Điểm báo

Cap phat bang TN nam hoc: 2012-2013
SỔ GỐC CẤP BẰNG TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC CƠ SỞ NĂM HỌC.2012-2013
TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ LAM HẠ
STT Họ và tên người học Ngày tháng năm sinh Giới tính Nơi sinh Dân tộc Học sinh trường Kỳ thi Khóa thi Hội đồng thi Năm tốt nghiệp Xếp loại tốt nghiệp Hình thức đào tạo Số hiệu của văn bằng Vào sổ cấp văn bằng số Người nhận văn bằng ký nhận, ghi rõ họ tên Ghi chú
1 Nguyễn Thị Hồng Anh 1/10/1998 Nữ Hà Nam Kinh THCS Lam Hạ 2013 Khá Chính quy A03396131 15001
2 Nguyễn Thị Lan Anh 9/11/1998 Nữ Hà Nam Kinh THCS Lam Hạ 2013 Khá Chính quy A03396132 15002
3 Nguyễn Thị Mai Anh 21/06/1998 Nữ Hà Nam Kinh THCS Lam Hạ 2013 Giỏi Chính quy A03396133 15003
4 Nguyễn Ngọc Anh 3/12/1998 Nữ Hà Nam Kinh THCS Lam Hạ 2013 Giỏi Chính quy A03396134 15004
5 Nguyễn T. Quỳnh Anh 12/10/1998 Nữ Hà Nam Kinh THCS Lam Hạ 2013 Giỏi Chính quy A03396135 15005
6 Lê Văn Anh 24/07/1998 Nam Hà Nam Kinh THCS Lam Hạ 2013 TB Chính quy A03396136 15006
7 Nguyễn Vân Anh 22/03/1998 Nữ Hà Nam Kinh THCS Lam Hạ 2013 Khá Chính quy A03396137 15007
8 Đặng Ngọc Ánh 19/09/1998 Nữ Hà Nam Kinh THCS Lam Hạ 2013 Khá Chính quy A03396138 15008
9 Trịnh Quốc Bảo 20/03/1998 Nam Hà Nam Kinh THCS Lam Hạ 2013 TB Chính quy A03396139 15009
10 Hoàng Văn Bình 21/10/1998 Nam Hà Nam Kinh THCS Lam Hạ 2013 TB Chính quy A03396140 15010
11 Phạm Thị Chiên 24/08/1998 Nữ Hà Nam Kinh THCS Lam Hạ 2013 Khá Chính quy A03396141 15011
12 Nguyễn Văn Cương 27/07/1998 Nam Hà Nam Kinh THCS Lam Hạ 2013 Khá Chính quy A03396142 15012
Số TT Họ và tên người học Ngày tháng năm sinh Giới tính Nơi sinh Dân tộc Học sinh trường Kỳ thi Khóa thi Hội đồng thi Năm tốt nghiệp Xếp loại tốt nghiệp Hình thức đào tạo Số hiệu của văn bằng Vào sổ cấp văn bằng số Người nhận văn bằng ký nhận, ghi rõ họ tên Ghi chú
13 Trịnh Thị Diễm 27/08/1998 Nữ Hà Nam Kinh THCS Lam Hạ 2013 TB Chính quy A03396143 15013
14 Nguyễn Thị Dinh 27/10/1998 Nữ Hà Nam Kinh THCS Lam Hạ 2013 Khá Chính quy A03396144 15014
15 Nguyễn Thị Dung 17/06/1998 Nữ Hà Nam Kinh THCS Lam Hạ 2013 Khá Chính quy A03396145 15015
16 Đỗ Thị Đông 29/07/1998 Nữ Hà Nam Kinh THCS Lam Hạ 2013 Khá Chính quy A03396146 15016
17 Trần Minh Đức 18/07/1998 Nam Hà Nam Kinh THCS Lam Hạ 2013 TB Chính quy A03396147 15017
18 Nguyễn Tiến Đức 25/01/1998 Nam Hà Nam Kinh THCS Lam Hạ 2013 TB Chính quy A03396148 15018
19 Trịnh Văn Giang 20/09/1998 Nam Hà Nam Kinh THCS Lam Hạ 2013 TB Chính quy A03396149 15019
20 Vũ Hải Hà 14/06/1998 Nam Hà Nam Kinh THCS Lam Hạ 2013 Giỏi Chính quy A03396150 15020
21 Nguyễn Thành Hà 25/04/1998 Nam Hà Nam Kinh THCS Lam Hạ 2013 TB Chính quy A03396151 15021
22 Lâm Văn Hạnh 4/12/1998 Nam Hà Nam Kinh THCS Lam Hạ 2013 Khá Chính quy A03396152 15022
23 Vũ Thị Tú Hảo 25/06/1998 Nữ Hà Nam Kinh THCS Lam Hạ 2013 Khá Chính quy A03396153 15023
24 Nguyễn Thị Hiên 15/10/1998 Nữ Hà Nam Kinh THCS Lam Hạ 2013 TB Chính quy A03396154 15024
25 Nguyễn Tài Hiếu 14/05/1998 Nam Hà Nam Kinh THCS Lam Hạ 2013 TB Chính quy A03396155 15025
Số TT Họ và tên người học Ngày tháng năm sinh Giới tính Nơi sinh Dân tộc Học sinh trường Kỳ thi Khóa thi Hội đồng thi Năm tốt nghiệp Xếp loại tốt nghiệp Hình thức đào tạo Số hiệu của văn bằng Vào sổ cấp văn bằng số Người nhận văn bằng ký nhận, ghi rõ họ tên Ghi chú
26 Hoàng Trung Hiếu 14/09/1998 Nam Hà Nam Kinh THCS Lam Hạ 2013 TB Chính quy A03396156 15026
27 Trịnh Trung Hiếu 13/06/1998 Nam Hà Nam Kinh THCS Lam Hạ 2013 TB Chính quy A03396157 15027
28 Phan Văn Hiếu 15/05/1997 Nam Bình Phước Kinh THCS Lam Hạ 2013 TB Chính quy A03396158 15028
29 Đỗ Thị Hoa 4/3/1998 Nữ Hà Nam Kinh THCS Lam Hạ 2013 Khá Chính quy A03396159 15029
30 Nguyễn Mạnh Hoà 14/06/1998 Nam Hà Nam Kinh THCS Lam Hạ 2013 TB Chính quy A03396160 15030
31 Vũ Thị Hồng 3/1/1998 Nữ Hà Nam Kinh THCS Lam Hạ 2013 TB Chính quy A03396161 15031
32 Nguyễn Mạnh Hùng 10/9/1998 Nam Hà Nam Kinh THCS Lam Hạ 2013 TB Chính quy A03396162 15032
33 Nguyễn Tiến Hùng 26/10/1998 Nam Hà Nam Kinh THCS Lam Hạ 2013 TB Chính quy A03396163 15033
34 Vũ Đức Huy 13/01/1998 Nam Hà Nam Kinh THCS Lam Hạ 2013 Khá Chính quy A03396164 15034
35 Lưu Thị Huyền 8/6/1998 Nữ Hà Nam Kinh THCS Lam Hạ 2013 Khá Chính quy A03396165 15035
36 Nguyễn Hoàng Hưng 14/05/1998 Nam Hà Nam Kinh THCS Lam Hạ 2013 Khá Chính quy A03396166 15036
37 Nguyễn Thị Hường 25/06/1998 Nữ Hà Nam Kinh THCS Lam Hạ 2013 Khá Chính quy A03396167 15037
38 Bù Minh Khang 22/01/1998 Nam Hà Nam Kinh THCS Lam Hạ 2013 TB Chính quy A03396168 15038
39 Nguyễn Văn Khánh 23/09/1997 Nam Hà Nam Kinh THCS Lam Hạ 2013 TB Chính quy A03396169 15039
Số TT Họ và tên người học Ngày tháng năm sinh Giới tính Nơi sinh Dân tộc Học sinh trường Kỳ thi Khóa thi Hội đồng thi Năm tốt nghiệp Xếp loại tốt nghiệp Hình thức đào tạo Số hiệu của văn bằng Vào sổ cấp văn bằng số Người nhận văn bằng ký nhận, ghi rõ họ tên Ghi chú
40 Nguyễn T. Thanh Kim 20/04/1998 Nữ Hà Nam Kinh THCS Lam Hạ 2013 Giỏi Chính quy A03396170 15040
41 Trần T. Khánh Linh 30/01/1998 Nữ Hà Nam Kinh THCS Lam Hạ 2013 Giỏi Chính quy A03396171 15041
42 Đỗ Thuỳ Linh 3/8/1998 Nữ Hà Nam Kinh THCS Lam Hạ 2013 Khá Chính quy A03396172 15042
43 Nguyễn Thuỳ Linh 4/10/1998 Nữ Hà Nam Kinh THCS Lam Hạ 2013 Giỏi Chính quy A03396173 15043
44 Nguyễn T Thuỳ Linh 18/07/1998 Nữ Hà Nam Kinh THCS Lam Hạ 2013 Giỏi Chính quy A03396174 15044
45 Hoàng Trọng Luân 1/4/1998 Nam Hà Nam Kinh THCS Lam Hạ 2013 Khá Chính quy A03396175 15045
46 Bạch Hương Ly 30/10/1998 Nữ Hà Nam Kinh THCS Lam Hạ 2013 TB Chính quy A03396176 15046
47 Nguyễn T. Hương Ly 17/06/1998 Nữ Hải Dương Kinh THCS Lam Hạ 2013 TB Chính quy A03396177 15047
48 Đặng Quang Minh 3/10/1998 Nam Hà Nam Kinh THCS Lam Hạ 2013 TB Chính quy A03396178 15048
49 Đinh Thị Mơ 24/02/1998 Nữ Hà Nội Kinh THCS Lam Hạ 2013 TB Chính quy A03396179 15049
50 Nguyễn Đức Nam 5/11/1998 Nam Hà Nam Kinh THCS Lam Hạ 2013 Khá Chính quy A03396180 15050
51 Nguyễn Phương Nam 30/11/1998 Nam Hà Nam Kinh THCS Lam Hạ 2013 TB Chính quy A03396181 15051
52 Nguyễn Thị Nghĩa 3/2/1998 Nữ Hà Nam Kinh THCS Lam Hạ 2013 TB Chính quy A03396182 15052
STT Họ và tên người học Ngày tháng năm sinh Giới tính Nơi sinh Dân tộc Học sinh trường Kỳ thi Khóa thi Hội đồng thi Năm tốt nghiệp Xếp loại tốt nghiệp Hình thức đào tạo Số hiệu của văn bằng Vào sổ cấp văn bằng số Người nhận văn bằng ký nhận, ghi rõ họ tên Ghi chú
53 Phạm Thị Nhàn 2/10/1998 Nữ Hà Nam Kinh THCS Lam Hạ 2013 Giỏi Chính quy A03396183 15053
54 Nguyễn Thị Nhung 26/10/1998 Nữ Hà Nam Kinh THCS Lam Hạ 2013 Giỏi Chính quy A03396184 15054
55 Phạm Quang Ninh 1/1/1998 Nam Hà Nam Kinh THCS Lam Hạ 2013 TB Chính quy A03396185 15055
56 Nguyễn Thị Phương 20/10/1998 Nữ Thái Bình Kinh THCS Lam Hạ 2013 Khá Chính quy A03396186 15056
57 Bạch Thị Thu Phương 1/11/1998 Nữ Hà Nam Kinh THCS Lam Hạ 2013 Khá Chính quy A03396187 15057
58 Vũ Kim Phượng 24/01/1998 Nữ Hà Nam Kinh THCS Lam Hạ 2013 Khá Chính quy A03396188 15058
59 Nguyễn Hồng Quân 2/6/1998 Nam Hà Nam Kinh THCS Lam Hạ 2013 TB Chính quy A03396189 15059
60 Trần Thị Kim Quyến 9/7/1998 Nữ Hà Nam Kinh THCS Lam Hạ 2013 TB Chính quy A03396190 15060
61 Nguyễn Hoàng Sơn 28/12/1998 Nam Hà Nam Kinh THCS Lam Hạ 2013 Giỏi Chính quy A03396191 15061
62 Hoàng Thanh Sơn 23/04/1998 Nam Hà Nam Kinh THCS Lam Hạ 2013 TB Chính quy A03396192 15062
63 Nguyễn Xuân Sơn 26/07/1998 Nam Hà Nam Kinh THCS Lam Hạ 2013 Khá Chính quy A03396193 15063
64 Nguyễn Thị Hải Thanh 17/07/1998 Nữ Hà Nam Kinh THCS Lam Hạ 2013 TB Chính quy A03396194 15064
65 Nguyễn Đức Thành 14/06/1998 Nam Hà Nam Kinh THCS Lam Hạ 2013 TB Chính quy A03396195 15065
66 Nguyễn Đức Thành 4/8/1998 Nam Hà Nam Kinh THCS Lam Hạ 2013 TB Chính quy A03396196 15066
STT Họ và tên người học Ngày tháng năm sinh Giới tính Nơi sinh Dân tộc Học sinh trường Kỳ thi Khóa thi Hội đồng thi Năm tốt nghiệp Xếp loại tốt nghiệp Hình thức đào tạo Số hiệu của văn bằng Vào sổ cấp văn bằng số Người nhận văn bằng ký nhận, ghi rõ họ tên Ghi chú
67 Hoàng Xuân Thành 12/5/1998 Nam Hà Nam Kinh THCS Lam Hạ 2013 Khá Chính quy A03396197 15067
68 Trịnh Thị Phương Thảo 25/01/1998 Nữ Hà Nam Kinh THCS Lam Hạ 2013 Giỏi Chính quy A03396198 15068
69 Nguyễn Thị Thu Thảo 5/11/1998 Nữ Hà Nam Kinh THCS Lam Hạ 2013 Khá Chính quy A03396199 15069
70 Nguyễn Hồng Thắm 27/07/1998 Nữ Hà Nam Kinh THCS Lam Hạ 2013 Giỏi Chính quy A03396200 15070
71 Lê Đô Thắng 10/1/1998 Nam Hà Nam Kinh THCS Lam Hạ 2013 TB Chính quy A03396201 15071
72 Nguyễn Ngọc Thắng 8/10/1998 Nam Hà Nam Kinh THCS Lam Hạ 2013 Giỏi Chính quy A03396202 15072
73 Bùi Văn Thiện 21/08/1998 Nam Hà Nam Kinh THCS Lam Hạ 2013 TB Chính quy A03396203 15073
74 Lại Thị Thu 9/4/1998 Nữ Hà Nam Kinh THCS Lam Hạ 2013 Giỏi Chính quy A03396204 15074
75 Trần Văn Thuỷ 2/9/1998 Nam Hà Nam Kinh THCS Lam Hạ 2013 TB Chính quy A03396205 15075
76 Đặng Minh Thuý 29/07/1998 Nữ Hà Nam Kinh THCS Lam Hạ 2013 TB Chính quy A03396206 15076
77 Đỗ Thị Thu Trang 18/08/1998 Nữ Hà Nam Kinh THCS Lam Hạ 2013 Khá Chính quy A03396207 15077
78 Nguyễn Thị Thu Trang 23/05/1998 Nữ Hà Nam Kinh THCS Lam Hạ 2013 TB Chính quy A03396208 15078
79 Lâm Thị Kiều Trinh 19/02/1998 Nữ Hà Nam Kinh THCS Lam Hạ 2013 TB Chính quy A03396209 15079
80 Đặng Văn Trưởng 4/5/1998 Nam Hà Nam Kinh THCS Lam Hạ 2013 TB Chính quy A03396210 15080
81 Nguyễn Quang Tú 30/01/1998 Nam Hà Nam Kinh THCS Lam Hạ 2013 Khá Chính quy A03396211 15081
STT Họ và tên người học Ngày tháng năm sinh Giới tính Nơi sinh Dân tộc Học sinh trường Kỳ thi Khóa thi Hội đồng thi Năm tốt nghiệp Xếp loại tốt nghiệp Hình thức đào tạo Số hiệu của văn bằng Vào sổ cấp văn bằng số Người nhận văn bằng ký nhận, ghi rõ họ tên Ghi chú
82 Nguyễn Văn Tuân 4/7/1998 Nam Hà Nam Kinh THCS Lam Hạ 2013 TB Chính quy A03396212 15082
83 Nguyễn Thị Uyên 25/05/1998 Nữ Hà Nam Kinh THCS Lam Hạ 2013 TB Chính quy A03396213 15083
84 Phạm Bá Việt 5/1/1998 Nam Hà Nam Kinh THCS Lam Hạ 2013 TB Chính quy A03396214 15084
85 Nguyễn Văn Vinh 10/7/1998 Nam Hà Nam Kinh THCS Lam Hạ 2013 TB Chính quy A03396215 15085
86 Đặng Văn Vương 4/5/1998 Nam Hà Nam Kinh THCS Lam Hạ 2013 TB Chính quy A03396216 15086
87 Trần Văn Vương 20/03/1998 Nam Hà Nam Kinh THCS Lam Hạ 2013 Khá Chính quy A03396217 15087
Lam Hạ, ngày……..tháng……năm 2013
HIỆU TRƯỞNG
Nguyễn Thị Kim Ngân
Tác giả:

Xem thêm

Niềm vui ngày khai trường
Ngày hội đến trường
Ngày hội khai trường