tin tức-sự kiện

Công khai thực hiện dự toán quý I - 2019
Biểu số 3 - Ban hành kèm theo Thông tư số 90 ngày 28 tháng 9 năm 2018 của Bộ Tài chính
Đơn vị: Trường THCS Lam Hạ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Chương: 622
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
......., ngày .... tháng .... năm ......
CÔNG KHAI THỰC HIỆN DỰ TOÁN THU-CHI NGÂN SÁCH
Quý I năm 2019
(Dùng cho đơn vị dự toán cấp trên và đơn vị dự toán sử dụng ngân sách nhà nước)
Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước;
Căn cứ Thông tư số 90/2018/TT-BTC ngày 28 tháng 9 năm 2018 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15/6/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn về công khai ngân sách đối với các đơn vị dự toán ngân sách, các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ sau:
Đơn vị tính: Đồng
STT Nội dung Dự toán năm Ước thực hiện quý/6 tháng/năm Ước thực hiện/Dự toán năm (tỷ lệ %) Ước thực hiện quý (6 tháng, năm) này so với cùng kỳ năm trước (tỷ lệ %)
1 2 3 4 5 6
A Tổng số thu, chi, nộp ngân sách phí, lệ phí
I Số thu phí, lệ phí
1 Lệ phí
2 Phí
II Chi từ nguồn thu phí được để lại
1 Chi sự nghiệp
a Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên
b Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên
2 Chi quản lý hành chính
a Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ
b Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ
III Số phí, lệ phí nộp ngân sách nhà nước
1 Lệ phí
2 Phí
B Dự toán chi ngân sách nhà nước 736893000
I Nguồn ngân sách trong nước 736893000
1 Chi quản lý hành chính
11 Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ
12 Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ
2 Chi sự nghiệp khoa học và công nghệ
21 Kinh phí thực hiện nhiệm vụ khoa học công nghệ
- Nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp quốc gia
- Nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp Bộ
- Nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp cơ sở
22 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng
23 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên
1
MISA Mimosa.NET 2019
Đơn vị: Trường THCS Lam Hạ
Chương: 622
STT Nội dung Dự toán năm Ước thực hiện quý/6 tháng/năm Ước thực hiện/Dự toán năm (tỷ lệ %) Ước thực hiện quý (6 tháng, năm) này so với cùng kỳ năm trước (tỷ lệ %)
1 2 3 4 5 6
3 Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo và dạy nghề 736893000
31 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên 736893000
32 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên
4 Chi sự nghiệp y tế, dân số và gia đình
41 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên
42 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên
5 Chi bảo đảm xã hội
51 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên
52 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên
6 Chi hoạt động kinh tế
61 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên
62 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên
7 Chi sự nghiệp bảo vệ môi trường
71 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên
72 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên
8 Chi sự nghiệp văn hóa thông tin
81 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên
82 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên
9 Chi sự nghiệp phát thanh, truyền hình, thông tấn
91 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên
92 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên
10 Chi sự nghiệp thể dục thể thao
101 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên
102 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên
II Nguồn vốn viện trợ
1 Chi quản lý hành chính
2 Chi sự nghiệp khoa học và công nghệ
3 Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo và dạy nghề
4 Chi sự nghiệp y tế, dân số và gia đình
5 Chi bảo đảm xã hội
6 Chi hoạt động kinh tế
7 Chi sự nghiệp bảo vệ môi trường
8 Chi sự nghiệp văn hóa thông tin
9 Chi sự nghiệp phát thanh, truyền hình, thông tấn
10 Chi sự nghiệp thể dục thể thao
III Nguồn vay nợ nước ngoài
2
MISA Mimosa.NET 2019
Đơn vị: Trường THCS Lam Hạ
Chương: 622
STT Nội dung Dự toán năm Ước thực hiện quý/6 tháng/năm Ước thực hiện/Dự toán năm (tỷ lệ %) Ước thực hiện quý (6 tháng, năm) này so với cùng kỳ năm trước (tỷ lệ %)
1 2 3 4 5 6
1 Chi quản lý hành chính
2 Chi sự nghiệp khoa học và công nghệ
3 Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo và dạy nghề
4 Chi sự nghiệp y tế, dân số và gia đình
5 Chi bảo đảm xã hội
6 Chi hoạt động kinh tế
7 Chi sự nghiệp bảo vệ môi trường
8 Chi sự nghiệp văn hóa thông tin
9 Chi sự nghiệp phát thanh, truyền hình, thông tấn
10 Chi sự nghiệp thể dục thể thao
Ngày ...... tháng ...... năm .........
Thủ trưởng đơn vị
(Chữ ký, dấu)
Nguyễn Thị Kim Ngân
3
MISA Mimosa.NET 2019
Tác giả: THCS Lam Hạ

Xem thêm

Niềm vui ngày khai trường
Ngày hội đến trường
Ngày hội khai trường