Bạn cần biết

Kế hoạch thi KHKT 18-19

PHÒNG GD-ĐT THANH LIÊM  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG THCS LIÊM CẦN                           Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

     Số: 34/KH- THCSLC                  Liêm Cần, ngày 25 tháng 9 năm 2018

 

KẾ HOẠCH

TỔ CHỨC CUỘC THI SÁNG TẠO KHOA HỌC KỸ THUẬT CẤP TRƯỜNG DÀNH CHO HỌC SINH TRUNG HỌC

NĂM HỌC 2018- 2019

    Thực hiện công văn số 3521/BGDĐT- GDTrH ngày 17 tháng 8 năm 2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo; Hướng dẫn số 1455/HD-SGDĐT ngày 31 tháng 8 năm 2018 của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nam về việc hướng dẫn triển khai hoạt động nghiên cứu khoa học và tổ chức cuộc thi khoa học kỹ thuật dành cho học sinh trung học năm học 2018-2019;

    Thực hiện công văn số 95/PGDĐT- THCS ngày 07 tháng 9 năm 2018 về việc hướng dẫn triển khai hoạt động nghiên cứu khoa học và tổ chức cuộc thi khoa học kỹ thuật cấp Quốc gia dành cho học sinh trung học năm học 2018-2019;

    Trường THCS Liêm Cần xây dựng kế hoạch tổ chức và hướng dẫn học sinh thi KHKT năm học 2018-2019 như sau:

I)                  Mục đích:

- Khuyến khích học sinh NCKH, sáng tạo kỹ thuật, công nghệ và tận dụng kiến thức đã học vào giải quyết những vấn đề thực tiễn.

- Tăng cường tổ chức hoạt động trải nghiệm, sáng tạo theo định hướng phát triển năng lực và phẩm chất của học sinh, tiếp cận STEM và cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4.

- Khuyến khích Giáo viên hỗ trợ, hướng dẫn học sinh nghiên cứu và bước đầu làm quen với nghiên cứu khoa học ứng dụng.

- Tạo cơ hội để học sinh được giới thiệu kết quả nghiên cứu của mình, tăng cường trao đổi, giao lưu, giới thiệu văn hóa, giữa các địa phương.

II) Đặc điểm, tình hình

1)    Thuận lợi:

- Phòng GD&ĐT luôn luôn quan tâm, sát sao trong công tác chỉ đạo NCKH.

     - Nhà trường luôn quan tâm khuyến khích và tạo mọi điều kiện thuận lợi để học sinh nghiên cứu khoa học.

- Đội ngũ giáo viên nhiệt tình, có trách nhiệm, có đủ chuyên môn sẵn sàng hướng dẫn học sinh trong quá trình nghiên cứu dự án.

- Phụ huynh phần lớn đã có sự quan tâm đến việc học tập của con em mình, luôn kết hợp với thầy cô giáo hỗ trợ các con  mọi điều kiện thuận lợi nhất về vật chất và tinh thần trong quá trình thực hiện dự án.

     - HS nhìn chung các em đều ngoan và thích tham gia hoạt động nghiên cứu khoa học ứng dụng.

- Kết hoạt động NCKH dành cho học sinh năm học 2017-2018:

Năm học 2017-2018 trường THCS Liêm Cần có 4 học sinh tham gia dự thi NCKH cấp huyện và 2 giáo viên hướng dẫn trực tiếp với 2 dự án:  “Tận dụng nhựa phế thải trồng rau thủy canh kết hợp vứi nuôi cá” và dự án “Bảo tồn và phát huy khu di tích lịch sử văn hóa Đền Lăng”

 Kết quả: Cả 2 dự án đều đạt giải khuyến khích cấp huyện.

2) Khó khăn:

- Thành tích thi KHKT chưa là điểm mạnh của nhà trường vì vậy mà kinh nghiệm làm nghiên cứu khoa học chưa sâu còn nhiều lúng túng.

III. Tổ chức triển khai

Để tổ chức hoạt động NCKH của học sinh trung học và chuẩn bị tham gia Cuộc thi STKH năm học 2018 – 2109, Nhà trường yêu cầu các tổ chuyên môn, giáo viên chủ nhiệm khối 8,9 và các tổ chức đoàn thể thực hiện tốt các nội dung sau:

            1. Tổ chức tuyên truyền rộng rãi mục đích, ý nghĩa của công tác NCKH của học sinh trung học và các quy định, hướng dẫn của Bộ GDĐT về Cuộc thi đến toàn thể cán bộ giáo viên, nhân viên, học sinh, cha mẹ học sinh và cộng đồng xã hội.

            2. Trên cơ sở quy chế và các quy định, hướng dẫn về Cuộc thi năm học 2018-2019, các tổ chuyên môn, Đoàn, Đội, GVCN tổ chức triển khai công tác NCKH của học sinh phù hợp với điều kiện thực tế của tổ, đối tượng học sinh, chương trình, nội dung dạy học của trường.

            3. Phối hợp với cha mẹ học sinh trong việc hướng dẫn và đánh giá các dự án khoa học của học sinh; tạo điều kiện về cơ sở vật chất, thiết bị cho học sinh NCKH và tham gia Cuộc thi.

            4. Căn cứ vào các quy định, hướng dẫn về Cuộc thi STKHKT của Phòng GDĐT, Sở GDĐT. Trường sẽ thành lập Hội đồng thẩm định khoa học và tổ chức cuộc thi KHKT dành cho học sinh  ở trường phù hợp với điều kiện thực tế; chọn cử và tích cực chuẩn bị các dự án tham gia Cuộc thi cấp huyện.

            5. Hiệu trưởng ra quyết định phân công giáo viên hướng dẫn học sinh NCKH. Giáo viên hướng dẫn học sinh NCKH được tính giảm số tiết dạy trong thời gian hướng dẫn vận dụng theo quy định tại Điểm c, Điểm d, Khoản 2, Điều 11 Thông tư số 28/2009/TT-BGDĐT ngày 21/10/2009 về quy định chế độ làm việc đối với giáo viên phổ thông để có thời gian cho việc nghiên cứu, hướng dẫn học sinh, đi thực tế, thực hành, xây dựng báo cáo, chuẩn bị và tham dự Cuộc thi;... Đối với giáo viên có đóng góp tích cực và có học sinh đạt giải trong Cuộc thi có thể được xem xét nâng lương trước thời hạn, được ưu tiên xét đi học tập nâng cao trình độ, được xét tặng giấy khen, bằng khen và ưu tiên khi xét tặng các danh hiệu khác

IV) Tổ chức thực hiện cuộc thi:

 Ngay từ đầu năm học 2018 – 2019 nhà trường tổ chức họp Hội đồng thành lập ban chỉ đạo Cuộc thi KHKT và phân công nhiệm vụ cho từng thành viên cụ thể như sau:

        1. Ban tổ chức chỉ đạo cuộc thi

a)     Thành phần ban tổ chức Cuộc thi KHKT gồm:

 

STT

Họ và tên

Chức danh

Nhiệm vụ

1

 Đào Thị Nhiên

HiÖu tr­­ëng

Tr­­ëng ban

2

Nguyễn Thị Kim Anh

P. hiÖu tr­­ëng

Phã ban

3

Phạm Văn Phúc

Chñ tÞch c«ng ®oµn

TT KHTN

Uû viªn

4

Đinh Thị Dung

TT KHXH

Uû viªn

b) Ban giám khảo

STT

Họ và tên

Chức danh

1

Đinh Thị Dung

Tæ tr­­ëng tæ KHXH - GV Văn

2

Thạch Thị Ninh

Tæ phã tæ KHXH - GV Văn Sử

3

Phạm Văn Phúc

Tæ tr­­ëng tæ KHTN - GV Toán-Hóa

4

Nguyễn Thị Huê

Tæ phã tæ KHTN - GV Toán-Kỹ thuật

5

Nguyễn Thị Nhật

Giáo viên Vật lý - Kỹ thuật

6

Trần Mạnh Tiến

Giáo viên Toán - Hóa

7

Nguyễn Thị Huyền

Giáo viên Văn - Địa

           c) Nhiệm vụ của ban tổ chức Cuộc thi

                - Xây dựng kế hoạch tổ chức Cuộc thi trình Trưởng ban chỉ đạo Cuộc thi phê duyệt;

            - Triển khai tổ chức Cuộc thi theo kế hoạch đã được phê duyệt. 

            2. Tiêu chí đánh giá dự án dự thi cuộc thi KHKT cấp trường:

            Căn cứ quy định tại Thông tư 38, Cuộc thi năm học 2018-2019 cấp trường đánh giá dự án dự thi căn cứ theo các tiêu chí dưới đây:

            a) Dự án khoa học

           - Câu hỏi nghiên cứu: 10 điểm;

           - Kế hoạch nghiên cứu và phương pháp nghiên cứu: 15 điểm;

            - Tiến hành nghiên cứu (thu thập, phân tích và sử dụng dữ liệu): 20 điểm;

           - Tính sáng tạo: 20 điểm;

           - Trình bày: 35 điểm (gian trưng bày: 10 điểm và trả lời phỏng vấn: 25 điểm).

            b) Dự án kĩ thuật

            - Vấn đề nghiên cứu: 10 điểm;

            - Kế hoạch nghiên cứu và phương pháp nghiên cứu: 15 điểm;

            - Tiến hành nghiên cứu (xây dựng và thử nghiệm): 20 điểm;

            - Tính sáng tạo: 20 điểm;

            - Trình bày: 35 điểm (gian trưng bày: 10 điểm và trả lời phỏng vấn: 25 điểm).

            Trong quá trình chấm thi, các tiêu chí nói trên được xem xét, đánh giá dựa trên kết quả nghiên cứu và chỉ cho điểm sau khi đã xem xét, đối chiếu với các minh chứng khoa học về quá trình nghiên cứu được thể hiện trong các phiếu ghi tại Mục 7, Khoản d nói trên và sổ tay nghiên cứu khoa học của học sinh.

            3. Về quy trình chấm thi

            a) Quy trình chấm thi thực hiện theo các quy định tại Thông tư 38 và những qui định của Bộ GD&ĐT.

            b) Những thí sinh đoạt giải cao tại vòng 2 được tham gia vòng thi cấp huyện. Tại vòng thí sinh trình bày dự án và trả lời câu hỏi của giám khảo (nếu GK yêu cầu).

V. Cách thức tổ chức

   1. Thời gian và địa điểm tổ chức:

           Cấp trường:  Dự kiến tổ chức hai đợt:

  -  Tổ chức thi vòng 1 (ý tưởng): dự kiến từ ngày 15/9 đến 25/9/2018.

  - Tổ chức thi vòng 2 (bài viết, sản phẩm): dự kiến từ ngày 5/11 đến 10/11/2018.

  - Chấm, công bố kết quả và trao giải cấp trường: từ 12/11/2018 đến 14/11/2018.

  - Thi cấp huyện: dự kiến từ 26 đến 28 tháng 11 năm 2018 tại THCS Thanh Hà.

  - Thi cấp tỉnh (nếu có) dự kiến từ 11 đến 13 tháng 12 năm 2018 tại trường THPT Lý thường Kiệt.

    2. Đối tượng dự thi: Học sinh đang học lớp 8, 9 năm học 2018- 2019.

    3. Lĩnh vực dự thi: Các dự án dự thi thuộc 22 lĩnh vực trong bảng dưới đây:

Khoa học động vật, Khoa học xã hội và hành vi, Hóa Sinh, Y Sinh và khoa học Sức khỏe, Sinh học tế bào và phân tử, Hóa học, Sinh học trên máy tính và Sinh –Tin, Khoa học Trái đất và Môi trường, Hệ thống nhúng, Năng lượng: Hóa học, Năng lượng: Vật lí, Kĩ thuật cơ khí, Kĩ thuật môi trường, Khoa học vật liệu, Toán học, Vi Sinh, Vật lí và Thiên văn, Khoa học Thực vật, Rô bốt và máy thông minh, Phần mềm hệ thống, Y học chuyển dịch.

    4. Nội dung thi: Nội dung thi là ý tưởng và kết quả nghiên cứu của các dự án khoa học hoặc dự án kĩ thuật thuộc các lĩnh vực của Cuộc thi.

            Dự án có thể của 01 học sinh (gọi là dự án cá nhân) hoặc của 02 học sinh (gọi là dự án tập thể). Dự án tập thể phải có sự phân biệt mức độ khác nhau đóng góp vào kết quả nghiên cứu của người thứ nhất (nhóm trưởng) và người thứ hai.

    5. Người hướng dẫn: Các ý tưởng được chọn, GVHD hướng dẫn cho học sinh làm dự án, mỗi dự án dự thi có 01 giáo viên bảo trợ, có thể đồng thời là người hướng dẫn, do Hiệu trưởng ra quyết định cử. Một giáo viên được bảo trợ tối đa 02 dự án KHKT của học sinh trong cùng thời gian. Người bảo trợ phải kí phê duyệt Kế hoạch nghiên cứu trước khi học sinh tiến hành nghiên cứu (Phiếu phê duyệt dự án 1B).

            Ngoài người bảo trợ do Hiệu trưởng trường trung học cử, dự án dự thi có thể có thêm người hướng dẫn khoa học là các nhà khoa học chuyên ngành thuộc các trường đại học, viện nghiên cứu, cơ sở khoa học công nghệ (có thể là cha, mẹ, người thân của học sinh). Trường hợp dự án có nhà khoa học chuyên ngành tham gia hướng dẫn thì phải có xác nhận của nhà khoa học chuyên ngành đó (Phiếu xác nhận của nhà khoa học chuyên ngành).

            Trường hợp dự án có nội dung nghiên cứu được thực hiện tại cơ quan nghiên cứu như trường đại học, viện nghiên cứu, cơ sở khoa học công nghệ phải có xác nhận của cơ quan nghiên cứu đó (Phiếu xác nhận của cơ quan nghiên cứu 1C).

   6. Đăng ký dự thi

          a/ Số lượng dự án đăng ký dự thi:  Mỗi lớp khối 8, 9 phải có ít nhất 1dự án tham gia dự thi cấp trường.

          b/ Thời hạn nộp phiếu đăng ký dự thi cấp trường.

     Thời hạn đăng ký ý tưởng: bắt đầu từ 10/9/2018.

     Thời hạn nộp hồ sơ đăng ký dự án: Hạn cuối 14/9/2018  

            - Các mẫu phiếu dự thi BTC sẽ gửi cho GVCN theo 2 đợt.

          c) Giáo viên hướng dẫn và học sinh tham gia dự thi phải có tài khoản trên trang mạng http://truonghocketnoi.edu.vn đã được điền đầy đủ thông tin chính xác và có ảnh chân dung được chụp trong thời gian không quá 06 tháng. Học sinh tham gia dự thi (trưởng nhóm đối với dự án tập thể) có nhiệm vụ nộp hồ sơ dự án đăng ký dự thi theo hướng dẫn của BTC.

Nhà trường đề nghị các tổ chuyên môn, GVCN, các tổ chức đoàn thể khẩn trương triển khai thực hiện. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc cần liên hệ với Ban Tổ chức để được hướng dẫn giải quyết./.

   VI) Chỉ tiêu phấn đấu, biện pháp thực hiện:

1) Chỉ tiêu:

- Phấn đấu có 2 dự án tham dự cấp huyện đạt 1giải nhì, 1 giải ba; có 1 dự án tham gia thi tỉnh đạt giải ba.

2) Biện pháp thực hiện:

- Trước hết là khâu tuyển chọn dự án Ban tổ chức yêu cầu Ban giám khảo chấm và lựa chọn các dự án thi cấp huyện công tâm khách quan và có hướng phát triển.  

- Phối hợp với GVCN động viên khuyến khích và tạo mọi điều kiện thuận lợi để các em thỏa sức sáng tạo nghiên cứu khoa học.

- Tư vấn tham mưu với ban lãnh đạo nhà trường để động viên về việc khen thưởng  kịp thời những học sinh có ý tưởng hay, dự án khả thi để kịp thời động viên, khích lệ tinh thần.

- Về cơ sở vật chất nhà trường tạo mọi điều kiện tốt nhất để Giáo viên hướng dẫn và Học sinh nghiên cứu có đủ vật dụng cần thiết để thực nghiệm.

 - Giáo viên tích cực nghiên cứu tài liệu, tìm kiếm thông tin liên quan đến dự án giúp Học sinh thuận lợi trong quá trình nghiên cứu.

Trên đây là kế hoạch tổ chức và tham dự cuộc thi sáng tạo KHKT của trường THCS Liêm Cần năm học 2018-2019.

 

     Người lập kế hoạch                                                        HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

   Nguyễn Thị Kim Anh                                                        Đào Thị Nhiên

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PHßNG GI¸O DôC §µO T¹O THANH LI£M

Tr­êng THCS liªm cÇn

 

 

 

 

 

 


KẾ HOẠCH

TỔ CHỨC CUỘC THI KHKT  DÀNH CHO HỌC SINH TRUNG HỌC

NĂM HỌC 2018-2019

 

 

 

 

 

 

 

Tháng 9/2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thăm dò ý kiến

Bạn biết cổng thông tin Demo qua đâu?

Qua báo đài
Qua bạn bè
Qua Internet
Khác

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang online: 2

Hôm nay: 67

Tổng lượng truy cập: 164100