tin tức-sự kiện

kế hoạch thi đua 2015-2016

PHÒNG GD – ĐT THANH LIÊM

TRƯỜNG THCS LIÊM THUẬN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: ...... /KH-THCS Liêm Thuận, ngày 06 tháng 10 năm 2015

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN CÔNG TÁC THI ĐUA-KHEN THƯỞNG

Năm học 2015 – 2016

Căn cứ Kế hoạch số 183/KH-SGDĐT ngày 23/02/2016 của Sở GD-ĐT Hà Nam, công văn số 02/HĐ-TĐKT ngày 27 tháng 01 năm 2016 của Hội đồng Thi Đua khen thưởng huyện Thanh Liêm;

Căn cứ vào kế hoạch số 25/PGD ĐT Thanh Liêm về công tác thi đua, khen thưởng năm 2016 và giai đoạn 2016-2020;

Căn cứ vào kế hoạch chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ năm học 2015-2016 của Phòng GD&ĐT Thanh Liêm;

Trường THCS Liêm Thuận xây dựng kế hoạch Thi đua – Khen thưởng năm học 2015-2016, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

- Tạo động lực, động viên khuyến khích CBGV-NV-HS trong nhà trường phát huy truyền thống yêu nước, hăng hái thi đua“Dạy tốt-Học tốt”.

- Hưởng ứng nhiệt tình các cuộc vận động lớn, phong trào thi đua"Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực".

- Thực hiện tốt chủ đề năm học“Tiếp tục đổi mới quản lý và nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện”.

- Khơi dậy và phát huy niềm tự hào và tự trọng nghề nghiệp của mỗi thầy cô giáo của nhà trường; khơi dậy ý thức trách nhiệm của mỗi học sinh về tương lai của chính mình, trách nhiệm lớn lao của gia đình đối với sự phát triển và tương lai của con em. Phát hiện và biểu dương các thầy cô giáo đã chủ động chống tiêu cực, không chấp nhận bệnh thành tích trong giáo dục.

- Phát huy sáng kiến, chủ động của mỗi thầy cô giáo trong việc tổ chức các phong trào thi đua thiết thực nhằm tạo điều kiện phát triển của mỗi học sinh, góp phần vào sự phát triển giáo dục chung.

- Thực hiện đúng, đủ chương trình, thực hiện nghiêm túc quy chế, quy định của ngành, của trường để nâng cao hiệu quả giảng dạy đạt chất lượng tốt trong cả năm học.

- Xây dựng mối quan hệ mật thiết giữa nhà trường, gia đình và các lực lượng xã hội phối hợp giáo dục học sinh trong và ngoài nhà trường. Năng động, lao động sáng tạo, vươn lên, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm học.

II. NỘI DUNG THI ĐUA

1. Tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý

-Thực hiện nghiêm túc quy định về công khai đối với các cơ sở giáo dục của hệ thống giáo dục quốc dân theoThông tư số 09/2009/TT-BGD ngày 7/5/2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về quy chế thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục của hệ thống giáo dục quốc dân.

- Tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong nhà trường.

- Tiếp tục đổi mới công tác thi đua khen thưởng theo hướng thiết thực, hiệu quả, đúng Luật Thi đua khen thưởng và Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ; Tăng cường công tác truyền thông trong thi đua khen thưởng, phát hiện các nhân tố mới, nhân tố điển hình để khen thưởng kịp thời.

2.Nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động giáo dục

- Tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, tác phong Hồ Chí Minh trong các hoạt động học tập và rèn luyện của học sinh, sinh viên; triển khai sáng tạo và hiệu quả phong trào thi đua "Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực"; thực hiện cuộc vận động "Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”. Việc chống tiêu cực và khắc phục bệnh thành tích trong giáo dục tiếp tục là hoạt động thường xuyên trong nhà trường.

- Triển khai thực hiệnChỉ thị số 10-CT/TW ngày 05/12/2011 của Bộ Chính trị về củng cố kết quả phổ cập giáo dục trung học cơ sở, tăng cường phân luồng học sinh sau trung học cơ sở.

- Đẩy mạnh công tác giáo dục đạo đức, kĩ năng sống, ngăn chặn bạo lực trong học sinh; Tiếp tục triển khai các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao.

- Tăng cường các giải pháp để khắc phục chất lượng giáo dục toàn diện: giảm tỷ lệ học sinh yếu kém, tăng tỷ lệ học sinh khá, giỏi.

-Phấn đấu có 99% số HS trở lên được lên lớp; Tỷ lệ HS được công nhận tốt nghiệp THCS đạt 100% ; Điểm bình quân các môn thi vào lớp 10 đạt 5,8 điểm xếp thứ 8/17trường trong huyện.

3. Chăm lo, đầu tư phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục

- Tổ chức bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ quản lý, giáo viên. Đặc biệt chú trọng nội dung bồi dưỡng về đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra, đánh giá.

- Có 04 giáo viên trở lên đạt GVDG cấp huyện.

- Tiểp tục thực hiện tốt việc đánh giá xếp loại chuẩn nghề nghiệp giáo viên,chuẩn hiệu trưởng.

4.Công tác kế hoạch, tài chính và tăng cường cơ sở vật chất

- Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện xã hội hoá giáo dục, tăng cường huy động các nguồn lực phát triển giáo dục.

- Xây dựng các tiêu chí của trường đạt chuẩn Quốc gia.

5. Danh hiệu thi đua năm học 2015-2016:

* Tập thể:

-Trườngđạt danh hiệu:Tập thể lao động xuất xắc.

- Tổ KHXH đạt danh hiệu tập thể lao động tiên tiến.

- Công đoàn đạt danh hiệu: Công đoàn vững mạnh.

- Chi bộ đạt danh hiệu: Chi bộ trong sạch, vững mạnh.

* Cá nhân:

- GVDG cấp huyện: 04 đ/c = 32 %

-Đề nghị công nhận danh hiệu CSTĐCS: 04 đ/c.

- Đề nghị công nhận danh hiệu LĐTT: 16 đ/c.

III. Đánh giá, xếp loại:

Nguyên tắc đánh giá xếp loại:

1. Xếp loại theo 2 kỳ riêng biệt, kết quả cả năm căn cứ vào tổng số điểm 2 học kỳ.

2. Việc xếp loại các cá nhân và tập thể dựa trên các tiêu chí công tác cụ thể(Biểu mẫu đánh giá bằng điểm số).

3. Kết quả xếp loại cuối cùng của cá nhân và của tổ là tổng số điểm của các tiêu chí công tác và được xếp theo thứ tự từ cao xuống thấp.

4. Từ kết quả cuối cùng của các cá nhân, các tổ xác định danh hiệu thi đua: CSTĐCS, LĐTT, đề nghị khen cao.

5. Căn cứ kết quả cuối cùng của các tổ chuyên môn, Hội đồng Thi đua- Khen thưởng nhà trường xét đề nghị công nhận danh hiệu lao động tiên tiến, chiến sỹ thi đua cấp huyện, đề nghị khen cao cho các cá nhân và danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc năm học 2015-2016.

6. Hội đồng TĐ- KT của trường căn cứ vào mức độ vi phạm cụ thể sẽ không xét thi đua, hạ bậc thi đua, không công nhận danh hiệu thi đua đối với các cá nhân trong các trường hợp sau:

- Tiêu cực trong thi cử, vi phạm quy chế thi, thiếu tinh thần trách nhiệm làm ngơ trước những vi phạm quy chế thi của học sinh.

- Vi phạm pháp luật, vi phạm đạo đức nhà giáo, vi phạm chính sách về dân số - kế hoạch hóa gia đình.

- Đánh giá và xếp loại học sinh không chính xác, thiếu khách quan: Qua kết quả xét tốt nghiệp, tuyển sinh, kiểm định, thanh tra khảo sát của Sở, của Phòng Giáo dục, kiểm tra của nhà trường phát hiện thấy đánh giá xếp loại học sinh không chính xác.

- Về chế độ báo cáo, hội họp: Có 2 lần trở lên không nộp báo cáo, báo cáo chậm hoặc vắng mặt 2 lần trở lên không lý do ở các cuộc họp.

Các tổ khi lập danh sách công nhận danh hiệu thi đua và đề nghị khen thưởng phải sắp xếp theo thứ tự thành tích từ cao xuống thấp, làm cơ sở cho Hội đồng Thi đua – Khen thưởng nhà trường xét và đề nghị cấp trên công nhận.

IV. Tổ chức thực hiện:

1. Công tác quản lý của trường:

- Tổ chức phát động thi đua với chủ đề và nội dung trên, tuyên truyền sâu rộng trong đội ngũ cán bộ giáo viên, nhân viên và học sinh trong nhà trường.

- Đầu năm học tổ chức kiểm tra đánh giá chất lượng dạy và học của giáo viên và học sinh, trên cơ sở đó giao chỉ tiêu phấn đấu đến từng cá nhân và tập thể.

- Tổ chức đăng ký thi đua từ đầu năm: Các tổ phải hoàn thành thủ tục đăng ký thi đua gửi về Hội đồng TĐ-KT của trường. Các danh hiệu thi đua được niêm yết công khai tại văn phòng nhà trường, những cá nhân đăng ký danh hiệu giáo viên dạy giỏi, CSTĐ cơ sở trở lên nhất thiết phải đăng ký tên đề tài khoa học; sáng kiến cải tiến; kinh nghiệm giảng dạy, quản lý và công khai thông báo từ đầu năm cho mọi người cùng biết.

- Những trường hợp không đăng ký thi đua sẽ không thuộc diện được bình xét thi đua

- Căn cứ kết quả thi đua cuối cùng của các tổ, Hội đồng TĐ- KT của trường tổ chức bình xét các danh hiệu cá nhân và tập thể theo tinh thần công khai, dân chủ trên cơ sở đối chiếu với chỉ tiêu đã đăng ký từ đầu năm với các kết quả cụ thể đã đạt được, hoàn tất các thủ tục, hồ sơ thi đua nộp cấp trên để xét duyệt, công nhận.

2. Công tác chỉ đạo của các tổ:

- Sơ kết thi đua HKI (Tuần thứ 19 của năm học): Tổ chức bình xét, xếp loại thi đua theo từng tháng (kỳ), đánh giá những mặt mạnh, yếu của từng cá nhân và tổ qua đó sơ bộ đánh giá thi đua của các cá nhân và tổ (chú ý bám sát các chỉ tiêu thi đua đã đăng ký từ đầu năm). Tuyên dương những tấm gương tốt, nhắc nhở động viên, điều chỉnh những cá nhân chưa hoàn thành nhiệm vụ.

- Báo cáo đánh giá thành tích của tổ trong thực hiện nhiệm vụ năm học (Nội dung báo cáo bám sát nhiệm vụ trọng tâm của nhà trường, nêu được những mặt mạnh cần phát huy và những tồn tại cần khắc phục).

Trên đây là kế hoạch Thi đua – Khen thưởngnăm học 2015-2016, đề nghị các tổ chuyên môn, các đoàn thể căn cứ xây dựng và chỉ đạo công tác thi đua của tổ bám sát kế hoạch chỉ đạo của nhà trường

Nơi nhận: HIỆU TRƯỞNG

- HĐTĐ-KT trường;

- Lưu VT.

Vũ Văn Chung

Tác giả: thcsliemthuan

Xem thêm

Ngọt Ngào câu hát Trống quân Liêm Thuận
Liêm Thuận Quê tôi
Học sinh trường THCS Liêm Thuận học hát chèo
Tiếng thì thình Trống quân Liêm Thuận
Tiếng thì thình Trống quân Liêm Thuận