Niềm vui ngày khai trường
Ngày hội đến trường
Ngày hội khai trường
  

Tổ chức

  • Ban lãnh đạo

  • Địa chỉ: Liêm chung-Phủ Lý - Hà Nam
  • Email: thcsliemchung@phuly.edu.vn
  • Điện thoại: 03513855192
TT Thông tin
1
Họ tên: Hoàng Thị Thu Hà
Vị trí:
Email: Hoangthithuha@gmail.com
Điện thoại: 0919956917
2
Họ tên: Lại Văn Lập
Vị trí: Phó hiệu trưởng
Email: laivanlap69@gmai.com
Điện thoại: 0913043228