng dạy được tổ chức tại lớp học. Tiết học tham gia thi giảng là tiết học lần đầu tiên được giảng cho học sinh tại lớp học đó. Giáo viên được thông báo và có thời gian chuẩn bị cho tiết giảng trong thời gian 1 tuần trước thời gian thi giảng.

2. Đối tượng dự thi:

Là giáo viên đang trực tiếp làm công tác giảng dạy tại trường (đủ điều kiện như Thông tư 21/2010/TT-BGDĐT ngày 20 tháng 7 năm 2010 của Bộ Giáo dục và Đào tạo)

3. Thời gian địa điểm tổ chức Hội thi:

3.1. Thời gian tổ chức Hội thi:

- Chấm SKKN: từ 04/12/2017 đến 06/12/2017.

- Thi hiểu biết: ngày 07/12/2017.

- Tiết dạy tự chọn: từ 11/12/2017 đến 16/12/2017.

- Tiết dạy bắt tham: từ 19/12/2017 đến 23/12/2017.

 3.2. Địa điểm tổ chức Hội thi

      Trường THCS Hoàng Đông.

4. Đánh giá kết quả của giáo viên dự thi và cơ cấu giải thưởng của Hội thi.

a, Đánh giá:

          - Điểm đánh giá tiết dạy theo thang điểm 20 (Giỏi từ 18 - 20 điểm, Khá từ 14 - dưới 18 điểm, Trung bình từ 10 đến 14 điểm, chưa đạt dưới 10 điểm);

          - Đánh giá SKKN và điểm bài kiểm tra năng lực đánh giá theo thang điểm 10.

b, Công nhận giáo viên dạy giỏi cấp trường:

Giáo viên đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp trường phải đạt những yêu cầu sau:

- SKKN đạt 6 điểm trở lên;

- Bài thi kiểm tra năng lực đạt từ 8 điểm trở lên,

- Các bài thi giảng đạt loại khá trở lên, trong đó có ít nhất 1 bài thi giảng đạt loại giỏi;

c, Xếp loại cá nhân:

- Căn cứ vào điểm trung bình của mỗi giáo viên dự hội thi (tổng điểm các giờ dạy, SKKN, bài kiểm tra năng lực) để xếp thứ tự các giáo viên trong trường.

- Kết quả Hội thi là căn cứ để đánh giá, xếp loại thi đua của cá nhân.

- Danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp trường là điều kiện để tham dự Hội thi cấp huyện và là căn cứ để xem xét, thực hiện các chế độ chính sách đối với giáo viên.

C. Tổ chức thực hiện:

- Nhà trường tổ chức Hội thi giáo viên giỏi cấp trường; thành lập Ban tổ chức, Ban giám khảo, Ban thư ký, Ban đề thi theo quyết định của Hiệu trưởng.

- Trong quá trình tổ chức thực hiện nếu có khó khăn vướng mắc báo cáo về Ban tổ chức để xem xét giải quyết.

           Trên đây là kế hoạch tổ chức Hội thi giáo viên giỏi cấp trường năm học 2017-2018, trường THCS Hoàng Đông yêu cầu các cá nhân và các bộ phận có liên quan thực hiện nghiêm túc./.

 

Nơi nhận: - Như điều 1

- Các tổ chuyên môn (để ph/h chỉ đạo);

- Các giáo viên (để th/h);

- Lưu: VT, TH

HIỆUTRƯỞNG

 

 

 

 

 

 

Tác giả: thcs hoàng đông

Xem thêm

LỄ KHAI GIẢNG NGĂM HỌC MỚI 2017-2018
LỄ KHAI GIẢNG NĂM HỌC 2015-2016
Hội thi Rung chuông vàng kỷ niệm ngày thành lập đoàn 26-3
Lễ khai giang năm học 2014-2015
  • Ba công khai
  • Thông báo

Công khai ngân sách nhà nước

Các biểu công khai ngân sách

Công khai ngân sách

Biểu công khai ngân sách

Công khai thông tin chất lượng giáo dục phổ thông, năm học 2016

Trường THCS Hoàng Đông công khai thông tin chất lượng giáo dục phổ thông, năm học 2016 - 2017

Công khai thông tin chất lượng giáo dục phổ thông, năm học

Trường THCS Hoàng Đông công khai thông tin chất lượng giáo dục phổ thông, năm học 2017 - 2018.

Công khai Cơ Sở Vật Chất năm học 2016 - 2017

Công Khai Cơ Sở Vật Chất Trường THCS Hoàng Đông Năm Học 2016 - 2017
Xem thêm...