tin tức-sự kiện

Công khai thông tin tài chính 2017
BiÓu sè: 02
Céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam
§éc lËp - Tù do - H¹nh phóc
Th«ng b¸o
C«ng khai dù to¸n nguån nsnn n¨m 2017
§¬n vÞ: Tr­êng THCS Lam H¹
M· sè §VSDNS:1049788
Ch­¬ng 622 Lo¹i 490 Kho¶n 493
§¬n vÞ tÝnh: §ång
TT chØ tiªu Dù to¸n ®­îc giao Ghi chó
A Dù to¸n thu 248.087.000
I Tæng sè thu 248.087.000
1 Thu phÝ, lÖ phÝ 248.087.000
2 Thu ho¹t ®éng SX
II Sè thu nép NSNN
1 Thu phÝ, lÖ phÝ
2 Thu ho¹t ®éng SX
III Sè ®­îc ®Ó l¹i chi theo chÕ ®é 248.087.000
1 Thu phÝ, lÖ phÝ 248.087.000
2 Thu ho¹t ®éng SX
B Dù to¸n chi ng©n s¸ch nhµ n­íc 2.977.910.000
I Lo¹i 490 kho¶n 493 2.729.823.000
1 TiÓu nhãm 0129: Chi thanh to¸n cho c¸ nh©n 2.515.505.000
2 TiÓu nhãm 0130: Chi hµng ho¸, dÞch vô 178.318.000
3 TiÓu nhãm 0132: C¸c kho¶n chi kh¸c 36.000.000
4 TiÓu nhãm 0135:Chi hç trî …vµ ®Çu t­ vµo tµi s¶n
II Lo¹i 490 kho¶n 493 248.087.000
2 Chi phôc vô c«ng t¸c thu phÝ, lÖ phÝ (Häc phÝ) 248.087.000
1 TiÓu nhãm 0129: Chi thanh to¸n c¸ nh©n 122.234.800
2 TiÓu nhãm 0130: Chi hµng ho¸, dÞch vô 110.000.000
3 TiÓu nhãm 0132: C¸c kho¶n chi kh¸c 15.852.200
4 TiÓu nhãm 0135:Chi mua s¾m, söa ch÷a
Lam H¹, ngµy 2 th¸ng 3 n¨m 2017
HiÖu tr­ëng
NguyÔn ThÞ Kim Ng©n
BiÓu sè: 03
Céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam
§éc lËp - Tù do - H¹nh phóc
Th«ng b¸o
C«ng khai quyÕt to¸n thu - chi nguån nsnn n¨m 2016
§¬n vÞ: Tr­êng THCS Lam H¹
M· sè §VSDNS:1049788
Ch­¬ng 622 Lo¹i 490 Kho¶n 493
§¬n vÞ tÝnh: §ång
TT ChØ tiªu Sè liÖu b¸o c¸o quyÕt to¸n Sè liÖu quyÕt to¸n ®­îc duyÖt
A Dù to¸n thu 346.472.000 346.472.000
I Tæng sè thu 346.472.000 346.472.000
1 Thu phÝ, lÖ phÝ 346.472.000 346.472.000
2 Thu ho¹t ®éng SX
II Sè thu nép NSNN
1 Thu phÝ, lÖ phÝ
2 Thu ho¹t ®éng SX
III Sè ®­îc ®Ó l¹i chi theo chÕ ®é 346.472.000 346.472.000
1 Thu phÝ, lÖ phÝ 346.472.000 346.472.000
2 Thu ho¹t ®éng SX
B Dù to¸n chi ng©n s¸ch nhµ n­íc 2.719.517.000 2.719.517.000
I Lo¹i 490 kho¶n 493 2.373.045.000 2.373.045.000
1 TiÓu nhãm 0129: Chi thanh to¸n cho c¸ nh©n 2.173.275.300 2.173.275.300
2 TiÓu nhãm 0130: Chi hµng ho¸, dÞch vô 115.780.700 115.780.700
3 TiÓu nhãm 0132: C¸c kho¶n chi kh¸c 43.889.000 43.889.000
4 TiÓu nhãm 0135:Chi hç trî …vµ ®Çu t­ vµo tµi s¶n 40.100.000 40.100.000
II Lo¹i 490 kho¶n 493 346.472.000 346.472.000
2 Chi phôc vô c«ng t¸c thu phÝ, lÖ phÝ (Häc phÝ) 346.472.000 346.472.000
1 TiÓu nhãm 0129: Chi thanh to¸n c¸ nh©n 95.948.800 95.948.800
2 TiÓu nhãm 0130: Chi hµng ho¸, dÞch vô 206.878.200 206.878.200
3 TiÓu nhãm 0132: C¸c kho¶n chi kh¸c 40.645.000 40.645.000
4 TiÓu nhãm 0135:Chi mua s¾m, söa ch÷a 3.000.000 3.000.000
Lam H¹, ngµy 20 th¸ng 7 n¨m 2017
HiÖu tr­ëng
Tác giả: THCS Lam Hạ

Xem thêm

Niềm vui ngày khai trường
Ngày hội đến trường
Ngày hội khai trường