Bạn cần biết

Công khai thu và chi nhà trường.
BiÓu sè 02: Ban hµnh kÌm theo th«ng t­ 61/2017/TT-BTC ngµy 15/6/2017 cña Bé tµi chÝnh
Đơn vị: Trường THCS Liêm Chính
Mã chương: 622
Dù to¸n thu- chi ng©n s¸ch nhµ n­íc n¨m 2018
( KÌm theo QuyÕt ®Þnh sè 01/Q§- CKTC ngµy 29/01/2018 
cña HiÖu tr­ëng tr­êng THCS Liªm ChÝnh)
Stt Néi dung Dù to¸n ®­îc giao
I Tæng sè thu, chi, nép ng©n s¸ch phÝ, lÖ phÝ  
1 HỌC PHÍ                     192.750.000
  Chi th­êng xuyªn cho nhiÖm vô ®­îc giao                     192.750.000
  TN 0129: Chi thanh to¸n cho c¸ nh©n                       86.100.000
  Môc 6000 : TiÒn l­¬ng                       77.100.000
  Môc 6100 : Phô cÊp l­¬ng                         5.000.000
  Môc 6200 : TiÒn th­ëng                         4.000.000
  Môc 6400: C¸c kho¶n thanh to¸n kh¸c cho c¸ nh©n  
  TN 0130: Chi vÒ hµng ho¸, dÞch vô                       91.700.000
  Môc 6500 : Thanh to¸n dÞch vô c«ng céng                       12.000.000
  Môc 6550 : VËt t­ v¨n phßng                       11.200.000
  Môc 6600:Th«ng tin, tuyªn truyÒn, liªn l¹c                         3.000.000
  Môc 6650: Héi nghÞ  
  Môc 6750: Chi phÝ thuª m­ín                       29.000.000
  Môc 6900: Söa ch÷a,duy tu tµi s¶n phôc vô c«ng t¸c CM…                       18.000.000
  Môc 6950: Mua s¾m tµi s¶n phôc vô c«ng t¸c CM  
  Môc 7000: Chi phÝ nghiÖp vô chuyªn m«n cña tõng ngµnh                       18.500.000
  TN 0132: C¸c kho¶n chi kh¸c                       14.950.000
  Môc 7750 : Chi kh¸c                       14.950.000
II Dù to¸n chi ng©n s¸ch nhµ n­íc         2.829.660.000
1 Kinh phÝ thùc hiÖn chÕ ®é tù chñ                  2.829.660.000
  Chi th­êng xuyªn cho nhiÖm vô ®­îc giao                  2.829.660.000
  TN 0129: Chi thanh to¸n cho c¸ nh©n                  2.682.269.000
  Môc 6000 : TiÒn l­¬ng                  1.501.704.000
  Môc 6050 : TiÒn c«ng tr¶ cho L§TX theo H®ång  
  Môc 6100 : Phô cÊp l­¬ng                     731.310.000
  Môc 6200 : TiÒn th­ëng                         2.000.000
  Môc 6300 : C¸c kho¶n ®ãng gãp                     439.248.000
  Môc 6400: C¸c kho¶n thanh to¸n kh¸c cho c¸ nh©n                         8.007.000
  TN 0130: Chi vÒ hµng ho¸, dÞch vô                     128.652.000
  Môc 6500 : Thanh to¸n dÞch vô c«ng céng                         6.000.000
  Môc 6550 : VËt t­ v¨n phßng                       26.000.000
  Môc 6600:Th«ng tin, tuyªn truyÒn, liªn l¹c                       14.052.000
  Môc 6650: Héi nghÞ  
  Môc 6700: C«ng t¸c phÝ                       15.600.000
  Môc 6750: Chi phÝ thuª m­ín                       32.000.000
  Môc 6900: Söa ch÷a,duy tu tµi s¶n phôc vô c«ng t¸c CM…                       15.000.000
  Môc 6950: Mua s¾m tµi s¶n phôc vô c«ng t¸c CM  
  Môc 7000: Chi phÝ nghiÖp vô chuyªn m«n cña tõng ngµnh                       20.000.000
  Môc 7050: Mua s¾m tµi s¶n v« h×nh  
  TN 0132: C¸c kho¶n chi kh¸c                       18.739.000
  Môc 7750 : Chi kh¸c                       18.739.000
2 Kinh phÝ thùc hiÖn chÕ ®é KHÔNG tù chñ                                      -  
  TN 0130: Chi vÒ hµng ho¸,dÞch vô                                      -  
     
                                                                    Ngµy 28 th¸ng 2 n¨m 2018
                                                                                                                   Thñ tr­ëng ®¬n vÞ
                                                                                           L­¬ng VÜnh Thanh

Thăm dò ý kiến

Bạn biết cổng thông tin Demo qua đâu?

Qua báo đài
Qua bạn bè
Qua Internet
Khác

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang online: 2

Hôm nay: 44

Tổng lượng truy cập: 158251