tin tức-sự kiện

Hội nghị cán bộ công chức, viên chức năm 2017-2018

Liêm Sơn, ngày 16 tháng 10 năm 2017

NGHỊ QUYẾT

Hội nghị cán bộ công chức, viên chức trường THCS Liêm sơn

Năm học 2017 – 2018

- Căn cứ Nghị định số 04/2015NĐ-CP ngày 09/012015 của Chính phủ ban hành Quy chế thực hiện dân chủ trong các hoạt động cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập

- Căn cứ hướng dẫn số 1358/SGDDT-TCCB ngày 25 tháng 9 năm 2017 hướng dẫn nội dung và các bước tiến hành Hội nghị Cán bộ, công chức năm học 2017-2018.

- Ngày 16/10 /2017 trường THCS Liêm Sơn tiến hành Hội nghị cán bộ công chức, viên chức năm học 2017-2018. Sau khi nghe báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ năm học 2016-2017 và phương hướng nhiệm vụ năm học 2017-2018, toàn thể cán bộ công chức, viên chức trường THCS Liêm Sơn đã tích cực tham gia thảo luận và nhất trí quyết nghị như sau:

QUYẾT NGHỊ:

I. VỀ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM HỌC VÀ CÁC CHỈ TIÊU PHẤN ĐẤU NĂM HỌC 2017-2018

1. Về thực hiện Nhiệm vụ năm học 2016-2017

1.1. Nhiệm vụ trọng tâm:

- Thực hiện nghiêm túc chương trình, kế hoạch giáo dục trên cơ sở tiếp tục triển khai dạy học theo chuẩn kiến thức, kỹ năng, thực hiện có hiệu quả việc đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra, đánh giá, bảo đảm trung thực, khách quan. Tăng cường kỹ năng thực hành, vận dụng kiến thức, kỹ năng vào giải quyết các vấn đề thực tiễn. Chú trọng các hoạt động trải nghiệm sáng tạo, nghiên cứu khoa học của học sinh; mở rộng, nâng cao chất lượng cuộc thi Sáng tạo khoa học kỹ thuật học sinh lớp 8 và 9. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông trong dạy và học.

- Nâng cao hiệu lực và hiệu quả công tác quản lý, đặc biệt là chú trọng việc thực hiện kỷ cương, nề nếp quản lý dạy học, kiểm tra, đánh giá, thi cử.

- Chú trọng giáo dục đạo đức, nhân cách, kỹ năng sống cho học sinh; đổi mới phương thức giáo dục ngoài giờ lên lớp, giáo dục hướng nghiệp theo hướng lồng ghép và tích hợp. Tăng cường các biện pháp để tiếp tục giảm tỷ lệ học sinh yếu kém, giảm số học sinh bỏ học, tăng tỉ lệ học sinh khá, giỏi.

- Chăm lo, đầu tư phát triển đội ngũ nhà giáo, chú trọng đổi mới sinh hoạt chuyên môn trong nhà trường nhằm nâng cao vai trò và phát huy hiệu quả hoạt động của tổ, nhóm chuyên môn. Tích cực triển khai công tác bồi dưỡng thường xuyên cho giáo viên, chú trọng bồi dưỡng năng lực giáo dục đạo đức, đổi mới phương pháp dạy học, kiểm tra, đánh giá; Nâng cao vai trò của giáo viên chủ nhiệm lớp trong việc quản lý, phối hợp giáo dục toàn diện quản lý học sinh.

- Nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, chăm lo công tác bồi dưỡng học sinh giỏi, học sinh năng khiếu nhằm tạo tiền đề cho việc bồi dưỡng nhân tài. Tổ chức nghiêm túc, an toàn, có hiệu quả xét tốt nghiệp THCS, tuyển sinh; Tham gia nghiêm túc các kì thi học sinh giỏi và các Hội thi khác do ngành tổ chức.

- Củng cố, nâng cao tỷ lệ phổ cập giáo dục và chống mù chữ, duy trì kết quả phổ cập giáo dục THCS vững chắc. Đẩy mạnh công tác tự đánh giá chất lượng giáo dục trong nhà trường.

- Đẩy mạnh công tác xây dựng cơ sở vật chất tạo điều kiện phục vụ tốt cho dạy, học. Tu bổ, tôn tạo cảnh quan khuôn viên, môi trường xanh, sạch, đẹp và an toàn. Tập trung hoàn thiện các tiêu chí trường đạt chuẩn Quốc gia một cách vững chắc. Xây dựng nhà trường thành một địa chỉ uy tín về chất lượng giáo dục cũng như giáo dục toàn diện,chiếm được lòng tin của nhân dân, và học sinh trên địa bàn.

1.2. Các chỉ tiêu phấn đấu:

a.Hoạt động giáo dục đạo đức:

Chỉ tiêu: Cuối năm học sinh xếp loại hạnh kiểm tốt và khá đạt từ 95% trở lên, không có học sinh vi phạm pháp luật hoặc mắc tệ nạn xã hội.

b. Hoạt động giáo dục trí dục:

+ Chỉ tiêu phấn đấu các môn văn hóa đại trà:

Môn Ngữ văn 6: HKI đạt từ 75%, HKII đạt từ 80% trở lên.

Môn Toán 6: HKI đạt từ 70%, HKII đạt từ 75% trở lên.

Môn Anh văn 6: HKI đạt từ 65%, HKII đạt từ 70% trở lên.

Môn Văn 7 : HKI đạt từ 75%, HKII đạt từ 80% trở lên

Môn Toán 7 : HKI đạt từ 72%, HKII đạt từ 77% trở lên.

Môn Anh 7 : HKI đạt từ 65%, HKII đạt từ 70% trở lên

Môn Văn 8 : HKI đạt từ 75%, HKII đạt từ 80% trở lên

Môn Toán 8 : HKI đạt từ 70%, HKII đạt từ 77% trở lên

Môn Anh văn 8: HKI đạt từ 65%, HKII đạt từ 70% trở lên.

Môn Văn 9 : HKI đạt từ 77%, HKII đạt từ 85% trở lên

Môn Toán 9 : HKI đạt từ 70%, HKII đạt từ 80% trở lên

Môn Anh văn 9 : HKI đạt từ 70%, HKII đạt từ 75% trở lên

Các môn khác: HKI đạt từ 90%, HKII đạt từ 95% trở lên.

- Tỷ lệ xếp loại học lực cuối năm: Loại Giỏi: trên 10%; Loại Khá trên 45%; Loại TB trên 35%;

+ Tỷ lệ TN THCS đạt 100%.

+ Học sinh trúng tuyển vào lớp 10 THPT : Phấn đấu xếp thứ 10 của huyện.

+ Học sinh giỏi văn hóa lớp 9: Có học sinh dự thi huyện đủ số lượng quy định, có ít nhất 3-5 giải cấp huyện.

+ Có ít nhất 02 học sinh giỏi TDTT cấp tỉnh.

c. Hoạt động hướng nghiệp dạy nghề:

+ Phấn đấu có 100% học sinh lớp 8 đỗ nghề Điện dân dụng, trong đó đạt loại Giỏi trên 90%.

d.Chất lượng đội ngũ:

+100% giáo viên được kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ trong năm học.

+ 100% giáo viên nắm rõ các văn bản quy phạm pháp luật, nghị định 04/2015 của Chính phủ về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập.

+ 100% CB, GV thực hiện tốt việc đổi mới phương pháp dạy học, kiểm tra đánh giá theo định hướng phát triển năng lực học sinh.

+ 100% cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên tham gia đầy đủ và có hiệu quả các lớp tập huấn do Sở và Phòng GD&ĐT tổ chức.

+ 100% CB, GV có SKKN hoặc đề tài nghiên cứu khoa học xếp loại Khá trở lên.

1.3. Các giải pháp thực hiện chỉ tiêu:

-Triển khai đầy đủ đến từng giáo viên, nhân viên các nội dung tập huấn, bồi dưỡng mà Sở GD&ĐT và phòng GD & ĐT đã triển khai

- Thực hiện nghiêm túc bố trí, sắp xếp đội ngũ đúng với bằng cấp chuyên môn, phù hợp với năng lực và điều kiện thực tế của trường.

- Tổ chức nghiêm túc Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp trường

- Đẩy mạnh công tác tự học, tự bồi dưỡng, đúc rút sáng kiến kinh nghiệm, nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng của mỗi giáo viên.

– Làm tốt đánh giá xếp loại Hiệu trưởng, phó hiệu trưởng và giáo viên theo quy định chuẩn của Bộ giáo dục và Đào tạo.

– Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra nhà trường và nhà giáo; tăng cường công tác kiểm tra nội bộ trường học, coi trọng kiểm tra đột xuất.

II. TRÁCH NHIỆM CỦA HIỆU TRƯỞNG, BCH CÔNG ĐOÀN, TỔ, BỘ PHẬN VÀ CBCC, VC TRONG ĐƠN VỊ

1. Trách nhiệm của Hiệu trưởng

1.1. Lãnh đạo và quản lý, điều hành, đôn đốc các tổ chuyên môn, các tổ chức, đoàn thể làm tròn chức năng nhiệm vụ được giao. Kịp thời chấn chỉnh những sai sót của từng cán bộ công chức, viên chức nhằm xây dựng đơn vị giữ vững là đơn vị vững mạnh.

1.2. Đảm bảo thực hiện đúng các chế độ chính sách đối với cán bộ công chức, viên chức theo quy định của Đảng, Nhà nước về vật chất và tinh thần. Cùng BCH Công đoàn cơ sở tổ chức chăm lo đời sống của cán bộ, nhà giáo, người lao động. Chú ý quan tâm giúp đỡ các đồng chí có hoàn cảnh thực sự khó khăn.

1.3. Có kế hoạch và tạo điều kiện bồi dưỡng, đào tạo về chuyên môn nghiệp vụ, chính trị, ngoại ngữ cho đội ngũ CBCC, VC trong đơn vị, xây dựng quy hoạch đội ngũ cán bộ kế cận.

1.4. Đảm bảo đáp ứng đủ phương tiện làm việc, tạo điều kiện cho CBCC, VC hoàn thành nhiệm vụ.

1.5. Tạo điều kiện để Ban Thanh tra nhân dân của đơn vị hoạt động theo Luật thanh tra, thực hiện đầy đủ chế độ cho các thành viên Ban TTND và bảo đảm cho Công đoàn quyền kiểm tra, giám sát theo Luật Công đoàn.

1.6. Cùng BCH Công đoàn cơ sở, định kỳ mỗi học kỳ 01 lần tổ chức kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện Quy chế Dân chủ và Nghị quyết Hội nghị CBCC,VC của đơn vị đã nêu trên và định ra những việc cần tiếp tục thực hiện.

2. Trách nhiệm của Ban chấp hành Công đoàn cơ sở

2.1. Cùng với chính quyền chăm lo đời sống, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của cán bộ, nhà giáo và người lao động, phát huy tinh thần làm chủ, bình đẳng, công bằng xã hội, phát triển các hoạt động văn hoá, văn nghệ, TDTT, tham quan du lịch cho cán bộ, nhà giáo và người lao động.

2.2. Cùng với chuyên môn tổ chức các phong trào thi đua, khơi dậy truyền thống yêu nước, truyền thống xây dựng CNXH của giai cấp công nhân Việt Nam, rèn luyện CBCC, VC trở thành người lao động giỏi, lao động sáng tạo, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của thời kỳ đổi mới căn bản, toàn diện nền GD&ĐT Việt Nam theo định hướng XHCN và hội nhập quốc tế.

2.3. Tham gia quản lý các hoạt động của đơn vị, thực hiện chức năng giám sát và phản biện của tổ chưc Công đoàn theo quy định của Luật Công đoàn.

2.4. Hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết Hội nghị CBCC,VC ; phát hiện và kiến nghị với thủ trưởng đơn vị các biện pháp giải quyết để thực hiện tốt Nghị quyết Hội nghị.

2.5. Chỉ đạo Ban TTND của đơn vị thực hiện quyền giám sát, kiểm tra theo quy định của Pháp luật hiện hành.

2.6. Định kỳ mỗi học kỳ 01 lần, BCH Công đoàn cơ sở cùng với Hiệu trưởng đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết Hội nghị CBCC,VC và các phong trào thi đua, thông báo cho toàn thể đoàn viên Công đoàn, người lao động của đơn vị biêt để tìm giải pháp thực hiện nhiệm vụ trong giai đoạn tiếp theo.

3. Trách nhiệm của các Tổ, bộ phận

3.1. Xây dựng Kế hoạch hoạt động của tổ, bộ phận để thực hiện tốtNghị quyết Hội nghị CBCC,VC. Triển khai Kế hoạch đến các thành viên trong tổ, bộ phận.

3.2. Thực hiện nghiêm túc nhiệm vụ của tổ, bộ phận chuyên môn theo Điều lệ trường học.

3.3. Trực tiếp hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc CBGVNV của tổ, bộ phận thực hiện Nghị quyết Hội nghị CBCC,VC

3.4. Kiến nghị, đề xuất với BGH và BCH Công đoàn cơ sở các biện pháp thực hiện Kế hoạch, phong trào thi đua. Cùng BGH và BCH Công đoàn cơ sở tổ chức thực hiện các phong trào thi đua, các Cuộc vận động trong năm học tại đơn vị.

3.5. Xây dựng mối đoàn kết trong tổ, bộ phận cũng như đơn vị.

4. Trách nhiệm của cán bộ công chức, viên chức

4.1. Đoàn kết, phấn đấu khắc phục mọi khó khăn hoàn thành các nhiệm vụ công tác được giao trên cương vị công tác của mình với năng suất, chất lượng và hiệu quả cao.

4.2. Thực hành tiết kiệm, không gây phiền hà sách nhiễu, tiêu cực trong thi hành nhiệm vụ; Thực hiện văn hoá nơi công sở, chấp hành nghiêm chỉnh nội quy và tham gia tích cực các hoạt động của cơ quan.

4.2- Nâng cao tính chủ động, tinh thần tự học tập, bồi dưỡng nâng cao chuyên môn nghiệp vụ, chủ động xây dựng, triển khai và thực hiện nhiệm vụ được giao.

4.3. Tích cực phản ánh kịp thời tình hình thực hiện của tổ, bộ phận, đơn vị và đóng góp ý kiến trên tinh thần xây dựng, đúng nơi, đúng lúc.

III. HIỆU LỰC THI HÀNH

1. Giao cho bên chuyên môn và Công đoàn cùng có trách nhiệm thi hành những vấn đề đã nêu trên. Nếu do thiếu tinh thần trách nhiệm, không thực hiện đầy đủ, phải chịu trách nhiệm trước tập thể cán bộ, giáo viên, nhân viên của đơn vị và cấp trên quản lý trực tiếp.

2. Thủ trưởng đơn vị, BCH Công đoàn cùng toàn thể CBCC, VC có nhiệm vụ thi hành nghiêm túc các điều khoản ghi trong Nghị quyết này.

Phát huy những thành quả đã đạt được của năm học 2016-2017, toàn thể CBCC, VC và đoàn viên Công đoàn trường THCS Liêm Sơn tăng cường hơn nữa sự đoàn kết nhất trí, khắc phục khó khăn quyết tâm phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ toàn diện và các chỉ tiêu năm học 2017-2018 trong Nghị quyết đã đề ra.

Nghị quyết được toàn thể Hội nghị thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 16 tháng 10 năm 2017 cho đến khi có Nghị quyết Hội nghị CBCC,VC mới.

Tác giả: Lê Ngọc Giang

Xem thêm

Sinh hoạt chuyên môn theo nghiên cứu bài học- Chuyên đề 2-Ngữ văn 7-Trường THCS Liêm Sơn_Năm học 2018 - 2019
Lễ kỷ niêm ngày Nhà giáo VN 20-11 năm học 2017 - 2018 của Trường THCs Liêm Sơn.
Tiếp thêm niềm đam mê đọc sách
SHCM theo nghien cuu bai hoc_To KHXH_CD 1_ Nam hoc 2018-2019
SHCM theo nghiên cú bài học môn Địa 9 - Tổ KHXH Trường THCS Liêm Sơn