Văn bản

 
Số/ký hiệu Trích yếu/về việc Ban hành
316
V/v tiếp tục nghỉ học để phòng, chống dịch b... Chi tiết
2020-04-15
Số: /SVHTTDL-XDNSVH&GĐ
V/v Nâng cao vai trò của cộng đồng, gia đình tron... Chi tiết
2020-04-03
4983/BGDĐT-CNTT
Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ CNTT năm học 20... Chi tiết
2015-09-28
495/SGDDT-GDTrH
Hướng dẫn đánh giá xếp loại giờ dạy của gi... Chi tiết
2015-08-03
1268/CNTT-CTHSSV
V/v hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ CNTT năm họ... Chi tiết
2014-09-17
1269/KH-SGD
Kế hoạch công tác CNTT năm học 2014-2015 của Sở... Chi tiết
2014-09-17
1254/SGDĐT-CNTT&CTHSSV
Vê việc hướng dẫn công tác học sinh, sinh viên,... Chi tiết
2014-09-15
4709 /BGDĐT-CTHSSV
V/v hướng dẫn công tác học sinh, sinh viên hoạt ... Chi tiết
2014-08-29
1135/SGDĐT-GDTrH
Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ Giáo dục trung ... Chi tiết
2014-08-22
1142/QĐ-GD&ĐT
QĐ về việc thành lập Ban biên tập cổng thông t... Chi tiết
2014-08-20
25/2014/TT-BGDĐT
Thông tư Ban hành quy định về tiêu chuẩn đánh g... Chi tiết
2014-08-07
1218 / SGDĐT- GDTrH
Hướng dẫn kiểm tra đánh giá xếp loại Môn họ... Chi tiết
2011-10-14
471/SGD&ĐT- GDTrH
Điều chỉnh lấy điểm bài thực hành môn Hoá h... Chi tiết
2011-04-11
TOÁN 9: HÀM SỐ BẬC NHẤT
VĂN 9: MÙA XUÂN NHO NHỎ.
VĂN 9: ÔN TẬP HỆ THỐNG HÓA KIẾN THỨC HỌC KÌ 1
VĂN 9: VIẾNG LĂNG BÁC
Tienganh9_CAU DIEU KIEN UNIT 7,9