Tin tức : Kế hoạch/

Kế hoạch dạy học theo phương pháp bàn tay nặn bột

PHÒNG GD&ĐT THANH LIÊM
TRƯỜNG THCS LIÊM CẦN

­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

     

 

       Số:     /KH-LC                                     Liêm Cần, ngày 14 tháng 9 năm 2017
 

KẾ HOẠCH

Triển khai thực hiện dạy học theo phương pháp “Bàn tay nặn bột”

Năm học 2017 – 2018

 

Căn cứ vào công văn số 96/PGDĐT- THCS ngày 12 tháng 9 năm 2017 của Phòng GD&ĐT Thanh Liêm về việc hướng dẫn hội thảo và tổ chức dạy học theo phương pháp “bàn tay nặn bột” thực hiện nhiệm vụ năm học GDTrH năm học 2017-2018;

Căn cứ vào tình hình thực tế của nhà trường;

Trường THCS Liêm Cần xây dựng kế hoạch thực hiện dạy học theo phương pháp “Bàn tay nặn bột” các môn Vật lý, Hóa học  năm học 2017-2018 cụ thể như sau:
I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU:

     - Đẩy mạnh phong trào đổi mới hình thức tổ chức hoạt động dạy và học, góp phần nâng cao kiến thức và kĩ năng của giáo viên THCS trong công tác dạy học; tạo điều kiện cho GV từng bước làm quen và vận dụng phương pháp BTNB để thực hiện đa dạng hóa hình thức tổ chức dạy học ở một số môn học Khoa học Tự nhiên như môn Vật lí, Hóa học trong năm học 2017 - 2018;

 - Thiết thực góp phần nâng cao chất lượng dạy học các môn Khoa học Tự nhiên, hình thành cho học sinh hứng thú khám phá và thực hành khoa học, kĩ năng nắm bắt, tái tạo và tiếp thu kiến thức một cách bền vững, góp phần phát triển tư duy khoa học, tư duy ngôn ngữ và kĩ năng hợp tác trong học tập, góp phần nâng cao chất lượng dạy học.

II. NỘI DUNG:

Triển khai thực hiện dạy học theo phương pháp Bàn tay nặn bột trong nhà trường năm học 2017 -2018 với các hoạt động: Dạy thử nghiệm, tổ chức chuyên đề, dạy theo đăng kí.

Thực hiện phương pháp Bàn tay nặn bột dưới sự giúp đỡ của giáo viên, chính HS tìm ra câu trả lời cho các vấn đề được đặt ra trong cuộc sống thông qua tiến hành thí nghiệm, quan sát, nghiên cứu tài liệu hay điều tra để từ đó hình thành kiến thức cho mình.

Thực hiện dạy học theo phương pháp Bàn tay nặn bột đảm bảo đúng quy trình sau:

  1. Bước 1. Tình huống xuất phát và câu hỏi nêu vấn đề
  2. Bước 2. Bộc lộ quan niệm bước đầu của HS
  3. Bước 3. Đề xuất câu hỏi hay giả thuyết và thiết kế phương án thực nghiệm
  4. Bước 4. Tiến hành thực nghiệm tìm tòi- nghiên cứu
  5. Bước 5. Kết luận và hợp thức hóa kiến thức

 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Xây dựng kế hoạch dạy học:

 - Nhà trường xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện dạy học theo phương pháp “Bàn tay nặn bột”  căn cứ vào hướng dẫn dạy học theo chuẩn kiến thức kĩ năng; Chỉ đạo tổ chuyên môn KHTN, giáo viên chủ động xây dựng kế hoạch dạy học theo phương pháp BTNB;

- Tổ chuyên môn KHTN, giáo viên có thể lựa chọn một hoặc một số chủ đề/bài học để dạy theo phương pháp BTNB trong năm học.

- Kế hoạch dạy học của tổ chuyên môn, giáo viên phải được lãnh đạo nhà trường phê duyệt trước khi thực hiện và là căn cứ để kiểm tra và đánh giá thi đua khen thưởng.

2. Tổ chức hoạt động dạy học:

- Trên cơ sở kế hoạch dạy học đã được phê duyệt, tổ chuyên môn, giáo viên thiết kế tiến trình dạy học cụ thể cho mỗi chủ đề (không nhất thiết phải theo bài/tiết trong sách giáo khoa).

- Mỗi chủ đề có thể được thực hiện ở nhiều tiết học, mỗi tiết có thể chỉ thực hiện một hoặc một số bước trong tiến trình sư phạm của phương pháp BTNB. Các nhiệm vụ học tập có thể được thực hiện ở trong hoặc ngoài giờ trên lớp.

- Ngoài việc tổ chức cho học sinh thực hiện các nhiệm vụ học tập ở trên lớp, cần chú trọng giao nhiệm vụ học tập cho học sinh ở ngoài lớp học và ở nhà.

- Tổ chuyên môn KHTN xây dựng kế hoạch kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học sinh phù hợp với điều chỉnh nội dung dạy học và phân phối chương trình các môn học theo định hướng phát triển năng lực học sinh.

3. Trách nhiệm và quyền lợi:

* Đối với tổ chuyên môn, giáo viên:

- Tổ chuyên môn, giáo viên xây dựng kế hoạch dạy học; kế hoạch kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học sinh phù hợp với phương pháp BTNB, trình hiệu trưởng nhà trường phê duyệt. Nhà trường quản lý hoạt động dạy học của giáo viên trên cơ sở kế hoạch đã phê duyệt và chỉ đạo các tổ (nhóm) chuyên môn xây dựng kế hoạch kiểm tra, đánh giá thường xuyên (đánh giá trên lớp) các hoạt động dạy học phù hợp với phương pháp BTNB nhằm góp ý, rút kinh nghiệm cho giáo viên và tập thể giáo viên.

- Tổ chức sinh hoạt chuyên môn theo tổ (nhóm) chuyên môn thông qua dự giờ, rút kinh nghiệm để hoàn thiện các chủ đề, tiến trình dạy học và phương pháp tổ chức hoạt động dạy học.

- Tổ chuyên môn tổ chức sinh hoạt chuyên môn trao đổi chuyên môn theo nhóm, tổ chuyên môn về nội dung dạy học theo phương pháp Bàn tay nặn bột.

- Xây dựng kế hoạch thực hiện chuyên đề: Có báo cáo chuyên đề và các tiết dạy minh họa; Tiến hành thảo luận, rút kinh nghiệm sau chuyên đề.

- Giáo viên bộ môn nghiên cứu chương trình, liệt kê các bài học của bộ môn có thể áp dụng phương pháp Bàn tay nặn bột để xây dựng kế hoạch giảng dạy phù hợp đúng đặc trưng của phương pháp; Báo cáo về Tổ chuyên môn và chuyên môn nhà trường.

 

* Đối với nhà trường:      

          - Tạo điều kiện về vật liệu, trang thiết bị dạy học, phòng học… cho việc thực hiện phương pháp Bàn tay nặn bột vào dạy học.

          - Tiếp tục tổ chức tập huấn đại trà, tuyên truyền giới thiệu về phương pháp Bàn tay nặn bột trong toàn thể GV.

- Khuyến khích, tạo điều kiện thuận lợi để mỗi GV tự học, tìm hiểu về phương pháp này nhằm nâng cao năng lực giảng dạy.

- Tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch dạy học theo phương pháp “Bàn tay nặn bột”.

- Chỉ đạo việc dạy chuyên đề để tất cả CBGV trao đổi thảo luận, đúc rút kinh nghiệm.

- Tổ chức dạy học theo phương pháp “Bàn tay nặn bột” theo đăng ký của giáo viên bộ môn.

- Tổ chức kiểm tra đánh giá để khuyến khích, tư vấn, định hướng đúng đắn trong việc dạy học theo phương pháp Bàn tay nặn bột.

     

IV. KẾ HOẠCH CỤ THỂ:

 

Nội dung

Môn

Người thực hiện

T.gian thực hiện

Ghi chú

Dạy theo kế hoạch của GVBM

Sinh học

1. Đ/c Đỗ Thị Tuyết Lan

2. Đ/c Nguyễn Thị Hiển

Theo đăng ký của GVBM

 

Hoá học

1. Đ/c Nguyễn Thị Hiển

 

Vật lý

1. Đ/c Nguyễn Hữu Hà

2. Đ/c Nguyễn Thị Thành

 

 

 

Dạy theo đăng kí:

Giáo viên bộ môn thống kê các tiết học đăng kí dạy theo phương pháp “Bàn tay nặn bột” trong năm học 2017 -2018 báo cáo về Tổ chuyên môn và bộ phận chuyên môn nhà trường theo nội dung sau:

 

TT

Họ và tên

Tổ CM

Chủ đề/bài học

Số tiết

Tiết/ PPCT

Tuần học

Thiết bị dạy học sử dụng

                                                                Ghi chú

1

Nguyễn Thị A

TN

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

V. THỜI GIAN THỰC HIỆN:

                - Xây dựng kế hoạch: Trong tháng 9/2017

- Thực hiện chuyên đề cấp tổ: Tháng 9/2017

- Áp dụng thực hiện dạy học theo phương pháp Bàn tay nặn bột theo đăng kí của giáo viên bộ môn (Theo từng học kì)

- Tổng kết rút kinh nghiệm: Tháng 5/2018
 

      Trên đây là kế hoạch Dạy học theo phương pháp “Bàn tay nặn bột” năm học 2017 – 2018 của nhà trường. Yêu cầu các tổ chuyên môn, giáo viên và các bộ phận liên quan thực hiện nghiêm túc theo kế hoạch. Trong quá trình tổ chức thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc, đồng chí tổ trưởng Tổ KHTN cần phản ánh kịp thời với lãnh đạo nhà trường  để giải quyết kịp thời nhằm nâng cao chất lượng dạy học./.

NGƯỜI LẬP KẾ HOẠCH


 

 

 

 

             Nguyễn Thị Kim Anh

       DUYỆT CỦA HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

 

                        Đào Thị Nhiên

           

 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Kim Anh

Các tin khác

Xem thêm...

Thăm dò ý kiến

Bạn biết cổng thông tin Demo qua đâu?

Qua báo đài
Qua bạn bè
Qua Internet
Khác

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang online: 4

Hôm nay: 80

Tổng lượng truy cập: 153608