tin tức-sự kiện

Đề thi HSG môn Địa

A- Đề bài

Câu 1: (2.0 điểm)

Nhiệt độ không khí thay đổi như thế nào khi đi tự thấp nên cao? Giải thích nguyên nhân

Câu 2: (3,5 điểm)

Vị trí địa lí và hình dạng lãnh thổ Việt Nam tạo những thuận lợi và khó khăn gì cho việc phát triển kinh tế - xã hội?

Câu 3: (4 điểm)

Cho bảng số liệu sau:

Khối lượng hàng hóa vận chuyển phân theo ngành vận tải của nước ta.(đơn vị: nghìn tấn)

N¨m

§­êng s¾t

§­êng bé

§­êng s«ng

§­êng biÓn

1990

2341

54 640

27 071

4359

1998

4978

123 911

38 034

11793

2000

6258

141139

43 015

15 553

2003

8385

172 799

55 259

27 449

2005

8838

212 263

62 984

33 118

a) Tính tốc độ tăng trưởng khối lượng hàng hóa vận chuyển của từng ngành vận tải nước ta trong giai đoạn 1990-2005?

b) Nhận xét và giải thích sự tăng trưởng đó?

Câu 4: (5 điểm)

Dựa vào átlát địa lí Việt Nam và kiến thức đã học em hãy

a. Chứng minh rằng dân cư nước ta phân bố không đều.

b. Giải thích nguyên nhân và cho biết hướng giải quyết

Câu 5: (5,5 điểm)

Cho bảng số liệu:

Cơ cấu ngành kinh tế ở Đồng bằng sông Hồng giai đoạn 1986 – 2005

(Đơn vị: %)

Năm

1986

1990

1995

2000

2005

Nụng-Lõm-Ngư nghiệp

49,5

45,6

32,6

29,1

25,1

Cụng nghiệp-Xây dựng

21,5

22,7

25,4

27,5

29,9

Dịch vụ

29,0

31,7

42,0

43,4

45,0

a.Vẽ biểu đồ thể hiện cơ cấu ngành kinh tế ở Đồng bằng sụng Hồng giai đoạn 1986 – 2005

b. Nhận xột cơ cấu và sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế ở Đồng bằng sông Hồng giai đoạn 1986 – 2005.

c. Tại sao phải có sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế ở Đồng bằng sông Hồng ?

Hết

Tác giả: thcsliemthuan

Xem thêm

Ngọt Ngào câu hát Trống quân Liêm Thuận
Liêm Thuận Quê tôi
Học sinh trường THCS Liêm Thuận học hát chèo
Tiếng thì thình Trống quân Liêm Thuận
Tiếng thì thình Trống quân Liêm Thuận