tin tức-sự kiện

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I MÔN TOÁN 9 (Thời gian 90 phút)

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I

MÔN TOÁN 9

(Thời gian 90 phút)

I. Phần trắc nghiệm(3 điểm)

Chọn chữ cái in hoa trước câu trả lời đúng.

Câu 1.Hàm số y = là hàm số bậc nhất khi:

A. m 3 B. m -3 C. m > 3 D. m 3

Câu 2. Biểu thức có giá trị bằng:

A. - 4

B. 4

C. 1

D.

Câu 3. Hàm số y =(m-1).x + 2012 nghịch biến trên R khi :

A. m 1

B. m > 1

C. m < 1

D. m 1

Câu 4. Giao điểm hai đường thẳng y = x và y = -x + 2có toạ độ là:

A. (1; 2)

B (1; )

C. (2; 4)

D. (-1; - )

Câu 5.Hai đường thẳng y = ( k -2)x + m + 2 và y = 2x + 3 – m song song với nhau khi:

A. k = -4 B. k = 4 và m = C. k = 4 và m D. k = 4 và m Câu 6. Cho tam giác MNP vuông tại M, có MN = a; MP = 3a; Khi đó cosbằng:

A. 3

B.

C.

D.

Câu 7. Cho đường tròn (O; R) biết R = 10 cm; dây AB có độ dài 8cm. Khoảng cách từ O đến dây AB bằng:

A. cm

B. 8cm

C. 6cm

D. 84cm

Câu 8. Cho đường tròn (O;R),biết R = 3cm, một điểm M cách điểm O là 5cm. MA là tiếp tuyến tại A của đường tròn (O;R). Độ dài đoạn MA bằng:

A. 25cm

B. 5cm

C. cm

D. 4cm

Câu 9. Đường thẳng y = 3x + b đi qua điểm (-2 ; 2) thì hệ số b của nó bằng:

A. -8 B. 8 C. 4 D. -4

Câu 10. Hai đường thẳng y = - x + và y = x + có vị trí tương đối là:

A. Song song B. Cắt nhau tại một điểm có tung độ bằng

C. Trùng nhau D. Cắt nhau tại một điểm có hoành độ bằng

Câu 11. Tam giác ABC vuông tại A, biết BC = 30 cm, = 500 . Độ dài cạnh AC là bao nhiêu(làm tròn đến hai chữ số thập phân)?

A. 18,92

B. 18,29

C. 19,28

D. 22,98

Câu 12. Kết quả của với

A. B. C. D.

II. Phần tự luận: (7 điểm)

Câu 1( 1,5 điểm)

Cho biểu thức

a)Rút gọn A.

b)Tìm giá trị của a để A .

Câu 2 (2 điểm)

Cho hai đường thẳng (d1) y = x + 1 và y = -x +2 (d2)

a)Vẽ đồ thị của hai hàm số trên cùng mặt phẳng tọa độ.

b)Tìm tọa độ giao điểm của (d1); (d2) bằng phép tính.

c)Tìm giá trị của m để đường thẳng (d3) : y = (m2 -1)x - 3 đi qua giao điểm của (d1) và (d2).

Câu 3 (3 điểm)

Cho nửa đường tròn (O;R) đường kính BC. Kẻ tiếp tuyến Bx với nửa đường tròn. Trên Bx lấy điểm M sao cho BM > R. Từ M kẻ tiếp tuyến MA ( A là tiếp điểm).

a)Chứng minh MO // AC .

b)Qua O kẻ đường thẳng vuông góc với BC cắt tia CA tại D. Chứng minh tứ giác MOCD là hình bình hành.

c)Gọi giao điểm của MD và OA là S, giao điểm của MA và OD là I, giao điểm của MO và BD là K. Chứng minh ba điểm K, I, S thẳng hàng.

Câu 4 (0,5 điểm)

Giải bất phương trình

---------------- Hết ----------------

Tác giả: thcsliemthuan

Xem thêm

Ngọt Ngào câu hát Trống quân Liêm Thuận
Liêm Thuận Quê tôi
Học sinh trường THCS Liêm Thuận học hát chèo
Tiếng thì thình Trống quân Liêm Thuận
Tiếng thì thình Trống quân Liêm Thuận