Điểm báo

Cap phat van bang TN nam hoc 2013-2014
SỔ GỐC CẤP BẰNG TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC CƠ SỞ NĂM HỌC.2013-2014
TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ LAM HẠ
STT Họ và tên người học Ngày tháng năm sinh Giới tính Nơi sinh Dân tộc Học sinh trường Kỳ thi Khóa thi Hội đồng thi Năm tốt nghiệp Xếp loại tốt nghiệp Hình thức đào tạo Số hiệu của văn bằng Vào sổ cấp văn bằng số Người nhận văn bằng ký nhận, ghi rõ họ tên Ghi chú
1 Bùi Tuấn Anh 20/03/1999 Hà Nội Kinh THCS Lam Hạ TN 2013-2014 Lam Hạ 2014 TB Chính quy A04564303 15001
2 Lưu Tuấn Anh 11/1/1999 Hà Nam Kinh THCS Lam Hạ TN 2013-2014 Lam Hạ 2014 TB Chính quy A04564304 15002
3 Hoàng Thị ánh 17/02/1999 X Hà Nam Kinh THCS Lam Hạ TN 2013-2014 Lam Hạ 2014 Giỏi Chính quy A04564305 15003
4 Nguyễn Văn Bằng 26/04/1999 Hà Nam Kinh THCS Lam Hạ TN 2013-2014 Lam Hạ 2014 TB Chính quy A04564306 15004
5 Hoàng Thị Quỳnh Chi 15/09/1999 X Hà Nam Kinh THCS Lam Hạ TN 2013-2014 Lam Hạ 2014 Giỏi Chính quy A04564307 15005
6 Lưu Danh Chiến 29/07/1999 Hà Nam Kinh THCS Lam Hạ TN 2013-2014 Lam Hạ 2014 TB Chính quy A04564308 15006
7 Trần Thành Công 8/2/1999 Hà Nam Kinh THCS Lam Hạ TN 2013-2014 Lam Hạ 2014 TB Chính quy A04564309 15007
8 Cao Thị Thuỳ Dung 24/07/1999 X Hà Nam Kinh THCS Lam Hạ TN 2013-2014 Lam Hạ 2014 Khá Chính quy A04564310 15008
9 Đinh Anh Dũng 4/5/1999 Hà Nam Kinh THCS Lam Hạ TN 2013-2014 Lam Hạ 2014 Khá Chính quy A04564311 15009
10 Trịnh Thị Đào 3/9/1999 X Hà Nam Kinh THCS Lam Hạ TN 2013-2014 Lam Hạ 2014 Khá Chính quy A04564312 15010
11 Nguyễn Tiến Đạt 10/2/1999 Hà Nam Kinh THCS Lam Hạ TN 2013-2014 Lam Hạ 2014 Khá Chính quy A04564313 15011
12 Vũ Tiến Đạt 1/12/1999 Hà Nam Kinh THCS Lam Hạ TN 2013-2014 Lam Hạ 2014 TB Chính quy A04564314 15012
Số TT Họ và tên người học Ngày tháng năm sinh Giới tính Nơi sinh Dân tộc Học sinh trường Kỳ thi Khóa thi Hội đồng thi Năm tốt nghiệp Xếp loại tốt nghiệp Hình thức đào tạo Số hiệu của văn bằng Vào sổ cấp văn bằng số Người nhận văn bằng ký nhận, ghi rõ họ tên Ghi chú
13 Trần Công Đô 13/01/1999 Hà Nam Kinh THCS Lam Hạ TN 2013-2014 Lam Hạ 2014 Khá Chính quy A04564315 15013
14 Nguyễn Phương Đông 4/9/1999 Hà Nam Kinh THCS Lam Hạ TN 2013-2014 Lam Hạ 2014 Khá Chính quy A04564316 15014
15 Nguyễn Xuân Đức 22/07/1999 Hà Nam Kinh THCS Lam Hạ TN 2013-2014 Lam Hạ 2014 TB Chính quy A04564317 15015
16 Nguyễn Mạnh Hà 19/09/1999 Hà Nam Kinh THCS Lam Hạ TN 2013-2014 Lam Hạ 2014 Giỏi Chính quy A04564318 15016
17 Trần Thị Hồng Hạnh 24/03/1999 X Hà Nam Kinh THCS Lam Hạ TN 2013-2014 Lam Hạ 2014 Khá Chính quy A04564319 15017
18 Ngô Thị Thu Hằng 7/6/1999 X Hà Nam Kinh THCS Lam Hạ TN 2013-2014 Lam Hạ 2014 Khá Chính quy A04564320 15018
19 Bùi Duy Hiển 16/03/1999 Hà Nam Kinh THCS Lam Hạ TN 2013-2014 Lam Hạ 2014 Khá Chính quy A04564321 15019
20 Nguyễn Minh Hiếu 14/06/1999 Hà Nam Kinh THCS Lam Hạ TN 2013-2014 Lam Hạ 2014 TB Chính quy A04564322 15020
21 Nguyễn Minh Hiếu 28/11/1999 Hà Nam Kinh THCS Lam Hạ TN 2013-2014 Lam Hạ 2014 Khá Chính quy A04564323 15021
22 Trần Trung Hiếu 5/1/1999 Hà Nam Kinh THCS Lam Hạ TN 2013-2014 Lam Hạ 2014 TB Chính quy A04564324 15022
23 Nguyễn Thị Kim Hoa 10/10/1999 X Hà Nam Kinh THCS Lam Hạ TN 2013-2014 Lam Hạ 2014 Giỏi Chính quy A04564325 15023
24 Nguyễn Tiến Hoà 1/3/1999 Hà Nam Kinh THCS Lam Hạ TN 2013-2014 Lam Hạ 2014 TB Chính quy A04564326 15024
25 Phạm Thị Hoàn 13/04/1999 X Hà Nam Kinh THCS Lam Hạ TN 2013-2014 Lam Hạ 2014 TB Chính quy A04564327 15025
Số TT Họ và tên người học Ngày tháng năm sinh Giới tính Nơi sinh Dân tộc Học sinh trường Kỳ thi Khóa thi Hội đồng thi Năm tốt nghiệp Xếp loại tốt nghiệp Hình thức đào tạo Số hiệu của văn bằng Vào sổ cấp văn bằng số Người nhận văn bằng ký nhận, ghi rõ họ tên Ghi chú
26 Nguyễn Thị Kim Huệ 13/11/1999 X Hà Nam Kinh THCS Lam Hạ TN 2013-2014 Lam Hạ 2014 TB Chính quy A04564328 15026
27 Phạm Thị Ngọc Huyền 29/04/1999 X Hà Nam Kinh THCS Lam Hạ TN 2013-2014 Lam Hạ 2014 Khá Chính quy A04564329 15027
28 Trần Thị Ngọc Huyền 5/7/1999 X Hà Nam Kinh THCS Lam Hạ TN 2013-2014 Lam Hạ 2014 Khá Chính quy A04564330 15028
29 Nguyễn Thị Thu Huyền 23/09/1999 X Hà Nam Kinh THCS Lam Hạ TN 2013-2014 Lam Hạ 2014 Giỏi Chính quy A04564331 15029
30 Phạm Thị Ninh Kiều 11/5/1999 X Hà Nam Kinh THCS Lam Hạ TN 2013-2014 Lam Hạ 2014 Giỏi Chính quy A04564332 15030
31 Phạm Đắc Chí Kỳ 21/3/1999 Hà Nam Kinh THCS Lam Hạ TN 2013-2014 Lam Hạ 2014 Khá Chính quy A04564333 15031
32 Nguyễn Đắc Lãng 30/09/1999 Hà Nam Kinh THCS Lam Hạ TN 2013-2014 Lam Hạ 2014 Khá Chính quy A04564334 15032
33 Phạm Thị Lánh 15/11/1999 X Hà Nam Kinh THCS Lam Hạ TN 2013-2014 Lam Hạ 2014 Khá Chính quy A04564335 15033
34 Chu Tiến Lâm 31/12/1999 Hà Nam Kinh THCS Lam Hạ TN 2013-2014 Lam Hạ 2014 TB Chính quy A04564336 15034
35 Đặng Diệu Linh 25/07/1999 X Hà Nam Kinh THCS Lam Hạ TN 2013-2014 Lam Hạ 2014 Giỏi Chính quy A04564337 15035
36 Đinh Thị Luyến 26/10/1999 X Hà Nam Kinh THCS Lam Hạ TN 2013-2014 Lam Hạ 2014 TB Chính quy A04564338 15036
37 Vũ Quang Lưu 17/12/1999 Hà Nam Kinh THCS Lam Hạ TN 2013-2014 Lam Hạ 2014 TB Chính quy A04564339 15037
38 Lại Văn Lưu 21/2/1999 Hà Nam Kinh THCS Lam Hạ TN 2013-2014 Lam Hạ 2014 Giỏi Chính quy A04564340 15038
39 Nguyễn Thị Hương Ly 28/11/1999 X Hà Nam Kinh THCS Lam Hạ TN 2013-2014 Lam Hạ 2014 Khá Chính quy A04564341 15039
Số TT Họ và tên người học Ngày tháng năm sinh Giới tính Nơi sinh Dân tộc Học sinh trường Kỳ thi Khóa thi Hội đồng thi Năm tốt nghiệp Xếp loại tốt nghiệp Hình thức đào tạo Số hiệu của văn bằng Vào sổ cấp văn bằng số Người nhận văn bằng ký nhận, ghi rõ họ tên Ghi chú
40 Phạm Thị Ngọc Mai 22/6/1999 X Hà Nam Kinh THCS Lam Hạ TN 2013-2014 Lam Hạ 2014 Giỏi Chính quy A04564342 15040
41 Nguyễn Thị Phương Mai 6/1/1999 X Hà Nam Kinh THCS Lam Hạ TN 2013-2014 Lam Hạ 2014 Giỏi Chính quy A04564343 15041
42 Nguyễn Tuấn Mạnh 4/8/1999 Hà Nam Kinh THCS Lam Hạ TN 2013-2014 Lam Hạ 2014 Khá Chính quy A04564344 15042
43 Nguyễn Thị Mến 8/11/1999 X Hà Nam Kinh THCS Lam Hạ TN 2013-2014 Lam Hạ 2014 Khá Chính quy A04564345 15043
44 Nguyễn Hải Nam, 2/10/1999 Hà Nam Kinh THCS Lam Hạ TN 2013-2014 Lam Hạ 2014 Khá Chính quy A04564346 15044
45 Đặng Cao Năng 12/11/1999 Hà Nam Kinh THCS Lam Hạ TN 2013-2014 Lam Hạ 2014 TB Chính quy A04564347 15045
46 Trịnh Thị Phi Nga 2/4/1999 X Hà Nam Kinh THCS Lam Hạ TN 2013-2014 Lam Hạ 2014 Khá Chính quy A04564348 15046
47 Phạm Thị Ngoan 13/4/1999 X Hà Nam Kinh THCS Lam Hạ TN 2013-2014 Lam Hạ 2014 TB Chính quy A04564349 15047
48 Đỗ Minh Ngọc 28/9/1999 X Hà Nam Kinh THCS Lam Hạ TN 2013-2014 Lam Hạ 2014 TB Chính quy A04564350 15048
49 Nguyễn Văn Nhất 21/8/1999 Hà Nam Kinh THCS Lam Hạ TN 2013-2014 Lam Hạ 2014 TB Chính quy A04564351 15049
50 Nguyễn Thị Hồng Nhung 10/5/1999 X Hà Nam Kinh THCS Lam Hạ TN 2013-2014 Lam Hạ 2014 Giỏi Chính quy A04564352 15050
51 Phạm Thị Hồng Nhung 7/10/1999 X Hà Nam Kinh THCS Lam Hạ TN 2013-2014 Lam Hạ 2014 Khá Chính quy A04564353 15051
52 Nguyễn Văn Phong 3/12/1999 Hà Nam Kinh THCS Lam Hạ TN 2013-2014 Lam Hạ 2014 Giỏi Chính quy A04564354 15052
STT Họ và tên người học Ngày tháng năm sinh Giới tính Nơi sinh Dân tộc Học sinh trường Kỳ thi Khóa thi Hội đồng thi Năm tốt nghiệp Xếp loại tốt nghiệp Hình thức đào tạo Số hiệu của văn bằng Vào sổ cấp văn bằng số Người nhận văn bằng ký nhận, ghi rõ họ tên Ghi chú
53 Nguyễn Hồng Phương 17/01/1999 Hà Nam Kinh THCS Lam Hạ TN 2013-2014 Lam Hạ 2014 Khá Chính quy A04564355 15053
54 Phạm Thị Thu Phương 6/12/1999 X Hà Nam Kinh THCS Lam Hạ TN 2013-2014 Lam Hạ 2014 Giỏi Chính quy A04564356 15054
55 Nguyễn Thị Bích Phượng 15/06/1999 X Hà Nam Kinh THCS Lam Hạ TN 2013-2014 Lam Hạ 2014 Khá Chính quy A04564357 15055
56 Nguyễn Ngọc Quý 21/08/1999 Hà Nam Kinh THCS Lam Hạ TN 2013-2014 Lam Hạ 2014 Khá Chính quy A04564358 15056
57 Nguyễn Hồng Sơn 1/2/1998 Hà Nam Kinh THCS Lam Hạ TN 2013-2014 Lam Hạ 2014 TB Chính quy A04564359 15057
58 Nguyễn Minh Sơn 10/5/1999 Hà Nam Kinh THCS Lam Hạ TN 2013-2014 Lam Hạ 2014 TB Chính quy A04564360 15058
59 Đặng Thanh Tâm 25/12/1999 Hà Nam Kinh THCS Lam Hạ TN 2013-2014 Lam Hạ 2014 TB Chính quy A04564361 15059
60 Nguyễn Duy Thái 4/7/1999 Hà Nam Kinh THCS Lam Hạ TN 2013-2014 Lam Hạ 2014 Giỏi Chính quy A04564362 15060
61 Nguyễn Văn Thái 27/06/1999 Hà Nam Kinh THCS Lam Hạ TN 2013-2014 Lam Hạ 2014 Khá Chính quy A04564363 15061
62 Lê Thị Hồng Thanh 20/11/1999 X Hà Nam Kinh THCS Lam Hạ TN 2013-2014 Lam Hạ 2014 Khá Chính quy A04564364 15062
63 Hoàng Ngọc Thanh 27/11/1999 Hà Nam Kinh THCS Lam Hạ TN 2013-2014 Lam Hạ 2014 TB Chính quy A04564365 15063
64 Đặng Tiến Thành 19/9/1999 Hà Nam Kinh THCS Lam Hạ TN 2013-2014 Lam Hạ 2014 TB Chính quy A04564366 15064
65 Nguyễn Tiến Thành 10/12/1999 Hà Nam Kinh THCS Lam Hạ TN 2013-2014 Lam Hạ 2014 TB Chính quy A04564367 15065
66 Bạch Văn Thành 20/10/1999 Hà Nam Kinh THCS Lam Hạ TN 2013-2014 Lam Hạ 2014 TB Chính quy A04564368 15066
STT Họ và tên người học Ngày tháng năm sinh Giới tính Nơi sinh Dân tộc Học sinh trường Kỳ thi Khóa thi Hội đồng thi Năm tốt nghiệp Xếp loại tốt nghiệp Hình thức đào tạo Số hiệu của văn bằng Vào sổ cấp văn bằng số Người nhận văn bằng ký nhận, ghi rõ họ tên Ghi chú
67 Cao Thị Hồng Thắm 20/10/1999 X Hà Nam Kinh THCS Lam Hạ TN 2013-2014 Lam Hạ 2014 Giỏi Chính quy A04564369 15067
68 Đặng Thị Thắm 9/12/1999 X Hà Nam Kinh THCS Lam Hạ TN 2013-2014 Lam Hạ 2014 TB Chính quy A04564370 15068
69 Hoàng Thị Thắm 26/7/1999 X Hà Nam Kinh THCS Lam Hạ TN 2013-2014 Lam Hạ 2014 TB Chính quy A04564371 15069
70 Phạm Bá Thắng 27/7/1998 Hà Nam Kinh THCS Lam Hạ TN 2013-2014 Lam Hạ 2014 TB Chính quy A04564372 15070
71 Nguyễn Tài Thuận 9/8/1999 Hà Nam Kinh THCS Lam Hạ TN 2013-2014 Lam Hạ 2014 TB Chính quy A04564373 15071
72 Nguyễn Văn Thuận 24/1/1999 Hà Nam Kinh THCS Lam Hạ TN 2013-2014 Lam Hạ 2014 Khá Chính quy A04564374 15072
73 Nguyễn Thị Thanh Thuỳ 20/10/1999 X Hà Nam Kinh THCS Lam Hạ TN 2013-2014 Lam Hạ 2014 Giỏi Chính quy A04564375 15073
74 Nguyễn Thị Thanh Thuỷ 2/11/1999 X Hà Nam Kinh THCS Lam Hạ TN 2013-2014 Lam Hạ 2014 Giỏi Chính quy A04564376 15074
75 Phạm Thị Thuý 26/7/1999 X Hà Nam Kinh THCS Lam Hạ TN 2013-2014 Lam Hạ 2014 TB Chính quy A04564377 15075
76 Lưu Anh Thương 9/10/1999 Hà Nam Kinh THCS Lam Hạ TN 2013-2014 Lam Hạ 2014 Khá Chính quy A04564378 15076
77 Nguyễn Thị Thuỷ Tiên 31/5/1999 X Hà Nam Kinh THCS Lam Hạ TN 2013-2014 Lam Hạ 2014 Giỏi Chính quy A04564379 15077
78 Nguyễn Thị Huyền Trang 10/11/1999 X Hà Nam Kinh THCS Lam Hạ TN 2013-2014 Lam Hạ 2014 Khá Chính quy A04564380 15078
79 Nguyễn Thu Trang 2/11/1999 X Hà Nam Kinh THCS Lam Hạ TN 2013-2014 Lam Hạ 2014 Giỏi Chính quy A04564381 15079
80 Đỗ Tiểu Trúc 22/1/1999 X Hà Nam Kinh THCS Lam Hạ TN 2013-2014 Lam Hạ 2014 TB Chính quy A04564382 15080
81 Nguyễn Anh Trường 19/8/1999 Hà Nam Kinh THCS Lam Hạ TN 2013-2015 Lam Hạ 2014 Khá Chính quy A04564383 15081
STT Họ và tên người học Ngày tháng năm sinh Giới tính Nơi sinh Dân tộc Học sinh trường Kỳ thi Khóa thi Hội đồng thi Năm tốt nghiệp Xếp loại tốt nghiệp Hình thức đào tạo Số hiệu của văn bằng Vào sổ cấp văn bằng số Người nhận văn bằng ký nhận, ghi rõ họ tên Ghi chú
82 Nguyễn Quang Trường 7/5/1999 Hà Nam Kinh THCS Lam Hạ TN 2013-2014 Lam Hạ 2014 TB Chính quy A04564384 15082
83 Đỗ Anh Tuấn 26/7/1999 Hà Nam Kinh THCS Lam Hạ TN 2013-2014 Lam Hạ 2014 Khá Chính quy A04564385 15083
84 Bạch Quang Tùng 8/8/1999 Hà Nam Kinh THCS Lam Hạ TN 2013-2014 Lam Hạ 2014 TB Chính quy A04564386 15084
85 Nguyễn Ngọc Vương 8/12/1999 Hà Nam Kinh THCS Lam Hạ TN 2013-2014 Lam Hạ 2014 TB Chính quy A04564387 15085
86 Lê Quí Xuân 20/2/1999 X Hà Nam Kinh THCS Lam Hạ TN 2013-2014 Lam Hạ 2014 TB Chính quy A04564388 15086
87 Nguyễn Thanh Xuân 15/11/1999 X Hà Nam Kinh THCS Lam Hạ TN 2013-2014 Lam Hạ 2014 TB Chính quy A04564389 15087
Lam Hạ, ngày……..tháng……năm 2015
HIỆU TRƯỞNG
Tác giả:

Xem thêm

Niềm vui ngày khai trường
Ngày hội đến trường
Ngày hội khai trường