• Địa chỉ: Liêm chung-Phủ Lý - Hà Nam
  • Email: thcsliemchung@phuly.edu.vn
  • Điện thoại: 03513855192
TT Thông tin
1
Họ tên: Hoàng Thị Thu Hà
Vị trí:
Email: Hoangthithuha@gmail.com
Điện thoại: 0919956917
2
Họ tên: Lại Văn Lập
Vị trí: Phó hiệu trưởng
Email: laivanlap69@gmai.com
Điện thoại: 0913043228
Niềm vui ngày khai trường
Ngày hội đến trường
Ngày hội khai trường
  • Ba công khai
  • Thông báo

quyết định công khai

quyết định công khai

Biểu mẫu TT 09 2015-2016

Biểu mẫu TT 09 2015-2016

Biểu mẫu TT 09 2016-2017

Biểu mẫu TT 09 2016-2017

Biểu mẫu TT 09 2014-2015

Biểu mẫu TT 09 2014-2015
Xem thêm...