tin tức-sự kiện

KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC VÀ BIÊN CHẾ ĐỘI NGŨ Năm học 2018-2019

PHÒNG GD&ĐT HUYỆN KIM BẢNG

TR­ƯỜNG THCS HOÀNG TÂY

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

        Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC VÀ BIÊN CHẾ ĐỘI NGŨ

Năm học 2018-2019

                             

Kính gửi:   Phòng Giáo dục và Đào tạo Kim Bảng.

                                                                     

       Căn cứ yêu cầu phát triển giáo dục của địa phương và thực tế tình hình đội ngũ, cơ sở vật chất hiện có tính đến 31 tháng 12 năm 2017, trường THCS xã Hoàng Tây đề nghị UBND huyện, phòng Giáo dục và Đào tạo Kim Bảng duyệt, giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển giáo dục về quy mô, số lượng và biên chế đội ngũ năm học 2018-2019 như sau:

I. Về số lớp và số học sinh:

Khối lớp

 

Thực hiện năm học 2017–2018

(Tính đến 31/12/2017)

Đề nghị năm học 2018-2019

Ghi chú

 

Số học sinh

Số lớp

Bình quân

HS/lớp

Số học sinh

Số lớp

Bình quân

 HS/lớp

Lớp 5

83

3

X

X

X

X

 

Khối 6

87

2

43,5

83

2

41,5

 

Khối 7

89

2

44,5

87

2

43,5

 

Khối 8

86

2

43

89

2

44,5

 

Khối 9

77

2

38,5

86

2

43

 

Cộng

339

8

43,4

345

8

43,1

 

 

II. Xây dựng cơ sở vật chất

1. Tình hình thực hiện 2017 - 2018

 

Diện tích khuôn viên (m2)

Tường bao

(m2)

Phòng chức năng

Phòng học

Bàn ghế

Học sinh

Bàn ghế

Giáo viên

TB, SGK

dùng chung

(1000đ)

T. Số

Kiên cố

Cấp 4

T. Số

Kiên cố

Cấp 4

Số bộ

Số chỗ ngồi

BQ

HS/chỗ ngồi

Số bộ

BQ

bộ/phòng

5442

545

5

5

0

8

8

0

196

589

1,7

13

1

2000

2. Kế hoạch bổ sung thêm năm học 2018 - 2019

Diện tích khuôn viên

( m2)

Phòng chức năng

Phòng học

Bàn ghế

học sinh

Bàn ghế

 giáo viên

TB, SGK

dùng chung

(1000đ)

Xây mới

Sửa chữa

Xây mới

Sửa chữa

SL

(bộ)

Trị giá

(1000đ)

SL

(bộ)

Trị giá

(1000đ)

SL

D.tích

(m2)

SL

D.tích

(m2)

SL

D.tích

(m2)

SL

D.tích

(m2)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3000

 

III. Biªn chÕ ®éi ngò

 

Chủng loại

Đội ngũ hiện có

Đề nghị biên chế năm học 2018 - 2019

Cân đối

Thiếu (-),

Thừa (+), tính đến 0,5

Ghi chú

Tổng số

Biên chế

Hợp đồng

A. Quản lý:

2

2

 

2

 

 

B. Giáo viên:

16

16

 

16

16

 

- GV Toán

3

3

 

3

0

 

- GV Lý

1

1

 

1

0

 

- GV Hoá

1

1

 

0,5

+ 0,5

 

- GV Sinh

1

1

 

1

0

 

- GV Công nghệ

1

1

 

1

0

 

- GV Văn

2

2

 

3

- 1

 

- GV Sử

1

1

 

0,5

+ 0,5

 

- GV Địa

1

1

 

0,5

+ 0,5

 

- GV GDCD

1

1

 

0,5

+ 0,5

 

- GV Thể dục

1

1

 

1

0

 

- GV Âm nhạc

1

1

 

0,5

+ 0,5

 

- GV Mĩ thuật

1

1

 

0,5

+ 0,5

 

- GV Tiếng Anh

1

1

 

1,5

- 0,5

 

- GV Tin học

0

0

 

0

0

 

- TPT Đội

0

0

 

1

- 1

 

C . Nhân viên:

3

 

3

3

0

 

- Kế toán

1

 

1

1

0

 

- Văn thư

1

 

1

1

0

 

- Thư viện, thiết bị

1

 

1

1

0

 

Tæng

21

18

3

21

+ 0,5

 

      

Ngày       tháng 3  năm 2018

TRƯỞNG PHÒNG

(Ký tên, đóng dấu)

 

 

 

Ngày 10 tháng 3 năm 2018

HIỆU TRƯỞNG

(Ký tên, đóng dấu)

 

 

Nguyễn Hồng Thái

 

Tác giả: thcshoangtay

Xem thêm

Niềm vui ngày khai trường
Ngày hội đến trường