Bạn cần biết

Kế hoạch bồi dưỡng HSG khối 6,7,8

PHÒNG GD&ĐT THANH LIÊM              CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG THCS LIÊM CẦN                             Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

    

        Số: 40 /KH-THCSLC                                       Liêm Cần, ngày 05 tháng 10 năm 2018

 

KẾ HOẠCH

Bồi dưỡng đội tuyển Olimpic khối 6,7,8

Năm học 2018-2019

    Căn cứ Kế hoạch số 39/KH-THCS ngày 07/9/2018 của Phòng GD&ĐT Thanh Liêm về kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2018- 2019 cấp THCS;

    Căn cứ kế hoạch số 29/KH-THCSLC ngày 20 tháng 9 năm 2018 của nhà trường về công tác chọn và bồi dưỡng đội tuyển Olimpic khối 6,7,8  dự thi cấp huyện;

    Trường THCS Liêm Cần xây dựng kế hoạch bồi dưỡng đội tuyển Olimpic khối 6,7,8 năm học 2018-2019 như sau:

I. Mục đích yêu cầu:

1. Mục đích:

- Nhằm bồi dưỡng, bổ sung và nâng cao kiến thức cho học sinh của trường, phát huy tinh thần sáng tạo, tự học tự rèn luyện của các em.

- Đáp ứng nhu cầu của phụ huynh học sinh và tạo điều kiện cho các em phát triển toàn diện.

- Nhằm chuẩn bị tốt cho cuộc thi Olimpic khối 6,7,8 cấp huyện trong năm học 2018-2019 và đạt được mục tiêu kế hoạch đề ra.

2. Yêu cầu:

- Học sinh dự học lớp bồi dưỡng phải đảm bảo chuyên cần, chấp hành tốt các nội quy, không tùy tiện bỏ tiết, đổi môn, đảm bảo chuyên cần trong suốt quá trình học tập; chấp hành tốt quy định của giáo viên bồi dưỡng. Các em học sinh bồi dưỡng Olimpic phải có năng khiếu bộ môn được giáo viên bồi dưỡng về những kiến thức nâng cao, để các em có được các kiến thức kỹ năng đảm bảo đạt được thành tích tốt nhất trong kỳ thi Olimpic cấp huyện.

- Giáo viên được phân công lên lớp cần có kế hoạch, chương trình, sách tham khảo, sách nâng cao, đảm bảo tốt việc chuẩn bị dạy và học;

- Giáo viên và học sinh thực hiện nghiêm túc, thống nhất kế hoạch đã được xây dựng từ đầu năm học;

- Lãnh đạo nhà trường theo dõi, động viên học sinh và giáo viên hoàn thành tốt kế hoạch đề ra.

II. Nội dung kế hoạch:

1. Đối tượng tham gia ôn tập:

- Mỗi học sinh được tự nguyện đăng ký tham gia ôn tập 01 môn. Sau thời gian ôn tập, trường tổ chức khảo sát 2 lần với đề khảo sát bám sát chương trình thi Olimpic cấp huyện.

-Thời gian dự kiến khảo sát: Lần 1 sau khi ôn được 2 tháng, lần 2 trước thời gian thi cấp huyện 15 ngày, nhằm đánh giá năng lực học sinh và tuyển chọn một lần nữa đội tuyển học sinh tham gia dự thi .

2. Thời gian ôn tập –phân công giảng dạy:

- Thời gian ôn tập từ  28/9/2018 đến thời điểm thi  Olimpic cấp huyện;

-  Phân công  giáo viên bồi dưỡng học sinh thi Olimpic khối 6,7,8,9 như sau:

STT

Hä vµ tªn

Chuyªn m«n

Båi dưìng m«n

Khối

1

Hà Thị Luyến

Văn- GDCD

NgVăn

6,7

2

Nguyễn Thị Đông

Văn- GDCD

Ngữ Văn

8

3

Nguyễn Thị Hằng Nga

Toán - Lý

Toán

6

4

Phạm Văn Phúc

Toán- Hóa

Toán 7, Hóa 8

7,8

5

Nguyễn Thị Hảo

Toán- Tin

Toán

8

6

Nguyễn Thị Hà

Tiếng Anh

Tiếng Anh

6,8

7

Nguyễn Thị Sớm

Tiếng Anh

Tiếng Anh

7

8

Thạch Thị Ninh

Văn- Sử

Sử

8

9

Phạm Thị Thuận

Toán - Lý

8

10

Tạ Thị Huyền Trang

Địa- Sử

Địa

8

11

Hà Văn Tân

Sinh- Địa

Sinh

8

- Thời khóa biểu giảng dạy bồi dưỡng Olimpic khối 6,7,8: chiều thứ 3, cụ thể từng tuần có thể điều chỉnh phù hợp với thực tế công việc. Thời lượng bồi dưỡng tối thiểu: 3 tiết/buổi/tuần. Vận động giáo viên có thể tăng thời lượng bồi dưỡng tùy theo điều kiện của giáo viên và học sinh.

3. Nội dung, chương trình học:

- Giáo viên bộ môn được phân công dạy bồi dưỡng, xây dựng kế hoạch ôn tập chi tiết, soạn bài bám sát theo nội dung chương trình bồi dưỡng Olimpic của huyện các năm trước.

- Bám sát nội dung chương trình SGK, chuẩn kiến thức kỹ năng bộ môn bậc THCS và tham khảo bổ sung các kiến thức trong các sách tham khảo bồi dưỡng học sinh giỏi của Nhà xuất bản giáo dục, trên các trang mạng có chọn lọc, trên trường học kết nối...

III. Tổ chức thực hiện:

1. Đối với nhà trường:

- Ngay từ đầu năm học trường xây dựng kế hoạch về công tác bồi dưỡng Olimpic triển khai, hướng dẫn trước hội đồng sư phạm.

- Phân công cụ thể trong bảng phân công chuyên môn của trường sau khi tham khảo ý kiến của các tổ chuyên môn;

- Sắp xếp, phân công cán bộ, giáo viên dạy bồi dưỡng và tạo điều kiện cho CBGV dạy bồi dưỡng hoàn thành tốt nhiệm vụ;

- Trường có kế hoạch theo dõi, giám sát việc bồi dưỡng Olimpic ở các tổ, có trách nhiệm tổ chức kiểm tra, thi thử nhằm nâng cao chất lượng bồi dưỡng.

- Phối hợp với PHHS trong công tác tư vấn tuyển chọn môn thi đúng năng khiếu sở trường, nguyện vọng của các em.

 - Phối hợp tạo điều kiện để các em học tập, phấn đấu để đạt kết quả cao nhất trong các kỳ thi Olimpic cấp huyện.

     - Phối hợp với Ban ngành đoàn thể xã , Hội khuyến học để chăm lo cho các em trong quá trình học tập, đặc biệt là trong ngày thi và sau khi các em đạt được thành tích tốt.

- Tổ chức họp mặt học sinh trong các đội tuyển, ra mắt học sinh toàn trường, động viên khích lệ, treo giải khích lệ tinh thần cho các em trước ngày thi.

2. Tổ trưởng chuyên môn, nhóm trưởng bộ môn:

- Có trách nhiệm chỉ đạo giáo viên bồi dưỡng lên kế hoạch chi tiết công tác bồi dưỡng Olimpic của bộ môn mình;

- Duyệt kế hoạch bồi dưỡng Olimpic và đề cương chi tiết của bộ môn;

- Theo dõi, kiểm tra, chỉ đạo chuyên môn các vấn đề có liên quan trong quá trình bồi dưỡng Olimpic;

- Tham mưu Phó Hiệu trưởng về các vấn đề có liên quan trong quá trình bồi dưỡng học sinh giỏi khối 6,7,8;

3. Giáo viên dạy bồi dưỡng:

- Soạn giáo án theo các chuyên đề có ký duyệt trước khi lên lớp.

- Dạy đủ thời lượng kế hoạch nhà trường đề ra, khuyến khích bồi dưỡng thêm cho các em trong thời gian sắp xếp hợp lý có thể.

- Tìm tòi, tham khảo, nghiên cứu tài liệu để các tiết dạy đảm bảo chất lượng.

- Động viên, khích lệ, tư vấn học sinh trước trong và sau các tiết dạy bằng nhiều hình thức .

          - Hình thành sự hứng thú và đam mê nghiên cứu tìm tòi học hỏi của học sinh đối với bộ môn mình phụ trách.

- Nắm bắt trình độ năng lực học sinh đúng thực chất.

- Phối hợp với cha mẹ học sinh theo dõi thời gian học tập ở trường, ở nhà.

- Hàng tuần báo cáo tình hình chuyên cần của học sinh cho Phó Hiệu trưởng, hằng tháng nhận xét kết quả học tập của học sinh và báo cáo cho Phó Hiệu trưởng để kịp thời chỉ đạo chuyên môn;

- Đề xuất thay đổi danh sách học sinh tham gia bồi dưỡng và danh sách đội tuyển dự thi cấp huyện.

4. Các lực lượng khác:

- Đối với giáo viên chủ nhiệm lớp: Thường xuyên theo dõi chất lượng học sinh của lớp mình chủ nhiệm và tình hình chuyên cần của học sinh tham gia bồi dưỡng. Liên hệ với giáo viên bộ môn và cha mẹ học sinh nhằm tạo điều kiện tốt nhất để các em an tâm học tập.

- Đối với giáo viên bộ môn: quan tâm, giúp đỡ về chuyên môn, tạo điều kiện để học sinh an tâm tham gia bồi dưỡng Olimpic.

- Đối với cha mẹ học sinh: tạo mọi điều kiện tốt nhất để các em học tập như sắm máy tính nối mạng để các em thi tại nhà...                  

IV. Chỉ tiêu phấn đấu:

 Phấn đấu xếp từ thứ 3 đến thứ 5 trong toàn huyện.

V. Các biện pháp chính thực hiện:

  - Chỉ đạo các nhóm chuyên môn, cá nhân xây dựng kế hoạch phải có sự tham gia ý kiến của các thành viên đảm bảo yêu cầu thực tế học sinh của trường, của ngành.

  - Chỉ đạo xây dựng giáo án, chương trình ôn tập chi tiết, cụ thể. Hàng tuần theo dõi sự tiến bộ của học sinh có ghi nhận, biểu dương, khích lệ.

  - Tăng cường kiểm tra nền nếp chuyên môn, việc giảng dạy trên lớp của giáo viên kết hợp kiểm tra ý thức học của học sinh.

   - Giáo viên giảng dạy, ôn tập cần chú trọng rèn kỹ năng cơ bản cho học sinh dạy học theo hướng mở, phát huy năng lực sáng tạo của học sinh tránh hiện tượng bài mẫu, đọc chép.., học sinh tránh hiện tượng học tủ.

   - Tổ chức cho học sinh  giỏi khối 6,7,8 thi thử  2 lần, dự kiến vào cuối tháng 12/2018 và đầu tháng  3/2019 giáo viên dạy trực tiếp ra đề.

Trên đây là kế hoạch bồi dưỡng đội tuyển học sinh dự thi Olimpic cấp huyện khối 6,7,8 năm học 2018-2019.

 

     Người viết kế hoạch                                                   HIỆU TRƯỞNG

  

    

                                                                                          

   Nguyễn Thị Kim Anh                                                     Đào Thị Nhiên

 

 

         

Tải tệp đính kèm

Thăm dò ý kiến

Bạn biết cổng thông tin Demo qua đâu?

Qua báo đài
Qua bạn bè
Qua Internet
Khác

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang online: 1

Hôm nay: 19

Tổng lượng truy cập: 160783