Văn bản

 
Số/ký hiệu Trích yếu/về việc Ban hành
4983/BGDĐT-CNTT
Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ CNTT năm học 20... Chi tiết
2015-09-28
1051/SGDĐT-GDTrH
hướng dẫn thực hiện chuyên môn Tiếng Anh năm h... Chi tiết
2015-08-12
495/SGDDT-GDTrH
Hướng dẫn đánh giá xếp loại giờ dạy của gi... Chi tiết
2015-08-03
1268/CNTT-CTHSSV
V/v hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ CNTT năm họ... Chi tiết
2014-09-17
1269/KH-SGD
Kế hoạch công tác CNTT năm học 2014-2015 của Sở... Chi tiết
2014-09-17
1254/SGDĐT-CNTT&CTHSSV
Vê việc hướng dẫn công tác học sinh, sinh viên,... Chi tiết
2014-09-15
4709 /BGDĐT-CTHSSV
V/v hướng dẫn công tác học sinh, sinh viên hoạt ... Chi tiết
2014-08-29
1166/SGDĐT-CNTT&CTHSSV
V/v Đôn đốc nhập dữ liệu cho năm học mới 201... Chi tiết
2014-08-27
1151/SGDĐT-VP
Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ trọng tâm năm ... Chi tiết
2014-08-25
1135/SGDĐT-GDTrH
Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ Giáo dục trung ... Chi tiết
2014-08-22
1135/SGDĐT-GDTrH
Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ Giáo dục trung ... Chi tiết
2014-08-22
1142/QĐ-GD&ĐT
QĐ về việc thành lập Ban biên tập cổng thông t... Chi tiết
2014-08-20
1117 /SGDĐT-CNTT&CTHSSV
V/v: Chuẩn bị các điều kiện và dữ liệu cho n... Chi tiết
2014-08-19
25/2014/TT-BGDĐT
Thông tư Ban hành quy định về tiêu chuẩn đánh g... Chi tiết
2014-08-07
58/2011/TT-BGDĐT
THÔNG TƯ Ban hành Quy chế đánh giá, xếp loại h... Chi tiết
2011-12-12
1218 / SGDĐT- GDTrH
Hướng dẫn kiểm tra đánh giá xếp loại Môn họ... Chi tiết
2011-10-14
471/SGD&ĐT- GDTrH
Điều chỉnh lấy điểm bài thực hành môn Hoá h... Chi tiết
2011-04-11
Sinh hoạt chuyên môn theo nghiên cứu bài học- Chuyên đề 2-Ngữ văn 7-Trường THCS Liêm Sơn_Năm học 2018 - 2019
Lễ kỷ niêm ngày Nhà giáo VN 20-11 năm học 2017 - 2018 của Trường THCs Liêm Sơn.
Tiếp thêm niềm đam mê đọc sách
SHCM theo nghien cuu bai hoc_To KHXH_CD 1_ Nam hoc 2018-2019
SHCM theo nghiên cú bài học môn Địa 9 - Tổ KHXH Trường THCS Liêm Sơn