tin tức-sự kiện

Công khai thông tin chất lượng giáo dục phổ thông, năm học 2017-2018

Biểu mẫu 09

(Kèm theo Thông tư số 09/2009/TT-BGDĐT ngày 07 tháng 5 năm 2009 của

Bộ Giáo dục và Đào tạo)

(Tên cơ quan quản lý cấp trên trực tiếp)

(Tên cơ sở giáo dục)

THÔNG B¸O

Công khai thông tin chất lượng giáo dục phổ thông, năm học 2017-2018

STT

Nội dung

Tổng số

Chia ra theo khối lớp

Lớp6

Lớp7

Lớp8

Lớp9

I

Số học sinh chia theo hạnh kiểm

402

95

96

100

111

1

Tốt

302

77

75

69

81

(tỷ lệ so với tổng số)

75.12

81.05

78.13

69.00

72.97

2

Khá

87

16

18

31

22

(tỷ lệ so với tổng số)

21.6

16.84

18.75

31.00

19.82

3

Trung bình

13

2

3

0

8

(tỷ lệ so với tổng số)

3.23

2.11

3.13

0

7.21

4

Yếu

0

0

0

0

0

(tỷ lệ so với tổng số)

0

0

0

0

0

II

Số học sinh chia theo học lực

402

95

96

100

111

1

Giỏi

52

13

8

15

16

(tỷ lệ so với tổng số)

12.9

13.68

8.33

15.00

14.41

2

Khá

151

35

31

42

43

(tỷ lệ so với tổng số)

37.6

36.84

32.29

42.00

38.74

3

Trung bình

143

35

37

34

37

(tỷ lệ so với tổng số)

35.6

36.84

38.54

34.00

33.33

4

Yếu

56

12

20

9

15

(tỷ lệ so với tổng số)

13.9

12.63

20.83

9.00

13.51

5

Kém

0

0

0

0

0

(tỷ lệ so với tổng số)

0

0

0

0

0

Lam Hạ, ngày15 tháng 01 năm 2018

Thủ trưởng đơn vị

Nguyễn Thị Kim Ngân

Tác giả: THCS Lam Hạ

Xem thêm

Niềm vui ngày khai trường
Ngày hội đến trường
Ngày hội khai trường