Tin tức/(Trường THCS Hoàng Đông)/TIN TỨC- SỰ KIỆN/
Giao ước thi đua giữa công đoàn và nhà trường năm học 2015-2016

     PHÒNG GD&ĐT DUY TIÊN

TRƯỜNG THCS HOÀNG ĐÔNG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                

                                                                   Hoàng Đông, ngày 25  tháng 9 năm 2015

KÝ CAM KẾT TRÁCH NHIỆM GIỮA CÔNG ĐOÀN VÀ NHÀ TRƯỜNG TRONG VIỆC THỰC HIỆN

                                                KẾ HOẠCH NĂM HỌC 2015-2016

 

Căn cứ kế hoạch năm học 2015-2016 của nhà trường

     Căn cứ quy chế dân chủ trong nhà trường

Đại diện nhà trường và đại diện công đoàn ký cam kết trách  nhiệm thực hiện kế hoạch năm học 2015-2016 cụ thể như sau :

I/ CÁC CHỈ TIÊU CỤ THỂ NĂM HỌC 2014- 2015

  1. Quy mô phát triển

- Duy trì 13 lớp học với 496 học sinh, trong đó:

            Khối 6 : 3 lớp với 120 học sinh

Khối 7 : 3 lớp với 128 học sinh

Khối 8 : 3 lớp với 117 học sinh

Khối 9 : 4 lớp với           131 học sinh

- Tỷ lệ duy trì sỹ số đạt 100%

  2. Giáo dục toàn diện

a. Xếp loại hạnh kiểm:  Phấn đấu năm học 2015– 2016 có :

          + 70% -> 80% học sinh xếp loại hạnh kiểm tốt.

          + 20% -> 30% học sinh xếp loại hạnh kiểm khá. Không có học sinh xếp loại hạnh kiểm yếu. Không có học sinh mắc tệ nạn xã hội

b. Tỷ lệ học sinh xếp loại học lực cụ thể như sau:

+ Học lực giỏi: Từ 8,2 % trở lên

+ Học lực khá: Từ  35% trở lên

+ Học lực yếu, kém: Dưới 5%

c. Tỷ lệ học sinh lên lớp và đỗ tốt nghiệp THCS :

+ Lên lớp  đạt tỷ lệ 99% trở lên

+ Lưu ban chiếm tỷ lệ dưới 1%.

+ Tỷ lệ học sinh khối 9 được công nhận tốt nghiệp THCS đạt 100%. Tuyển sinh vào THPT năm học 2016 – 2017 xếp từ thứ 7 trong toàn huyện.

d. Chỉ tiêu học sinh giỏi

- HSG cấp huyện xếp từ thứ 2 trở lên, có học sinh tham dự kỳ thi HSG cấp tỉnh đạt giải.

            - Có nhiều học sinh tham gia thi giải Toán trên mạng Internet, Olympic Tiếng Anh cấp trường ở cả các khối lớp 6,7,8,9. Phấn đấu có học sinh dự thi cấp huyện đạt giải.

đ. Về nghề phổ thông: 100% học sinh K8,9 tham gia học 2 nghề theo quy định : Nghề điện, nghề tin. Phấn đấu 100% học sinh khối 9 đỗ tốt nghiệp nghề phổ thông với tỷ lệ :

                   + Giỏi : Từ 80 -> 90%

                   + Khá : Từ 10 -> 20%

+ TB : Dưới 10 %

     3. Thi GVG: Có giáo viên tham gia hội thi giáo viên giỏi cấp huyện đạt giải. Phấn đấu trường xếp thứ  5 trong toàn huyện.

      Phấn đấu các kỳ thi khác trong năm xếp từ thứ 9->5 trong huyện

     4. Công tác quản lý: Xếp loại A

     5. Công tác thi đua

          Trường đạt tập thể lao động xuất sắc, 05 CSTĐ cấp cơ sở, trên 80% lao động tiên tiến.

          Tập thể đơn vị được chủ tịch UBND Tỉnh tặng bằng khen, 3 Đ/c được chủ tịch UBND huyện tặng giấy khen.

Tổ chức công đoàn, ĐoànTN, đội TNTP TPHCM đư­ợc đánh giá là tổ chức vững mạnh, tiên tiến.

Chi bộ Đảng  nhà trường là chi bộ trong sạch vững mạnh

II/ NHỮNG NỘI DUNG CAM KẾT

Hiệu trưởng, phó hiệu trưởng thực hiện tốt nhiệm vụ và quyền hạn theo Điều 19 Điều lệ trường trung học.

Tổ chuyên môn thực hiện tốt nhiệm vụ của mình theo Điều 16 điểm 2, Điều 17 điểm 3 Điều lệ trường trung học.

Các tổ chức Đảng Cộng sản Việt Nam và các đoàn thể trong nhà trường thực hiện theo điều 22 Điều lệ trường trung học.

GV thực hiện tốt nhiệm vụ theo điều 31, được đảm bảo được về quyền hạn theo điều 32, và phải thực hiện tôt các hoạt động theo điều 33,34,35,36 Điều lệ trường trung học.

III/ QUY ĐỊNH TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC THÀNH VIÊN TRONG VIỆC THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM HỌC

TRÁCH NHIỆM CỦA HIỆU TRƯỞNG

1. Quản lý điều hành mọi hoạt động của nhà trường, chịu trách nhiệm trước pháp luật và cấp trên về toàn bộ hoạt động của nhà trường.

2. Tổ chức thực hiện những quy định về trách nhiệm của nhà trường, nhà giáo, cán bộ, công chức, của người học trong Quy chế này.

3. Lắng nghe và tiếp thu những ý kiến của cá nhân, tổ chức, đoàn thể trong nhà trường và có các biện pháp giải quyết đúng theo chế độ, chính sách hiện hành của nhà nước, theo nội quy, quy chế, điều lệ của nhà trường và phù hợp với thẩm quyền, trách nhiệm được giao cho Hiệu trưởng. Trong trường hợp vượt quá thẩm quyền giải quyết của Hiệu trưởng thì phải thông báo cho cá nhân, tổ chức, đoàn thể trong nhà trường biết và báo cáo lên cấp trên.

4. Thực hiện chế độ hội họp theo đúng định kỳ, như họp giao ban, họp hội đồng tư vấn, hội nghị cán bộ, công chức hàng năm.

5. Thực hiện chế độ công khai tài chính theo quy định của nhà nước; công khai các quyền lợi, chế độ, chính sách và việc đánh giá định kỳ đối với nhà giáo, cán bộ, công chức, người học.

6. Gương mẫu, đi đầu trong việc đấu tranh chống những biểu hiện không dân chủ trong nhà trường, như: cửa quyền, sách nhiễu. thành kiến, trù dập, giấu diếm, bưng bít, làm sai sự thật, làm trái nguyên tắc và những biểu hiện không dân chủ khác.

7. Thực hiện nghiêm túc nguyên tắc tập trung dân chủ trong quản lý nhà trường. Phối hợp chặt chẽ với các tổ chức, đoàn thể, các cá nhân trong nhà trường, phát huy dân chủ trong tổ chức hoạt động của nhà trường.

8. Bảo vệ và giữ gìn uy tín của nhà trường.

9. Hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra hoạt động của cấp dưới trực tiếp trong việc thực hiện dân chủ và giải quyết kịp thời những kiến nghị của cấp dưới theo thẩm quyền được giao.

10. Phối hợp với tổ chức công đoàn trong nhà trường tổ chức hội nghị cán bộ, công chức mỗi năm một lần theo quy định của nhà nước.

TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC TỔ CHỨC ĐOÀN THỂ

Người đứng đầu các đoàn thể, các tổ chức trong nhà trường là người đại diện cho đoàn thể, tổ chức đó có trách nhiệm:

1. Phối hợp với nhà trường trong việc tổ chức, thực hiện quy chế dân chủ trong hoạt động của nhà trường.

2. Nâng cao chất lượng sinh hoạt của các đoàn thể, các tổ chức, dân chủ bàn bạc các chủ trương, biện pháp thực hiện các nhiệm vụ của nhà trường.

3. Ban Thanh tra nhân dân có trách nhiệm thực hiện chức năng giám sát, kiểm tra việc thực hiện quy chế dân chủ, có trách nhiệm lắng nghe ý kiến của quần chúng, phát hiện những vi phạm quy chế dân chủ trong nhà trường để đề nghị hiệu trưởng giải quyết. Hiệu trưởng không giải quyết được thì báo cáo lên cấp có thẩm quyền trong ngành theo phân cấp quản lý để xin ý kiến chỉ đạo giải quyết.

TRÁCH NHIỆM CỦA NHÀ GIÁO, CÁN BỘ, CÔNG CHỨC

1. Thực hiện các nhiệm vụ và quyền hạn của nhà giáo theo quy định của Luật Giáo dục.

2. Tham gia đóng góp ý kiến về :

-Chủ trương, chính sách, chế độ của Đảng và Nhà nước đối với nhà giáo, cán bộ, công chức,

-Về sử dụng tài sản, xây dựng cơ sở vật chất của nhà trường, công khai các khoản đóng góp của người học,

-Về sử dụng kinh phí và chấp hành chế độ thu, chi, quyết toán theo quy định hiện hành.

- Giải quyết các chế độ, quyền lợi, đời sống vật chất, tinh thần cho nhà giáo, cán bộ, công chức, cho người học.

- Báo cáo sơ kết, tổng kết, nhận xét, đánh giá công chức hàng năm.

 3. Kiên quyết đấu tranh chống những hiện tượng bè phái, mất đoàn kết, cửa quyền, quan liêu và những hoạt động khác vi phạm dân chủ, kỷ cương, nền nếp trong nhà trường.

4. Thực hiện đúng những quy định trong Pháp lệnh cán bộ, công chức; Pháp lệnh chống tham nhũng; Pháp lệnh thực hành tiết kiệm.

5. Giữ gìn phẩm chất, uy tín, danh dự của nhà giáo, cán bộ, công chức; tôn trọng đồng nghiệp và người học; bảo vệ uy tín của nhà trường.

 

ĐẠI DIỆN CÁC ĐOÀN THỂ

CHỦ TỊCH CÔNG ĐOÀN

ĐẠI DIỆN NHÀ TRƯỜNG

HIỆU TRƯỞNG

 

Tác giả: thcshoangdong

Xem thêm

LỄ KHAI GIẢNG NGĂM HỌC MỚI 2017-2018
LỄ KHAI GIẢNG NĂM HỌC 2015-2016
Hội thi Rung chuông vàng kỷ niệm ngày thành lập đoàn 26-3
Lễ khai giang năm học 2014-2015
  • Ba công khai
  • Thông báo

Công khai ngân sách nhà nước

Các biểu công khai ngân sách

Công khai ngân sách

Biểu công khai ngân sách

Công khai thông tin chất lượng giáo dục phổ thông, năm học 2016

Trường THCS Hoàng Đông công khai thông tin chất lượng giáo dục phổ thông, năm học 2016 - 2017

Công khai thông tin chất lượng giáo dục phổ thông, năm học

Trường THCS Hoàng Đông công khai thông tin chất lượng giáo dục phổ thông, năm học 2017 - 2018.

Công khai Cơ Sở Vật Chất năm học 2016 - 2017

Công Khai Cơ Sở Vật Chất Trường THCS Hoàng Đông Năm Học 2016 - 2017
Xem thêm...