tin tức-sự kiện

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I Năm học: 2018 - 2019 Môn: Hóa Học 9

PHÒNG GD – ĐT THANH LIÊM

TRƯỜNG THCS LIÊM THUẬN

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I

Năm học : 2018 - 2019

Môn : Hóa Học 9

 1. Trắc nghiệm: (5 điểm) Khoanh tròn vào đáp án đúng:
 1. Cặp chất nào trong số những cặp chất cho dưới đây có thể cùng tồn tại trong một dung dịch?
 1. H2SO4 và BaCl2 C. NaOH và HBr
 2. KCl và NaNO3 D. NaCl và AgNO3

2. Dãy các nguyên tố được sắp xếp đúng theo chiều tính phi kim tăng dần:

A . O, F, P B. P , O, F C. F, O, P D. O, P, F

3. Cho 25ml dung dịch NaOH 8M tác dụng với 50ml dung dich HCl 6M. Dung dịch sau phản ứng làm quỳ tím chuyển màu như thế nào

 1. Đỏ B. Xanh C. Trắng D. ko màu

4. Dãy kim loại được sắp xếp theo chiều hoạt động hóa học tăng dần:

A. K, Al, Mg, Cu, Fe B. Cu, Fe, Mg, Al, K

C. Cu, Fe, Al, Mg, K D. K, Cu, Al, Mg, Fe

Câu 5: Thực hiện các thí nghiệm:

(1) Nhỏ dung dịch H2SO4 loãng vào mẫu Cu.

(2) Đốt Fe trong khí oxi.

(3) Đốt khí Clo trong bình chứa khí hidro.

(4) Dẫn khí Cl2 vào dung dịch Ca(OH)2.

(5) Nhúng sợi dây Ag vào dung dịch đồng (II) sunfat

6) Dẫn khí cacbonic vào dung dịch KOH.

Những thí nghiệm có phản ứng hóa học xảy ra là:

A. (2), (3), (6) B.(2), (3), (5) C.(2), (3), (4) D. (1), (3), (4), (5).

6. Chất tác dụng với dung dịch HCl tạo thành chất khí nhẹ hơn không khí là:

A. Mg B. CaCO3 C. Cu D. Na2SO3

7. Axit H2SO4 loãng không tác dụng với kim loại nào sau đây:

A. Al B. Fe C. Mg D. Ag

9. Nguyên liệu chính để sản xuất nhôm là:

A. criolit B. quặng boxit C.điện D. Than chì

10. Cặp chất nào sau đây có thể dùng để điều chế SO2 trong phòng thí nghiệm?

A. Al và H2SO4 loãng B. NaOH và dung dịch HCl

C. Na2SO4 và dung dịch HCl D. Na2SO3 và dung dịch HCl

11. Chất nào sau đây khi phản ứng với nước tạo thành dung dịch mang tính axit ?

A. CaO B. Ba C. SO3 D. Na2O

12. Chất nào sau đây không phản ứng với dung dịch HCl

A. Fe B. Fe2O3 C. SO2 D. Mg(OH)2

13. Cho 6,5 gam Zn vào dung dịch HCl dư. Hỏi thể tích khí thu được từ phản ứng ở đktc là bao nhiêu? (cho Zn=65)

A. 1,12 lit B. 2,24 lit C. 3,36 lit D. 22,4 lit

14. Axitsunfuric loãng tác dụng được với dãy chất nào sau đây ?

A. Zn, CO2, NaOH B. Zn, Cu, CaO C. Zn, H2O, SO3 D. Zn, NaOH, Na2O

15. Dãy oxit nào sau đây vừa tác dụng với nước, vừa tác dụng với dung dịch bazơ

A. CaO, CuO B. CO, Na2O C. CO2, SO2 D. P2O5, MgO

16. Lưu huỳnh đioxit được tạo thành từ cặp chất nào sau đây?

A. Na2SO3 và H2O B. Na2SO3 và NaOH

C. Na2SO4 và HCl D. Na2SO3 và H2SO4

17.Cho các dung dịch CuSO4, FeSO4, MgSO4, AgNO3 và các kim loại Cu, Fe, Mg, Ag. Số cặp chất (kim loại và muối) phản ứng được với nhau là:

 1. 5 B. 6 C. 7 D. 8

18. Phản ứng giữa dung dịch HCl và NaOH là phản ứng

A. Hóa hợp B. Trung hòa C. Thế D. Phân hủy

19.Bạc có lẫn tạp chất nhôm. Hóa chất dùng để làm sạch kim loại bạc là

A. dung dịch AgNO3 B. dung dịch CuSO4 C. dung dịch NaOH D. dung dịch HCl

20. Oxit vừa tan trong nước vừa hút ẩm là:

A. SO2 B. CaO C. Fe2O3 D. Al2O3

II/ TỰ LUẬN:

Câu 1(1,25điểm):Hoàn thành phương trình sau

 1. Ca(OH)2 + ??? Fe(OH)3 + ???
 2. ??? MgO + H2O
 3. H2SO4 + ??? ZnSO4 + H2O
 4. KOH + ??? KHCO3
 5. AgNO3 + ??? = AgCl + ???

Câu 2: (1 điểm ) Bằng phương pháp hoá học, hãy nhận biết các dung dịch sau đựng trong các lọ mất nhãn: H2SO4, BaCl2, NaCl

Câu 3(0,75điểm)Cho 10,8 g kim loại A hoá trị III phản ứng với clo dư thì thu được 53,4g muối. Xác định tên kim loại A?

Câu 4 : (2 điểm )

Cho 40g hỗn hợp 2 kim loại Fe và Cu vào dung dịch HCl dư, thu được 11,2 lít khí (đktc).

 1. Viết phương trình phản ứng xảy ra?
 2. Tính phần trăm khối lượng mỗi kim loại trong hỗn hợp ban đầu?

( Biết: Cu = 64; Fe = 56; Cl = 35,5; H = 1)

----BÀI LÀM-----

PHÒNG GD – ĐT THANH LIÊM

TRƯỜNG THCS LIÊM THUẬN

KIỂM TRA HỌC KÌ I

Năm học : 2018 – 2019

Môn : Hóa Học 9

ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM:

I. Trắc nghiệm: (5 điểm) mỗi câu trả lời đúng được 0,25 điểm

Câu

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Đáp án

B

B

A

C

A

A

D

B

B

D

C

C

B

D

C

D

B

B

C

B

II. Tự luận: ( 5 điểm)

Câu

Đáp án

Thang điểm

1

(1.25 đ)

 1. 3Ca(OH)2 +2 FeCl3 2Fe(OH)3 +3 CaCl2
 2. Mg(OH)2MgO + H2O
 3. H2SO4 +Zn(OH)2 ZnSO4 + H2O
 4. KOH + CO2 KHCO3
 5. AgNO3 + NaCl AgCl +NaNO3

0,25 điểm

0,25 điểm

0,25 điểm

0,25 điểm

0,25điểm

2

(1 đ)

- Dùng quì tím nhúng vào các mẫu thử:

+ Mẫu thử nào làm quì tím chuyển sang màu đỏ là H2SO4

+ Hai mẫu không có hiện tượng gì là: BaCl2, NaCl

+ Cho một ít dung dịch axit H2SO4 vào 2 mẫu thử còn lại, mẫu nào có hiện tượng kết tủa trắng là BaCl2, mẫu không có hiện tượng gì là NaCl

+ Phương trình phản ứng:

BaCl2 + H2SO4 → BaSO4 ↓ + 2 HCl

0,25 điểm

0,25 điểm

0,25 điểm

0,25 điểm

Câu4

(2 đ)

Câu 3(

PThh: 2A + 3Cl2 2ACl3

Theo ĐLBTKL,ta có:(g); ;

Theo

pt(1),

a/ PTPƯ: Fe + 2HCl à FeCl2 + H2

b/ Số mol của H2 thu được là:

= V / 22,4 = 11,2/ 22,4= 0,5mol

Fe + 2HCl à FeCl2 + H2

1 : 2 : 1 : 1

0,5mol 0,5mol

Khối lượng của Fe là: mFe = n. M = 0,5. 56 = 28g

Khối lượng của Cu là : mCu = 40 – 28 = 12g

Phần trăm về khối lượng của mỗi kim loại là:

%mFe = = 70%

% mCu = = 30%

0,5 điểm

0,25 điểm

0,25điểm

0,25 điểm

0,25 điểm

0,25 điểm

0,25 điểm

0,25 điểm

0,25điểm

0,25điêm

0,25điểm

Tác giả: thcsliemthuan

Xem thêm

Ngọt Ngào câu hát Trống quân Liêm Thuận
Liêm Thuận Quê tôi
Học sinh trường THCS Liêm Thuận học hát chèo
Tiếng thì thình Trống quân Liêm Thuận
Tiếng thì thình Trống quân Liêm Thuận